LỜi nóI ĐẦU


CHƯƠNG 14. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌCtải về 2.88 Mb.
trang14/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.88 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

CHƯƠNG 14. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC

 • 1. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN


  a. Bảo toàn điện tích

  - Nguyên tắc: Tổng điện tích dương luôn luôn bằng tổng điện tích âm về giá trị tuyệt đối. V́ thế dung dịch luôn luôn trung hoà về điện.

  - Các ví dụ:

  Ví dụ 1: Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong một dung dịch ghi ở bảng dưới đây:


  IonNa+Ca2+NO3-Cl-HCO3-Số mol0,050,010,010,040,025

  Hỏi kết quả đó đúng hay sai? Tại sao?  Gii: Do điện tích của một ion trong dd bằng tích của điện tích và số mol của nó, nên ta có:

  Tổng điện tích dương là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07

  Tổng điện tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075.

  Giá trị tuyệt đối của điện tích dương khác điện tích âm. Vậy kết quả trên là sai.

  Ví dụ 2: Dung dịch A chứa các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol;

  CO32-: c mol; SO42-: d mol. Để tạo ra kết tủa lớn nhất người ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l. Lập biểu thức tính x theo a và b.  Gii: HCO3- + OH-  CO32- + H2O

  bmol  b


  Ba2+ + CO32-  BaCO3

  Ba2+ + SO42-  BaSO4

  Dung dịch sau phản ứng chỉ có Na+: a mol. V́ bảo toàn điện tích nên cũng phải có: a mol OH-. Để tác dụng với HCO3- cần b mol OH-.

  Vậy số mol OH- do Ba(OH)2 cung cấp là (a + b) mol

  Ta có: và nồng độ mol/l

  b) Bảo toàn khối lượng

  - Nguyên tắc:

  + Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.

  + Khi cô cạn dd th́ khối lượng hỗn hợp muối thu được bằng tổng khối lượng của các cation kim loại và anion gốc axit.

  - Các ví dụ:

  Ví dụ 1: Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đun nóng thu được 64g sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dd Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa.

  Tính m.

  Gii: Khí đi ra sau phản ứng gồm CO2 và CO dư

  CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

  0,4

  ta có:

  Theo định luật bảo toàn khối lượng:

  m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4  m = 70,4g.

  Ví dụ 2: Một dd có chứa 2 cation là Fe2+: 0,1mol và Al3+: 0,2mol và 2anion là Cl-: x mol và SO42-: y mol. Tính x và y, biết rằng khi cô cạn dd thu được 46,9 g chất rắn khan.

  Gii:

  Do bảo toàn khối lượng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 (1)

  Do bảo toàn điện tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y (2)

  Từ (1) và (2) giải ra x = 0,2; y = 0,3.

  Ví dụ 3: Đun 132,8 g hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 111,2g hỗn hợp các ete trong đó các ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi ete.

  Gii: Đun hỗn hợp 3 rượu được ete.

  Theo định luật bảo toàn khối lượng: mrượu = mete =  = mrượu - mete = 132,8 – 111,2 = 21,6 g.

  Tổng số mol các ete = số mol H2O = = 1,2

  Số mol mỗi ete = mol.

  Ví dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl thu được 0,2mol khí CO2. Tính khối lượng muối mới tạo ra trong dung dịch.  Gii: Đặt công thức của các muối là M2CO3 và RCO3
  M2CO3 + RCO3 + 4HCl  2MCl + RCl2 + 2CO2 + 2H2O

  0,4 0,2 mol  0,2

  Theo định luật BTKL: 23,8 + 0,4.36,5 = mmuối +

  hay: 23,8 + 0,4.36,5 = mmuối + 0,2.44 + 0,2.18

  mmuối = 26g

  c. Bảo toàn electron

  - Nguyên tắc: Trong quá tŕnh phản ứng th́:

  Số e nhường = số e thu

  hoặc: số mol e nhường = số mol e thu

  Khi giải không cần viết phương tŕnh phản ứng mà chỉ cần t́m xem trong quá tŕnh phản ứng có bao nhiêu mol e do chất khử nhường ra và bao nhiêu mol e do chất oxi hoá thu vào.

  - Các ví dụ:

  Ví dụ 1: Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí) thu được chất rắn A. Hoà tan A bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc). Tính V, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  Gii: nên Fe dư và S hết.

  Khí C là hỗn hợp H2S và H2. Đốt C thu được SO2 và H2O. Kết quả cuối cùng của quá tŕnh phản ứng là Fe và S nhường e, c̣n O2 thu e.

  Nhường e: Fe – 2e  Fe2+

  S - 4e  S+4 (SO2)

  Thu e: Gọi số mol O2 là x mol.

  O2 + 4e  2O-2

  2 mol  4x

  Ta có: giải ra x = 1,47 mol.

  lit

  Ví dụ 2: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1, R2 có hoá trị x, y không đổi (R1, R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dăy hoạt động hóa học của kim loại). Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 dư thu được 1,12 l khí NO duy nhất ở đktc.

  Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 th́ thu được bao nhiêu lít N2. Các thể tích khí đo ở đktc.

  Gii: Trong bài toán này có 2 thí nghiệm:

  Ở thí nghiệm 1: R1 và R2 nhường e cho Cu2+ để chuyển thành Cu sau đó Cu lại nhường e cho để thành (NO). Số mol e do R1 và R2 nhường ra là:

  + 3e 

  0,15

  Ở thí nghiệm 1: R1 và R2 trực tiếp nhường e cho để tạo ra N2. Gọi x là số mol N2, th́ số mol e thu vào là:

  2 + 10e 

  10x  x mol

  Ta có: 10x = 0,15  x = 0,015  = 22,4.0,015 = 0,336 lit

  Ví dụ 3: Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dd HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO vào 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch.  Gii: Đặt x, y, z lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.

  Nhường e: Cu – 2e =

  x  2x  x

  Mg – 2e =

  y  2y  y

  Al – 3e =

  z  3z  z

  Thu e: + 3e = (NO)

  0,03  0,01

  + 1e = (NO2)

  0,04  0,04

  Ta có: 2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07 (1)

  Nhưng 0,07 cũng chính là số mol NO3-

  Khối lượng muối nitrat là: 1,35 + 62.0,07 = 5,69g.

 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương