LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 3.22 Mb.
trang11/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

5. TÀI LIỆU HỘI THẢO


1. Bàn về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa luật hình sự . - Hà Nội, 2009 . - 72 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hội thảo khoa học, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000105
2. Bộ luật Dân sự - Những vấn đề cần sửa đổi và bổ sung : Hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Tư pháp . - Hà Nội, 2002 . - 172 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Hội thảo khoa học.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000034
3. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trong pháp luật dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa luật dân sự. Bộ môn luật dân sự . - H., 2007 . - 93 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Việt Nam, Hội thảo khoa học.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000074
4. Dự thảo luật đăng ký bất động sản và dự thảo nghị định về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự : kỷ yếu toạ đàm / Nhà pháp luật Việt - Pháp . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bất động sản, Giao dịch bảo đảm, Hội thảo khoa học, Luật Dân sự, Pháp.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000132
5. Hội thảo kỷ niệm 200 năm bộ luật dân sự Pháp : tham luận / Nhà pháp luật Việt  - Pháp . - Hà Nội, 2004 . - 177 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hội thảo, Luật Dân sự, Pháp, Tham luận.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000136
6. Kỷ yếu tọa đàm về sửa đổi Bộ luật dân sự (Phần hợp đồng) : kỷ yếu khoa học / Nhà Pháp luật Việt Pháp . - Hà Nội, 2012 . - 48 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000246
7. Pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm và tin học hoá hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm : hội thảo kỷ niệm 200 năm Bộ luật Dân sự Pháp / Nhà pháp luật Việt - Pháp . - Hà Nội, 2005 . - 84 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giao dịch bảo đảm, Giao dịch, Hội thảo, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000133
8. Pháp luật về bán đấu giá tài sản : hội thảo khoa học / Nhà Pháp luật Việt - Pháp . - TP.Hồ Chí Minh, 2009 . - 27 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Kỷ yếu hội thảo, Bán đấu giá tài sản, Luật dân sự, Pháp luật, Pháp, Tài sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000130
9. Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm : hội thảo khoa học / Nhà pháp luật Việt - Pháp . - Hà Nội, 2002 . - 36 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giao dịch bảo đảm, Hội thảo, Luật Dân sự, Pháp.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000134
10. Pháp luật về đạo đức sinh học : hội thảo khoa học / Nhà pháp luật Việt  - Pháp . - Hà Nội, 2001 . - 61 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đạo đức, Sinh học.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000033
11. Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong tiến trình hai mươi năm hội nhập kinh tế quốc tế - Những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đào tạo luật : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2005 . - 148 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000092
12. Pháp luật về thương mại điện tử : Hội thảo khoa học / Nhà pháp luật Việt - Pháp . - Hà Nội, 2002 . - 50 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hội thảo khoa học, Luật Dân sự, Pháp, Thương mại điện tử.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000127
13. Sở hữu trí tuệ - Những nội dung cơ bản cần giảng dạy trong trường Đại học Luật Hà Nội : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Dân sự . - Hà Nội, 2003 . - 102 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000091
14. Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp - Cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế = Intellectual property & business - Opportunities and challenges in the process of international intergration : kỷ yếu hội thảo khoa học / Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội sở hữu công nghiệp Việt Nam . - Hà Nội, 2004 . - 215 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000269
15. Sửa đổi các quy định trong phần chung của Bộ luật dân sự Việt Nam : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2013 . - 105 tr. ; 28 cm

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000315
16. Sửa đổi các quy định về tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 : kỷ yếu hội thảo khoa học / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2014 . - 228 tr. ; 28 cm

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Quyền sở hữu, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000316

17. Thực trạng thương mại hóa và bảo vệ tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp Việt Nam : hội thảo khoa học cấp khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2012 . - 126 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Tài sản, Doanh nghiệp, Hội thảo khoa học, Tài sản, Thương mại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000251

18. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ cao : hội thảo khoa học / Nhà pháp luật Việt - Pháp . - Hà Nội, 2007 . - 115 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Công nghệ cao, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000062


6. BÀI TRÍCH TẠP CHÍ


1. Anh Tuấn. Giải quyết giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 / Anh Tuấn // Pháp lý. Hội Luật gia Việt Nam, Số 9/1998, tr. 6 - 7.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Mua bán nhà ở, Mượn nhà ở, Quản lý nhà ở, Sở hữu tư nhân, Thừa kế nhà ở, Thuế nhà ở, Việt nam.
2. Baker, Hank. Việc vi phạm nhãn hiệu hàng hoá ở Hoa Kỳ - Cách nhìn nhận từ phía Mỹ / Hank  Baker // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2004, tr. 24 - 26.

Từ khóa: Hoa Kỳ, Nhãn hiệu hàng hoá, Luật dân sự.
3. Bành, Quốc Tuấn. Hoàn thiện quy định về quyền thoả thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài / Bành Quốc Tuấn // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1 + 2/2012, tr. 73 - 77.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Quyền thoả thuận, Yếu tố nước ngoài.
4. Bành, Quốc Tuấn. Nội dung Điều 695 Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và đề xuất hoàn thiện / Bành Quốc Tuấn // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 23/2014, tr. 35 - 40.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Căn cứ áp dụng pháp luật, Người không quốc tịch, Người nhiều quốc tịch, Việt Nam.
5. Bùi, Đăng Hiếu. Giao dịch dân sự vô hiệu tương đối và vô hiệu tuyệt đối / Bùi Đăng Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2001, tr. 37 - 44.

Từ khóa: Giao dịch dân sự vô hiệu tuyệt đối, Giao dịch dân sự vô hiệu tương đối, Luật dân sự, Giao dịch dân sự.
6. Bùi, Đăng Hiếu. Góp ý về 10 vấn đề trọng tâm lấy ý kiến nhân dân trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Bùi Đăng Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 5 - 11.

Từ khóa: Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, Điều chỉnh hợp đồng, Dự thảo Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự, Hình thức sở hữu, Lãi suất, Luật Dân sự, Người thứ ba ngay tình, Quyền dân sự, Quyền nhân thân, Thời điểm xác lập quyền sở hữu, Thời hiệu.
7. Bùi, Đăng Hiếu. Hoàn thiện cấu trúc của Bộ luật dân sự Việt Nam / Bùi Đăng Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1 /2013, tr. 27 - 34 0686 – 3522.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Cấu trúc, Luật dân sự, Việt Nam.
8. Bùi, Đăng Hiếu. Khái niệm và phân loại quyền nhân thân / Bùi Đăng Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2009, tr. 39 - 46.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam.
9. Bùi, Đăng Hiếu. Sửa đổi quy định về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự / Bùi Đăng Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 3 - 11.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Việt Nam, Thời điểm giao kết hợp đồng, Cầm cố tài sản, Cầm cố, Thế chấp, Thế chấp tài sản, Tặng cho tài sản.
10. Bùi, Đăng Hiếu. Tiền - một loại tài sản trong quan hệ pháp luật dân sự / Bùi Đăng Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2005, tr. 37 - 40.

Từ khóa: Luật dân sự, Pháp luật dân sự, Tài sản, Tiền.
11. Bùi, Đăng Hiếu. Tính chất đền bù của hợp đồng dân sự / Bùi Đăng Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2006, tr. 19 - 23.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Đền bù hợp đồng dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự.
12. Bùi, Đăng Vương. Bàn về cách tính thời hiệu khởi kiện thừa kế / Bùi Đăng Vương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2008, tr. 23 - 24.

Từ khóa: Thời hiệu khởi kiện, Thừa kế, Luật dân sự.
13. Bùi, Đức Hiển. Hoàn thiện hơn nữa luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác / Bùi Đức Hiển // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 4/2008, tr. 36 - 40, 62.

Từ khóa: Hiến xác, Luật hiến lấy ghép mô.
14. Bùi, Huyền. Pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại - Thực trạng và giải pháp / Bùi Huyền // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2010, tr. 41 - 48.

Từ khóa: Bảo hộ, Luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Quyền sở hữu công nghiệp, Tên thương mại.
15. Bùi, Kim Hiếu. Pháp luật về quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra - Thực trạng và kiến nghị / Bùi Kim Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2014, tr. 40 - 46.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật môi trường, Bồi thường thiệt hại, Ô nhiễm môi trường.
16. Bùi, Kim Hiếu. Thực trạng thi hành chính sách pháp luật về Bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường / Bùi Kim Hiếu // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 23/2014, tr. 41 - 50.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật môi trường, Bồi thường thiệt hại, Ô nhiễm môi trường, Việt Nam.
17. Bùi, Minh Hồng. Về quy định ghi tên của vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung theo pháp luật hôn nhân và gia đình / Bùi Minh Hồng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2004, tr. 44 - 46.

Từ khóa: Giấy chứng nhận, Luật hôn nhân gia đình, Sở hữu tài sản.
18. Bùi, Ngọc Toàn. Việt Nam và Mỹ trong vấn đề - Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ / Bùi Ngọc Toàn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/1998, tr. 39 - 43.

Từ khóa: Bảo đảm sáng chế, Chất lượng sản phẩm, Mỹ, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm nghệ thuật, Việt Nam.
19. Bùi, Ngọc Toàn. Việt Nam và Mỹ trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ / Bùi Ngọc Toàn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/1998, tr. 39 - 43.

Từ khóa: Mỹ, Quyền sở hữu chí tuệ, Việt Nam.
20. Bùi, Nguyên Khánh. Góp ý về dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi phần liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Bùi Nguyên Khánh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2010, tr. 20 - 23.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự.
21. Bùi, Nguyên Khánh. Một số ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) - Phần liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Bùi Nguyên Khánh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2014, tr. 25 - 29.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
22. Bùi, Nguyên Khánh. Tổng quan về pháp luật dân sự của Cộng hoà liên bang Đức / Bùi Nguyên Khánh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc san 9/2011, tr. 59 - 68.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Đức, Pháp luật dân sự.
23. Bùi, Thị Dung Huyền. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự tại toà án nhân dân / Bùi Thị Dung Huyền // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2006, tr. 10 - 17.

Từ khóa: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ.
24. Bùi, Thị Huyền. Hoãn và tạm ngừng phiên toà sơ thẩm dân sự / Bùi thị Huyền // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2007, tr. 33 - 40.

Từ khóa: Bộ luật tố tụng dân sự, Hoãn phiên toà sơ thẩm dân sự, Phiên toà sơ thẩm dân sự, Tạm ngừng phiên toà sơ thẩm dân sự, Luật tố tụng dân sự.
25. Bùi, Thị Huyền. Sự tương thích của các quy định trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) với pháp luật tố tụng dân sự / Bùi Thị Huyền // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 12 - 20.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Đương sự, Luật Dân sự, Người đại diện, Pháp luật tố tụng dân sự, Thẩm quyền lãnh thổ, Thời hiệu khởi kiện, Thời hiệu yêu cầu.
26. Bùi, Thị Mừng. Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ nhìn từ góc độ bình đẳng giới / Bùi Thị Mừng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2006, tr. 59 - 64.

Từ khóa: Hôn nhân tự nguyện, Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình.
27. Bùi, Thị Thanh Hằng. Đánh giá các quy định về giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) từ góc độ giới / Bùi Thị Thanh Hằng // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 10/2015, tr. 38 - 46.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự.
28. Bùi, Thị Thanh Hằng. Đề xuất nội dung chế định quyền sở hữu cho Bộ luật dân sự Việt Nam tương lai / Bùi Thị Thanh Hằng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2015, tr. 59 - 67.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền sở hữu, Việt Nam.
29. Bùi, Thị Thanh Hằng. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba trong pháp luật dân sự Việt Nam / Bùi Thị Thu Hằng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2001, tr. 11 - 13.

Từ khóa: Luật Dân sự, Hợp đồng, Người thứ ba.
30. Bùi, Thị Thanh Hằng. Năng lực xác lập giao dịch dân sự và sự điểu chỉnh của pháp luật trong bối cảnh sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005 / Bùi Thị Thanh Hằng, Đỗ Giang Nam // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2014, tr. 26 - 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự, Luật dân sự, Năng lực xác lập giao dịch dân sự.
31. Bùi, Thị Thanh Hằng. Pháp luật về hội ở Việt Nam hiện nay / Bùi Thị Thanh Hằng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2007,  tr. 21 - 27.

Từ khóa: Luật dân sự, Pháp luật hội, Tổ chức phi lợi nhuận.
32. Bùi, Thị Thanh Hằng. Sức sống của Bộ luật dân sự Việt nam từ góc nhìn so sánh với Bộ luật dân sự Pháp, Đức, Hà Lan / Bùi Thị Thanh Hằng, Đỗ Giang Nam // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 16/2011, tr. 38 - 44.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Đức, Hà Lan, Pháp, Việt nam.
33. Bùi, Thị Thanh Hằng. Tái pháp điển hóa Bộ luật dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại pháp quyền / Bùi Thị Thanh Hằng, Đỗ Giang Nam // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2013, tr. 21 - 30.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Tái pháp điển hóa, Pháp quyền.
34. Bùi, Thị Thanh Hằng. Thứ tự quyền ưu tiên giữa các vật quyền bảo đảm trong bối cảnh sửa đổi Bộ luật dân sự / Bùi Thị Thanh Hằng, Đỗ Giang Nam // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1/2014, tr. 25 - 33.

Từ khóa: Luật dân sự, Vật quyền, Bộ luật dân sự, Quyền ưu tiên.
35. Bùi, Thị Thanh Hằng. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tác động của tài sản gây ra dưới góc nhìn so sánh / Bùi Thị Thanh Hằng, Đỗ Giang Nam // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2013, tr. 61 - 72 0686 – 3522.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Đức, Mỹ, Luật dân sự, Pháp, Tài sản, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
36. Bùi, Thị Thu. CEDAW với pháp luật Việt Nam về vai trò bảo hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài / Bùi Thị Thu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2006, tr. 65 - 72.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài.
37. Bùi, Thuỷ Nguyên. Trách nhiệm liên đới của vợ chồng đối với giao dịch dân sự do một bên thực hiện / Bùi Thuỷ Nguyên // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2002, tr. 13 - 16.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Trách nhiệm liên đới, Tài sản chung, Tài sản riêng.
38. Bùi, Thuỷ Nguyên. Xác định "Hành vi có lỗi" trong việc bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra / Bùi Thuỷ Nguyên // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2002, tr. 1 - 2.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hành vi có lỗi, Cơ quan tiến hành tố tụng, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự.
39. Bùi, Xuân Hải. Bàn về tư cách chủ thể hộ gia đình và tổ hợp tác trong Bộ luật dân sự 2005 / Bùi Xuân Hải // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2013, tr. 37 - 44.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hộ gia đình, Luật dân sự, Tư cách chủ thể.
40. Bùi, Đức Giang. Cầm giữ tài sản có phải là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự / Bùi Đức Giang // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2014, tr. 33 - 40.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Cầm giữ tài sản, Anh, Pháp, Việt Nam.
41. Bùi, Đức Giang. Chế định bảo lãnh của Việt Nam  - nhìn từ góc độ luật so sánh / Bùi Đức Giang // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 16/2012, tr. 29 - 36.

Từ khóa: Bảo lãnh, Chế định bảo lãnh, Luật dân sự, Luật so sánh, Việt Nam.
42. Bùi, Đức Giang. Khoảng trống pháp luật về quyền đòi nợ / Bùi Đức Giang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2013, tr. 33 - 40.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền đòi nợ.
43. Bùi, Đức Giang. Một số hạn chế của chế định thế chấp quyền đòi nợ theo quy định hiện hành / Bùi Đức Giang // Ngân hàng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Số 21 (11/2011), tr. 27 - 33.

Từ khóa: Chế định thế chấp quyền đòi nợ, Việt Nam.
44. Bùi, Đức Giang. Nhận tài sản bảo đảm là phần vốn góp: từ quy định pháp luật đến thực tiễn / Bùi Đức Giang. // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2014, tr. 37 - 45, 58.

Từ khóa: Luật dân sự, Tài sản bảo đảm, Giao dịch bảo đảm.
45. Bùi, Đức Giang. Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ / Bùi Đức Giang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2013, tr. 43 - 49 0866 – 7446.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền đòi nợ, Xử lý tài sản bảo đảm.
46. Bùi, Nguyên Hùng. Bảo hộ quyền tác giả trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam / Bùi Nguyên Hùng // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính Quốc gia, Số 10/2013, tr. 56 - 60.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Hội nhập quốc tế, Việt Nam.
47. Cao, Nhất Linh. Quyền sở hữu nhà tại Việt Nam của người Việt Nam định cư tại nước ngoài/ Cao Nhất Linh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 7/2009, tr. 43 - 47.

Từ khóa: Quyền mua nhà, Quyền sở hữu nhà, Việt Nam.
48. Cao, Vũ Minh. Hoàn thiện các quy định về chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn theo tinh thần của Luật Hôn nhân gia đinh năm 2014 / Cao Vũ Minh, Trương Tư Phước // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2014, tr. 38 - 45

Từ khóa: Luật hôn nhân gia đình, Chung sống như vợ chồng, Đăng ký kết hôn.
49. Cao, Vũ Minh. Pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác - Những bật cập và hướng hoàn thiện / Cao Vũ Minh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2015, tr. 27 - 35, 84.

Từ khóa: Bộ phận cơ thể người, Ghép mô, Hiến xác, Luật dân sự.
50. Châu, Thị Khánh Vân. Về quyền bề mặt trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Châu Thị Khánh Vân // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 60 - 64.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Người sử dụng đất, Quyền bề mặt, Quyền sử dụng đất.
51. Chu, Đình Thắng. Về kinh phí và phương thức chi trả bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự / Chu Đình Thắng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2005, tr. 33 - 34.

Từ khóa: Án oan, Bồi thường thiệt hại, Chi trả bồi thường, Kinh phí bồi thường, Luật Dân sự, Luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 388, Người bị oan.
52. Chu, Hồng Thanh. Một số quan hệ mới phát sinh hoặc tồn tại theo kinh nghiệm quốc tế, chưa được quy định trong Luật dân sự Việt Nam, cần được điều chỉnh, bổ sung / Chu Hồng Thanh // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2013, tr. 34 - 36, 43.

Từ khóa: Đăng ký tài sản, Giao dịch dân sự, Luật dân sự, Quyền sở hữu, Tài sản.
53. Chu, Mạnh Hùng. Quyền của phụ nữ trong Hiến pháp Việt Nam / Chu Mạnh Hùng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san phụ nữ 3/2004, tr. 36 - 40.

Từ khóa: Hiến pháp, Luật hiến pháp, Quyền phụ nữ.
54. Chu, Thành Quang. Vấn đề bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, uy tín trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo quy định của Bộ luật dân sự / Chu Thành Quang // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 11/2001, tr. 11 - 14.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Xâm phạm uy tín, Xâm phạm danh dự, Sản xuất kinh doanh, Bộ luật dân sự, Luật dân sự.
55. Chu, Tiến Vượng. Về Điều 688 Bộ luật dân sự / Chu Tiến Vượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/1999, tr. 5 - 6.

Từ khóa: Việt Nam, Di chúc, Luật dân sự, Người được thừa kế, Người lập di chúc, Thừa kế thế vị, Thừa kế.
56. Công văn số 121/2003/KHXX ngày 19 tháng 09 năm 2003 của toà án nhân dân tối cao  về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2003, tr. 29 - 32.

Từ khóa: Công văn, Việt Nam, Tài sản, Bồi thường thiệt hại.
57. Đàm, Thị Diễm Hạnh. Xây dựng khái niệm nhãn hiệu trong Luật sở hữu trí tuệ / Đàm Thị Diễm Hạnh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 8/2010, tr. 56 - 59.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Nghị định, Nhãn hiệu, Quy định, Thương mại, Văn bản pháp luật, Việt Nam.
58. Đặng, Đình Quyền. Năng lực chấp hành viên - yếu tố quyết định thành công trong thi hành án dân sự / Đặng Đình Quyền // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 6/2009, tr. 16 - 21.

Từ khóa: Cải cách tư pháp, Chấp hành viên, Thi hành án dân sự, Việt Nam.
59. Đặng, Đình Quyền. Tiêu chí đánh giá hiệu quả áp dụng pháp luật trong thi hành án dân sự / Đặng Đình Quyền // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2011, tr. 9 - 15.

Từ khóa: Hiệu quả áp dụng pháp luật, Thi hành án dân sự, Tiêu chí, Việt Nam, Luật tố tụng dân sự.
60. Đặng, Hồ Điệp. Toà án có thể tuyên bố chị Trần Thị Hường mất tích / Đặng Hồ Điệp // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 34.

Từ khóa: Luật dân sự, Tuyên bố mất tích.
61. Đặng, Thanh Hoa. Bảo vệ quyền của người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự / Đặng Thanh Hoa // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2010, tr. 17 - 24.

Từ khóa: Luật dân sự, Năng lực dân sự, Người mất năng lực hành vi dân sự.
62. Đặng, Thị Bích Liễu. Vấn đề "người có tài sản bán đấu giá" và "người bán đấu giá tài sản" trong pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam / Đặng Thị Bích Liễu // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2010, tr. 57 - 62.

Từ khóa: Chủ thể đấu giá đất, Đấu giá, Quyền sử dụng đất.
63. Đặng, Văn Dũng.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương