Lesson 1 : tenses ( Caùc thì ) simple present: (HTÑ)tải về 0.57 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích0.57 Mb.
#54390
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ENGLISH GRAMMAR
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), NGỮ ÂM ANH
6. PAST CONTINUOUS (QKTD)S + was/ were + Ving

Ex: We were watching TV at 7 pm yesterday.

S + was/ were + not + Ving

Ex:I was writing while my father was reading.

Was / were + S + Ving ?

Ex: She was sleeping as the telephone rang.

Dieãn taû:  Hñoäng xaûy ra ôû 1 giôø / khoaûng giôø Qk xaùc ñònh ( at 7pm, from 6 to 7, …)
 2 hñoäng dieãn ra // ôû Qk. (while: trong khi)
 1 hñoäng Qk ñang keùo daøi thì 1 hñ ngaén ñngoät xaûy ra (S + V2ed)
Vôùi: AT THAT TIME, AT THAT MOMENT…


7. PAST PERFECT (QKTD)S + had + V3ed

Ex: Last night I went to bed after I dad done my homework.

S + had + not + V3ed
Had + S + V3ed ?
Dieãn taû: - Hñoäng xaûy ra tröôùc 1 moác TG ôû Qk hoaëc tröôùc 1 hñ Qk
Vôùi : ( tröôùc: S+ had +V3ed ; sau: S + V2)


8. SIMPLE FUTURE (TLÑ)S + will / shall + V1

Ex: I’ll buy it tomorrow.

S + will / shall + not + V1
Will / Shall + S + V1?
*Note: will not =won’t ; shall not =shan’t.
Dieãn taû:  Hñ seõ xaûy ra trong tlai.
 Lôøi yeâu caàu (Will you + V1…? ); Ñeà nghò ( Shall I / we + V1 …?)
Vôùi: TOMORROW, SOON, NEXT (week, month,…)
9. FUTURE PERFECT (TLHT)S + will / shall + have + V3ed .

Ex: We’ll have already finished the work by the time you get back tomorrow.
Dieãn taû:  Hñoäng seõ hoaøn taát trong tlai.
* Notes:
1) Near future: (Tlai gaàn) S + am/ is / are + going to + V1 : seõ, saép söûa, döï ñònh…
Ex: I’m going to buy it tomorrow.


2)Moät soá ñoäng töø sau ñaây thöôøng khoâng duøng vôùi thì tieáp dieãn
 Be : Ex: I am a student now.
 Nhöõng ñoäng töø chæ veà giaùc quan: see, hear, feel, look (troâng coù veû), smell, taste, recognize.
 Nhöõng ñoäng töø chæ veà caûm xuùc: like, dislike love, hate, want wish, desire, refuse, forgive.

  • Nhöõng ñoäng töø chæ veà lí trí: understand, know, think, realize, suppose, believe, remember, forget, mind, expect, recollect.

  • Nhöõng ñoäng töø chæ söï baét ñaàu, tieáp tuïc, keát thuùc: begin, continue, finish…


tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương