Lưu trữ Góp ý


I. CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONGtải về 1.49 Mb.
Chế độ xem pdf
trang69/69
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích1.49 Mb.
#55637
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
Nghị định 452022NĐ-CP quy định về xử phạt vi ph…

I. CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG
NƯỚC, NƯỚC THẢI
STT
Thành phần nguy hại
Công thức hóa
học
A Các thành phần nguy hại vô cơ
Nhóm kim loại nặng và hợp chất vô
cơ của chúng (tính theo nguyên tố
kim loại)
1 Asen (Arsenic)
As
2 Cadmi (Cadmium)
Cd
3 Chì (Lead)
Pb
4 Kẽm (Zinc)
Zn
5 Niken (Nickel)
Ni
6 Thủy ngân (Mercury)
Hg
7 Crom VI (Chromium VI)
Cr
Các thành phần vô cơ khác
8
Muối florua (Fluoride) trừ canxi florua
(calcium fluoride)
F
9 Xyanua/Tổng Xyanua
CN
B Các thành phần nguy hại hữu cơ
1 Tổng Phenol
2 PCB
3 Dioxin
4 Dầu mỡ khoáng
5
Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu

6
Hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho
hữu cơ
7 Halogen hữu cơ dễ hấp thụ (AOX)
II. CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG
KHÍ, KHÍ THẢI
STT Thông số môi trường nguy hại
Công thức hóa
học
A Các chất vô cơ
1
Asen và các hợp chất, tính theo
As
As
2 Axit clohydric
HCl
3
Hơi HNO (các nguồn khác), tính
theo NO
HNO
4
Hơi H SO hoặc SO , tính theo
SO
H SO
5 Bụi chứa silic
6 Cadmi và hợp chất, tính theo Cd
Cd
7 Clo
Cl
8
Flo, HF, hoặc các hợp chất vô cơ
của Flo, tính theo HF
9
Thủy ngân (kim loại và hợp chất,
tính theo Hg)
Hg
10 HydroXyanua
HCN
11 Chì và hợp chất, tính theo Pb
Pb
12
Tổng các kim loại nặng và hợp
chất tương ứng
B Các chất hữu cơ
1 Acetaldehyt
CH CHO
2 Acrolein
CH =CHCHO
3 Anilin
C H NH
4 Benzidin
NH C H C H NH
5 Benzen
C H
6 Chloroform
CHCl
7 Formaldehyde
HCHO
8 Naphtalen
C H
9 Phenol
C H OH
10 Tetracloetylen
C Cl
11 Vinyl clorua
ClCH=CH
12 Methyl mercaptan
CH SH
13 Styren
C H CH=CH
14 Toluen
C H CH
15 Xylen
C H (CH )
16 Tổng Dioxin/Furan
-
-
3
2
3
2
4
3
3
2
4
2
3
2
6 5
2
2 6 4 6 4
2
6 6
3
10 8
6 5
2
4
2
3
6 5
2
6 5
3
6 4
3 2
"
#
$
 
%
- 14
%
+
&
'
Hãy 
đăng nhập
hoặc 
đăng ký
 Tài khoản để biết
được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung,
thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn
bản và thêm nhiều tiện ích khác
×

tải về 1.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương