LUẬn văN ĐỀ TÀI " Mã trải phổ trong cdma"tải về 1.45 Mb.
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.45 Mb.
#1447
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tốc dộ nhảy tần có thể nhanh hoặc chậm hơn so với tốc độ số liệu . Do
đó ta có hai loại nhảy tần, đó là hệ thống nhảy tần nhanh và hệ thống nhảy tần chậm.

a. Máy phát FHSS


Hình vẽ dưới đây trình bầy sơ đồ khối cho máy phát FHSS :
Bộ tạo chuỗi PN

Bộ tổng hợp tần sốb(t)

Bộ điều chế FSK

x(t)

bộ nhân tần  =1BPF

ng rng s(t)

Hình 1.9 Sơ đồ khối cho máy phát FHSS


Tín hiệu dữ liệu b(t) đưa vào được điều chế FSK thành tín hiệu x(t). Trong khoảng thời gian mỗi bit x(t) có một trong hai tần số f và f + f, tương ứng với bit 0 và bit 1 của dữ liệu.

Tín hiệu này được trộn với tín hiệu y(t) từ bộ tổng hợp tần số. Cứ mỗi Th giây tần số y(t) lại được thay đổi theo các giá trị của j bit nhận được từ bộ tạo chuỗi PN. Do đó 2 tổ hợp j bit nên ta có thể có 2j các tần số khác nhau

được tạo ra bởi bộ tổng hợp tần số. Bộ trộn tạo ra tần số của tổng và hiệu, một trong hai tần số này được lọc ra ở bộ lọc băng thông (BPF).

Ta có thể viết tín hiệu ở đầu ra của bộ tổng hợp tần số trong đoạn nhảy l


như sau:


y(t)  2 A cos[ 2 

( f gil f

)t 


] , đối với Th t

(l 1) Th

(1.14)Trong đó il

 {0, 2, …, 2(2j

– 1) là số nguyên chẵn,

f g một tần số

không đổi và  là pha. Giá trị của i l được xác định bởi j bít nhận được từ bộ tạo chuỗi tạp âm. Giả thiết rằng bộ lọc BPF lấy ra tần số tổng ở đầu ra của bộ trộn. Khi này ta có thể viết tín hiệu ở đầu ra bộ lọc BPF trong bước nhảy như

sau:


y(t) 

2 A cos( 2 

( f 0  il f

 bl f )t

  l ), đối với l t

(l  1)Th

(1.15)

Trong đó b l {0, 1} giá trị của số liệu l t

(l  1)Th

f 0

f  f g .
Ta thấy rằng tần số phát sẽ bằng

f 0 il f

khi bl 0

và bằng


f 0 il f

 f khibl 1 . thế các tần số thể được phát sẽ


[ f 0 , f 0 f

, f 0 2f

, f 0 ( j 1)f

] . Trong đó

J  2

j 1


, để có thể có tần số


nhảy J . Đặc biệt pha l

có thể thay đổi từ bước nhảy này tới bước nhảy


khác vì bộ tổng hợp tần số rất khó duy trì nó không đổi.


Bộ nhân tần ở hình trên là tuỳ chọn. Mục đích của nó là trải rộng thêm băng tần của FH/SS. Độ rộng băng tần được sử dụng để tạo ra tín hiệu điều tần (FM) băng rộng từ tín hiu điều tần băng hẹp. Hệ số  của bộ nhân tần có mục đích làm tăng tần số và pha của tín hiệu đầu vào  lần. Vì thế khi có

mặt bộ nhân tần tín hiệu FHSS trở thành:
s , (t) A cos [2

( f 0

 il f

bl f )t l

] , đối với Th

t


(l 1) Th (1.16)

Với một bộ nhân tần thừa số  , khoảng cách giữa hai tần số lân cận trở


thành  f và các tần số nhảy tần nhận được


là: [f 0 ,

( f  f ) ,…,  { f

 ( J  1)f ] .

Độ rộng băng tần : Tần số của FH không thay đổi trong một đoạn nhảy. Trong toàn bộ khoảng thời gian, tín hiệu phát nhảy ở tất cả J tần số, vì

thế nó chiếm độ rộng băng tần là:BFFH
 jf
(Hz) (1.17)

Để tính toán độ lợi xử lý ta đã biết rằng độ rộng băng tần kênh cần
thiết để truyền số liệu bằng 1


T
b

, nên G p là tỷ số giữa độ rộng băng tần kênh

cần thiết để truyền tín hiệu trải phổ với độ rộng băng tần kênh cần thiết để


truyền tín hiệu băng gốc như sau:


G = K J f =

p 1

Tb
JTb (2.18)

Th

Trong đó phương trình cuối cùng giả thiết rằng phân cách tần số bằng

T
1 . Nếu ta sử dụng một bộ nhân tần có thừa số là  thì phổ của tín hiệu FH

h
mở rộng  lần. Vì thế độ rộng băng tần tổng hợp của tín hiệu FH này là
Jf

( hz) G p

J T = JT / Th .

(2.19)
b.Máy thu FHSS


Sơ đồ khối của máy thu FHSS như sau:

Bộ điều chế FSK


s(t) + tạp âm
BPF băng rộng

(f ' , f '+Df)


Bộ giải Đ/C FSK

không nhất quán

Ra chuỗi cơ

số hai b(t)


Bộ tạo chuỗi PN
Каталог: file -> downloadfile1
downloadfile1 -> VĂn phòng chính phủ
downloadfile1 -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
downloadfile1 -> Chiến dịch đánh Tống 1075
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 956/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
downloadfile1 -> Lời Giới Thiệu Lịch sử Triết học
downloadfile1 -> Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi
downloadfile1 -> 143 NĂm vưƠng triều nguyễN (1802-1945)
downloadfile1 -> Chương I các bộ VI điều khiển 8051 1 các bộ VI điều khiển và các bộ xử lý nhúng
downloadfile1 -> Hợp đồng giấy in báo (bản tiếng Việt) HỢP ĐỒng giấy in báo hợP ĐỒng số 205 tl

tải về 1.45 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương