Lưu trữ Góp ý


Điều 4. Hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắctải về 1.49 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/69
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích1.49 Mb.
#55637
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Nghị định 452022NĐ-CP quy định về xử phạt vi ph…

Điều 4. Hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc
phục hậu quả
1. Hình thức xử phạt chính, mức xử phạt:
Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường bị áp dụng một trong các hình thức
xử phạt chính sau đây:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng
đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với: giấy phép môi
trường; giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ
quan trắc môi trường; giấy phép tiếp cận nguồn gen; giấy
phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; quyết định công
nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen;
quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi
gen (sau đây gọi chung là giấy phép) hoặc đình chỉ hoạt
động có thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật
Xử lý vi phạm hành chính từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ
ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực
thi hành;
b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện
được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện
vi phạm hành chính); tịch thu sản phẩm có giá trị sau khi
tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật;
c) Việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt
động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép môi
trường có thời hạn đối với cơ sở hoạt động cung ứng sản
phẩm, dịch vụ công được nhà nước giao nhiệm vụ, đặt
hàng hoặc đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Nghị
định này, trừ trường hợp hành vi vi phạm của cơ sở không
gây ô nhiễm môi trường hoặc cơ sở đã chấm dứt hành vi
vi phạm hoặc đã khắc phục xong hậu quả vi phạm do
hành vi vi phạm hành chính gây ra. Thời điểm đình chỉ hoạt
động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép môi
trường có thời hạn được tính từ thời điểm cơ quan nhà
nước đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu giao
nhiệm vụ, chỉ định đơn vị hoặc lựa chọn được nhà thầu
khác để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công.
3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn có thể bị áp dụng
một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả trong thời
hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định sau đây:
a) Buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu
hoặc phục hồi môi trường theo quy định; buộc khôi phục
lại trạng thái ban đầu do vi phạm hành chính gây ra;
b) Buộc phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy
định về bảo vệ môi trường để xả chất thải không qua xử lý
ra môi trường; buộc phải phá dỡ công trình, thiết bị để pha
loãng chất thải và phải xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ
thuật về chất thải; buộc phá dỡ, di dời công trình, cây
trồng; buộc phá dỡ công trình, nhà ở trái phép;
c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô
nhiễm môi trường theo quy định; buộc thực hiện biện
pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật; buộc
phải thực hiện biện pháp giảm thiểu độ rung đạt quy
chuẩn kỹ thuật;
d) Buộc tái xuất máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tàu
biển đã qua sử dụng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế
liệu, chất thải nhập khẩu từ nước ngoài; buộc tái xuất toàn
bộ loài ngoại lai xâm hại nhập khẩu trái phép ra khỏi lãnh
thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; buộc tái
xuất lô hàng chứa sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền
của sinh vật biến đổi gen ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
đ) Buộc tiêu hủy máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,
tàu biển đã qua sử dụng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu,
phế liệu, chất thải nhập khẩu từ nước ngoài; buộc tiêu hủy
toàn bộ loài ngoại lai xâm hại; tiêu hủy toàn bộ sinh vật
biến đổi gen chưa được cấp giấy phép khảo nghiệm sinh
vật biến đổi gen hoặc giấy chứng nhận an toàn sinh học;
buộc tiêu hủy các chất và thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc
sản xuất từ các chất được kiểm soát bị cấm; buộc tiêu
hủy toàn bộ sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của
sinh vật biến đổi gen;
e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
về hiện trạng môi trường;
g) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện
vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ,
tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.
Đối với vi phạm hành chính quy định tại: điểm g khoản 1,
điểm g khoản 2 Điều 10; điểm g, h khoản 1, điểm g, h
khoản 2, điểm g, h khoản 3 Điều 11; điểm a, b khoản 1,
điểm a, b khoản 2 Điều 13; điểm d, đ khoản 2, điểm d, đ
khoản 3, điểm d, đ khoản 4 Điều 14; điểm g, h khoản 3,
điểm h, i khoản 4 Điều 15 Nghị định này làm phát sinh
nước thải chưa qua xử lý ra môi trường thì số lợi bất hợp
pháp được tính bằng tổng lưu lượng nước thải đã xả ra
môi trường chưa qua xử lý xác định trong thời gian vi
phạm tính theo m (trường hợp không xác định được thải
lượng nước thải thì thải lượng nước thải được tính theo
lưu lượng tối đa ngày đêm ghi trong các hồ sơ theo thứ tự
ưu tiên như sau: kết luận thanh tra, kết quả kiểm toán, hồ
sơ cấp giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường
thành phần, báo cáo đánh giá tác động môi trường) nhân
với giá dịch vụ xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh được Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành tính theo
đồng/m (trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không
ban hành thì áp dụng giá dịch vụ xử lý nước thải của khu
công nghiệp có khoảng cách gần nhất so với tổ chức vi
phạm).
Đối với vi phạm hành chính quy định tại: điểm g khoản 1,
điểm g khoản 2 Điều 10; điểm g, h khoản 1, điểm g, h
khoản 2, điểm g, h khoản 3 Điều 11; điểm a, b khoản 1,
điểm a, b khoản 2 Điều 13; điểm d, đ khoản 2, điểm d, đ
khoản 3, điểm d, đ khoản 4 Điều 14; điểm g, h khoản 3,
điểm h, i khoản 4 Điều 15 Nghị định này làm phát sinh khí
thải chưa qua xử lý ra môi trường thì số lợi bất hợp pháp
được tính bằng lưu lượng khí thải tính theo m /giờ (trường
hợp không lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, không vận hành
hệ thống xử lý khí thải thì lưu lượng khí thải được xác định
theo lưu lượng tối đa trong một giờ ghi trong các hồ sơ
theo thứ tự ưu tiên như sau: kết luận thanh tra, kết quả
kiểm toán, hồ sơ cấp giấy phép môi trường hoặc giấy
phép môi trường thành phần, báo cáo đánh giá tác động
môi trường) nhân với thời gian vi phạm tính theo giờ và
nhân với chi phí cho việc vận hành hệ thống xử lý khí thải
trong một giờ gồm: điện, nước, nhân công, hóa chất và vật
tư tiêu hao tính theo đồng/m .
Đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều
16; điểm a khoản 4, 5 Điều 17; khoản 4, 7 Điều 46 thì số lợi
bất hợp pháp là toàn bộ số tiền mà tổ chức, cá nhân thu
được khi thực hiện hành vi vi phạm.
h) Buộc phải thu hồi kết quả phát sinh từ các hoạt động
tiếp cận nguồn gen trái pháp luật; buộc hủy kết quả thẩm
định báo cáo kiểm kê khí nhà kính, báo cáo mức giảm phát
thải khí nhà kính;
i) Buộc phải thực hiện biện pháp thu gom, lưu giữ và quản
lý an toàn chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên
liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị đã nhập khẩu,
sản xuất và sử dụng có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy
theo quy định và báo cáo đã khắc phục xong hậu quả vi
phạm;
k) Buộc chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử
lý; buộc chuyển giao các chất và thiết bị, sản phẩm có
chứa hoặc sản xuất từ các chất được kiểm soát cần xử lý
theo đúng quy định cho đơn vị có chức năng xử lý và chịu
mọi chi phí phát sinh;
l) Truy thu số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp;
buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo
đạc và phân tích mẫu môi trường; buộc phải thực hiện ký
quỹ bảo vệ môi trường; buộc mua bảo hiểm trách nhiệm
bồi thường thiệt hại về môi trường; buộc chi trả chi phí tổ
chức ứng phó sự cố chất thải, chi phí phục hồi môi
trường; buộc phải bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây
ra theo quy định; buộc chi trả đầy đủ tiền sử dụng dịch vụ
hệ sinh thái tự nhiên và tiền lãi phát sinh từ việc chậm chi
trả (nếu có) tương ứng với số tiền và thời gian chậm chi
trả trong thời hạn 01 tháng; buộc phải chuyển số tiền còn
lại về quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Quỹ Bảo vệ
môi trường Việt Nam đối với địa phương chưa có quỹ bảo
vệ môi trường cấp tỉnh trong thời hạn 06 tháng; buộc phải
hoàn trả số tiền sử dụng sai mục đích trong thời hạn 01
tháng; buộc nộp số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế tương
ứng tỷ lệ tái chế bắt buộc chưa hoàn thành hoặc số tiền
đóng góp hỗ trợ tái chế tương ứng với tỷ lệ tái chế không
đáp ứng quy cách tái chế bắt buộc vào Quỹ Bảo vệ môi
trường Việt Nam; buộc nộp số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế
còn thiếu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; buộc nộp
số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế tương ứng với tỷ lệ, quy
cách tái chế bắt buộc phải thực hiện vào Quỹ Bảo vệ môi
trường Việt Nam; buộc chấm dứt hợp đồng thực hiện tái
chế, hợp đồng ủy quyền tổ chức tái chế và nộp số tiền hỗ
trợ tái chế tương ứng với tỷ lệ, quy cách tái chế bắt buộc
vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để thực hiện trách
nhiệm tái chế; buộc nộp số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất
thải còn thiếu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
m) Buộc di dời dự án, cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy
hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi
trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các
trường hợp vi phạm mà địa điểm đang thực hiện dự án,
cơ sở không phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi
trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có
thẩm quyền phê duyệt theo quy định; buộc phải xây dựng,
lắp đặt công trình bảo vệ môi trường theo quy định;
n) Buộc lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, báo cáo mức
giảm phát thải khí nhà kính cho (các) năm nộp chậm, nộp
thiếu và chịu mọi phí tổn phát sinh nếu có; buộc xây dựng
quy trình thu gom, vận chuyển, lưu giữ an toàn theo quy
định; buộc phải lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự
nhiên cấp cơ sở trong thời hạn 06 tháng; buộc báo cáo kết
quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định;
o) Buộc cung cấp thông tin đúng, đầy đủ trong báo cáo
kiểm kê khí nhà kính, báo cáo mức giảm phát thải khí nhà
kính; buộc công khai báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy
định; buộc công khai thông tin về sản phẩm, bao bì do
mình sản xuất, nhập khẩu theo quy định; buộc thực hiện
đăng ký kế hoạch tái chế, gửi bản kê khai số tiền đóng
góp hỗ trợ tái chế, báo cáo kết quả tái chế theo quy định;
buộc phải cung cấp, công bố thông tin; buộc phải nộp báo
cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền; buộc gửi bản kê khai số tiền đóng
góp hỗ trợ xử lý chất thải theo quy định.
4. Không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại
các điểm a, c, g và l khoản 3 Điều này khi không có đủ căn
cứ xác định hậu quả hoặc không có đủ căn cứ xác định số
lợi bất hợp pháp thu được hoặc không có đủ căn cứ xác
định số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp theo quy
định do hành vi vi phạm hành chính đó gây ra.

tải về 1.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương