Lêi nãi ®Çutải về 3.75 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/33
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2022
Kích3.75 Mb.
#53794
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33
Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa Phần 2 1195340

2.2.1. Sữa tiệt trùng một lần 
Theo phƣơng pháp này sữa chỉ qua tiệt trùng một lần, có thể trƣớc hoặc sau khi 
đóng chai. Quy trình sản xuất sữa tiệt trùng một lần trƣớc khi và sau khi rót chai 
rót chai thƣờng đƣợc thể hiện trên hình
Sữa đƣợc làm sạch và tiêu chuẩn hoá, đƣợc đƣa vào thiết bị gia nhiệt đến 75 – 
80
o
C
rồi qua tiệt trùng ở 135 - 150
o
C trong 3 - 20s. Sau đó, sữa đƣợc nhanh chóng 
làm nguội tới 15 - 20
o
C và rót chai trong điều kiện vô trùng. Quá trình đồng hoá có 
thể tiến hành trƣớc hoặc sau khi tiệt trùng với điều kiện phải đảm bảo vô trùng.
Nếu tiệt trùng sau khi sữa rót chai thì sữa sau khi đƣợc làm lạnh và tiêu chuẩn 
hoá đƣợc gia nhiệt ở 70 – 75
o
C rồi chuyển sang đồng hoá, rót chai và tiệt trùng. 
 
Hình 3.10. Qui trình sản xuất sữa tiệt trùng một lần trước khi đóng chai 
Nhận sữa
Tiệt trùng 135 – 150
o

Đồng hoá 
Làm sạch 
Gia nhiệt 75 – 80GC 
Đánh giá chất lƣợng
Tiêu chuẩn hoáT 
Làm lạnh 15 – 20
o

Rót chai 
Bảo quản 
Kiểm tra chất lƣợng


84 
 
Hình 3.11. Qui trình sản xuất sữa tiệt trùng một lần sau khi đóng chai 
So sánh hai quy trình trên, sản xuất theo cách tiệt trùng trƣớc khi rót tốt hơn vì 
sữa qua gia nhiệt ở nhiệt độ cao với thời gian không đáng kể, chỉ vài giây nên chất 
lƣợng sữa cao hơn. Tuy nhiên việc rót sữa vào chai sau khi sữa đã tiệt trùng đòi hỏi 
điều kiện vô trùng. Điều đó làm quá trình sản xuất phức tạp hơn. Sữa tiệt trùng một 
lần có thể bảo quản đƣợc một đến hai tháng. 
Tổng kết quy trình sản xuất sữa tƣơi tiệt trùng 1 lần, trƣớc hoặc sau khi rót chai 
trong sơ đồ sau: 
 
Hình 3.12. Sơ đồ quy trình sản xuất sữa tươi tiệt trùng một lần 
Nhận sữa
Làm sạch 
Gia nhiệt 70 – 75GC 
Đánh giá chất lƣợng
Tiệt trùng 115 – 120
o

Tiêu chuẩn hoáT 
Đồng hoá 
Làm lạnh 15 – 20
o

Rót chai 
Bảo quản 
Kiểm tra chất lƣợng


85 

tải về 3.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương