LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh cao bằNGtải về 28.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích28.12 Kb.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG


Số: 307/QĐ-LĐLĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCao Bằng, ngày 03tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng

Của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012;

- Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và Thông tri hướng dẫn số 649/HD- TLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn;

- Theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Khen thưởng trong hệ thống Công đoàn tỉnh Cao Bằng được ban hành kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quy chế sửa đổi, bổ sung được thực hiện từ tháng 10 năm 2013.

Điều 3. Cán bộ, đoàn viên công đoàn và các cấp Công đoàn trên địa bàn, các Ban chuyên đề thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Ban CSPL Tổng LĐLĐ VN (b/c);

- Ban Dân vận tỉnh ủy (b/c);

- Ban TĐ-KT Tỉnh- Sở Nội vụ tỉnh;

- Hội đồng TĐ-KT LĐLĐ Tỉnh;

- LĐLĐ huyện, TP, CĐ ngành, CĐ Viên chức;

CĐ Trung ương, CĐCS trực thuộc (t/h);

- Lưu: Ban CTCS, VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Hoàng Đức Hạnh

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ

KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG (LĐLĐ) TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Quyết định số: 307/QĐ- LĐLĐ ngày 03 tháng 10 năm 2013

của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng)

1. Bổ sung Điều 4, khoản 4.2, mục e: Giấy khen của LĐLĐ huyện, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức; Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở (CĐCS) có CĐCS thành viên.

2. Sửa đổi Điều 9, Khoản 9.1 như sau:

9.1- Cờ thi đua xuất sắc toàn diện hàng năm được xét tặng cho các tập thể Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở:

+ Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn cấp trên cơ sở được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

+ Có từ 85% trở lên CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có 45% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc và không có CĐCS yếu kém.

+ Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc khu vực sản xuất kinh doanh: Có từ 70% trở lên CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có từ 30% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc, không có CĐCS yếu kém. Đối với các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức đã thực hiện phân Khối giao ước thi đua phải là đơn vị tiêu biểu và được các đơn vị thành viên trong Khối Giao ước thi đua bầu chọn, suy tôn.

- Đối với CĐCS: Có 3 năm liên tục đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc, là mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua; có 3 năm liên tục liền kề được LĐLĐ tỉnh hoặc Công đoàn ngành Trung ương tặng Bằng khen.

3. Bổ sung Điều 14: "Tiêu chuẩn Bằng khen toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh":

- Khoản 14.1 - Bằng khen tập thể. Bổ sung: Tập thể được cấp Chính quyền công nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong năm đề nghị.

- Khoản 14.2 - Tặng Bằng khen hàng năm đối với cá nhân. Bổ sung:

+ Đối với Đoàn viên công đoàn, ngoài tiêu chuẩn đã được quy định, trong năm đó cá nhân phải được công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên.

+ Đối với lãnh đạo các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo cấp huyện, thành phố: Trong năm đề nghị, Tổ chức Công đoàn tại đơn vị, địa phương đó phải đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

+ Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các cấp thì trong năm đó, Công đoàn đơn vị phải đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hoặc đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong năm đề nghị.4. Sửa đổi Điều 19 như sau:

* Khoản 19.1: Số lượng cờ:

a) Đối với các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức đã thực hiện phân Khối giao ước thi đua, hàng năm mỗi Khối được đề nghị tặng 01 cờ.

b) Đối với các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, xét tặng không quá 02 cờ.

c) Mỗi LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành được đề nghị 01 cờ; Công đoàn ngành Y tế được đề nghị không quá 02 cờ; Công đoàn Viên chức được đề nghị không quá 03 cờ.

d) Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo xét khen thưởng theo năm học. Công đoàn ngành được đề nghị không quá 03 cờ; Mỗi LĐLĐ huyện, thành phố được đề nghị khen thưởng năm học cho ngành Giáo dục & Đào tạo huyện, thành phố 01 cờ.

e) Công đoàn Trung ương đóng tại địa phương được xét tặng 01 cờ.* Khoản 19.2 - Số lượng Bằng khen:

- Tập thể:

+ Đối với LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành được đề nghị khen thưởng tập thể (kể cả tập thể Tổ công đoàn) không quá 20% trên tổng số CĐCS trực thuộc.

+ Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh được đề nghị khen thưởng tập thể (từ Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên) không quá 15% trên tổng số Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc cấp mình (trường hợp có dưới 10 Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên thì được đề nghị 01 tập thể).

+ Đối với Công đoàn Trung ương đóng tại Địa phương được đề nghị khen thưởng tập thể (từ Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên) không quá 10% trên tổng số Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc cấp mình (trường hợp có dưới 10 Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên thì được đề nghị 01 tập thể).

- Cá nhân: Đối với Công đoàn Trung ương đóng tại địa phương được đề nghị không quá 02% trên tổng số Đoàn viên công đoàn của đơn vị.

- LĐLĐ tỉnh không đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ, Bằng khen toàn diện đối với tập thể, cá nhân các đơn vị Công đoàn Trung ương trên địa bàn.

5. Bổ sung thêm hai mục tại Điều 23, Khoản 23.2.

23.2- Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Hồ sơ khen thưởng hàng năm gồm:

8. Bảng chấm điểm công đoàn cấp trên cơ sở Khối giao ước thi đua.

9. Bảng chấm điểm xếp loại CĐCS vững mạnh.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc sẽ được Hội đồng Thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương