Lời mở đầu 1 Chương 1: Sự phát triển của các hệ thống thông tin di động 3tải về 0.73 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.73 Mb.
#1369
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

mh = 1

Case 1: al22(0).Visible = Trueal22(1).Visible = False

mh = 0


End Select

End Sub
Private Sub Timer17_Timer()

Select Case nk

Case 0: al23.Visible = False

nk = 1

Case 1: al23.Visible = Truenk = 0

End Select

End Sub
Private Sub Timer18_Timer()

Dim i As Integer

z8 = z8 + 1

If ml > 2 Then

For nl = 0 To 2

m23(nl).Visible = False

ml = 0

Next nl


Exit Sub

End If


m23(ml).Visible = True

ml = ml + 1

Select Case z8

Case 0:


img9(0).Visible = True

img9(1).Visible = False

Case 1:

img9(0).Visible = Falseimg9(1).Visible = True

Case 2:


img9(0).Visible = True

img9(1).Visible = False

Case 3:

img9(0).Visible = Falseimg9(1).Visible = True

Case 4:


img9(0).Visible = True

img9(1).Visible = False

Case 5:

img9(0).Visible = Falseimg9(1).Visible = True

End Select

If z8 = 5 Then

Timer19.Enabled = True

Timer18.Enabled = False

For i = 0 To 2

m23(i).Visible = False

Next i


img9(0).Visible = False

img9(1).Visible = False

End If

End Sub
Private Sub Timer19_Timer()Dim i As Integer

z9 = z9 + 1

If mq > 5 Then

For nq = 0 To 5

m24(nq).Visible = False

mq = 0


Next nq

Exit Sub


End If

m24(mq).Visible = True

mq = mq + 1

Select Case z9

Case 0:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

Case 1:


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = True

Case 2:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

Case 3:


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = True

Case 4:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

Case 5:


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = True

Case 6:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

Case 7:


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = True

Case 8:

img10(0).Visible = Trueimg10(1).Visible = False

End Select

If z9 = 8 Then

Timer19.Enabled = False

Timer20.Enabled = True

Timer8.Enabled = False

img6(0).Visible = False

img6(1).Visible = False

For i = 0 To 5

m15(i).Visible = False

m24(i).Visible = False

Next i


img10(0).Visible = False

img10(1).Visible = False

End If

End Sub


Private Sub Timer20_Timer()

Dim i As Integer

z10 = z10 + 1

If mr > 5 Then

For nr = 0 To 5

m25(nr).Visible = False

m16(nr).Visible = False

mr = 0


Next nr

Exit Sub


End If

m25(mr).Visible = True

m16(mr).Visible = True

mr = mr + 1

Select Case z10

Case 0:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

Case 1:

img11(0).Visible = Falseimg11(1).Visible = True

Case 2:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

Case 3:

img11(0).Visible = Falseimg11(1).Visible = True

Case 4:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

Case 5:

img11(0).Visible = Falseimg11(1).Visible = True

Case 6:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

Case 7:

img11(0).Visible = Falseimg11(1).Visible = True

Case 8:


img11(0).Visible = True

img11(1).Visible = False

End Select

If z10 = 8 Then

Timer20.Enabled = False

Timer21.Enabled = True

Timer23.Enabled = True

cmdtd.Enabled = True

For i = 0 To 5

m25(i).Visible = False

m16(i).Visible = False

Next i


img11(0).Visible = False

img11(1).Visible = False

End If

End Sub


Private Sub Timer21_Timer()
If mw > 11 Then

For nw = 0 To 11

m7(nw).Visible = False

mw = 0


Next nw

Exit Sub


End If

m7(mw).Visible = True

mw = mw + 1

If z13 < 9 Then

z13 = z13 + 1

If u = 0 Then

img12(0).Visible = True

img12(1).Visible = False

u = 1

Else: img12(1).Visible = Trueimg12(0).Visible = False

u = 0


End If

End If


If z13 = 9 Then

img12(1).Visible = False

img12(0).Visible = False

End If
End Sub


Private Sub Timer22_Timer()

z11 = z11 + 1

If my > 5 Then

For ny = 0 To 5

mn1(ny).Visible = False

my = 0


Next ny

Exit Sub


End If

mn1(my).Visible = True

my = my + 1

If z11 = 8 Then

Timer22.Enabled = False

Timer24.Enabled = True

For i = 0 To 5

mn1(i).Visible = False

Next i

End If


End Sub
Private Sub Timer23_Timer()

If mu > 11 Then

For nu = 0 To 11

m8(nu).Visible = False

mu = 0

Next nu


Exit Sub

End If


m8(mu).Visible = True

mu = mu + 1

img15.Visible = True

End Sub
Private Sub Timer24_Timer()

Dim i As Integer

z12 = z12 + 1

If mo > 5 Then

For no = 0 To 5

mn2(no).Visible = False

mo = 0


Next no

Exit Sub


End If

mn2(mo).Visible = True

mo = mo + 1

If z12 = 8 Then

Timer23.Enabled = False

img15.Visible = False

For i = 0 To 11

m8(i).Visible = False

Next i

Timer24.Enabled = FalseFor i = 0 To 2

mn2(i).Visible = False

Next i

For i = 0 To 11m8(i).Visible = False

Next i


Timer15.Enabled = False

Timer16.Enabled = False

Timer17.Enabled = False

For i = 0 To 1

al22(i).Visible = False

Next


al21.Visible = False

al23.Visible = False

End If

End Sub
Private Sub Timer3_Timer()Dim k As Integer

z1 = z1 + 1

If ma > 2 Then

For na = 0 To 2

m1(na).Visible = False

ma = 0


Next na

Exit Sub


End If

m1(ma).Visible = True

ma = ma + 1

Select Case z1

Case 0:

img1(0).Visible = Trueimg1(1).Visible = False

Case 1:


img1(0).Visible = False

img1(1).Visible = True

Case 2:

img1(0).Visible = Trueimg1(1).Visible = False

Case 3:


img1(0).Visible = False

img1(1).Visible = True

Case 4:

img1(0).Visible = Trueimg1(1).Visible = False

Case 5:


img1(0).Visible = False

img1(1).Visible = True

End Select

If z1 = 5 Then

z1 = 0

ma = 0


Timer3.Enabled = False

Timer4.Enabled = True

For t1 = 0 To 2

m1(t1).Visible = False

Next t1

img1(0).Visible = Falseimg1(1).Visible = False

End If


End Sub

Private Sub Timer4_Timer()

Dim i As Integer

z2 = z2 + 1

If mb > 2 Then

For nb = 0 To 2

m11(nb).Visible = False

mb = 0


Next nb

Exit Sub


End If

m11(mb).Visible = True

mb = mb + 1

Select Case z2

Case 0:

img2(0).Visible = Trueimg2(1).Visible = False

Case 1:


img2(0).Visible = False

img2(1).Visible = True

Case 2:

img2(0).Visible = Trueimg2(1).Visible = False

Case 3:


img2(0).Visible = False

img2(1).Visible = True

Case 4:

img2(0).Visible = Trueimg2(1).Visible = False

Case 5:


img2(0).Visible = False

img2(1).Visible = True

End Select

If z2 = 5 Then

Timer5.Enabled = True

Timer4.Enabled = False

For i = 0 To 2

m11(i).Visible = False

Next i

img2(0).Visible = Falseimg2(1).Visible = False

End If


End Sub
Private Sub Timer5_Timer()

Dim i As Integer

z3 = z3 + 1

If mc > 5 Then

For nc = 0 To 5

m12(nc).Visible = False

mc = 0

Next nc


Exit Sub

End If


m12(mc).Visible = True

mc = mc + 1

Select Case z3

Case 0:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

Case 1:

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = True

Case 2:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

Case 3:

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = True

Case 4:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

Case 5:

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = True

Case 6:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

Case 7:

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = True

Case 8:


img3(0).Visible = True

img3(1).Visible = False

End Select

If z3 = 8 Then

Timer6.Enabled = True

Timer5.Enabled = False

For i = 0 To 5

m12(i).Visible = False

Next i

img3(0).Visible = Falseimg3(1).Visible = False

End If


End Sub

Private Sub Timer6_Timer()

Dim i As Integer

z4 = z4 + 1

If md > 5 Then

For nd = 0 To 5

m13(nd).Visible = False

md = 0


Next nd

Exit Sub


End If

m13(md).Visible = True

md = md + 1

Select Case z4

Case 0:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

Case 1:


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = True

Case 2:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

Case 3:


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = True

Case 4:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

Case 5:


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = True

Case 6:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

Case 7:


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = True

Case 8:

img4(0).Visible = Trueimg4(1).Visible = False

End Select

If z4 = 8 Then

Timer6.Enabled = False

Timer7.Enabled = True

For i = 0 To 5

m13(i).Visible = False

Next i


img4(0).Visible = False

img4(1).Visible = False

End If

End Sub
Private Sub Timer7_Timer()Dim i As Integer

z5 = z5 + 1

If mf > 5 Then

For nf = 0 To 5

m14(nf).Visible = False

mf = 0


Next nf

Exit Sub


End If

m14(mf).Visible = True

mf = mf + 1

Select Case z5

Case 0:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

Case 1:


img5(0).Visible = False

img5(1).Visible = True

Case 2:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

Case 3:


img5(0).Visible = False

img5(1).Visible = True

Case 4:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

Case 5:


img5(0).Visible = False

img5(1).Visible = True

Case 6:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

Case 7:


img5(0).Visible = False

img5(1).Visible = True

Case 8:

img5(0).Visible = Trueimg5(1).Visible = False

End Select

If z5 = 8 Then

Timer7.Enabled = False

Timer8.Enabled = True

Timer9.Enabled = True

For i = 0 To 5

m14(i).Visible = False

Next i

img5(0).Visible = Falseimg5(1).Visible = False

End If


End Sub
Private Sub Timer8_Timer()

If mg > 5 Then

For ng = 0 To 5

m15(ng).Visible = False

mg = 0

Next ng


Exit Sub

End If


m15(mg).Visible = True

mg = mg + 1

If h = 0 Then

img6(0).Visible = True

img6(1).Visible = False

h = 1


Else: img6(1).Visible = True

img6(0).Visible = False

h = 0

End If


End Sub

Private Sub Timer9_Timer()

Dim i As Integer

z6 = z6 + 1

If mi > 5 Then

For ni = 0 To 5

m21(ni).Visible = False

mi = 0


Next ni

Exit Sub


End If

m21(mi).Visible = True

mi = mi + 1

Select Case z6

Case 0:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

Case 1:


img7(0).Visible = False

img7(1).Visible = True

Case 2:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

Case 3:


img7(0).Visible = False

img7(1).Visible = True

Case 4:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

Case 5:


img7(0).Visible = False

img7(1).Visible = True

Case 6:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

Case 7:


img7(0).Visible = False

img7(1).Visible = True

Case 8:

img7(0).Visible = Trueimg7(1).Visible = False

End Select

If z6 = 8 Then

If opt(0).Value = True Then

Timer15.Enabled = True

End If


If opt(1).Value = True Then

Timer16.Enabled = True

End If

If opt(2).Value = True ThenTimer17.Enabled = True

End If


Timer14.Enabled = True

Timer9.Enabled = False

For i = 0 To 5

m21(i).Visible = False

Next i

img7(0).Visible = Falseimg7(1).Visible = False

End If


End Sub


  • SVTH : Nguyễn Hải Quân –ĐTVT28 GVHD :Th.S Đặng Thị Từ Mỹ

Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id24231 50525
UploadDocument server07 id24231 50525 -> ĐẠi học quốc gia thành phố HỒ chí minh trưỜng đẠi học kinh tế luậT
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Dự án vie/61/94 Hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu ở Việt Nam nguyên tắc marketing
UploadDocument server07 id24231 50525 -> MỤc lục phòng tổ chức nhân sự VÀ tiền lưƠng 11 phòng kiểm tra và kiểm toán nội bộ 12 trung tâm thông tin và CÔng nghệ tin họC 12
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Tại các thị trường Nhật, eu, Hoa Kỳ
UploadDocument server07 id24231 50525 -> TÀi liệu tham khảo môn học tư TƯỞng hồ chí minh phần: Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh TÀi liệU ĐỌc thêM
UploadDocument server07 id24231 50525 -> THỜi kì SƠ khai củA ĐIỆn từ HỌC: 2 những phát hiệN ĐẦu tiên về ĐIỆn và TỪ CỦa ngưỜi hy lạP: 2
UploadDocument server07 id24231 50525 -> MỤc lục danh mục bảng danh mục hình chưƠng I. TỔng quan về CÔng ty 1 SỰ HÌnh thành và phát triển của công ty
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Nghiên cứU ĐẶC ĐIỂm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh việN Đa khoa trung ƣƠng thái nguyêN

tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương