LuËn v¨n th¹c sÜ TrÇn V¨n Kh¸nhtải về 1.1 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tõ kÕt qu¶ ®Þnh typ huyÕt thanh trong b¶ng 7, x¸c ®Þnh ®­îc 29 chñng E. coli d­¬ng tÝnh víi bé kh¸ng huyÕt thanh chuÈn.

3.1.5. X¸c ®Þnh ®éc lùc cña tõng chñng E. coli ®· ph©n lËp

Chóng t«i tiÕn hµnh thö ®éc lùc cña 29 chñng nµy trªn chuét b¹ch 18 - 20 gam theo ph­¬ng ph¸p sau: tiªm dÞch nu«i cÊy sèng (nu«i cÊy 370C/24 giê) cña tõng chñng theo hai ®­êng lµ tiªm d­íi da vµ phóc xoang, theo dâi trong vßng 7 ngµy. KÕt qu¶ ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng 8.Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®èi víi mét chñng E. coli cã ®éc lùc hay kh«ng cña chóng t«i ®­a ra lµ: ph¶i cã kh¶ n¨ng g©y chÕt chuét tèi thiÓu lµ 1ml/con víi liÒu tiªm theo ®­êng d­íi da, cßn tiªm theo ®­êng tiªm phóc xoang th× tèi thiÓu lµ 0,2 ml/con. Dùa vµo tiªu chuÈn trªn chóng t«i lùa chän ra ®­îc 13 chñng cã ®éc lùc trªn chuét ®ã lµ: E3, E7, E9, E12, E14, E15, E19, E20, E22, E24, E25, E27, E28.

B¶ng 8: KÕt qu¶ thö nghiÖm ®éc lùc cña tõng chñng ®· ph©n lËp trªn chuét

Chñng

Sè chuét chÕt/tiªm

Ghi chó

§­êng tiªm d­íi da (ml)

§­êng tiªm phóc xoang (ml)

LiÒu 0,2

LiÒu 0,4

LiÒu 0,6

LiÒu 1,0

LiÒu 0,025

LiÒu 0,05

LiÒu 0,1

LiÒu 0,2

E1

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E2

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E3

2/4

3/4

4/4

4/4

0/4

2/4

4/4

4/4
E4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E5

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E6

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E7

1/4

3/4

4/4

4/4

0/4

1/4

3/4

4/4
E8

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E9

1/4

3/4

4/4

4/4

0/4

1/4

3/4

4/4

*

E10

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E11

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E12

0/4

0/4

3/4

4/4

0/4

0/4

2/4

4/4
E13

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E14

0/4

0/4

4/4

4/4

0/4

0/4

3/4

4/4

*

E15

0/4

0/4

2/4

3/4

0/4

1/4

3/4

4/4
E16

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E17

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E18

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E19

1/4

2/4

4/4

4/4

0/4

0/4

1/4

3/4

*

E20

0/4

0/4

2/4

4/4

0/4

1/4

3/4

4/4

*

E21

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E22

0/4

0/4

0/4

2/4

0/4

2/4

3/4

4/4

*

E23

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E24

0/4

0/4

0/4

2/4

0/4

0/4

2/4

4/4

*

E25

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

3/4

*

E26

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
E27

0/4

0/4

0/4

2/4

0/4

0/4

3/4

4/4

*

E28

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

3/4

*

E29

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4
* Chuét tiªm theo ®­êng d­íi da ®Òu cßn sèng nh­ng bÞ loÐt da nÆng

Ngoµi ra, kÕt hîp víi Trung t©m ChÈn ®o¸n Thó y Trung ­¬ng, sö dông kü thuËt PCR, chóng t«i cßn x¸c ®Þnh ®­îc sù cã mÆt cña c¸c gen ®éc tè cña E. coli nh­ ®éc tè LT, ST (STa, STb) vµ VT (VT2e) trong c¸c chñng nµy.KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gen ®éc tè theo phiÕu xÐt nghiÖm (phô lôc 03)

Nh­ vËy, tõ 29 chñng ®· ph©n lËp ®­îc, qua viÖc x¸c ®Þnh ®éc lùc cña tõng chñng. Chóng t«i ®· chän läc ra ®­îc 13 chñng cã ®éc lùc, tiÕp theo chóng t«i ®i s©u vµo nghiªn cøu tÝnh kh¸ng nguyªn cña c¸c chñng nµy.3.1.6. X¸c ®Þnh tÝnh kh¸ng nguyªn cña tõng chñng E. coli ®· ph©n lËp

Tr­íc tiªn, víi tõng chñng, chóng t«i chÕ t¹o kh¸ng nguyªn ®Ó tiªm miÔn dÞch cho chuét b¹ch víi liÒu 0,5ml/con theo ®­êng tiªm d­íi da, mçi chñng 4 con. Sau 21 ngµy tiÕn hµnh lÊy m¸u c¸c chuét ®· tiªm vµ x¸c ®Þnh hiÖu gi¸ ng­ng kÕt cña huyÕt thanh b»ng ph¶n øng ng­ng kÕt nhanh trªn phiÕn kÝnh víi kh¸ng nguyªn chÝnh nã. KÕt qu¶ cña ph¶n øng ®Þnh l­îng huyÕt thanh ®­îc thèng kª ë b¶ng 9.B¶ng 9: KÕt qu¶ x¸c ®Þnh tÝnh kh¸ng nguyªn cña c¸c chñng

HuyÕt thanh

HiÖu gi¸ ph¶n øng ng­ng kÕt

Tõng con

Trung b×nh

Chuét tiªm E3

1/128, 1/64, 1/64, 1/128

1/96

Chuét tiªm E7

1/128, 1/256, 1/512, 1/512

1/352

Chuét tiªm E9

1/32, 1/64, 1/64, 1/32

1/48

Chuét tiªm E12

1/128, 1/64, 1/64, 1/64

1/80

Chuét tiªm E14

1/128, 1/128, 1/64, 1/128

1/112

Chuét tiªm E15

1/4, 1/4, 1/8, 1/8

1/6

Chuét tiªm E19

1/512, 1/256, 1/512, 1/512

1/448

Chuét tiªm E20

1/4, 1/4, 1/2, 1/8

1/4,5

Chuét tiªm E22

1/128, 1/128, 1/64, 1/128

1/112

Chuét tiªm E24

1/4, 1/4, 1/2, 1/8

1/4,5

Chuét tiªm E25

1/256, 1/128, 1/64, 1/256

1/176

Chuét tiªm E27

1/32, 1/64, 1/64, 1/128

1/72

Chuét tiªm E28

1/128, 1/256, 1/256, 1/128

1/192

Chuét §C

1/2, 1/4, 1/2, ©m, N

1/1,8

* Chuét ®èi chøng tiªm m«i tr­êng nu«i cÊy vi khuÈn

Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy:  • Cã 10 chñng/13 chñng g©y cho chuét cã hµm l­îng kh¸ng thÓ kh¸ cao (hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ tõ 1/48 trë lªn), thÓ hiÖn tÝnh kh¸ng nguyªn tèt cña c¸c chñng E. coli nµy.

  • Trong sè 13 chñng nµy chØ cã 3 chñng cã tÝnh kh¸ng nguyªn rÊt yÕu, thÓ hiÖn qua hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ trong huyÕt thanh chuét kh«ng cao h¬n nhiÒu so víi huyÕt thanh cña chuét ®èi chøng, ®ã lµ c¸c chñng E15, E20, E24, do ®ã chóng t«i t¹m thêi lo¹i bá chñng nµy.

Qua viÖc x¸c ®Þnh tÝnh kh¸ng nguyªn cña tõng chñng E. coli ph©n lËp ®­îc, chóng t«i ®· chän ®­îc 10 chñng E. coli ®¶m b¶o ®­îc c¸c ®Æc tÝnh sau: lµ E. coli g©y bÖnh cho lîn, cã ®éc tÝnh cao vµ cã tÝnh kh¸ng nguyªn tèt. §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, chóng t«i ®Æt tªn cho c¸c chñng lµ Hanco 1, Hanco 2, Hanco 3, Hanco 4, Hanco 5, Hanco 6, Hanco 7, Hanco 8, Hanco 9, Hanco 10. §Æc ®iÓm kh¸ng nguyªn vµ ®éc lùc cña 10 chñng ®­îc tæng kÕt trong b¶ng 10.

B¶ng 10: §Æc ®iÓm kh¸ng nguyªn vµ ®éc lùc cña bé gièng E. coli ph©n lËp ®­îc

STT

Tªn gièng

Kh¸ng nguyªn

§Æc ®iÓm

Ghi chó

MC

Dung huyÕt

§éc lùc

(liÒu giÕt chuét b¹ch)1

Hanco 1

K98

§Æc tr­ng

+

2,4.108CFU/dd (~0,2ml)
2

Hanco 2

987P

§Æc tr­ng

+

1,2.108CFU/dd (~0,2ml)
3

Hanco 3

O141 K85ab

§Æc tr­ng

+

1,8.108CFU/dd (~0,2ml)
4

Hanco 4

O149 K91

§Æc tr­ng

+

5,9.108CFU/FX (~0,6ml)
5

Hanco 5

O8

K87


§Æc tr­ng

++

2,8.108CFU/dd (~0,6ml)
6

Hanco 6

K99

§Æc tr­ng

++

1,66.108CFU/dd (~0,2ml)
7

Hanco 7

K88

§Æc tr­ng

+

7,9.108CFU/dd (~1ml)

3,16.108CFU/fx (~0,4ml)


8

Hanco 8

F4, Sta, Stb

§Æc tr­ng

+++

3,4.108CFU/FX (~0,2ml)
9

Hanco 9

Vt2e, F18

§Æc tr­ng

+++

1.109CFU/dd (~1ml)

1.108CFU/FX (~0,1ml)


10

Hanco 10

Vt2e, F18,LT

§Æc tr­ng

+++

1.108CFU/FX (~0,2ml)3.2. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n sinh ®éc tè Cña c¸c chñng E. coli

Nh­ ë trªn ®· tr×nh bµy, ®éc tè cña E. coli còng lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn chÝnh g©y bÖnh tiªu ch¶y vµ s­ng phï ®Çu ë lîn. V× vËy, môc tiªu cña chóng t«i trong nghiªn cøu nµy ngoµi viÖc chÕ t¹o kh¸ng thÓ chèng l¹i c¸c kh¸ng nguyªn th©n cña vi khuÈn, cßn ph¶i chÕ t¹o ®­îc c¸c kh¸ng thÓ ®Æc hiÖu ®Ó trung hßa ®éc tè cña vi khuÈn. §Ó cã thÓ chÕ t¹o ®­îc kh¸ng thÓ kh¸ng ®éc tè, b­íc ®Çu tiªn lµ chÕ t¹o ®­îc kh¸ng nguyªn ®éc tè an toµn ®Ó miÔn dÞch cho ®éng vËt thÝ nghiÖm.

3.2.1. Nghiªn cøu ®éng th¸i sinh tr­ëng cña E. coli

Tõ bé gièng gåm 10 chñng E. coli ph©n lËp ®­îc, chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®éng th¸i sinh tr­ëng cña vi khuÈn trong ®iÒu kiÖn nu«i cÊy nh©n t¹o. Chóng t«i nu«i cÊy 10 chñng E. coli ë ®iÒu kiÖn 370C, sau ®ã theo dâi sù biÕn ®éng vÒ sè l­îng vi khuÈn vµ pH sau 24, 48 vµ 72 giê nu«i cÊy. KÕt qu¶ ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng 11.B¶ng 11: §éng th¸i sinh tr­ëng cña c¸c chñng E. coli trong bé gièng ®· chän

Chñng E. coli

Thêi gian nu«i cÊy (®iÓm kh¶o s¸t)T

0h (1)

24h (2)

48h (3)

72h (4)

Hanco 1

CFU(107/ml)

0

142.0

85.5

52.25

pH

7.2

5.62

7.01

7.31

Hanco 2

CFU(107/ml)

0

115

83.5

52

pH
5.76

6.46

7.73

Hanco 3

CFU(107/ml)

0

129.5

75.5

22.6

pH

7.2

5.72

6.01

7.81

Hanco 4

CFU(107/ml)

0

103.5

73.9

32.5

pH

7,2

5.61

6.03

6.21

Hanco 5

CFU(107/ml)

0

107

74.9

40

pH

7,2

5.66

5.98

6.39

Hanco 6

CFU(107/ml)

0

108

74.6

39

pH

7,2

5.73

6.95

7.48

Hanco 7

CFU(107/ml)

0

26.5

18.7

16

pH

7,2

5.88

6.52

7.17

Hanco 8

CFU(107/ml)

0

141

98.5

64

pH

7,2

5.96

6.58

7.77

Hanco 9

CFU(107/ml)

0

129.5

62.1

35.7

pH

7,2

5.65

6.25

7.12

Hanco 10

CFU(107/ml)

0

132

68.5

24

pH

7,2

5.74

6.72

7.301   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương