LuËn v¨n th¹c sÜ TrÇn V¨n Kh¸nhtải về 1.1 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§· nghiªn cøu ®­îc qui tr×nh s¶n xuÊt kh¸ng thÓ, qui tr×nh kiÓm nghiÖm vµ b¶o qu¶n chÕ phÈm. ChÕ phÈm kh¸ng thÓ s¶n xuÊt ra cã hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ ng­ng kÕt ®¹t tõ 1/80 ®Õn 1/100, hiÖu gi¸ ADP ®¹t  1/4. S¶n phÈm ®¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt lý, v« trïng, an toµn vµ hiÖu lùc. NhiÖt ®é b¶o qu¶n chÕ phÈm tèt nhÊt lµ tõ 20C - 80C, thêi gian b¶o qu¶n lµ 5 th¸ng.

KiÕn nghÞ
 1. TiÕp tôc kh¶o s¸t chÕ phÈm kh¸ng thÓ ®­îc t¹o ra trªn lîn ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng b¶o vÖ cña chÕ phÈm ®èi víi lîn m¾c bÖnh vµ ®­a ra liÒu phßng vµ ®iÒu trÞ bÖnh.

 2. CÇn s¶n xuÊt thö nghiÖm mét sè l« chÕ phÈm ®Ó ®­a ra kh¶o nghiÖm trªn thùc ®Þa tr­íc khi s¶n xuÊt ®¹i trµ vµ ®­a chÕ phÈm kh¸ng thÓ nµy vµo phßng vµ trÞ bÖnh bÖnh tiªu ch¶y vµ s­ng phï ®Çu do E. coli g©y ra.


Tµi liªu tham kh¶o
TiÕng viÖt

 1. §Æng Xu©n B×nh, TrÇn ThÞ H¹nh (2003), "Kh¶o s¸t sù biÕn ®éng hµm l­îng Globulin miÔn dÞch trong s÷a ®Çu cña lîn n¸i khi sö dông chÕ phÈm sinh häc phßng bÖnh tiªu ch¶y lîn con", Khoa häc kü thuËt Thó y, tËp X, (1), tr.42-49.

 2. §Æng Xu©n B×nh (2004), Vai trß cña vi khuÈn Escherichia coli vµ Clostridium Perfringens trong bÖnh tiªu ch¶y ë lîn con theo mÑ, c¸c biÖn ph¸p phßng trÞ, LuËn ¸n tiÕn sÜ n«ng nghiÖp, ViÖn Khoa häc Kü thuËt N«ng nghiÖp ViÖt Nam, Hµ Néi.

 3. T« Minh Ch©u, NguyÔn Ngäc H¶i (1999), "B­íc ®Çu ph©n lËp vµ ®Þnh danh E.coli g©y bÖnh phï ®Çu ë lîn con sau cai s÷a", Khoa häc kü thuËt n«ng l©m nghiÖp, (3), tr.60-63.

 4. §ç Trung Cø, TrÇn ThÞ H¹nh, NguyÔn Quang Tuyªn (2000), "Sö dông chÕ phÈm sinh häc Biosubtyl ®Ó phßng trÞ bÖnh tiªu ch¶y ë lîn con tr­íc vµ sau cai s÷a", Khoa häc kü thuËt Thó y, tËp VII, (2), tr.58-62.

 5. §oµn ThÞ Kim Dung (2003), Sù biÕn ®æi mét sè vi khuÈn hiÕu khÝ ®­êng ruét, vai trß cña E.coli trong héi chøng tiªu ch¶y cña lîn con theo mÑ, c¸c ph¸c ®å ®iÒu trÞ, LuËn ¸n tiÕn sÜ n«ng nghiÖp, ViÖn Thó y, Hµ Néi.

 6. §µo Träng §¹t, Phan Thanh Ph­îng, Lª Ngäc Mü (1995), BÖnh ®­êng tiªu hãa ë lîn, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi, tr.43-86.

 7. NguyÔn Ngäc H¶i, T« Minh Ch©u, M.Carles, A.Tripodi vµ G.Bodin (2000), "T×m hiÓu nguyªn nh©n cña héi chøng thÇn kinh - phï m¾t ë heo cai s÷a", Khoa häc kü thuËt Thó y, tËp VII, (2), tr.27-35.

 8. Ph¹m Kh¾c HiÕu, Bïi ThÞ Tho (1996), "KÕt qu¶ kiÓm tra tÝnh kh¸ng kh¸ng sinh cña E.coli ph©n lËp tõ lîn con bÞ bÖnh ph©n tr¾ng t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c trong 20 n¨m qua (1975 - 1995)", Khoa häc kü thuËt Thó y, tËp III, (4), tr.63-66.

 9. Lý Liªn Khai (2001), "Ph©n lËp x¸c ®Þnh ®éc tè ruét cña c¸c chñng E.coli g©y bÖnh tiªu ch¶y cho heo con", Khoa häc kü thuËt Thó y, tËp VIII, (2), tr.13-18.

 10. NguyÔn ThÞ Néi, Vò Ngäc L©m, Ph¹m Kh¾c V­îng (1978), "Nghiªn cøu Escherichia coli trong phßng thÝ nghiÖm. Vi trïng Escherichia coli ®éc trong bÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng vµ ®é nhiÔm khuÈn cña bÖnh. HiÖu lùc cña vacxin E.coli ®èi víi lîn con Øa ph©n tr¾ng trong s¶n xuÊt", KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt Thó y 1968-1978, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi, tr.207-225.

 11. Sö An Ninh (1995), C¸c chØ tiªu sinh lý, sinh hãa m¸u, n­íc tiÓu vµ h×nh th¸i ®¹i thÓ mét sè tuyÕn néi tiÕt ë lîn con m¾c bÖnh ph©n tr¾ng, LuËn ¸n tiÕn sÜ n«ng nghiÖp, Tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi.

 12. NguyÔn Kh¶ Ngù, Lª V¨n T¹o, §ç Ngäc Thóy, NguyÔn Ngäc Nhiªn (1999), "X¸c ®Þnh ®éc lùc vµ chän chñng vi khuÈn E.coli ph©n lËp tõ lîn con m¾c bÖnh phï ®Çu, chÕ t¹o thö nghiÖm vacxin phßng bÖnh", B¸o c¸o khoa häc Ch¨n nu«i Thó y 1998 - 1999, HuÕ, tr.440-453.

 13. Cï H÷u Phó, NguyÔn Ngäc Nhiªn, Vò B×nh Minh, §ç Ngäc Thóy (1999), KÕt qu¶ ph©n lËp vi khuÈn E.coli vµ Salmonella spp ë lîn m¾c tiªu ch¶y, x¸c ®Þnh mét sè ®Æc tÝnh sinh vËt hãa häc cña chñng vi khuÈn ph©n lËp ®­îc vµ biÖn ph¸p phßng trÞ, B¸o c¸o khoa häc ch¨n nu«i thó y 1998-1999, tr.189-196.

 14. NguyÔn Ngäc Phôc (2005), C«ng t¸c thó y trong ch¨n nu«i lîn, Nxb Lao ®éng - x· héi, tr.60-67.

 15. Lª V¨n T¹o vµ cs (1995), "HiÖu qu¶ sö dông vacxin E.coli cho uèng phßng bÖnh ph©n tr¾ng lîn con", N«ng nghiÖp C«ng nghiÖp Thùc phÈm, (11), tr.432-433.

 16. Lª V¨n T¹o, NguyÔn Kh¶ Ngù (1996a), "X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng dung huyÕt vµ kh¸ng kh¸ng sinh cña vi khuÈn E.coli ph©n lËp tõ lîn con tr­íc vµ sau cai s÷a bÞ bÖnh Colibacillosis ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long", N«ng nghiÖp, C«ng nghiÖp, Thùc phÈm, (2), tr.493-494.

 17. Lª V¨n T¹o (1996b), "CÊu tróc Fimbriae, serotype b¸m dÝnh K88 cña vi khuÈn E.coli vµ vai trß cña nã trong qu¸ tr×nh g©y bÖnh ph©n tr¾ng lîn con", N«ng nghiÖp, C«ng nghiÖp, Thùc phÈm, (2), tr.62-63.

 18. NguyÔn Nh­ Thanh, NguyÔn B¸ Hiªn, TrÇn ThÞ Lan H­¬ng (2001), Vi sinh vËt thó y, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi, tr.72-101.

 19. §ç Ngäc Thóy, Darren Trott, Alan Frost, Kirsty Town Send, Cï H÷u Phó, NguyÔn Ngäc Nhiªn, ¢u Xu©n TuÊn, NguyÔn Xu©n Huyªn, V¨n ThÞ H­êng, Vò Ngäc Quý (2002), "TÝnh kh¸ng kh¸ng sinh cña c¸c chñng Escherichia coli ph©n lËp tõ lîn con tiªu ch¶y ë mét sè tØnh miÒn B¾c ViÖt Nam", Khoa häc kü thuËt Thó y, tËp IX, (2), tr.21-31.

 20. Tæng côc Thèng kª (2008), Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2008, Nxb Thèng kª, Hµ Néi, tr.107-110.

 21. §oµn Xu©n Tróc (2003), Sæ tay kü thuËt ch¨n nu«i lîn trang tr¹i, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi, tr.3-4.

 22. T¹ ThÞ VÞnh, §Æng ThÞ Hße (2002), "Mét sè kÕt qu¶ sö dông c¸c chÕ phÈm sinh häc ®Ó phßng trÞ bÖnh tiªu ch¶y ë lîn con", Khoa häc kü thuËt Thó y, tËp IX, (4), tr.54-56.

TiÕng anh

 1. Aarestrup, M.F., Jorsal, S.E., Ahrens, P., Jensen, N.E., and Meyling, A. (1997), "Molecular characterization of Escherichia coli strains isolated from pigs with edema diseas", J. Clin. Microbiol., (35), pp.20-24.

 2. Akita, E.M., and S.Nakai, S. (1993), "Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunized with an enterotoxigenic E.coli strain", Journal of Immunological methols, (160), pp.207-214.

 3. Bakker, D., Willemsen, P.T.J., Simons, L.H., van Zijderveld, F.G., de Graaf, F.K. (1992), "Characterization of the antigenic and adhesive properties of FaeG, the major subunit of K88 fimbriae", Mol. Microbiol, (6), pp.247-255.

 4. Bertschinger, H.U., and Pohlenz, J., (1983), "Bacterial colonization and morphology of the intestine in porcine Escherichia coli enterotoxemia (edema disease)", Vet. Pathol., ( 20), pp.99-110.

 5. Biehl, L.G., and Hoefling, D.C. (1986), "Diagnosis and treatment of diarrhea in 7-to 14 day old pigs", J. Am. Vet. Assoc., (188), pp.1144-1146.

 6. Blanco, J., Gonzalez, E.A., Bernardez, I., Rigueiro, B. (1983), "Differential biological activity of Vero cytotoxins (VT) released by human and porcine Escherichia coli strains". FEMS. Microbiol. Lett., ( 20), pp.167-170.

 7. Bosworth, B.T., Samuel, J.E., Moon, H.W., O’ Brien, V.M., and Whipp, S.C. (1996), "Vaccination with Genetically Modified Shiga - Like toxin IIe prevents Edema Disease in Swine", Infection and Immunity, pp.55-60.

 8. Butler, J.E. (1973), "Synthesis and distribution of immunoglobulins", J.Am.Vet. Med. Assoc., (163), pp.795-800.

 9. Cavalieri, S.J, Snynder, I.S. (1982), "Cytotoxin activity of a partially purifield Escherichia coli alpha - haemolysin", J. Med. Microbiology, (15), pp.11-21.

 10. Choi, B.K., and Schifferli, D.M. (2001), "Characterization of FasG segments required for 987P fimbria-mediated binding to piglets glycoprotein receptors", Infect. Immun., (69), pp. 6625-6632.

 11. Cox, E., Houvenagel, A. (1993), "Comparison of the invitro adhesion of K88, K99, F41 and 987P positive Escherichia coli to intestinal villi of 4 to 5 week old pigs", Vet. Microbiol., (34), pp.7-18.

 12. Dean, E.A. (1990), "Comparison of receptors for 987P pili of enterotoxigenic Escherichia coli in the small intestines of neonatal and older pigs", Infect. Immun., (58), pp.4030-4035.

 13. Dean, E.A., Samuel, J.E. (1994), "Age-related resistance to 987P fimbria-mediated colonization correlates with specific glucolipid receptors in intestinal mucus in swine" Infect. Immun., (62), pp.4789-4794.

 14. Deprez, P., De Cupere, F., Muylle, E., and Zobisch, H. (1992), "The use of egg powder antibodies in the prevention of post weaning colibacillosis", Proc. Int. Congr. Pig. Vet.Soc., (12), pp.251.

 15. Fairbrother, J.M., Bestchinger, H.U., Nielsen, O.N., Pohlenz, J.F. (1992), Escherichia coli infections, diseases of swine. Seventh Edition. Wolfe publishing Ltd - Australian 1992, pp.489-497.

 16. Fekete, P.Z., Gerardin, J., Jaccquemin, E., Mainil, J.G., Nagy, B. (2002), "Replicon typing of F18 fimbriae encoding plasmids of enterotoxigenic and verotoxigenic Escherichia coli strains from porcine post-weaning diarrhoea and oedema disease", Vet. Microbiol., (85), pp.275-284.

 17. Francke, S., Harmsen, D., Caprioli, A., Pierrard, D., L.H., Karch, H. (1995), "Clonal relatedness off Shiga-like toxin producing Escherichia coli O101 strains of human and porcine origin". J. Clin. Microbiol., (33), pp.3174–3178.

 18. Frydendahl, F., (2002), "Prevalence of serogroups and virulence genes in E. coli associated with postweaning diarrhoea and edema disease in pigs and a comparison of diagnostic approaches", Vet. Microbiol., (85), pp.169-182.

 19. Gannon, V.P.J., Gyless, C.L., (1990), "Characteristics of the Shiga-like toxin produced by Escherichia coli associated with porcine oedema disease". Vet. Microbiol., (24), pp.97-100.

 20. H. Imberechts, P. Deprez, E. Van Driessche and P. Pohl. (1997), "Chicken egg yolk antibodies against F18ab fimbriae of Escherichia coli inhibit shedding of F18 positive E. coli by experimentally infected pigs", Veterinary Microbiology., (54), pp.329-341.

 21. Holm, A., and Poulsen, H.D. (1996), "Swine nutrition management update: ZinC oxide in treating E.coli diarrhea in pigs after weaning", Compend. Cont. Educ. Pract. Vet., (18), pp.8.

 22. Hung, Vu Khac (2004), Escherichia coli - Prevalence and comparison of virulece factors in strains isolated from pigs with diarrhoea in Slovak Republic, Ph.D. Thesis, University of Veterinary medicine, Kosice Slovak Republic.

 23. H Yokoyama, R C Peralta, R Diaz, S Sendo, Y Ikemori, Y. (1992), "Passive protective effect of chicken egg yolk immunoglobulins against experimental enterotoxigenic Escherichia coli infection in neonatal piglets", Infect Immun., (3), pp.998-1007.

 24. Isaacson, R.E., and Start, G.L. (1992), "Analysis of K99 plasmids from enterotoxigenic Escherichia coli", FEMS. Microbiol, Lett., (90), pp.141-146.

 25. Jacobs, A.A.C. and de Graaf, F.K. (1985), "Production of K88, K99 and F41 fimbriae in relation to growth phage and rapid procedure for adhesion purification", FEMS. Micribiol, Lett., (26), pp.15-19.

 26. Johansen, M., Andresen, L.O., Jorsal, S.E., Thomsen, L.K., Waddell, T., and Gyles, C.L. (1996), "Vaccination against oedema diseas", Proc. Int. Congr. Pig. Vet. Soc., (14), pp.378.

 27. Khan, A.S., Johnston, N.H., Goldfine, H. and Schifferli. (1996), "Porcine 987P glucolipid receptors on intestinal brush borders and their cognate bacterial ligands", Infect. Immun., (64), pp.3688-3693.

 28. Konowalchuk, J., Speirs, J.I., Stavric, S. (1977), "Vero response to a cytotoxin of Escherichia coli". Infect. Immun., (18), pp.775-779.

 29. Kwon, D., Choi, C., Jung, T., Chung, H.K., Kim, J.P., Bae, S.S. (2002), "Genotypic prevalence of the fimbrial adhesins (F4, F5, F6, F41 and F18) and toxin (LT, STa, STb, and Stx 2e) in Escherichia coli isolated from postweaning pigs with diarrhoea or oedema disease in Korea", Vet. Red., (12), pp.35-37.

 30. Mainil, J. (1999), "Shiga/Verocytotoxin and Shiga/Verotoxigenic Escherichia coli in animal". Vet. Res., (30), pp.235-257.

 31. Marquers, L.R.M., Peiris, J.S.M., Cryz, S.J., O’Bien, A.D. (1987), "Escherichia coli strains isolated from pigs with oedema disease produce a variant of Shiga-like toxin II". FEMS. Microbiol. Lett., (44), pp.33-38.

 32. Mooi, F.R., Wouters, C., Wijfjes, A., de Graaf, F.K. (1982), "Construction and characterization of mutants impaired in the biosynthesis of the K88ab antigen", J. Bacteriol., (150), pp.512-521.

 33. Nagy, B. (1986), Vaccines against toxigenic Escherichia coli disease in animals, In Development of Drugs and Vaccines against Diarrhea,11th Nobel Conf Stockholm, 1985. Lund: Stdentlitteratur, pp.53.

 34. Nagy, B., Fekete, P.Z. (1999), "Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) in farm animals", Vet. Res., (30), pp. 259 - 284.

 35. Pohl, P., Mainil, J. (1995), "F17 positive Escherichia coli", Vet. Rec., (137), pp.623-624.

 36. Ronald R Marquardta, L.Z Jina , Jung-Woo Kima , Lin Fanga, Andrew A Frohlicha, Samuel K. (1998)," Passive protective effect of egg-yolk antibodies against enterotoxigenic Escherichia coli K88+ infection in neonatal and early-weaned piglets", FEMS Immunology & Medical Microbiology., pp.11-13.

 37. Sandefur, P.D., Peterson, J.W. (1976), "Isolation of skin permeability factors culture filtrates of Salmonella typhimurium". Infection and Immunity, (14), pp.671-679.

 38. Sarmiento, J.I. (1983), Environmental temperature: A predisposing factor in the enterotoxigenic Escherichia coli induced diarrhea of the newborn pig, M.S. Thesis, Univ. Guel.Ph, Ont.

 39. Sarrazin, E., and Bertschinger, H.U. (1997), "Role of fimbriae F18 for actively acquired immunity against porcine enterotoxigenic Escherichia coli. Escherichia coli", Vet. Microbiol., (54), pp.133-144.

 40. Simons, B.L., Mol, O., van Breemen, J.F.L., Oudega, B. (1994), "Morphological appearance of K88ab fimbriae and optical diffraction analysis of K88 paracrystalline structures", FEMS. Microbiol. Lett., (118), pp.83-88.

 41. Smith, H.W. (1963), "The haemolysisns of Escherichia coli", J. Pathol. Bacterial., pp.197-212.

 42. Soderlind, O., Thafvelin, B., and Mollby, R. (1998), "Virulence factors in Escherichia coli strains isolated from Swedish pigs with diarrhea", J. Clin. Microbiol., (26), pp.879-884.

 43. Sydler, T., Buergi, E., Bertschinger, H. U., and Pospischil, A. (1996), "Edema disease in adult swine", Proc. Int. Congr. Pig.Vet. Soc., (14), pp.272.

 44. Thomlinson, J.R., and Lawrence, T.J.L. (1981), "Dietary manipulation of gastric pH in the prophylaxis of enteric disease in weaned pigs: Some field observations", Vet. Rec., (109), pp.120-122.

 45. Wittig, W., Klie, H., Gallien, P., Lehmann, S., Timm, M., and Tschape, H. (1995), "Prevalence of the fimbrial antigens F18 and K88 and of enterotoxins and verotoxins among Escherichia coli isolated from weaned pigs", Zbl. Bakt., (283), pp. 95-104.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương