Lesson 1 : tenses ( Caùc thì ) simple present: (HTÑ)


Notes: how many / how much + S + affir. form? Ex: How many English tourists have visited TV? Irregular verbstải về 0.57 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích0.57 Mb.
#54390
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
ENGLISH GRAMMAR
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), NGỮ ÂM ANH
Notes: how many / how much + S + affir. form?
Ex: How many English tourists have visited TV?
Irregular verbs 1. be:am/is/are

Was/were,

Been

Laø,thì,ôû,bò,ñöôïc

 1. beat

Beat

Beaten

Ñaùnh

 1. become

Became

Become

Trôû neân

 1. begin

Began

Begun

Baét ñaàu

 1. bind

Bound

Bound

Troùi,buoäc,baùm

 1. bite

Bit

Bitten

Caén

 1. blow

Blew

Blown

Thoåi

 1. break

Broke

Broken

Laøm gaõy,laøm vôõ

 1. bring

Brought

Brought

Mang laïi

 1. build

Built

Built

Xaây döïng

 1. buy

Bought

Bought

Mua

 1. catch

Caught

Caught

Baét

 1. choose

Chose

Chosen

Choïn löïa

 1. come

Came

Come

Ñeán

 1. cost

Cost

Cost

Trò giaù

 1. cut

Cut

Cut

Chaët, caét

 1. do

Did

Done

Laøm

 1. draw

Drew

Drawn

Veõ

 1. drink

Drank

Drunk

Uoáng

 1. drive

Drove

Driven

Laùi xe

 1. eat

Ate

Eaten

AÊn

 1. fall

Fell

Fallen

Rôi,teù

 1. feed

Fed

Fed

Cho aên

 1. feel

Felt

Felt

Caûm thaáy

 1. fight

Fought

Fought

Chieán ñaáu

 1. find

Found

Found

Tìm thaáy

 1. fly

Flew

Flown

Bay

 1. forbid

Forbad(e)

Forbidden

Caám

 1. forget

Forgot

Forgetten

Queân

 1. freeze

Froze

Frozen

Ñoâng laïnh

 1. get

Got

Got/gotten

Bò,ñöôïc,trôû neân

 1. give

Gave

Given

Cho

 1. go

Went

Gone

Ñi

 1. grow

Grew

Grown

Troàng,moïc,phaùt trieån

 1. hang

Hung

Hung

Treo,maéc

 1. have

Had

Had

Coù

 1. hear

Heard

Heard

Nghe

 1. hide

Hid

Hidden

Che giaáu,aån naáp

 1. hit

Hit

Hit

Ñuïng,ñaùnh

 1. hold

Held

Held

Caàm,naém,giöõ

 1. hurt

Hurt

Hurt

Laøm ñau

 1. keep

Kept

Kept

Giöõ

 1. know

Knew

Known

Bieát

 1. lay

Laid

Laid

Ñaët,ñeå

 1. lead

Led

Led

Daãn,daét

 1. leave

Left

Left

Rôøi khoûi,ñeå laïi

 1. lend

Lent

Lent

Cho möôïn

 1. let

Let

Let

Ñeå cho

 1. lie

Lay

Lain

Naèm

 1. lose

Lost

Lost

Maát,thua,loã

 1. make

Made

Made

Laøm,cheá taïo

 1. meet

Met

Met

Gaëp

 1. overcome

Overcame

Overcome

Khaéc phuïc,vöôït qua

 1. pay

Paid

Paid

Traû tieàn

 1. put

Put

Put

Ñaët,ñeå

 1. read

Read

Read

Ñoïc

 1. ride

Rode

Ridden

Cöûi(ngöïa,xe ñaïp)

 1. ring

Rang

Rung

Rung(chuoâng)

 1. rise

Rose

Risen

Moïc

 1. run

Ran

Run

Chaïy

 1. say

Said

Said

Noùi

 1. see

Saw

Seen

Thaáy

 1. seek

Sought

Sought

Tìm ñeán

 1. sell

Sold

Sold

Baùn

 1. send

Sent

Sent

Göûi

 1. shake

Shook

Shaken

Rung,laéc

 1. shine

Shone

Shone

Chieáu saùng

 1. shoot

Shot

Shot

Baén

 1. show

Showed

Shown

Chæ,cho xem

 1. sing

Sang

Sung

Haùt

 1. sleep

Slept

Slept

Nguû

 1. speak

Spoke

Spoken

Noùi

 1. sit

Sat

Sat

Ngoài

 1. spend

Spent

Spent

Traõi qua,tieâu xaøi

 1. stand

Stood

Stood

Ñöùng

 1. steal

Stole

Stolen

AÊn caép

 1. strike

Struke

Struke

Ñaùnh

 1. swim

Swam

Swum

Bôi

 1. swing

Swung

Swung

Ñung ñöa,luùc laéc

 1. take

Took

Taken

Laáy,ñöa,daãn

 1. teach

Taught

Taught

Daïy

 1. tear

Tore

Torn

Xeù

 1. tell

Told

Told

Keå,baûo

 1. think

Thought

Thought

Suy nghó

 1. throw

Threw

Thrown

Neùm,lieäng

 1. understand

Understood

Understood

Hieåu

 1. wake

Woke

Woken

Thöùc giaác

 1. wear

Wore

Worn

Maëc,mang,ñoäi

 1. win

Won

Won

Thaéng,ñoaït

 1. write

Wrote

Written

vieát
tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương