LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Số: 192/kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích24.96 Kb.
#2437

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 192/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 19 tháng 4 năm 2016


KẾ HOẠCH

Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016)

và Tháng Công nhân năm 2016
Căn cứ kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2016) và Tháng Công nhân năm 2016.

Năm 2016, kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2016) diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời bước vào năm thứ 5 triển khai Tháng Công nhân theo Thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Để thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; khẳng định những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 70 năm qua.

Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch gửi đến các cấp công đoàn thực hiện những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng niềm tự hào của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng công nhân và người lao động hăng hái thi đua lao động sáng tạo và tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

- Tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 gắn với các hoạt động Tháng Công nhân năm 2016 khẳng định sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, với phương châm Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức đồng bộ ở các cấp công đoàn nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tránh phô trương, hình thức, hướng mạnh về cơ sở. Ban Thường vụ các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp chỉ đạo tổ chức các hoạt động, huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để đoàn viên, CNVCLĐ được hưởng những ngày “Tết Lao động” thực sự có ý nghĩa.


II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

Qua 4 năm triển khai Tháng Công nhân, các cấp công đoàn chọn lọc, phát huy những hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia và được nhiều đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động hưởng ứng, trong đó tập trung triển khai một số hoạt động:1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Tổ chức tuyên truyền khát vọng của người lao động về ngày Quốc tế Lao động 1/5, ý nghĩa của việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56, ngày 29/4/1946 khẳng định truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập trung tại cơ sở song song với nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên, CNVCLĐ.

2. Tổ chức Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” theo hướng dẫn số 344/HD-TLĐ ngày 18/3/2016 của TLĐ.

3. Hoạt động “Cảm ơn” dành cho người lao động:

Ban Chấp hành CĐCS đề xuất với đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người lao động, xem họ là thành viên “hữu cơ” để đơn vị, doanh nghiệp phát triển, thể hiện sự ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động đối với đơn vị, doanh nghiệp; động viên người lao động gắn bó bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.4. Tổ chức tháng hành động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”:

Căn cứ những quy định của pháp luật Việt Nam về quyền, lợi ích của người lao động và văn hóa doanh nghiệp… Ban Chấp hành CĐCS đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2015.5. Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động gắn với phát động Tháng Công nhân năm 2016:

Căn cứ điều kiện thực tế các cấp công đoàn báo cáo cấp ủy cùng cấp tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 kết hợp với tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2016 có nhiều hình thức đa dạng, phong phú.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2016) và Tháng Công nhân năm 2016 đến Công đoàn các cấp.

- Giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Chính sách Pháp luật, CĐ các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ :

+ Thăm tặng quà cho công nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, trao tặng học bổng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

+ Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động công đoàn thành phố.

+ Bình chọn những sản phẩm tiêu biểu do công nhân Việt Nam sáng tạo năm 2015 – 2016.

+ Tổ chức Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi năm 2016.

2. Công đoàn các cấp:

- Các cấp công đoàn chủ động báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chủ doanh nghiệp và căn cứ tình hình thực tế của đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và phát động Tháng Công nhân năm 2016 một cách thiết thực và phù hợp.

- Tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho công nhân, lao động; phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS kết hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật lao động và công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;

- Kiểm tra, đôn đốc khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” của công đoàn viên có khó khăn về nhà ở, tổ chức xét trao học bỗng cho con CNVCLĐ có thành tích trong học tập, vượt khó học giỏi ( nơi được phân bổ )

- Các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cấp ngành, quận, huyện và cơ sở như: Hội diễn văn nghệ, giải bóng đá mini, cầu lông ….

- Báo cáo các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 gắn với đánh giá 5 năm triển khai tổ chức Tháng Công nhân làm rõ những kết quả đạt được và đưa ra những đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức Tháng Công nhân trong thời gian tới và gởi về Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 20/5/2016 để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn.


Trên đây là Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố về các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân năm 2016 đề nghị các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:

- Các LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành,

CĐ Viên chức, CĐ các KCX&CN; (để t/hiện)

- CĐCS trực thuộc ;

- Lưu Ban TG, VP, Web.TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)


Lê Xuân Trị

Каталог: files -> files -> van-ban-moi
van-ban-moi -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
van-ban-moi -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
van-ban-moi -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ
files -> Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014
files -> V/v ủng hộ chương trình Trường Sa xanh
van-ban-moi -> HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm
van-ban-moi -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ
van-ban-moi -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
van-ban-moi -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc

tải về 24.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương