LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 3.22 Mb.
trang10/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

4. ĐỀ TÀI KHOA HỌC


1. Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh Tuấn,... [et al.] . - Hà Nội, 2010 . - 275 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Đề tài khoa học, Kinh tế quốc tế, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000143
2. Bảo vệ tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : đề tài khoa học cấp bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Như Quỳnh thư ký ; Trần Lê Hồng,... [et al.] . - Hà Nội, 2012 . - 270 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Luật Dân sự, Tài sản trí tuệ, Việt Nam, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000261
3. Bảo vệ tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : đề tài khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Như Quỳnh thư ký ; Vũ Thị Hải Yến,... [et al.] . - Hà Nội, 2012 . - 223 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo vệ tài sản, Doanh nghiệp, Việt Nam, Sở hữu trí tuệ, Tài sản trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000262
4. Bước đầu nghiên cứu về quyền sở hữu của người nước ngoài tại Việt Nam : công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2002 . - 52 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Người nước ngoài, Quyền sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000096-97
5. Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam : đề tài khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp ; Đinh Thị Mai Phương chủ nhiệm đề tài ; Chu Thị Hoa phó chủ nhiệm ; Phạm Văn Bằng thư ký ; Dương Đăng Huệ,... [et al.] . - Hà Nội, 2012 . - 357 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bất động sản, Thị trường, Việt Nam, Luật Dân sự, Giao dịch bất động sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000246
6. Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Minh Tuấn chủ nhiệm đề tài ; Kiều Thị Thùy Linh thư ký ; Trần Thị Huệ,... [et al.] . - Hà Nội, 2011 . - 197 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bất động sản, Đăng ký bất động sản, Kinh doanh bất động sản, Luật Dân sự, Quyền sở hữu tài sản, Quyền sử dụng đất, Sàn giao dịch bất động sản, Việt Nam, Đề tài khoa học.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000165
7. Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản nhà nước trong tập đoàn kinh tế nhà nước : đề tài khoa học cấp cơ sở / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Dương Đăng Huệ chủ nhiệm đề tài ; Cao Đăng Vinh thư ký ; Lưu Hương Ly,... [et al.] . - Hà Nội, 2013 . - 262 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hoàn thiện pháp luật, Quản lý tài sản, Tập đoàn kinh tế, Việt Nam, Luật Dân sự, Luật Kinh tế.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000249
8. Hợp đồng mua bán tài sản - Những vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Huệ chủ nhiệm đề tài ; Vũ Thị Hải Yến,... [et al.] . - Hà Nội, 2011 . - 277 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Mua bán tài sản, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000160
9. Lý luận và thực tiễn về biện pháp thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay trong các hợp đồng tín dụng : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hồng Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Kiều Linh,... [et al.] . - Hà Nội, 2010 . - 305 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đề tài nghiên cứu khoa học, Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Tài sản, Thế chấp tài sản, Việt Nam, Xử lý tài sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000151
10. Một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng Luật An tử ở Việt Nam : công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2007 . - 49 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đề tài khoa học, Luật An tử, Luật Dân sự, Quyền được chết, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000106
11. Nghiên cứu chế định về thừa kế nhằm góp phần sửa đổi Bộ luật Dân sự 2005 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Đình Nghị chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị Huệ,... [et al.] . - Hà Nội, 2012 . - 306 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Pháp luật thừa kế, Quyền sử dụng đất, Quyền thừa kế, Đề tài khoa học, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000184
12. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế định pháp luật về hình thức sở hữu trong Bộ luật Dân sự năm 2005 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Lụât Hà Nội ; Phùng Trung Tập chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Hồng Hải, Hồ Quang Huy, Kiều Thùy Linh . - Hà Nội, 2010 . - 178 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chế độ sở hữu, Hình thức sở hữu, Luật Dân sự, Pháp luật, Quyền sở hữu, Sở hữu hỗn hợp, Sở hữu tập thể, Sở hữu tư nhân, Sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000148
13. Quyền hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác sau khi chết : công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2006 . - 50 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đề tài nghiên cứu khoa học, Luật Dân sự, Quyền hiến bộ phận cơ thể người, Quyền hiến xác, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000100
14. Quyền hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác của cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phùng Trung Tập chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị Huệ,... [et al.] . - Hà Nội, 2011 . - 197 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ phận cơ thể, Đề tài khoa học, Hiến xác, Luật Dân sự, Quyền hiến mô, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000175
15. Quyền nhân thân của cá nhân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật dân sự : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Đình Nghị chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh Oanh thư ký ; Nguyễn Thị Quế Anh,... [et al.] . - Hà Nội, 2008 . - 187 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo vệ quyền nhân thân, Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000005,110
16. Quyền sở hữu trí tuệ trong một số giao dịch thương mại quốc tế : đề tài nghiên cứu kho học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Như Quỳnh thư ký . - Hà Nội, 2013 . - 347 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Giao dịch, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Thương mại quốc tế.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000287
17. Quyền tình dục và vấn đề ghi nhận, đảm bảo quyền tình dục theo pháp luật dân sự Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Đình Nghị chủ nhiệm đề tài ; Vũ Thị Hồng Yến thư ký ; Nguyễn Thị Thủy,... [et al.] . - Hà Nội, 2013 . - 315 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền con người, Quyền tình dục, Tình dục, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000281
18. Sở hữu cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2005 . - 44 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đề tài khoa học, Kinh tế thị trường, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Sở hữu cá nhân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000090
19. Tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Công Lạc chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh Tuấn, ... [et al.] . - Hà Nội, 2006 . - 181 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giấy tờ có giá, Luật Dân sự, Ngoại tệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền sử dụng đất, Quyền tài sản, Quyền yêu cầu, Tài sản vô hình, Tài sản, Tiền, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000230
20. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra : công trình nghiên cứu khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2004 . - 51 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Nguồn nguy hiểm cao độ, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000072-73
21. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm các quyền nhân thân của cá nhân : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phùng Trung Tập chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Văn Hợi thư ký ; Nguyễn Minh Tuấn,... [et al.] . - Hà Nội, 2014 . - 264 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Trách nhiệm bồi thường, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000284
22. Trách nhiệm dân sự của cơ quan tổ chức về thiệt hại do hành vi của cán bộ công chức gây ra - Vấn đề lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Minh Tuấn chủ nhiệm đề tài ; Phùng Trung Tập,... [et al.] . - Hà Nội, 2008 . - 189 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Bồi thường thiệt hại, Đề tài khoa học, Luật Dân sự, Quan hệ dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000120
23. Trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại vấn đề lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Huệ chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh Oanh,... [et al.] . - Hà Nội, 2009 . - 216 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Tài sản, Thiệt hại do nhà cửa, Thiệt hại do súc vật, Thiệt hại do tài sản, Thiệt hại ngoài hợp đồng, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000129
24. Vấn đề xử lý quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất không trả được nợ cho các tổ chức tín dụng - Kinh nghiệm qua một số vụ án lớn : công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2006 . - 49 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đề tài nghiên cứu khoa học, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Thế chấp quyền sử dụng đất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000094


Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương