Lesson 1 : tenses ( Caùc thì ) simple present: (HTÑ)tải về 0.57 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích0.57 Mb.
#54390
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ENGLISH GRAMMAR
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), NGỮ ÂM ANH
D. GO + PREPOSITION:
1. after: ñuoåi theo 7. down: giaûm giaù  up: taêng giaù
2. ahead: ñöôïc tieán haønh 8. on: tieáp tuïc
3. along: tieán trieån 9. off: noå
4. away: ra ñi, rôøi khoûi nôi naøo 10. out: taét
5. back: trôû veà 11. over: xem xeùt kyõ
6. by: troâi qua( thôøi gian)


E. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP KHAÙC

1. belong to : thuoäc veà
2. on the contrary : ngöôïc laïi
3. on the whole : noùi chung
4. be up to = depend on : tuyø thuoäc vaøo
5. listen to : laéng nghe
6. suffer from : bò, chòu
7. free from : giaûi phoùng khoûi
8. write …to : vieát … cho…
9. wait for.. : chôø
10. ask …for.. : hoûi xin
11. look at : nhìn
12. look after : chaêm soùc
13. look up : tra töø ñieån
14. look out : nhìn ra ngoaøi
15. look for : tìm kieám
16. laugh at : cöôøi nhaïo
17. good at : gioûi veà caùi gì
18. good for : toát cho caùi gì
19. prevent… from : ngaên … khoâng cho
20. be in bed : naèm treân giöôøng
21. regard … as : xem nhö
22. be divided into : ñöôïc chia thaønh
23. take part in : tham gia vaøo


LESSON 3: WORD FORM
( Töø Loaïi )
  1. PARTS OF SPEECH:
I. Noun (n)

1) n + V : laøm S cho V
2) V + n : laøm O cho V
3) prep. + n : laøm O cho prep.
4) be (laø) + n : laøm C ( C : complement: boå ngöõ)
5) adj + n
Ex: People can see new film at the cinema.
S O O
He is a scientist.
C
* Notes:
- a, an ,the
- this, that, these, those
- some, any, many, … + n
- my, your, Tom’s, …
II. Adjective (adj.):
1) adj + n
2) adv + adj
3) be (thì, laø ), look coù veû), feel, become, taste (coù muøi), smell ( coù vò), get, grow,remain,
stay, turn, seem, appear, sound, … + adj
Ex: That young girl is very beautiful.tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương