Lưu trữ Góp ý


Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNHtải về 1.49 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/69
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích1.49 Mb.
#55637
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   69
Nghị định 452022NĐ-CP quy định về xử phạt vi ph…

Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, HÌNH THỨC, MỨC
XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU
QUẢ
Điều 9. Vi phạm các quy định về thực hiện đăng ký môi
trường
1. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện nội dung đăng ký
môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối
tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bị
xử phạt như sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến
1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện, thực hiện
không đúng, không đầy đủ cam kết hoặc phương án thu
gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, trừ
trường hợp vi phạm quy định về chất thải rắn thông
thường, chất thải nguy hại;
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với
hành vi nộp đăng ký môi trường không đúng thời hạn theo
quy định; không đăng ký môi trường đủ các nội dung về
loại chất thải, khối lượng chất thải phát sinh và phương án
thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ
sở; không đăng ký môi trường lại theo quy định.
2. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện nội dung đăng ký
môi trường đối với dự án, cơ sở phải lập báo cáo đánh giá
tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi
trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm
quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bị xử phạt
như sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối
với hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng, không
đầy đủ cam kết hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý
chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền tiếp nhận, trừ trường hợp vi phạm
quy định về chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối
với hành vi nộp đăng ký môi trường không đúng thời hạn
theo quy định; không đăng ký môi trường đủ các nội dung
về loại chất thải, khối lượng chất thải phát sinh và phương
án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư,
cơ sở; không đăng ký môi trường lại theo quy định.
3. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện nội dung đăng ký
môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở phải lập báo cáo
đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê
duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thuộc thẩm
quyền phê duyệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với
dự án có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi
trường bị xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng, không
đầy đủ cam kết hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý
chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền tiếp nhận, trừ trường hợp vi phạm
quy định về chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối
với hành vi nộp đăng ký môi trường không đúng thời hạn
theo quy định; không đăng ký môi trường đủ các nội dung
về loại chất thải, khối lượng chất thải phát sinh và phương
án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư,
cơ sở; không đăng ký môi trường lại theo quy định.

tải về 1.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   69
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương