LL. as /2 CỤC ĐĂng kiểm việt namtải về 108.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2018
Kích108.04 Kb.
#39042

LL.AS /2

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

vietnam registerBẢN ẤN ĐỊNH MẠN KHÔ

freeboard assignment

No.:      

Tên tàu       Số phân cấp      

Ship name Class No.

Đăng kiểm Việt nam xin thông báo mạn khô và các đường nước chở hàng của tàu trên được ấn định phù hợp với các quy định của Quy phạm mạn khô tàu biển Việt Nam như sau:

Vietnam Register is pleased to inform you of the freeboards and load lines of the abovementioned ship assigned in accordance with the provisions of the International Convention on Load lines of Ships, 1966, as follows

MẠN KHÔ TỪ ĐƯỜNG BOONG ĐƯỜNG NƯỚC CHỞ HÀNG

Freeboard from deck line Load line

Nhiệt đới       mm (T)       mm cao hơn (S)Tropical mm (T) mm above (S)

Mùa hè       mm (S)       Mép trên của đường đi qua tâm vòng tròn

Summer mm (S) Upper edge of line through centre of ring

Mùa đông       mm (W)       mm thấp hơn (S)

Winter mm (W) mm below (S)

Mùa đông Bắc Đại Tây dương       mm (WNA)       mm thấp hơn (S)

Winter North Atlantic mm (WNA) mm below (S)

Chở gỗ nhiệt đới       mm (LT)       mm cao hơn (LS)

Timber-tropical mm (LT) mm above LS

Chở gỗ mùa hè       mm (LS)       mm cao hơn (S)

Timber-summer mm (LS) mm above (S)

Chở gỗ mùa đông       mm (LW)       mm thấp hơn (LS)Timber-winter mm (LW) mm below (LS)

Chở gỗ mùa đông Bắc Đại Tây dương       mm (LWNA)       mm thấp hơn (LS)

Timber-winter North Atlantic mm (LWNA) mm below (LS)

Hiệu chỉnh nước ngọt cho tất cả các mạn khô trừ mạn khô chở gỗ       mm

Allowance for fresh water for all freeboards other than timber mm

Hiệu chỉnh nước ngọt cho mạn khô chở gỗ       mm

Allowance for fresh water for timber freeboard mm

Mép trên của đường boong từ đó các giá trị mạn khô nói trên được đo cách       mm

phía trên / phía dưới* đỉnh của boong tại mạn.

The upper edge of the deck line from which these free boards are measured is       mm

above / below* the top of the deck at side.

Chiều dài tàu (L) theo Điều1.12.3 là       m

Length (L) as defined in Article 2(8) m

Mạn khô được ấn định cho: Tàu mới / Tàu hiện có*

Freeboards assigned as : A new ship / An existing ship*

Kiểu tàu: Kiểu A / Kiểu B / Kiểu B với mạn khô giảm / tăng / chở gỗ*

Type of Ship: Type A / Type B / Type B with reduced / increased / timber freeboard*

Chiều chìm lý thuyết đến tâm vòng tròn Đăng kiểm       m

Moulded Draught to the centre of ring m


Nơi cấp       Ngày      

Place Date


C
01/2005
ỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

VIETNAM REGISTER

* Gạch bỏ nếu không phù hợp - delete as applicable

Đề nghị xem mặt sau - Please see the reverse side


HƯỚNG DẪN KẺ DẤU MẠN KHÔ VÀ KIỂM TRA

direction for marking and survey
1. Vòng tròn Đăng kiểm, các đường nước chở hàng và các chữ cái phải được đánh dấu lên mạn tàu như sơ đồ dưới đây

The ring, lines and letters are to be marked as shown in the following figure

v

Đường boong - Deck Line

WNA

W

S

T

F

LF

LTF

LT

LS

LW

LWNA

tF

r

2. Tâm của vòng tròn Đăng kiểm phải đặt ở điểm giữa chiều dài tàu theo định nghĩa của Quy phạm mạn khô, ở mỗi mạn tàu.The centre of ring is to be placed on each side of the ship at the middle of the length as defined in the International Convention on Load Lines of Ships, 1966.

3. Vòng tròn Đăng kiểm, các đường nước chở hàng, đường boong và các chữ cái phải có màu trắng hoặc vàng trên nền sẫm màu hoặc màu đen trên nền sáng màu. Đồng thời chúng phải được gắn cố định trên mỗi mạn tàu.

The ring, lines and letters are to be painted in white or yellow on a dark ground or in black on a light ground. They are also to be permanently marked on the sides of the ship.
4. Dấu hiệu mạn khô, các đường nước chở hàng và đường boong phải được đánh dấu trên mỗi mạn tàu với vị trí được nêu trong phụ lục của bản Ấn định mạn khô này, và sau khi dấu hiệu mạn khô, các đường nước chở hàng và đường boong đã được đánh dấu hoàn chỉnh phải được Đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra.

The Freeboard Mark, the Load Lines and Deck Line are to be marked upon the ship’s sides at the position as stated in the Attachment to the Freeboard Assignment and the marks are, when finished, to be verified by VR Surveyor.

Lưu ý - Note:

Chỉ tô các đường nước được sử dụng.Only applicable loadlines are marked.

01/2007

Каталог: images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt

tải về 108.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương