LuËn v¨n th¹c sÜ TrÇn V¨n Kh¸nh


nghiªn cøu qui tr×nh s¶n xuÊttải về 1.1 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
3.10. nghiªn cøu qui tr×nh s¶n xuÊt

Trøng thu ho¹ch tõ gµ miÔn dÞch ®­îc chóng t«i chÕ thö s¶n phÈm theo 5 quy tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau, chän ®­îc QTSX4 lµ tèi ­u, ®¹t yªu cÇu vÒ c¸c tiªu chuÈn: vËt lý, v« trïng, HGKT x¸c ®Þnh b»ng ph¶n øng ng­ng kÕt ®¹t tõ 1/80-1/100, HGKT x¸c ®Þnh b»ng ph¶n øng ADP ®¹t tõ 1/8 - 1/16.

Quy tr×nh s¶n xuÊt kÌm theo phô lôc (phô lôc 02)
3.11. Nghiªn cøu qui tr×nh kiÓm nghiÖm vµ b¶o qu¶n chÕ phÈm

3.11.1. Kh¶o s¸t chØ tiªu c¶m quan cña s¶n phÈm

Theo dâi c¸c chØ tiªu c¶m quan 03 l« s¶n phÈm; mçi l« 20 mÉu trong vßng 06 th¸ng, chóng t«i thÊy cã sù kh¸c biÖt râ rÖt gi÷a c¸c mÉu s¶n phÈm ë ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n kh¸c nhau. ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é phßng kho¶ng 25oC, tÊt c¶ c¸c mÉu s¶n phÈm sau 01th¸ng ®· chuyÓn mµu tõ vµng sang tr¾ng ngµ, cã hiÖn t­îng ph©n líp, sau 02 th¸ng cã l¾ng cÆn. ë nhiÖt ®é b¶o qu¶n 2-8oC trong 06 th¸ng tÊt c¶ c¸c mÉu s¶n phÈm ®Òu ®¹t yªu cÇu c¶m quan, kh«ng thay ®æi vÒ mµu s¾c s¶n phÈm, ®é ®ång nhÊt, kh«ng v¸ng, kh«ng cÆn. VËy, s¶n phÈm b¶o qu¶n ë 2-8oC lµ ®¹t yªu cÇu.


3.11.2. Kh¶o s¸t ®é v« trïng cña s¶n phÈm

Dïng 3 l« s¶n phÈm, mçi l« 20 mÉu ®Ó kiÓm tra v« trïng theo tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCN) (D­îc ®iÓn ViÖt Nam II, TËp 3, NXB Y häc, trang 498)

S¶n phÈm ®­îc kiÓm tra trªn c¸c m«i tr­êng sau: NA (nutrient agar), NB (nutrient broth), BA (blood agar), SA (sabouraud agar), Thioglycolat

C¸c m«i tr­êng kiÓm tra s¶n phÈm ®­îc ®Ó trong tñ Êm 370C, theo dâi Ýt nhÊt 4 ngµy, riªng th¹ch nÊm SA ®Ó ë nhiÖt ®é phßng víi thêi gian theo dâi Ýt nhÊt 7 ngµy.

S¶n phÈm ®­îc b¶o qu¶n ë 2-80C vµ cø sau 1 th¸ng th× kiÓm tra v« trïng 01 lÇn, kh¶o s¸t trong 06 th¸ng. KÕt qu¶ tr×nh bµy trong b¶ng 27.

3.11.3. Kh¶o s¸t hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ trong s¶n phÈm

X¸c ®Þnh b»ng ph¶n øng ng­ng kÕt nhanh trªn phiÕn kÝnh vµ ph¶n øng ADP gi÷a s¶n phÈm ®­îc b¶o qu¶n ë 2-80C víi kh¸ng nguyªn vµ ®éc tè E. coli t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, kh¶o s¸t trong 6 th¸ng. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®é v« trïng vµ hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ trªn b¶ng 27.

Tõ b¶ng 27 ta thÊy trong ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n 2-80C, ®é v« trïng cña s¶n phÈm ®­îc b¶o ®¶m trong 05 th¸ng. Sau 05 th¸ng cã 04 mÉu trong tæng sè 60 mÉu cña c¶ hai l« cã t¹p trïng nh­ng kh«ng ph¸t hiÖn cã nÊm trong s¶n phÈm. HiÖu gi¸ kh¸ng thÓ trong s¶n phÈm kh«ng thay ®æi trong suèt thêi gian b¶o qu¶n.


B¶ng 27: KÕt qu¶ kh¶o s¸t chØ tiªu v« trïng vµ hgkt trong thêi gian b¶o qu¶n

L« SX

Thêi gian theo dâi

HGKT

KÕt qu¶ kiÓm tra v« trïng

Ng­ng kÕt

ADP

NA

NB

BA

SA

Thio

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+02/09/08(n = 20)


T0

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T1

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T2

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T3

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T4

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T5

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T6

1/100

1/16

20

0

18

2

20

0

20

0

20

015/11/08 (n = 20)T0

1/80

1/8

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T1

1/80

1/8

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T2

1/80

1/8

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T3

1/80

1/8

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T4

1/80

1/8

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T5

1/80

1/8

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T6

1/80

1/8

20

0

19

1

20

0

20

0

20

028/01/09 (n = 20)T0

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T1

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T2

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T3

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T4

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T5

1/100

1/16

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

T6

1/100

1/16

20

0

19

1

20

0

20

0

20

03.11.4. Kh¶o s¸t ®é an toµn cña s¶n phÈm

B¶ng 28: §é an toµn cña s¶n phÈm trªn chuét b¹ch vµ thá

§éng vËt thÝ nghiÖm

§­êng tiªm

Ngµy 1

Ngµy 2

Ngµy 3

Ngµy 4

Ngµy 5

Ngµy 6

Ngµy 7

KÕt qu¶

Chuét b¹ch5 con

Tiªm d­íi da

LiÒu
0,4 ml/con

LiÒu
0,4 ml/con

LiÒu
0,4 ml/con

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

100% chuét sèng khoÎ m¹nh b×nh th­êng

5 con

Tiªm phóc xoang

LiÒu
0,4 ml/con

LiÒu
0,4 ml/con

LiÒu
0,4 ml/con

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

100% chuét sèng khoÎ m¹nh b×nh th­êng

Thá

3 con

Tiªm d­íi da

LiÒu

3 ml/con


LiÒu

3 ml/con


LiÒu
3 ml/con

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

100% thá sèng khoÎ m¹nh b×nh th­êng

3 con

Tiªm phóc xoang

LiÒu

5 ml/con


LiÒu

5 ml/con


LiÒu

5 ml/con


B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

100% thá sèng khoÎ m¹nh b×nh th­êng


B¶ng 29: §é an toµn cña s¶n phÈm trªn lîn

§éng vËt thÝ nghiÖm

§­êng tiªm

Ngµy 1

Ngµy 2

Ngµy 3

Ngµy 4

Ngµy 5

Ngµy 6

Ngµy 7

KÕt qu¶

Lîn
<5 kg

( 20- 30 ngµy tuæi)


10
con

Tiªm b¾p thÞt

LiÒu
2 ml/kgTT

LiÒu
2 ml/kgTT

LiÒu
2 ml/kgTT

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

100% lîn sèng khoÎ m¹nh b×nh th­êng

10 con

Tiªm phóc xoang

LiÒu
4 ml/kgTT

LiÒu
4 ml/kgTT

LiÒu
4 ml/kgTT

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

100% lîn sèng khoÎ m¹nh b×nh th­êng

Lîn

>5 kg


(>30 ngµy tuæi)

10 con

Tiªm b¾p thÞt

LiÒu 1,5ml/kgTT

LiÒu 1,5ml/kgTT

LiÒu 1,5ml/kgTT

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

100% lîn sèng khoÎ m¹nh b×nh th­êng

10 con

Tiªm phóc xoang

LiÒu
3 ml/kgTT

LiÒu
3 ml/kgTT

LiÒu
3 ml/kgTT

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

B×nh th­êng

100% lîn sèng khoÎ m¹nh b×nh th­êng

  • KÕt qu¶ kiÓm tra chØ tiªu hiÖu lùc cña s¶n phÈm

+ Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ b»ng ph¶n øng ng­ng kÕt trùc tiÕp gi÷a s¶n phÈm víi kh¸ng nguyªn E. coli vµ b»ng ph¶n øng ADP gi÷a s¶n phÈm vµ ®éc tè E. coli.

Pha lo·ng kh¸ng thÓ trong s¶n phÈm b»ng n­íc muèi sinh lý theo ®é pha lo·ng kh¸c nhau.

Víi ph¶n øng ng­ng kÕt nhanh, lÊy mét l­îng kh¸ng thÓ ®· pha ë mçi hiÖu gi¸ vµ mét l­îng kh¸ng nguyªn E. coli b»ng nhau, trén ®Òu, ®Ó ë nhiÖt ®é kho¶ng 250C. §äc kÕt qu¶ sau 3 - 5 phót b»ng m¾t th­êng.

Víi ph¶n øng ADP còng lÊy mét l­îng kh¸ng thÓ ®· pha ë mçi hiÖu gi¸ vµ mét l­îng ®éc tè E. coli nhá vµo c¸c giÕng, trong ®ã ®éc tè E. coli nhá vµo giÕng trung t©m, kh¸ng thÓ nhá vµo c¸c giÕng xung quanh. KÕt qu¶ ®äc sau 72 giê.

§èi chøng ©m lµm t­¬ng tù b­íc trªn nh­ng thay thÕ kh¸ng thÓ cña s¶n phÈm b»ng n­íc sinh lý.

§èi chøng d­¬ng lµm t­¬ng tù b­íc trªn nh­ng thay thÕ kh¸ng thÓ


cña s¶n phÈm b»ng kh¸ng thÓ E. coli ®· biÕt.

KÕt qu¶: chÕ phÈm kh¸ng thÓ ®¹t hiÖu gi¸ ng­ng kÕt ë ®é pha lo·ng ≥1/50, hiÖu gi¸ ADP ë ®é pha lo·ng  1/4.

+ KÕt qu¶ kiÓm tra chØ tiªu hiÖu lùc cña s¶n phÈm trªn chuét:

Dïng 20 con chuét b¹ch träng l­îng trung b×nh mçi con 18 - 20g, khoÎ m¹nh, chia lµm 2 nhãm:

Nhãm 1: 10 con, mçi con tiªm 0,4 ml kh¸ng thÓ vµo phóc xoang. Sau 24 giê tiªm lÇn hai cïng liÒu.

Nhãm 2: 10 con kh«ng tiªm lµm ®èi chøng.

Sau 48 giê kÓ tõ khi tiªm kh¸ng thÓ lÇn hai, c«ng c­êng ®éc cho c¶ hai nhãm chuét víi liÒu tiªm d­íi da mçi chuét 0,2 ml dÞch nu«i cÊy E. coli ®a gi¸ nu«i cÊy 24 giê (10 chñng E. coli gièng sau khi nu«i cÊy 24h, ®em trén ®Òu víi tû lÖ b»ng nhau). Theo dâi chuét trong 7 ngµy, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. TÝnh hiÖu sè cña sè l­îng chuét sèng sãt cña nhãm 1 (nhãm ®­îc tiªm miÔn dÞch b»ng kh¸ng thÓ lßng ®á trøng) vµ sè l­îng chuét sèng sãt cña nhãm 2 (nhãm ®èi chøng). KÕt qu¶ ë b¶ng 30.


B¶ng 30: HiÖu lùc cña s¶n phÈm trªn chuét

Nhãm thÝ nghiÖm

Sè l­îng chuét chÕt/sè chuét tiªm

Kh¶ n¨ng b¶o hé

(% sè chuét sèng)

Nhãm 1

0/10

100%

Nhãm 2

8/10

20%

Qua kÕt qu¶ trªn ta thÊy, s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng b¶o hé tèt ®èi víi chuét thÝ nghiÖm (100%), trong khi nhãm ®èi chøng tû lÖ chuét sèng sãt sau khi c«ng c­êng ®éc chØ ®¹t 20%.

KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
KÕt luËn


  1. §· thu thËp ®­îc 340 mÉu bÖnh phÈm lîn èm do tiªu ch¶y vµ s­ng phï ®Çu ë 5 tØnh ®¹i diÖn cho 3 miÒn B¾c - Trung - Nam. Tõ 340 mÉu bÖnh phÈm nµy ®· sµng läc vµ tuyÓn chän ®­îc 10 chñng E. coli ®iÓn h×nh cã ®éc lùc m¹nh, tÝnh kh¸ng nguyªn tèt ®Ó lµm gièng.

  2. §· x¸c ®Þnh ®­îc ®éng th¸i sinh tr­ëng cña 10 chñng E. coli ph©n lËp ®­îc. C¸c chñng E. coli nµy t¨ng tr­ëng cùc ®¹i sau 24 giê nu«i cÊy sau ®ã gi¶m dÇn, trong khi pH cña m«i tr­êng nu«i cÊy gi¶m cùc tiÓu sau 24 giê nu«i cÊy sau ®ã t¨ng dÇn.

  3. ViÖc lµm bÊt ho¹t vµ gi¶i ®éc kh¸ng nguyªn b»ng formol 30/00 ë 37oC trong 24h cho hiÖu qu¶ tèt. Sau khi bÞ bÊt ho¹t vµ gi¶i ®éc, ®éc lùc bÞgi¶m ®i nh­ng vÉn gi÷ ®­îc tÝnh kh¸ng nguyªn.

  4. Alum 20/00 lµ chÊt bæ trî kh¸ng nguyªn an toµn vµ lµm t¨ng miÔn dÞch.

  5. §· nghiªn cøu ®­îc qui tr×nh miÔn dÞch tèi ­u cho gµ ®Ó thu ®­îc hµm l­îng kh¸ng thÓ cao nhÊt trong lßng ®á trøng. Hµm l­îng kh¸ng thÓ trong lßng ®á trøng kh¸ng víi kh¸ng nguyªn th©n E. coli lu«n æn ®Þnh ë 1/118,2 ®Õn 1/243,2 vµ hµm l­îng kh¸ng thÓ kh¸ng víi ®éc tè E. coli dao ®éng tõ 1/8 ®Õn 1/16.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương