Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháptải về 0.74 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

808.8 / T306N


 1. Lưu, Văn Lợi. Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước hội nghị Paris / Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. - H. : Công an Nhân dân, 2000. - 395tr. ; 19cm.

Thư mục : tr.391 – 393.

Tóm tắt: Cuốn sách viết về thời kỳ 1965 -1967, cung cấp các tài liệu về các cuộc tiếp xúc bí mật giữa Hoa kỳ và Việt Nam nhằm tìm ra những cơ hội bị bỏ lỡ, rút kinh nghiệm chung về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Kho Đọc : 100025220

959.7043 / T307X


 1. Đào, Duy Tùng. Tìm hiểu tư duy khoa học của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Đào Duy Tùng. - H. : Sự thật, 1986. - 75tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích và tổng kết sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Kho Đọc : 100010875

324.259707 / T310H


 1. Tình sâu nghĩa nặng / Dân Hồng, Đăng dũng, Khánh Toàn. - H. : Quân đội Nhân dân, 1979. - 353tr. : ảnh tư liệu ; 19cm.

Tóm tắt: Tấm gương của những thương binh trong kháng chiến chống mỹ như: Đinh Banh, Lý hòa, Phan Văn Đu và các bà mẹ, chị vợ của liệt sĩ: chị Nguyễn Thị Chò, mẹ Trần Thị Mit, chị Đỗ Thị Thiềm, mẹ Huỳnh Thị Tấn, chị Phạm Thị Lý....
Kho Đọc : 100014095, 100014096

895.922803 / 7312S


 1. Toàn dân chăm lo lực lượng phòng thủ đất nước. - H. : Quân đội Nhân dân, 1958. - 52tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Tổng cục Chính trị. Cục Tuyên huấn.

Tóm tắt: Qúa trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta. ý nghĩa của công cuộc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong tình hình mới.
Kho Đọc : 100002898

355 / T406D


 1. Phạm, Văn Đồng. Toàn dân đoàn kết, chống Mỹ cứu nước : Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày trước Quốc hội khóa III kỳ họp thứ hai, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 năm 1965/ Phạm Văn Đồng. - H.: Sự thật, 1965. - 67tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100001974

324.259707/ T406D


 1. Toàn thắng đã về ta!: Sách ảnh/ Hoàng Phương biên soạn. - H.: Phổ thông, 1976. - [90] tr.: ảnh; 26cm.

Kho Đọc : 100049760, 100049761

959.7043/ T406T


 1. Toàn thắng về ta. - H. : Sự thật, 1975. - 142tr.ảnh ; 19cm.

Tóm tắt: Những thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong 30 năm đấu tranh: thắng lợi toàn diện của quân và dân miền Nam giải phóng Thừa Thiên Huế, chiến dịch Hồ Chí Minh... ý nghĩa to lớn của những thắng lợi đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.
Kho Đọc : 100002899

959.7 / T406T


 1. Toàn thế giới lên án đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam. - H. : Sự thật, 1961. - 153tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phản ánh những tài liệu của dư luận khắp năm châu lên án hành động can thiệp của đế quốc Mỹ vào công việc nội bộ của nước Việt Nam, hành động bán nước của Ngô Đình Diệm, đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh vì hoà bình thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.
Kho Đọc : 100002900

320.54 / T406T


 1. Tội ác của giặc Mỹ cỏ cây cũng căm giận sông núi phải oán hờn. - H. Quân đội Nhân dân, 1968. - 92tr; 19cm.

Tóm tắt: Ghi lại những tội ác của đế quốc Mỹ đã gây ra trong chiến tranh Việt Nam trên khắc hai miền Nam - Bắc bằng nhiều hình thức đa phương tiện dã man, thâm độc.
Kho Đọc : 100007508

959.704/ T452A


 1. Tội ác diệt chủng của Đế Quốc Mỹ ở miền nam Việt Nam : Cuốn sách thứ 4 tố cáo tội ác. - H. : Sự thật, 1968. - 62tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ủy ban tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam Việt Nam.

Tóm tắt: Những tội ác diệt chủng của Mỹ ở miền nam Việt Nam: hành vi tội phạm, phương tiện phương pháp thực hiện tội diệt chủng. Tầm cỡ phạm tội diệt chủng của Mỹ trong phạm vi lịch sử loài người, một số số liệu tội ác mà đế quốc Mỹ gây ra ở miền nam.
Kho Đọc : 100002901

959.704332 / T452A


 1. Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)/ Phạm Vĩnh Phúc, Nguyễn Kim Lân, Khuất Biên Hòa. - H.: Quân đội Nhân dân, 2001. - 64tr. : ảnh, bản đồ; 21cm.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam

Thư mục : tr. 632-638.Tóm tắt: Gồm 50 chiến dịch, được sắp xếp theo trình tự thời gian, theo từng chiến trường: Việt Nam, Lào, Cămpuchia trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Mỗi chiến dịch đều đề cập đến các vấn đề sau: về thời điểm xuất hiện chiến dịch, về quy mô chiến dịch, về không gian và thời gian chiến dịch, mục đích chiến dịch, về cách đánh của chiến dịch.
Kho Đọc : 100039147

959.7043/ T429T


 1. Võ, Nguyên Giáp. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : Hồi hức / Võ Nguyên Giáp ; Phạm Chí Nhân thể hiện. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 374tr. : minh họa ; 21cm.

Thư mục : tr.371-374.

Tóm tắt: Hồi tưởng lại những quyết sách chiến lược của tập thể Bộ chính trị, Quận ủy Trung Ương, Bộ Tổng tư lệnh - Bộ thống soái tối cao, từ việc hoạch định chính sách đến việc chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện ở chiến trường và huy động sức mạnh của cả dân tộc nhanh chóng kết thúc chiến tranh một cách có lợi nhất và đúc kết cuộc đời cầm quân của mình qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh.
Kho Đọc : 100038144

959.7043 / T455H


 1. Trần, Văn Quang. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi và bài học : Lưu hành nội bộ / Biên soạn: Trần Văn Quang (chủ biên),...[và những người khác]. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 321tr. ; 22cm.

ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị.

Tóm tắt: Tập sách góp phần luận giải nhiều vấn đề quan trọng của một cuộc chiến tranh có quy mô tính chất, đặc điểm, tầm quan trọng và ý nghĩa vượt ra khỏi khuôn khổ một nước, qua đó nêu bật những thành tựu và bài học bổ ích không chỉ cho hôm qua, mà cho cả hôm nay và ngày mai.
Kho Đọc : 100035456

959.7043 / T455K


 1. Vĩnh, Quang Nguyên. Tổ Quốc và tuổi hai mươi/ Vĩnh Quang Nguyên, Bùi Công Hùng. - H.: Thanh niên, 1974. - 121tr.; 19cm.

Tóm tắt: Những bài viết nêu lên những gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào "Ba sẵn sàng" của nước ta trong những năm chống Mỹ cứu nước; Tình cảm, thái độ của nhân dân, thanh niên thế giới đối với thanh niên ta.
Kho Đọc : 100001878

324 T450Q


 1. Trần, Văn Giàu, 1911 - 2006. Tổng tập Trần Văn Giàu/ Tổ chức công trình xuất bản: Phạm Quang Định, Đinh Thu Xuân, Nguyễn Đức Hùng. - H.: Quân đội Nhân dân, 2006. - 1880tr.; 27cm.

Tóm tắt: Chống xâm lăng; Miền Nam giữ vững thành đồng là bức tranh sống động về cuộc kháng chiến chống Pháp đầy bi hùng của dân tộc và chống Mỹ xâm lược của nhân dân ta cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc (1945 - 1975).
Kho Đọc : 100052297

959.7043/ TR121V


 1. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968) ở Sài Gòn - Gia Định. - In lần thứ 1. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1995. - 93tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt: Gồm một số tư liệu về chủ trương của ta và diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy lịch sử tại Sài Gòn.
Kho Đọc : 100009905

959.7043 / T455T


 1. Hướng Nam. Trái tim bất khuất của miền Nam : Những hiện vật biết nói / Hướng Nam. - H. : Văn hóa - Nghệ thuật, 1962. - 102tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Một số chuyện về lịch sử cách mạng có liên quan đến một số văn vật cách mạng, được cất giữ và trưng bày ở Viện Bảo tàng cách mạng Việt Nam. Những câu chuyện thực diễn ra trong quá trình đấu tranh cách mạng.
Kho Đọc : 100006647

959.7043 / TR103T


 1. Trận đánh ba mươi năm : Ký sự lịch sử. T.1 / Chỉ đạo: Hoàng Văn Thái, Trần Độ ; Viết tập 1: Ban ký sự lịch sử. - H. : Quân đội Nhân dân, 1983. - 445tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Bao gồm những sự kiện lịch sử chủ yấu trong 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc ta (1945-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kết thúc thắng lợi vẻ vang.
Kho Đọc : 100008873

895.922803 / TR121Đ


 1. Trần, Văn Giàu, 1911 -. Trần Văn Giàu - Tổng tập. T. 2 / Tổ chức công trình xuất bản:Phạm Quang Định. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 1071tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Giai cấp công nhân Việt Nam, sự hình thành và phát triển của nó từ giai cấp "tự mình" đến giai cấp "cho mình"; Giai cấp công nhân Việt Nam, từ Đảng Cộng sản thành lập đến Cách mạng tháng Tám thành công (1936 - 1945).
Kho Đọc : 100052503

959.7043 / TR121V


 1. Vacnenxca, Mônica. Trên đất miền Nam / Mônica Vacnenxca ; Người dịch: Nguyễn Văn Hoan. - [K.đ] : Văn nghệ Giải phóng, 1974. - 192tr. : ảnh ; 19cm.

Tóm tắt: Một số bài viết của nữ nhà báo, nhà văn Balan về cuộc sống và cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam và những tội ác, âm mưu xảo quyệt của Đế Quốc Mỹ và bè lũ bù nhìn nhân chuyến sang thăm tại các vùng chiến sự ở miền Nam.
Kho Đọc : 100005908

891.8 / TR254Đ


 1. Võ, Chí Công. Trên những chặng đường cách mạng: Hồi ký/ Võ Chí Công. - H.: Chính trị Quốc gia, 2001. - 395tr.: ảnh; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Chí Công trong lãnh đạo, xây dựng chính quyền, lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Kho Đọc : 100039371

959.704/ TR254N


 1. Tri thức lịch sử phổ thông - phần lịch sử Việt Nam. T.4, Việt Nam từ 1930 đến nay / Biên soạn.: Nguyễn Đình Lễ (ch.b.). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 187tr. : ảnh ; 24cm.

T.4.Việt Nam từ 1930 đến nay.

Tóm tắt: Cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập thế giới, giữ vững chủ quyền và bản sắc văn hoá dân tộc.
Kho Đọc : 100047737

907 / TR300T


 1. Trời biển anh hùng : Tập thơ / Chế Lan Viên. - In lần 1. - H. : Văn học, 1964. - 95tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100005720

895.9221 / TR462B


 1. Nguyễn, Xu. Trong vùng giải phóng ở miền Nam / Nguyễn Xu, Lê Phước Hà. - H. : Phổ thông, 1964. - 56tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tinh thần chiến đấu hi sinh, tự lực cánh sinh khắc phục khó khăn chịu đựng gian khổ để chiến thắng quân thù và những thành quả bước đầu của nhân dân miền Nam trong vùng giải phóng: phá ách kìm kẹp của địch, mở vùng giải phóng, chia lại ruộng đất, phát triển sản xuất. Mở rộng giáo dục nâng cao văn hoá xã hội. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Chiến đấu bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng.
Kho Đọc : 100005841

895.922803 / TR431V


 1. Trường Sơn - miền ký ức . T.1 / Võ Bẩm, Phạm Tề, Phan Trọng Tuệ. - H.: Quân đội Nhân dân, 2009. - 364tr.; 21cm.

Ban Liên lạc cựu chiến binh. Bộ đội Trường Sơn.

Tóm tắt: Gồm các bài viết của các cán bộ chiến sĩ, văn nghệ sĩ đã từng sống chiến đấu ở Trường Sơn những năm đánh Mỹ. Những ký ức về chiến trường, cuộc sống chiến đấu của chính họ và đồng đội.
Kho Đọc : 100058771

959.7043 / TR561S


 1. Trường Sơn - miền ký ức... T.2 / Hoàng Trá, Phan Hữu Đại, Phan Khắc Hy. - H.: Quân đội Nhân dân, 2009. - 416tr.; 21cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết của các cán bộ chiến sĩ, văn nghệ sĩ đã từng sống chiến đấu ở Trường Sơn những năm đánh Mỹ. Những ký ức về chiến trường, cuộc sống chiến đấu của chính họ và đồng đội.
Kho Đọc : 100058772

959.7043/ TR561S


 1. Trường Sơn - tượng đài bất tử: Tập văn, thơ / Võ Sở, Đoàn Tạo, Phạm Lâm. - H.: Quân đội Nhân dân, 2009. - 514tr.; 21cm.

Tóm tắt: Gồm những bài thơ, bài viết về con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Những kỷ niệm về đồng đội, những ngày chiến đấu gian khổ nhưng rất hào hùng của các cựu chiến binh, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến.
Kho Đọc : 100058770, 200078972, 200078973, 200078974, 200078975

895.9223/ TR561S


 1. Trường Sơn với những tướng lĩnh mở đường : Hồi ký những người mở đường / Võ Bẩm, Chu Huy Mân, Nguyễn An. - H. : Quân đội Nhân dân, 2006. - 507tr. ; 21cm.

Kho Đọc : 100045371

959.7043 / TR561S

 1. Truyện ký cách mạng miền Nam / Trần Đình Vân. - [K.đ]: Giáo dục giải phóng, 1974. - 278tr. ; 22cm.

Kho Đọc : 100031494

895.9223/ TR527K


 1. Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu Thân 1968 / Nguyễn Văn Nhân, Đinh Văn Đệ, Lê Thanh Văn. - Tái bản, có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 319tr. : ảnh ; 24cm.

Tóm tắt: Gồm những bài viết về phong trào đấu tranh đô thị, những hình thức hoạt động vũ trang tuyên truyền, vũ trang biệt động... của tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
Kho Đọc : 100047866

959.7043 / T515T


 1. Lê, Đại Anh Kiệt. Tướng lĩnh Sài Gòn tự thuật/ Lê Đại Anh Kiệt. - H.: Công an Nhân dân, 2006. - 214tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100029875

959.7043/ T561L


 1. Vài nét giới thiệu tỉnh Khánh Hoà anh em : Kí sự. - Thái Nguyên : Uỷ ban mặt trận tổ quốc Thái Nguyên, 1964. - 47tr : ảnh, bản đồ ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý tỉnh Khánh Hoà, những thắng cảnh và di tích lịch sử trên đất Khánh Hoà. Tinh thần chiến đấu anh dũng của nhân dân tỉnh Khánh Hoà trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trích những bức thư trao đổi giữa Thái Nguyên và Khánh Hoà hai tỉnh kết nghĩa anh em.
Kho Đọc : 100005867

915.9756 / V103N


 1. Trần, Trọng Đăng Đoàn. Văn hóa, văn nghệ phục vụ chủ nghĩa thực dân mới Mỹ tại Việt Nam 1954 - 1975/ Trần Trọng Đăng Đoàn. - H. : Thông tin; Long An: Nxb.Long An, 1990. - 853tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hóa, văn nghệ của Việt Nam dưới chế độ thực dân mới Mỹ.
Kho Đọc : 100035045

306/ V115H


 1. Văn học Việt Nam chống Mỹ cứu nước / Hoàng Trung Thông chủ biên, Phong Lê, Vũ Tuấn Anh. - H. : Khoa học Xã hội, 1979. - 467tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Văn học.

Tóm tắt: Nghiên cứu văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước với chủ đề: Chống đế quốc xâm lược, "Không có gì quý hơn độc lập tự do", trên các mặt: văn xuôi, thơ, kịch, văn học thiếu nhi, văn học yêu nước tiến bộ trong lòng các thành thị miền Nam.
Kho Đọc : 100014423, 100014424

895.92209 / V115H


 1. Văn nghệ một thời để nhớ / Bảo Định Giang sưu tầm và lưu trữ. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Văn Nghệ, 1996. - 528tr. : hình ảnh ; 24cm.

Tóm tắt: Tập hợp những lá thư của anh chị em văn nghệ sĩ miền Nam gửi cho miền Bắc trong những ngày kháng chiến chống Mỹ đầy khó khăn ác liệt nhưng cũng rất hào hùng.
Kho Đọc : 100036830; 100039243

895.9226 / V115N


 1. Văn, Tiến Dũng. Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước/ Văn Tiến Dũng. - H.: Chính trị Quốc gia, 1996. - 537tr.: 1chân dung; 22cm.

Tóm tắt: Chiến tranh cục bộ: nấc thang cao nhất, chiến tranh thắng Mỹ - chiến lược tiến công, những trận đầu đọ sức với quân viễn chinh Mỹ, nỗ lực quân sự cao nhất của chính quyền Johnson, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam của không quân Mỹ, trận quyết chiến lịch sử Xuân Mậu Thân,...
Kho Đọc : 100036001

959.7043/ V250C


 1. Hồ, Chí Minh. Về nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước/ Hồ Chí Minh. - H.: Sự thật, 1967. - 121tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100001308

335.4346/ V250N


 1. Lê, Duẩn. Vì nước xả thân/ Lê Duẩn, Vũ Khiêu, Tố Hữu. - H.: Thanh niên, 1968. - 93tr.; 13cm.

Tóm tắt: Tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của ba anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch, Trần Thị Gấm, Đồng Phước Huyến...
Kho Đọc : 100001911

324/ V300N


 1. Vì sao Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam / Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1986. - 76tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm các câu trả lời của Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Cơ Thạnh trả lời các hãng truyền hình phương Tây, các nhà báo quốc tế về vấn đề "Vì sao Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ?".
Kho Đọc : 100015392

959.7043 / V300S


 1. Việt Nam cuộc chiến 1858 - 1975/ Biên soạn: Nguyễn Khắc Cần, Phạm Viết Trực; Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Điệp. - H.: Văn hóa dân tộc, 2000. - 359tr.:ảnh; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tập hình ảnh thực để khái quát cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ 1858 đến 1975, đây là một thu thập nhỏ ảnh lịch sử có kèm lời chú dẫn đơn giản, giúp bạn đọc nhìn thấy quá trình đấu tranh kiên cường và anh dũng của nhân dân ta chiến thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ.
Kho Đọc : 100051340

959.7/ V308N


 1. Việt Nam cuộc chiến không quên : Việt Nam qua con mắt các nhà báo nước ngoài / Ron Moreau...[và những người khác] ; Biên dịch: Nguyễn Thế Cường...[và những người khác]. - H. : Quân đội Nhân dân, 2001. - 151tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao. Trung tâm Báo chí nước ngoài.

Tóm tắt: Gồm những bài viết của một số nhà báo nước ngoài phân tích đánh giá về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam từ nhiều góc độ khác nhau. Giới thiệu thêm một số bài viết về những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo về những chuyển biến quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ.
Kho Đọc : 100025943

959.7043 / V308N


 1. Maclear, Michael. Việt Nam cuộc chiến tranh mười nghìn ngày / Micheal Maclear. - H. : Sự thật, 1990. - 242tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Viết về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, chú trọng đến chính sách của Mỹ đối với vấn đề Việt Nam cũng như hậu quả của chính sách ấy.
Kho Đọc : 100018814

959.7042 / V308N


 1. Việt Nam lương tâm của thời đại : Thế giới nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam. - H. : Sự thật, 1985. - 19cm.

Tóm tắt: Gồm một số điện tín, tuyên bố, bài phát biểu của các chính phủ, các Đảng Cộng sản và Công nhân, các tổ chức quốc tế và của các nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, các bạn bè của chúng ta trên thế giới nhân dịp Kỷ niệm lần thứ 10 thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và lần thứ 40 Quốc khánh nước ta.
Kho Đọc : 100010026

959.7043 / V308N


 1. Việt Nam những sự kiện 1945-1975. T.1, 1945 - 1964. - H.: Khoa học Xã hội, 1975. - 331tr.; 19cm.

Đầu trang tên sách ghi: Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam.Viện Sử học.

T.1. 1945 – 1964.

Kho Đọc : 100000167

959.704/ V308N


 1. Đỗ, Chu. Vòm trời quen thuộc : Bút ký / Đỗ Chu. - H. : Thanh niên, 1969. - 111tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100005824

895.922803 / V429T


 1. Vũ khí vi trùng và cách đề phòng / Nguyễn Tăng Ân biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 1963. - 149tr. ; 19cm.

Thư mục : tr.147-149.

Kho Đọc : 100003271358 / V500K


 1. Sơm Mo, Bengiamin F. Vụ tập kích Sơn Tây : Sách tham khảo trong lực lượng Công an Nhân dân / Bengiamin F. Sơnmo ; Người dịch: Lê Trọng Bình, Lâm Hải Hồ. - H. : Công an Nhân dân, 2001. - 399tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100026081; 100015693

959.7043 / V500T
Phạm, Văn Đồng. Vươn lên ngang với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vĩ đại / Phạm Văn Đồng. - H. : [K.nxb], 1973. - 28tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Diễn văn cử Thủ tướng phạn Văn Đồng tại lễ kỷ niệm lần thứ 28 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Kho Đọc : 100003247

959.7043 / V560L


 1. Hải Dương. Xe tăng / Hải Dương, Đỗ Tuấn. - H. : Quân đội Nhân dân, 1961. - 46tr. ; 19cm. - (Quân sự thường thức; T.7).

Kho Đọc : 100003249

623.7 / X200T


 1. Từ Vân. Xuân 1975 : Một chiến công diệu kỳ/ Từ Vân. - H.: Sự thật, 1975. - 81tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000171, 100000172

959.7043/ X502


Tr.

: Resources -> file
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương