Lập 01 liên lưu nhtải về 11.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.61 Kb.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 09/TD

(Lập 01 liên lưu NH)


GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội.................................. ....................................

Họ và tên người vay: .........................................................Năm sinh:...........................

Địa cư trú tại: ...............................................................................................................

Là thành viên tổ TK&VV:.......................do ông (bà).....................làm tổ trưởng.

Thuộc tổ chức Hội…………………………………………………….….quản lý.

Sổ TK&VV hoặc Khế ước nhận nợ số: ...........................; lập ngày ... / .... /.........

Hiện nay tôi còn nợ Ngân hàng số tiền gốc:.............đồng; số tiền lãi: ..........đồng.

Theo thỏa thuận tôi phải trả vào ngày ........ tháng ....... năm ......., nhưng đến nay tôi chưa trả được nợ vì lý do sau đây:…………………………………………………………….

Đề nghị Ngân hàng xem xét cho gia hạn khoản nợ gốc nêu trên đến ngày........ tháng....... năm.......

Tôi xin cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích; trả nợ, trả lãi đầy đủ và đúng hạn. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.Tổ TK&VV

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngày…..tháng….năm…..

Người vay

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)


PHÊ DUYỆT CỦA NHCSXH

1. Cho gia hạn nợ số tiền:………………đồng. (Bằng chữ……………………..……)

2. Thời gian cho gia hạn nợ:...........tháng.

Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày ........... / ........... / .............

Cán bộ tín dụng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng

(Tổ trưởng) TD

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ....tháng .... năm...........

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

: sites -> default -> files -> attachments -> article -> 226
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
226 -> Danh sách hộ gia đÌNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương