Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháptải về 0.74 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

959.7043 / NH556N


 1. Rixaắc, Acnôn. Những ngày cuối cùng của Mỹ Thiệu ở Sài Gòn / Acnôn Rixaắc, M. Máctin; Lê Quang Vũ sưu tầm. - Đồng Tháp : Sở văn hóa thông tin Đồng Tháp, 1985. - 44tr. 19cm.

Tóm tắt: Tóm tắt sự khủng hoảng của Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh, sự ra đi của người Mỹ và tháo chạy của quân Ngụy...
Kho Đọc : 100009881

959.7043 / NH556N


 1. Những ngày gian khổ : Tập hồi ký từ miền Nam gửi ra / Lê Châu. - H. : Văn học, 1965. - 190tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những bài hồi kí về cuộc sống, chiến đấu của quân dân miền Nam thời kỳ Mỹ Diệm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.
Kho Đọc : 100005635

895.922803 / NH556N


 1. Hải Lê. Những người con gái quê hương : Thơ / Hải Lê. - [Kđ] : Giải phóng, 1969. - 86tr. ; 16cm.

Kho Đọc : 100005509

895.9221 / NH556N


 1. Minh Khoa. Những người hào kiệt: Tuyển tập truyện Anh hùng dũng sĩ / Minh Khoa. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 819tr.; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những truyện ngắn về những tấm gương chiến đấu trong Kháng chiến chống Mỹ, cùng những bài viết, nghiên cứu về những tác giả là nhà văn chiến sĩ và những tác phẩm của họ.
Kho Đọc : 100043837

895.9223 / NH556N


 1. Những nữ anh hùng miền Nam / Thanh Phương. - H. : Phụ nữ, 1968. - 122tr. : ảnh ; 19cm.

Kho Đọc : 100002692, 100003333, 100004155

895.9223 / NH556N


 1. Những sự kiện lịch sử Đảng. T.3, Về kháng chiến chống Mỹ cứu nước 7-1954 - 5-1975. - H. : Thông tin lý luận, 1985. - 807tr. ; 20cm.

Đầu trang tên sách ghi:Viện Mác-Lênin. Viện lịch sử Đảng.

T.3. Về kháng chiến chống Mỹ cứu nước 7-1954 - 5-1975.Tóm tắt: Gồm những sự kiện chính về sự hoạt động của Đảng trong quá trình lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc ta, trải qua 5 giai đoạn đánh bại chiến lược chiến tranh của 5 đời Tổng thống Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Kho Đọc : 100037110

324.259707 / NH556S


 1. Những trận đánh hay những người đánh giỏi . T.2. - H. : Quân đội Nhân dân, 1970. - 64tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những trận đánh nổi tiếng như trận tiến công khách sạn Caraven, cứ điểm Động Tiên, cao điểm Côcava, chi khu quân sự Tiên Phước, căn cứ Đồng Pan.. của quân và dân miền Nam trong Kháng chiến chống Mỹ.
Kho Đọc : 100005642

895.922803 / NH556T


 1. Những trận đánh hay những người đánh giỏi . T.3. - H. : Quân đội Nhân dân, 1971. - 65tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những trận đánh nổi tiếng như trận tiến công khách sạn Caraven, cứ điểm Động Tiên, cao điểm Côcava, chi khu quân sự Tiên Phước, căn cứ Đồng Pan.. của quân và dân miền Nam trong Kháng chiến chống Mỹ.
Kho Đọc : 100005646

895.922803 / NH556T


 1. Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (từ 1-1967 đến 12-1967). - H. : Sự thật, 1968. - 205tr.;19cm.

Tóm tắt: Các văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (Từ 1-1967 đến 12-1967) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nhằm tố cáo và phản ánh tội ác của đế quốc Mỹ, kêu gọi nhân dân và chính phủ các nước ủng hộ Việt Nam chống đế quốc xâm lược.
Kho Đọc : 100015891

959.704332/ NH556V


 1. Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam : Từ tháng 9 -1962 đến tháng 11-1963. - H. : Sự thật, 1968. - 159tr.;19cm.

Tóm tắt: Gồm những văn kiện quan trọng của mặt trận và của một số tổ chức thành viên của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ tháng 9 năm 1962 đến tháng 11 năm 1963.
Kho Đọc : 100015890

959.704332 / NH556V


 1. Hồ, Chí Minh. Nói chuyện Mỹ / Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội Nhân dân, 1972. - 352tr. ; 19cm

Tóm tắt: Về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của Mỹ. Chính sách xâm lược của Đế Quốc Mỹ ở Việt Nam. Âm mưu thủ đoạn, tội ác của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở Việt Nam và Đông Dương.
Kho Đọc : 100001352, 100001353

335.4346 / N428C


 1. Lê, Nguyên Khôi. Nông dân Miền nam đấu tranh chống Mỹ - Diệm / Lê Nguyên Khôi. - H. : Phổ thông, 1963. - 47tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Cuộc sống của nông dân Miền nam dưới ách thống trị của bọn Mỹ - Diệm. Tinh thần đấu tranh của lực lượng chủ quân cách mạng trong cuộc đấu tranh đánh đổ Mỹ - Diệm, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Kho Đọc : 100002586

959.704332 / N455D


 1. Phạm, Văn Đồng. Phạm Văn Đồng tuyển tập. T.2, 1966-1975 / B.s.: Nguyễn Tiến Năng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 1256tr : 1 chân dung ; 22cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng từ năm 1966 -1975 về cuộc kháng chiến chống Mỹ, về công tác xây dựng Đảng, công tác thanh niên, chăm sóc thiếu niên nhi đồng và một số vấn đề quan trọng khác.
Kho Đọc : 100058668

959.7043 / PH104V


 1. Vũ, Quang. Phát huy khí thế "Ba sẵn sàng" thanh niên cả nước thừa thắng xông lên cùng toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Vũ Quang. - H. : Thanh niên, 1968. - 58tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Lời kêu gọi thanh niên cả nước của đồng chí bí thư Đoàn thanh niên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang bước vào thời kỳ gay go quyết liệt nhất.
Kho Đọc : 100001512, 100001513

324 / PH110H


 1. Lê, Duẩn, 1907 - 1986. Phát huy thắng lợi vĩ đại tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên / Lê Duẩn. - H. : Sự Thật, 1980. - 77tr . : chân dung ; 18cm.

Tóm tắt: Bài nói của ông Lê Duẩn về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vấn đề làm chủ tập thể, về xây dựng và quản lý kinh tế, xây dựng Đảng và phát động phong trào cách mạng của quần chúng.
Kho Đọc : 100014827, 100014828

959.7044 / PH110H


 1. Hồ, Hữu Nhựt. Phong trào đấu tranh chống Mỹ của giáo chức, học sinh, sinh viên Sài Gòn / Hồ Hữu Nhựt. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1984. - 224tr. : hình ảnh ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình đấu tranh chống ách giáo dục thực dân mới của Mỹ trong giới học sinh, sinh viên, giáo chức Sài Gòn từ đầu năm 1955 đến 30-4-1975.
Kho Đọc : 100010055

959.7043 / PH431T


 1. Nguyễn, Công Thục. Phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược / Nguyễn Công Thục. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 242tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Chiến tranh đặc biệt với quốc sách ấp chiến lược của Mỹ - ngụy ở miền Nam Việt Nam; Phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược năm 1963; Phong trào đấu tranh chống phá ấp Tân Sinh - ấp chiến lược năm 1964; ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược (1963 - 1964).
Kho Đọc : 100044550

959.7043 / PH431T


 1. Phụ nữ Nam Trung Bộ trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước (1930 -1975) / Võ Thị Hoàng Mai chủ biên. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 1999. - 535tr. : 1 chân dung, hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu Phụ nữ Nam Trung Bộ trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương từ 1930 đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Phụ nữ Nam trung Bộ qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược 1954 -1975.
Kho Đọc : 100037945

305.4 / PH500N


 1. Phú Yên một thời để nhớ: Hồi ký lịch sử/ Nguyễn Duy Luân, Văn Công, Bùi Tân. - Tuy Hòa: Thư viện Phú Yên, 2001. - 416tr.; 20cm.

Tóm tắt: Phản ánh rõ về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946 - 1954 và kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975, giành độc lập tự do và thống nhất đất nước, về quá trình đấu tranh cách mạng vẽ vang của Đảng bộ cùng quân và dân tỉnh Phú Yên.
Kho Đọc : 100041413

959.755/ PH500Y


 1. Quá khứ đắng cay / Cao Thắng dịch. - H. : Thông tin lý luận, 1988. - 200tr. ; 19cm.

Thư mục: tr.220.

Tóm tắt: Gồm các nhận định đánh giá về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta và sự thất bại của Mỹ trên chiến trường Việt Nam của các nhà nghiên cứu Mỹ.
Kho Đọc : 100016087

959.7043 / QU100K


 1. Chiến Binh. Quân đông, súng tốt, tiền nhiều vẫn không cứu Mỹ thoát khỏi thất bại / Chiến Binh. - H. : Phổ thông, 1967. - 50tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Sự thất bại cay đắng của Mỹ.
Kho Đọc : 100003734

959.7043 / QU121Đ


 1. Hồ, Quý Ba. Quốc sách ấp chiến lược của Mỹ - Diệm/ Hồ Quý Ba, Nam Hùng. - H.: Sự thật, 1962. - 77tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100015993

959.7043/ QU451S


 1. Hồ, Chí Minh. Quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lược: Lời phát biểu tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa III ngày 8-10 tháng 4 năm 1965. - H.: Sự thật, 1965. - 10tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100001349

335.4346/ QU605T


 1. Stein, Jeff. Sổ tay sự kiện chiến tranh Việt Nam : Sách tham khảo / Jeff Stein; Marc Leepson; Người dịch: Đinh Văn Thanh, Phạm Quang Hùng, Phan Thanh Hảo. - H. : Chính trị quốc gia : Trung tâm Báo chí nước ngoài. Bộ ngoại giao, 1993. - 156tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Từ các vấn đề thuộc về chính sách, ngoại giao, nhân vật chính.., đến những con số thương vong, các loại vũ khí đã sử dụng trong chiến tranh.
Kho Đọc : 100018797

959.7043 / S450T


 1. Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. - H. : Khoa học Xã hội, 1985. - 379tr. ; 19cm.

Đầu trang tên sách ghi:Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam.Viện Sử học.

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm, ý nghĩa và tác động to lớn của đại thắng mùa xuân 1975 đối với dân tộc và thời đại.
Kho Đọc : 100016220

959.7043 / S552M


 1. Sư đoàn Chiến Thắng : Ký sự. T. 2 / Người viết: Trần Thế Long, Lê Hồng Thanh, Đặng Đình Cần. - H. : Quân đội Nhân dân, 1980. - 346 tr. : hình ảnh, 19cm.

Tóm tắt: Viết về những chiến công oanh liệt của sư đoàn 312 Bộ binh thuộc Quân đoàn 1, là sư đoàn chủ lực cơ động nhanh, chiến đấu dũng cảm, đảm nhiệm hướng chủ yếu của chiến dịch, tiêu diệt gọn nhiều đơn vị địch trong thời kỳ chống Mỹ.
Kho Đọc : 100014885, 100014886

959.703 / S550Đ


 1. Sư đoàn quân tiên phong : Ký sự. T.3 / Phạm Triệu Huấn. - H. : Quân đội Nhân dân, 1979. - 378tr. : ảnh, bản đồ ; 19cm.

Tóm tắt: Tìm hiểu các cuộc chiến đấu của sư đoàn quân tiên phong tại các mặt trận Khe Sanh, đường 9 - Nam Lào, Đông Hà - Quảng trị mùa hè 1972 trong kháng chiến chống Mỹ và sự ra đời của quân đoàn 1.
Kho Đọc : 100014319, 100014320

959.7043 / S550Đ


 1. Sheehan, Neil. Sự lừa dối hào nhoáng : John Paul và nước Mỹ ở Việt Nam / Neil Sheehan; Lê Minh Đức hiệu đính và giới thiệu. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb Tp.Hồ Chí Minh, 1990. - 488tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Những truyện kí của một nhà báo Mỹ đã từng có mặt trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Phân tích những tham vọng và sự xa lầy của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Kho Đọc : 100035098

813 / S550L


 1. Sheehan, Neil. Sự lừa dối hào nhoáng: John Paul và nước Mỹ ở Việt Nam. T.2/ Neil Sheehan; Lê Minh Đức hiệu đính và giới thiệu. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb Tp.Hồ Chí Minh, 1990. - 520tr.; 21cm.

Nguyên bản A Bright Shining lie. John Paul Vann cend America in Việt Nam/Neil Sheeehan.

Tóm tắt: Không chỉ là một cuốn tự truyện, đó là một cuốn tự truyện rõ ràng về sự dính líu của Hoa Kỳ ở Việt Nam, cuốn sách của Neil Sheehan là câu trả lời hay nhất cho người Mỹ nào muốn hỏi: sao lại có chuyện ấy được nhỉ!
Kho Đọc : 100035120

813/ S550L


 1. Schandler, H.Y. Sự nghiệp của một tổng thống bị đổ vỡ : Johnson và Việt Nam / H.Y.Schandler; Nguyễn Mạnh Hà dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1999. - 603tr. ; 21cm.

Kho Đọc : 100037628

959.7043 / S550N


 1. Sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam / Tường Hữu biên soạn. - H.: Công an Nhân dân, 2005. - 335tr.; 21cm.

Tên thật tác giả: Đỗ Hữu Trung.

Tóm tắt: Phác hoạ một cách nhìn toàn cục về cuộc chiến tranh Việt Nam khách quan, từ phía bên kia qua nhận xét, đánh giá của những nhà báo phương Tây đã từng theo dõi đưa tin về cuộc chiến: Cuộc chiến Pháp Việt, diễn biến xung quanh hiệp định Genever, diễn biến chiến tranh Việt Nam qua 6 đời tổng thống Mỹ...
Kho Đọc : 100043356

959.7043 / S550T


 1. Toàn Thắng. Sức mạnh của lòng dân : Tập mẩu chuyện nhân dân và du kích miền Nam đánh bại "kế hoạch bình định" của địch / Toàn Thắng, Huệ An. - H. : Quân đội Nhân dân, 1971. - 127tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100006552

895.9223 / S552M


 1. Tài liệu cơ bản về giải pháp cho vấn đề Miền Nam Việt Nam = Les bases du règlement de la question subvietnamienne bases for a settlement of the South Vietnam problem. - [H.]: Giải Phóng, 1972. - 175tr.; 13cm.

Kho Đọc : 100009466

959.7043/ T103L


 1. Hồ, Chí Minh. Tám năm kháng chiến thắng lợi: Trích những lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch trong những dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Độc Lập/ Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - H.: Sự thật, 1955. - 47tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100001343

335.4346/ T104N


 1. Hoàng, Quốc Việt. Tăng cường đoàn kết, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc mỹ xâm lược và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội / Hoàng Quốc Việt. - H. : Sự thật, 1972. - 61tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100003078

959.7042 / T116C


 1. Tây Nguyên lũy thép thành đồng. - H. : Quân đội nhan dân, 1973. - 46tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Một số nét về đặc điểm địa lý tự nhiên và con người. Truyền thống văn hoá và đấu tranh của nhân dân Tây Nguyên; Phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.
Kho Đọc : 100002883

959.76 / T126N


 1. Tết Mậu Thân 1968 - 40 năm nhìn lại / Biên soạn: Hồ Khang, Nguyễn Duy Tường. - H. : Quân đội Nhân dân, 2008. - 526tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu về chủ trương của Trung ương Đảng chuyển cách mạng miền Nam sang thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định; Khái quát toàn cảnh Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân - hiệu quả và một số vấn đề rút ra từ sự kiện lịch sử,...
Kho Đọc : 100048995

959.7043 / T258M


 1. Hồ, Khang. Tết Mậu Thân 1968 bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước / Hồ Khang. - H. : Quân đội Nhân dân, 2005. - 376tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và khách quan của sự hình thành ý đồ chiến lược cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1968; Phác họa diễn biến cuộc Tổng tiến công và phân tích, đánh giá tác động chiến lược của cuộc Tổng tiến công trên chiến trường miền Nam Việt Nam và tại nước Mỹ.
Kho Đọc : 100043772

959.7043 / T000M


 1. Hồ, Khang. Tết Mậu Thân 1968 bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Hồ Khang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 414tr. ; 21cm.

Thư mục: tr.401 - 412.

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và khách quan của sự hình thành ý đồ chiến lược cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1968. Phác hoạ diễn biến cuộc Tổng tiến công và phân tích, đánh giá tác động chiến lược của cuộc Tổng tiến công trên chiến trường miền Nam Việt Nam và tại nước Mỹ.
Kho Đọc : 100047695

959.7043 / T258M


 1. Hằng Anh. Tham gia xây dựng miền núi là thiết thực chống mỹ cứu nước / Hằng Anh. - H. : Phổ thông , 1965. - 43tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Ý nghĩa trọng yếu và nội dung cuộc vận động mọi người dân tham gia xây dựng miền núi về tất cả các lĩnh vực.
Kho Đọc : 100002885

338.9 / TH104G


 1. Thắng lợi của xu thế cách mạng. - H. : Sự thật, 1972. - 38tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Toàn văn bài xã luận thắng lợi của xu thế cách mạng đăng báo nhân dân ra ngày 17-8-1972 và sự kiện quân Mỹ rút khỏi Việt Nam.
Kho Đọc : 100002887

959.704 / TH116L


 1. Thắng lợi rất to lớn của tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. - Bắc Kinh : Ngoại văn, 1970. - 124tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao của nhân dân Đông Dương; Diễn văn của Xămđéc Nôrôđôm Xihanúc, phát biểu của Hoàng thân Xuphavông, phát biểu của chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng tại Hội nghị cấp cao nhân dân Đông Dương.
Kho Đọc : 100002870

327.59 / TH116L


 1. Thắng lợi rất to lớn cục diện mới rất tốt đẹp. - H. : Sự thật, 1968. - 69tr. ; 19cm

Tóm tắt: Gồm một số bài xã luận báo Nhân dân viết về cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân ta ở miền Nam trong những ngày đầu xuân Mậu Thân 1968.
Kho Đọc : 100002871

959.704332 / TH116L


 1. Phạm, Văn Đồng, 1906 - 2000. Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng / Phạm Văn Đồng. - In lần thứ 2 có bổ sung. - H. : Sự thật, 1975. - 300tr. : chân dung ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm những bài viết từ những năm 1954-1975 về quá trình đấu tranh gian khổ của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta.
Kho Đọc : 100006927

959.7043 / TH116L


 1. Thế giới ca ngợi thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta. - H. : Sự thật, 1977. - 405tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm một số điện, diễn văn, bài của các chính phủ, các Đảng Cộng sản và Công nhân, các tổ chức quốc tế và của các nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, các bạn bè thế giới nhân dịp Kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam.
Kho Đọc : 100003770, 100003771

959.7043 / TH250G


 1. Thế hệ anh hùng. T.2 / Bùi Ngọc Trình. - H. : Thanh niên, 1969. - 101tr : hình vẽ ; 13cm. - (Loại sách người tốt việc tốt).

Tóm tắt: Những tấm gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực sản xuất, học tập và chiến đấu của mọi tầng lớp nhân dân cả nước trong thời kỳ KC chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH.
Kho Đọc : 100005859

895.922803 / TH250H


 1. Nguyễn, Ân. Theo con đường cách mạng : Hồi ký / Nguyễn Ân; Hoàng Đức Nhuận thể hiện. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 275tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về tập hồi kí của đại tá, nhà văn Hoàng Đức Nhuận về những năm tháng cuộc đời binh nghiệp của ông trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ hy sinh chống Pháp và chống Mỹ cho đến thắng lợi năm 1975.
Kho Đọc : 100030860

959.7 / TH205C


 1. Theo nhịp khúc lên đàng ; Gai đoạn 1950 - 1975 / Phạm Chánh Trực. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2000. - 1065tr. : ảnh ; 24cm. - (Công trình kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam 1950-2000).

Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ những sự kiện tư liệu, tính chất và đặc điểm của phong trào học sinh, sinh viên đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong cách mạng giải phóng dân tộc 1950 -1975, dày đặc những sự tích phản ánh chất huyền thoại trong tinh thần xả thân vì nghĩa lớn của lớp trẻ như Trần Văn Ơn, Trần Bội Cơ...Từ sau năm 1975, lớp trẻ thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục bước đi của các bậc đàn anh vì một sự nghiệp mới là xây dựng quê hương giàu đẹp trong những năm đổi mới Tp. Hồ Chí Minhlà một ngọn cờ năng động và sáng tạo.
Kho Đọc : 100037987

324 / TH205N


 1. Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát vị tướng tài trí / Võ Nguyên Giáp,...;Tạ Xuân Linh s.t., tuyển chọn. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội Nhân dân, 2008. - 385tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 20cm.

Kho Đọc : 100058776

355.0092/ TH309T


 1. Thỏ chống hùm : Sưu tập thi ca vũ nhạc kịch và sơ lược phong trào văn nghệ đấu tranh của thanh niên học sinh sinh viên Sài Gòn thời kỳ 1954 -1960 / Lê Thanh Văn b.s. - Tp.Hồ Chí Minh : Câu lạc bộ truyền thống thành đoàn : Nxb.Trẻ, 1997. - 148tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những tác phẩm thơ, ca, vũ, nhạc, kịch, gắn liền với những hoạt động của phong trào tuổi trẻ trong thời kỳ 1945-1960. Đây là những năm bản lề, mang các đặc điểm và yếu tố lịch sử độc đáo, quan trọng, hình thành nên thế trận đấu tranh trực diện trên mặt trận văn nghệ, báo chí, cải lương...giữa ta và địch, phong trào học sinh sinh viên thanh niên đô thị chống mỹ tạo nên ấn tượng sâu sắc của nhân dân đô thị.
Kho Đọc : 100037826

895.922 / TH400C


 1. Thơ chống Mỹ cứu nước 1965-1967 : Chọn / Chế Lan Viên. - H. : Văn học, 1968. - 477tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100005469, 100005750

895.9221 / TH460C


 1. Phạm, Thành Vinh. Thủ đoạn xâm lược của đế quốc Mỹ ở Miền nam Việt Nam / Phạm Thành Vinh. - H. : Sự thật, 1962. - 45tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100012072

959.7043 / TH500Đ


 1. Tiếng nói của lương tri và trái tim : Trích phát biểu về Việt Nam của các văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa thế giới / Thúy Toàn sưu tầm, chọn lọc và dịch; Lưu Quý Kỳ giới thiệu. - H. : Văn học, 1973. - 363tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những bài phát biểu của các nhà hoạt động văn hóa văn nghệ trên thế giới viết về Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Kho Đọc : 100004535

: Resources -> file
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương