Lêi nãi ®Çutải về 3.75 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/33
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2022
Kích3.75 Mb.
#53794
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33
Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa Phần 2 1195340

2.2.2. Sữa tiệt trùng hai lần 
Để bảo quản sữa đƣợc lâu hơn, ngƣời ta thực hiện tiệt trùng sữa hai lần, theo 
phƣơng pháp này sữa đƣợc tiệt trùng trƣớc và sau khi rót chai. 
Quy trình sản xuất sữa tiệt trùng 2 lần đƣợc thể hiện trên hình 3.13. 
 
 
 
 
Hình 3.13. Qui trình sản xuất sữa tiệt trùng hai lần 
Ngƣời ta rót sữa vào các chai thuỷ tinh miệng nhỏ, dung tích 1,0, 0,5, 0, 25 lít. 
Trƣớc khi rót, chai phải đƣợc rửa sạch và sát trùng. Việc rót tiến hành trên máy rót 
chân không. Trong thời gian tiệt trùng thể tích của sữa có thể tăng lên, vì thế không 
nên rót đầy, phải để chừa 4 – 8cm từ miệng chai trở xuống. Sau khi nạp sữa vào 
chai cần tiến hành đóng nắp trên thiết bị đóng nút tự động. Nút chai có miếng đệm 
và miếng lót bằng nhôm lá. Với cách đóng chai nhƣ vậy cho phép không khí và hơi 
có thể từ chai thoát ra ngoài do thể tích sữa tăng lên lúc tiệt trùng. Trong quá trình 
làm lạnh, hơi nƣớc trong chai ngƣng tụ, thể tích sữa giảm xuống, kết quả tạo thành 
chân không. Khi đó nút chai cùng đệm và miếng lót bằng nhôm khép chặt vào 
miệng chai, đảm bảo độ kín. 
Quá trình tiệt trùng sữa trực tiếp bằng hơi kết hợp với sử dụng thiết bị trao 
đổi nhiệt dạng khung bản, dịch sữa sau khi phối trộn xong đƣợc bơm qua thiết bị 
làm lạnh để hạ nhiệt độ xuống dƣới 15
o
C.
Nhận sữa
Làm sạch 
Gia nhiệt G
Đánh giá chất lƣợng
Tiệt trùng
Tiêu chuẩn 
hoáT 
Đồng hoá 
Làm nguội 
Rót chai 
Bảo quản 
Kiểm tra chất lƣợng
Gia nhiệt
Làm nguội
Tạm chứa 
Gia nhiệt
Tiệt trùng


86 
Hình 3.14. Thiết bị trao đổi nhiệt khung bản 
Thiết bị làm lạnh là thiết bị trao đổi nhiệt khung bản, hoạt động với nguyên 
lý dòng nƣớc lạnh có nhiệt độ 2 – 4
o
C đi ngƣợc chiều trao đổi với dòng sữa cần 
làm lạnh (Hình 3.14). 
 
Hình 3.15. Sơ đồ quá trình tiệt trùng trực tiếp 


87 
Quá trình tiệt trùng sữa gián tiếp có thể đƣợc mô tả bằng sơ đồ đơn giản sau đây: 
Hình 3.16. Sơ đồ hệ thống tiệt trùng UHT gián tiếp sữa bằng đun nóng 
trong thiết bị trao đổi nhiệt dạng khung bản 


88 


89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3.17. Sơ đồ quy trình chung sản xuất sữa tươi tiệt trùng 


90 

tải về 3.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương