Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháptải về 0.74 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

959.7043 / L302S


 1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). T.7, Thắng lợi quyết định năm 1972 / Hồ Khang (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 438tr. : 10tr. ảnh ; 22cm.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Tóm tắt: Khái quát cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc và chiến trường Đông Dương trong kháng chiến chống Mỹ năm 1972 cả trên mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao.
Kho Đọc : 100047141

959.704 / L302S


 1. Hồ, Khang. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). T.8, Toàn thắng / Hồ Khang chủ biên, Trần Tiến Hoạt, Nguyễn Xuân Năng. - H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 519tr.; 22cm.

ĐTTSghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thư mục: tr. 503 – 517.

T. 8. Toàn thắng.

Tóm tắt: Phản ánh tiến trình lịch sử ở giai đoạn cuối cùng - giai đoạn toàn thắng của sự nghiệp kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta chống lại tên đế quốc Mỹ.
Kho Đọc : 100058540

959.7043/ L302S


 1. Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ 1945-1975. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội Nhân dân, 1995. - 744tr. : ảnh, bản đồ ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng.Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Tóm tắt: Những yếu tố cơ bản hình thành, phát triển và đạt được đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thể hiện qua các giai đoạn cụ thể của các cuộc kháng chiến đó. Tổng kết nội dung chủ yếu của nghệ thuật chiến dịch 30 năm (1945-1975) của Việt Nam.
Kho Đọc : 100037109

335.4 / I-311L


 1. Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến : 1945-1975 / Chủ biên: Trần Hải Phụng, Lưu Phương Thanh ; Biên soạn: Hồ Sơn Đài, Trần Phấn Chấn. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1994. - 703tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Phản ánh một cách có hệ thống và toàn diện cuộc chiến tranh nhân dân chống xâm lược ở Sài Gòn-Chợ Lớn- Gia Định, khắc họa những yếu tố truyền thống dẫn tới thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Kho Đọc : 100036755

959.779 / L302S


 1. Lịch sử Việt Nam 1954-1965 / Cao Văn Lương, Văn Tạo, Trần Đức Cường. - H. : Khoa học Xã hội, 1995. - 391tr. : 4 tờ ảnh ; 24cm.

Đầu trang tên sách ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội Quốc gia. Viện Sử học.

Thư mục: tr.378-388.Tóm tắt: Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta trên cả hai miền đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là thưc hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ.
Kho Đọc : 100035528

959.7043 / L302S


 1. Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam. - H. : Sự thật, 1968. - 77tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tuyên ngôn cứu nước, chương trình chính trị, lời kêu gọi và các thông cáo về hội nghị của liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam. Vai trò và những cống hiến của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước…
Kho Đọc : 100003083

959.7043 / L305M


 1. Amtơ , Giôdép A. Lời phán quyết về Việt Nam: Tiếng nói của một công dân/ Giôdép A.Amtơ; Nguyễn Tấn Cưu dịch. - H.: Quân đội Nhân dân, 1985. - 522tr.; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày sự việc giải quyết về vấn đề Mỹ dính líu vào Việt Nam, cuộc chiến tranh Việt Nam của Giônxơn, Níchxơn, thảm họa ở Việt Nam và cuối cùng là lời phán quyết của tác giả về các vấn đề này.
Kho Đọc : 100009800

959.7043/ L462P


 1. Nguyễn, Tư Đương. Lửa của đất / Nguyễn Tư Đương. - H. : Quân đội Nhân dân, 2009. - 409tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tác giả ghi chép lại một phần cuộc kháng chiến của dân và quân Hòn Dát trong những năm dài đấu tranh ác liệt hào hùng trong chống Mỹ, cứu nước.
Kho Đọc : 100058773

895.9223 / L551C


 1. Lê, Duẩn. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng bách thắng / Lê Duẩn. - H. : Sự thật, 1979. - 24tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Lê Duẩn (tại buổi kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam) Về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng bách chiến bách thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng bảo vệ tổ quốc.
Kho Đọc : 100032732

355 / L552L


 1. Nguyễn, Duy Trinh. Mặt trận ngoại giao thời kỳ chống mỹ cứu nước 1965 - 1975 / Nguyễn Duy Trinh. - H. : Sự thật, 1979. - 318tr. : 1 chân dung ; 19cm.

Kho Đọc : 100013926, 100013927

959.7043 / M118T


 1. Mẩu chuyện chống Mỹ cứu nước. - Tây Ninh : Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tây Ninh, 1978. - 240tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi : Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tây Ninh.

Kho Đọc : 100013821, 100013822959.7043 / M125C


 1. Nguyễn, Hữu Mai. Mấy kinh nghiệm lãnh đạo công tác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của dân quân tự vệ / Nguyễn Hữu Mai. - H. : Quân đội Nhân dân, 1966. - 56tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo công tác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của dân quân, tự vệ ở từng xã, thôn, khu phố, xí nghiệp, ...
Kho Đọc : 100002617

363.35 / M126K


 1. Văn, Tiến Dũng. Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự Việt Nam / Văn Tiến Dũng. - H. : Quân đội Nhân dân, 1968. - 322tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, chỉ đạo chiến tranh, chiến lược, chiến dịch, chiến thuật quân sự. Thắng lợi về chính trị, quân sự, quân và dân miền Nam sẽ đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.
Kho Đọc : 100002646

355.02 / M126V


 1. Hoàng, Tùng. Mấy vấn đề về bước ngoặt mới / Hoàng Tùng. - H. : Thanh niên, 1974. - 67tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Một số bài nói chuyện của Hoàng Tùng, uỷ viên dự khuyết TW Đảng về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sức mạnh của chế độ XHCN; Hai nhiệm vụ chiến lược; Ba cuộc cách mạng ở Việt Nam.
Kho Đọc : 100002648

959.7043 / M126V


 1. Nguyễn, Duy Trinh. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược / Nguyễn Duy Trinh. - H. : Sự thật, 1976. - 118tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nói về tình hình ở miền Bắc từ năm 1954-1975 và nhiệm vụ trước mắt của miền Bắc trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam.
Kho Đọc : 100003075

959.704331 / M305B 1. Miền Nam anh hùng tiến công đồng loạt nổi dậy đều khắp. - H. : Quân đội Nhân dân, 1968. - 104tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những chiến thắng anh hùng của quân dân miền Nam trong cuộc nổi dậy đồng loạt trừng trị đích đáng quân Mỹ xâm lược và bọn Thiệu - Kỳ tay sai bán nước.
Kho Đọc : 100002671

959.704332 / M305N


 1. Trần, Văn Giàu. Miền Nam giữ vững thành đồng : Lược sử đồng bào miền Nam đấu tranh chống Mỹ và tay sai. T.1, Từ hòa bình lập lại đến Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (1954-1960) / Trần Văn Giàu. - H. : Khoa học Xã hội, 1964. - 377tr. ; 19cm.

T.1.Từ hòa bình lập lại đến Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (1954 - 1960).

Tóm tắt: Cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam từ khi đế quốc Mỹ bắt đầu chiến tranh cục bộ đến đầu năm 1970.
Kho Đọc : 100000110

959.7043 / M305N


 1. Trần, Văn Giàu. Miền Nam giữ vững thành đồng : Lược sử đồng bào miền Nam đấu tranh chống Mỹ và tay sai. T.4, Từ khi Đế quốc Mỹ bắt đầu "chiến tranh cục bộ" đến trước ngày Tổng tấn công (7-1975 - 1-1968) / Trần Văn Giàu. - H. : Khoa học Xã hội, 1970. - 429tr. ; 19cm.

T.4.Từ khi Đế quốc Mỹ bắt đầu "chiến tranh cục bộ" đến trước ngày Tổng tấn công (7-1975 - 1-1968).

Tóm tắt: Cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam từ khi đế quốc Mỹ bắt đầu chiến tranh cục bộ đến đầu năm 1970.
Kho Đọc : 100000111

959.7043 / M305N


 1. Trần, Văn Giàu. Miền Nam giữ vững thành đồng : Lược sử đồng bào miền Nam đấu tranh chống Mỹ và tay sai. T.5, Từ Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt tết Mậu thân 1968 đến những bước đầu của chiến lược " Việt Nam hóa" chiến tranh - đầu năm 1970 / Trần Văn Giàu. - H. : Khoa học Xã hội, 1978. - 422tr. ; 19cm.

T.5. Từ Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt tết Mậu thân 1968 đến những bước đầu của chiến lược " Việt Nam hóa" chiến tranh - đầu năm 1970.

Kho Đọc : 100012763, 100012764959.7043 / M305N


 1. Colby, William. Một chiến thắng bị bỏ lỡ / William Colby ; Nguyễn Hữu Cầu dịch. - H. : Công an Nhân dân, 2007. - 431tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.

Tóm tắt: Viết về chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, về nội tình Nam Việt Nam, về chủ trương chiến lược của Mỹ, vai trò và một số hoạt động của CIA... cùng với những phân tích, đánh giá, nhận định của William Cobby - cựu Tổng thống Mỹ về chiến tranh Việt Nam.
Kho Đọc : 100046889

959.7043 / M458C


 1. Dương, Hảo. Một chương bi thảm / Dương Hảo. - H. : Quân đội Nhân dân, 1980. - 293tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tham vọng, âm mưu, thất bại và một số bài học cay đắng của mỹ ở Việt Nam trong chiến lược ''Việt Nam hoá chiến tranh".
Kho Đọc : 100014800, 100014801

959.7043 / M458C


 1. Một mùa khô thắng lớn. - H. : Quân đội Nhân dân, 1966. - 99tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những chiến thắng vẻ vang của quân và dân miền Nam và những thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ trong mùa khô năm 1966.
Kho Đọc : 100002571

959.7043 / M458M


 1. Một năm thắng lợi một năm như nở hoa. - H. : Quân đội Nhân dân, 1968. - 119tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Chiến thắng của quân và dân hai miền nam bắc trong chiến dịch đông xuân 1967-1968. Đánh bại cuộc càn lớn "Gianxơnxiti" của giặc Mỹ, chiến thắng La Vang, Quảng Trị, Từ hạ, Đắc Tô.
Kho Đọc : 100002572

959.7043 / M458N


 1. Một số trận đánh then chốt trong chiến tranh giải phóng (1945-1975) / Kiều Bách Tuấn tuyển chọn, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 2008. - 319tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Hoàn cảnh diễn ra trận đánh, diễn biến, những tình huống nổi bật trong quá trình chiến đấu.
Kho Đọc : 100058775

959.704/ M458S


 1. Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ cứu nước. T.1, 1954 - 1965. - H. : Sự thật, 1985. - 245tr. ; 20cm.

Kho Đọc : 100033907

324.259707 / M458S


 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị. Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ cứu nước. T.2, 1965 - 1970. - H. : Sự thật, 1985. - 230tr. ; 20cm.

T.2. 1965 - 1970.

Tóm tắt: Nghị quyết hội nghị lần thứ 12, 13, 14, của Ban chấp hành Trung ương (khóa III) về tình hình và nhiệm vụ mới. Nghị quyết của Bộ Chính trị BCHTW, chỉ thị của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương.
Kho Đọc : 100034183

324.259707 / M458S


 1. Một thời gửi lại : Ký sự chiến tranh / Bùi Xuân Vinh thể hiện. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2007. - 245tr. : ảnh ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban Liên lạc truyền thống Tăng - Thiết giáp Nam Bộ.

Tóm tắt: Viết về cuộc sống, chiến đấu của lực lượng tăng - thiết giáp miền Đông Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1963-1975.
Kho Đọc : 100045998

959.7043 / M458T


 1. Trần, Xanh. Một thời là lính xăng dầu : Hồi ký / Trần Xanh. - H. : Quân đội Nhân dân, 2008. - 235tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hồi ký viết về những công việc tuy nguy hiểm nhưng rất thầm lặng của những người lính xăng dầu trong kháng chiến chống Mỹ.
Kho Đọc : 100048999

959.7043 / M458TH


 1. Trần, Huy Hiệu. Một thời Quảng Trị : Hồi ức / Nguyễn Huy Hiệu; Lê Hải Triều thể hiện. - H. : Quân đội Nhân dân, 2008. - 539tr.:1 chân dung ; 21cm.

Tóm tắt: Những hồi ức chiến tranh của thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu viết về ông và đồng đội ông trong những năm kháng chiến.
Kho Đọc : 100048540

959.7043 / M458T


 1. Mười tám năm chống Mỹ cứu nước thắng lợi: Một số tư liệu từ 1954-0972. - H.: Quân đội Nhân dân, 1974. - 188tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000113

959.7043/ M558T


 1. Mỹ - Diệm liên tục và trắng trợn vi phạm hiệp nghị Giơ-Ne-Vơ. - H. : Quân đội Nhân dân, 1962. - 228tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100003116

959.7043 / M600D


 1. Lưỡi Lê. Mỹ - Ngụy phiêu lưu trên đường 9...suối / Lưỡi Lê. - H. : Quân đội Nhân dân, 1971. - 126tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Sự chiến đấu dũng cảm, mưu trí, linh hoạt sáng tạo, các chiến sĩ đường 9 đã giáng những đòn trừng phạt rất mạnh vào bọn xâm lược mỹ, ngụy, làm cho chúng hoang mang, khiếp sợ, làm chấn động cả nhà trắng và lầu Năm góc.
Kho Đọc : 100005605

959.7041 / M600N


 1. Mỹ thua đã rõ ràng. - H. : Quân đội Nhân dân, 1968. - 83tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100003118

959.7043 / M600T


 1. Trần, Sâm. Năm tháng cuộc đời : Hồi ức / Trần Sâm; Lê Hải Triều thể hiện. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 393tr. : ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Hồi ức về cuộc đời cách mạng của đồng chí Trần Sâm, các hoạt động kháng chiến gắn liền với tiến trình lịch sử của đất nước và quân đội, trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, về cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng của quân ta qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Kho Đọc : 100048998

959.7043 / N114TH


 1. Năm tháng tiến công liên tục nổi dậy mạnh mẽ : Đánh mạnh thắng to. T. 5. - H. : Quân đội Nhân dân, 1972. - 90tr. ; 19cm. - (Tư liệu tuyên truyền chiến thắng).

Tóm tắt: Những thành tích nổi bật qua 5 tháng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam; Bước chuyển biến mới của phong trào chiến tranh du kích.
Kho Đọc : 100002591

959.7043 / N114T


 1. Lê, Quang Hoà. Nâng cao cảnh giác cách mạng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lao động hoà bình / Lê Quang Hoà. - H. : Sự thật, 1960. - 26tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Yêu cầu, nội dung, thành tích và thiếu sót của vấn đề nâng cao tính cảnh giác cách mạng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lao động hoà bình. Hình thức mới về đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Kho Đọc : 100002603

959.704331 / N122C


 1. Nghệ thuật quân sự trong chiến đấu. T.2 / Trịnh Ngọc Nghi biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 475tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật chỉ đạo điều hành, tác chiến, phương châm, chiến lược, các kinh nghiệm chiến đấu trong hơn một trăm trận đánh chống Mỹ của quân và dân ta.
Kho Đọc : 100047775

335.4 / NGH250T


 1. Võ, Nguyên. Ngọn lửa cách mạng đang rực cháy ở nông thôn miền Nam / Võ Nguyên. - H. : Sự thật, 1960. - 102tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày quá trình đấu tranh chóng Mỹ - Diệm của nông dân miền Nam từ hoà bình lập lại đến năm 1960. Tình hình phát triển cách mạng miền Nam và vai trò của nông dân trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thoát khỏi ách thống trị của Mỹ - Diệm.
Kho Đọc : 100002666

959.704332 / NG430L


 1. Thành Tín. Người hùng Mỹ chóng mặt / Thành Tín. - H. : Thanh niên, 1974. - 149tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Sự thật về cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ gây ra ở Việt Nam. Tinh thần dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ đất nước và lòng nhân đạo cao cả của nhân dân Việt Nam sau chiến tranh.
Kho Đọc : 100005623

895.922803 / NG558H


 1. Trần, Trọng Trung. Nhà trắng với cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam: Sách tham khảo / Trần Trọng Trung. - H.: Chính trị Quốc gia, 2005. - 968tr.; 24cm.

Thư mục: tr. 956-958.

Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình can thiệp và trực tiếp xâm lược Việt Nam, điều hành chiến tranh và những thất bại của Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và bộ ngoại giao Hoà Kỳ ở chiến trường Việt Nam và trong lòng nước Mỹ. Trình bày quá trình xây dựng ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn thành quân đội tay sai của Mỹ.
Kho Đọc : 100043631

959.7043/ NH100T


 1. Đỗ, Quốc Hùng. Nhà tù Côn Đảo 1955-1975 / Đỗ Quốc Hùng(Ch.b), Trần Quang Huy, Nguyễn Đình Thống. - H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 257tr : minh hoạ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tóm tắt: Viết về tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai đối với đồng bào yêu nước và chiến sĩ cáhc mạng Việt Nam. Tinh thần dũng cảm, trung kiên, bất khuất của những người cộng sản Việt Nam đấu tranh chống lại chế độ tàn ác của kẻ thù trong giai đoạn 1955-1975.
Kho Đọc : 100035993

959.704 / NH100T


 1. Lưu, Quý Kỳ. Nhắm trúng kẻ thù / Lưu Quý Kỳ. - H. : Sự thật, 1958. - 79tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những lý luận, dẫn chứng sắc bén đã vạch trần âm mưu và tội ác của bọn đế quốc nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu của nhân dân ta.
Kho Đọc : 100002681

959.704 / NH114T


 1. Lưu, Quý Kỳ. Nhân dân miền Nam không có con đường nào khác / Lưu Quý Kỳ. - H. : Sự thật, 1962. - 50tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Vạch trần âm mưu, chính sách xâm lược, diễn biến các cuộc xâm lược miền nam Việt Nam của đế quốc Mỹ. Sự hình thành, chương trình hoạt động của mặt trận dân tộc giải phòng miền Nam.
Kho Đọc : 100002662

959.704332 / NH121D


 1. Văn, Tiến Dũng. Nhận rõ tình hình tích cực xây dựng lực lượng vũ trang hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ / Văn Tiến Dũng. - H. : Sự thật, 1964. - 119tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Những kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng. Phân tích địa vị chiến lược của lực lượng dân quân tự vệ.
Kho Đọc : 100002651

355.3 / NH121R


 1. Nhật ký Chu Cẩm Phong : Nhà văn - chiến sĩ / Hoàng Minh Nhân biên soạn. - H. : Thanh niên, 2000. - 774tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tập nhật ký của Chu Cẩm Phong từ năm 1967 - 1971 thư từ, những bài viết về những kỷ niệm của bạn bè đồng nghiệp nhớ Chu Cẩm Phong, anh hy sinh ngày 1 - 5 - 1971 tại Ninh Cường, Duy Xuyên, hình ảnh của một đứa con yêu được lưu giữ trong lòng dân tộc.
Kho Đọc : 100038188

959.7043 / NH124K


 1. Đặng, Thùy Trâm. Nhật ký Đặng Thùy Trâm/ Đặng Kim Trâm chỉnh lý; Vương Trí Nhàn giới thiệu. - H.: Hội Nhà văn, 2005. - 322tr.: ảnh; 21cm.

Kho Đọc : 100043381

959.7043/ NH124K


 1. Nguyễn, Văn Rinh. Nhớ một thời quân ngũ : Hồi ký / Nguyễn Văn Rinh ; Duy Tường thể hiện. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 453tr. : ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về tập hồi kí của thượng tướng Nguyễn Văn Rinh về cuộc đời, về sự nghiệp của ông từ khi ông gia nhập quân ngũ, thời kì kháng chiến chống Mỹ và thời kì đổi mới.
Kho Đọc : 100047745

959.704 / NH460M


 1. Trần, Ngọc Tuấn. Nhớ về những con tàu "không số" / Trần Ngọc Tuấn, Hồ Đắc Thạnh, Phan Nhạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 114tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số thuyền trưởng, chính trị viên, máy trưởng... những con tàu "không số" viết lại một số ít chuyến đi trên biển Đông trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Kho Đọc : 100047776

959.7043 / NH460V


 1. Đavitson, Philip B. Những bí mật của cuộc chiến tranh Việt Nam : Sách tham khảo / Philip B. Đavitson; Ngươi dịch: Nguyễn Ngọc Bình, Hoàng Bình; Nguyễn Thái Yên Hương hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 323tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày nhiều vấn đề xoay quanh cuộc chiến tranh Việt Nam từ chiến lược chiến tranh của nhân dân Việt Nam, sức mạnh của quân đội Mỹ, tại sao Mỹ bị thua ở Việt Nam ; cả vấn đề nếu Mỹ thắng ở Việt Nam thì họ phải làm gì?.
Kho Đọc : 100021001

959.7043 / NH556B


 1. Những lá thư miền Nam : Từ miền Nam gửi ra. - H. : Phổ thông, 1962. - 36tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số bức thư của đồng bào miền Nam gửi cho người thân ở miền Bắc. Qua bức thư thấy được tình cảm của người dân miền Nam với người thân ra Bắc tập kết và lòng căm thù giặc sâu sắc.
Kho Đọc : 100005798, 100006473

895.9226 / NH556L


 1. Vương, Thanh Điển. Những mẩu chuyện chiến đấu miền Nam / Vương Thanh Điển. - H. : Quân đội Nhân dân, 1962. - 98tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những mẩu chuyện về cuộc chiến đấu chống lại đế quốc Mỹ của quân dân miền Nam.
Kho Đọc : 100002684

959.704332 / NH556M


 1. Hoàng, Văn Thái. Những năm tháng quyết định : Hồi ký / Đại tướng Hoàng Văn Thái;Trần Trọng Trung ghi. - H. : Quân đội Nhân dân, 1985. - 330tr. : chân dung + bản đồ ; 19cm.

Tóm tắt: Viết về những hoạt động lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong những năm cuối của chiến tranh từ 1973 đến 1975, góp phần quyết định đưa đến Mùa xuân đại thắng.
Kho Đọc : 100010953

: Resources -> file
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương