Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháptải về 0.74 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

959.702 / S550P


 1. Trần, Văn Giàu. Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám. T. 2, Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử / Trần Văn Giàu. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1993. - 601tr ; 9cm. - (Đất nước 4000 năm).

T.2. Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử .

Tóm tắt: Tư tưởng tư sản không có giai cấp tư sản bản xứ, hay là: tư tưởng ở Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ 20 đến chiến tranh thế giới thứ nhất, Phan Bội châu - nhà tư tưởng tiêu biểu ở đầu thế kỷ 20, điều kiện lịch sử chính của hoạt động tư tưởng ở Việt Nam giữa hai cuộc chiến tranh....
Kho Đọc : 100018614

959.702 / S550P


 1. Tài liệu tham khảo về Cách mạng tháng Tám / Lê Văn Lãng sưu tầm. - H. : Giáo dục, 1978. - 122tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Tập hợp nhiều văn bản chính thức của Đảng cộng sản Đông Dương mặt trận Việt minh, Uỷ ban quân sự cách mạng, Uỷ ban giải phóng dân tộc...đã ra trong giai đoạn Tổng khởi nghĩa nhận định của vị lãnh đạo Đảng và chính phủ ta về cách mạng tháng tám, một số dư luận thế giới.
Kho Đọc : 100032396, 100032397

959.7032 / T103L


 1. Phan, Canh. Thi ca Việt Nam thời tiền chiến 1932 - 1945/ Phan Canh. - Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 1999. - 426tr.; 20cm.

Tóm tắt: Khảo sát sự diễn biến lịch sử thi ca Việt Nam trong thời gain 1932 - 1945 như những yếu tố thời đại, trận tuyến khẩu chiến về thơ cũ thơ mới, cuộc bút chiến về thơ cũ thơ mới, các trơường phái thi ca thế hệ 1932 - 1945, tạm tổng kết một thời đại thi ca.
Kho Đọc : 100038718

895.9221/ TH300C


 1. Tìm hiểu tính chất và đặc điểm của cách mạng tháng Tám. - H.: Sự thật, 1963. - 251tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000161

959.7032/ T310H


 1. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 / Biên tập:Trịnh Thúc Huỳnh,Đinh Lục. - H. : Sự thật, 1985. - 308tr. ; 20cm.

Đầu trang tên sách ghi: Viện lịch sử Đảng.

Tóm tắt: Tình hình thế giới và trong nước trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ 2, đường lối, chủ trương giải phóng dân tộc của Đảng và Hồ Chủ Tịch-diễn biến khởi nghĩa của từng tỉnh, thành phố cả nước.

.

Kho Đọc : 100033989959.703 / T455K


 1. Trần, Văn giàu, 1911 -. Trần Văn Giàu - Tổng tập. T. 2 / Tổ chức công trình xuất bản: Phạm Quang Định. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 1071tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Giai cấp công nhân Việt Nam, sự hình thành và phát triển của nó từ giai cấp "tự mình" đến giai cấp " cho mình"; Giai cấp công nhân Việt Nam, từ Đảng Cộng sản thành lập đến Cách mạng tháng Tám thành công (1936 - 1945).
Kho Đọc : 100052503

959.7043 / TR121V


 1. Tri thức lịch sử phổ thông - phần lịch sử Việt Nam. T.4, Việt Nam từ 1930 đến nay / B.s.: Nguyễn Đình Lễ (ch.b.). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 187tr. : ảnh ; 24cm.

T.4.Việt Nam từ 1930 đến nay.

Tóm tắt: Cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập thế giới, giữ vững chủ quyền và bản sắc văn hoá dân tộc.
Kho Đọc : 100047737

907 / TR300T


 1. Trường, Chinh. Trường Chinh : Tuyển tập . T.1, 1937 - 1954 / B.s.: Trần Nhâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 1018tr. : 1chân dung ; 22cm.

Tóm tắt: Gồm các tác phẩm của đồng chí tổng bí thư Trường Chinh giai đoạn từ 1937-1954: các vấn đề về lý luận cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này như cách mạng tháng Tám, vấn đề kháng chiến Pháp, phát triển văn hoá Việt Nam, cải cách ruộng đất, đoàn kết dân tộc.
Kho Đọc : 100047315

959.703 / TR561C


 1. Minh Thanh. Việt Minh và thắng lợi Cách mạng tháng Tám / Minh Thanh . - H.: Sự thật, 1958. - 42tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000165

959.7041/ V308M


  • Điện Biên Phủ

 1. Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái. - H. : Quân đội Nhân dân, 1969. - 101tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Bài viết của các tướng lĩnh chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nêu lên thắng lợi to lớn, bài học chủ yếu của chiến dịch, sự lãnh đạo của Đảng cũng như tinh thần quyết thắng của quân và dân ta.
Kho Đọc : 100002724, 100007046

959.704 / B103H


 1. Bắt sống tướng Đờ Cát : Tập truyện / Đại Đồng. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 82tr. ; 19cm. - (Tập truyện dũng sĩ Điện Biên).

Tóm tắt: Kể lại những sự tích vẻ vang phi thường của những con người rất bình thường nhưng anh hùng. Với lòng căm thù địch sâu sắc, với tinh thần yêu nước nồng nàn họ đã vượt qua khó khăn, nguy hiểm, đánh bại kẻ thù.
Kho Đọc : 100006132

898.9223 / B118S


 1. Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện / B.s.: Minh Cao, Hoàng Minh Phương, Lê Nguyên. - H. Quân đội Nhân dân 2009. - 430tr.: 12tr. ảnh; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban Liên lạc truyền thống. Chiến sĩ Điện Biên phủ tại Tp. Hồ Chí Minh.

Phụ lục: tr. 428 – 430.Tóm tắt: Những mẩu chuyện xúc động về trận chiến hào hùng, gian khổ và ác liệt Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100058769

959.7041 / CH305S


 1. Nguyễn, Chí Thanh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta/ Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo. - H.: Quân đội Nhân dân, 1964. - 65tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100001995

959.7041/ CH305T


 1. Trần, Độ. Chiến thắng Điện Biên Phủ T.2 / Trần Độ (Ch.b), Mai Trọng Thường, Trần Cư. - H. : Quân đội Nhân dân, 1971. - 367tr : bản đồ ; 19cm.

Tóm tắt: Nêu lên toàn bộ các mặt của chiến dịch Điện Biên Phủ và những thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, nói lên sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt Nam, biểu hiện tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân và quân đội ta đồng thời vạch trần tội ác của đế quốc Pháp- Mỹ.
Kho Đọc : 100005538

895.922803 / CH305T


 1. Chuyện những người làm nên lịch sử : Hồi ức Điện Biên Phủ 1954 - 2009 / B.s.: Đào Thanh Huyền. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 239tr. : ảnh ; 28cm.

Tóm tắt: Gồm những trang hồi ức kể về những sự kiện lịch sử và những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu trên chiến hào trong trận đánh vĩ đại, rồi sau đó họ quay lại chiến trường xưa để xây dựng, nuôi dưỡng, phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, trở thành mảnh đất giàu đẹp.
Kho Đọc : 100059438

959.704 / CH527N


 1. Đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam / B.s: Phạm Huy Dương. - H.: Quân đội Nhân dân, 2005. - 734tr. ; 27cm.

Thư mục: tr.730 – 732.

Tóm tắt: Nghệ thuật quân sự - yếu tố quan trọng tạo thế và lực cho đại thắng mùa Xuân 1975; Hậu phương miền Bắc dốc lòng vì sự nghiệp giải phóng miền Nam,...
Kho Đọc : 100052405

959.7043 / Đ103TH

 1. Trần, Đức Kỳ. Đánh lấn : Tập hồi ký Điện Biên Phủ / Trần Đức Kỳ, Hồ Phương, Trần Độ. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 151tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những câu chuyện về đánh lấn, một sáng tạo của Quân đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100005458, 100005484

895.9223 / Đ107L 1. Lê, Trọng Tấn, 1914 - 1986. Đại tướng Lê Trọng Tấn - Tổng tập / Tổ chức thực hiện: Kiều Bách Tuấn, Bùi Thu Hương. - H. : Quân dội nhân dân, 2007. - 883tr. : 1 chân dung ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tổng tập các tác phẩm hồi ký, tác phẩm quân sự và một số bài viết về quân sự của đại tướng Lê Trọng Tấn.
Kho Đọc : 100052501

959.7043 / Đ103T


 1. Võ, Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 2. - H. : Sự thật, 1976. - 80tr. : ảnh ; 19cm.

Kho Đọc : 100007334, 100007335

959.7042 / Đ305B


 1. Hồ Phương. Điện Biên lửa sáng/ Hồ Phương. - H.: Kim Đồng, 1984. - 106tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100009260

959.7041/ Đ305B


 1. Võ, Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2009. - 375tr. : 1 chân dung ; 20cm.

Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tóm tắt: Những lời kể của đại tướng Võ Nguyên Giáp về quá trình chuẩn bị và diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Kho Đọc : 100059220

959.7041 / Đ305B

 1. Điện Biên Phủ: Qua các bài báo viết tại mặt trận. - H.: Quân đội Nhân dân, 1960. - 287tr : bản đồ, 7 ảnh; 24cm.

Tóm tắt: Thơ, điện văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Chủ Tịch, chính Phủ và các Đoàn thể gửi chiến sĩ Mặt trận Điện Biên Phủ; Giải phóng Lai Châu; bao vây địch ở Điện Biên Phủ và chuẩn bị tấn công; Tấn công lần 1 vào phân khu phòng ngự phía Bắc Điện Biên Phủ; Tấn công lần 2 vào hệ thống cứ điểm phía Đông của khu quân sự trung tâm Điện Biên Phủ; Tổng công kích, quân ta hoàn toàn chiến thắng trên mặt trận Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100031470

959.7041/ Đ305B


 1. Phạm, Chí Nhân. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm / Phạm Chí Nhân. - H. : Văn hóa thông tin, 1994. - 168tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tác giả ghi lại những điều mắt thấy tai nghe và những việc đã làm cùng một vài suy ngẫm của mình về Điện Biên Phủ, về Đại đoàn 308 trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100019384

959.7041 / Đ305B


 1. Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công : Ký sự lịch sử. - H. : Thanh Niên, 1984. - 165tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Kể về việc chuẩn bị chiến dịch và diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100009262

895.922803 / Đ305B


 1. Đặng, Nghiêm Vạn. Điện Biên trong lịch sử / Đặng Nghiêm Vạn, Đinh Xuân Lâm. - H. : Khoa học Xã hội, 1979. - 253tr. : hình ảnh ; 19cm

Thư mục : tr.247 - 252.

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về đất Điện Biên và lịch sử đất Điện Biên từ buổi ban đầu đến chiến thắng Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100014084, 100014085

959.7041 / Đ305B


 1. Nguyễn, Hữu Hợp. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 1945-1954 / Nguyễn Hữu Hợp, Phạm Quang Toàn. - H. : Khoa học Xã hội, 1987. - 335tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi :Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam.Viện Sử học.

Thư mục : tr.327 - 332.Tóm tắt: Trình bày sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1945-1954 và phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong thời kỳ này.
Kho Đọc : 100004951

305.5 / GI-103C


 1. Vũ, Thành. Hàng rào cuối cùng : Hồi ký Điện Biên Phủ / Vũ Thành. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 148tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100005553, 100005554

895.922803 / H106R


 1. Hoàng, Văn Thái, 1915 -. Hoàng Văn Thái - Tổng tập / Chỉ đạo thực hiện:Kiều Bách Tuấn, Bùi Thu Hương. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 898tr. : 1 chân dung và hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm quân sự của Đại tướng Hoàng Văn Thái về các lĩnh vực: chiến tranh, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang...cùng những tác phẩm hồi ký của ông về những năm tháng chiến tranh, chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100052505

959.7032 / Đ103T


 1. Hồ, Chí Minh, 1890 - 1969. Hồ Chí Minh toàn tập. T.7, 1953 -1955 / Trịnh Nhu (ch.b), Đặng Văn Thái, Trần Thị Lợi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 635tr. : ảnh ; 22cm.

Phụ lục: tr. 579 -588.

T.7.1953 – 1955.Tóm tắt: Bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1/1/1953 đến cuối tháng 6/1955, phản ánh chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến làm chuyển biến cục diện chiến tranh giành thắng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng an ninh, quốc phòng trên miền Bắc, đấu tranh đòi đối phương thi hành hiệp định Giơnevơ, củng cố hòa bình...
Kho Đọc : 100053247

335.4346 / H450C


 1. Huyền thoại Điện Biên: Công trình xuất bản đền ơn đáp nghĩa trong Chương trình truyền thông và xuất bản mang tên Uống nước nhớ nguồn kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2007/ Đặng Đình Chấn. - H.: Lao động xã hội, 2007. - 415tr.: ảnh; 29cm.

Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ qua thơ và ca khúc; Danh sách các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100052437

959.7042 H527TH


 1. Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 / Nguyễn Văn Khoan biên soạn, sưu tầm. - H. : Thông tin và Truyền thông 2009. - 161tr. : ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Những bài viết sâu sắc về những giai thoại bên kia chiến tuyến và những tấm gương anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ. Báo chí Việt Nam đăng tin về Điện Biên Phủ và báo chí Pháp viết về Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100059218

959.7041 / K250C


 1. Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 / Trần Cư, ... ; Nguyễn Văn Khoan biên soạn, sưu tầm. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2009. - 161tr. : ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Gồm những bài viết sâu sắc về những giai thoại bên kia chiến tuyến và những tấm gương anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ. Báo chí Việt Nam đăng tin về Điện Biên Phủ và báo chí Pháp viết về Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100053219

959.7041 / K250C


 1. Trường Chinh. Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ / Trường Chinh. - H. : Sự thật, 1984. - 29tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Bài diễn văn quan trọng của đồng chí Trường Chinh trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ được tổ chức trọng thể tại Hà nội ngày 7-5-1984.
Kho Đọc : 100033797

959.7041 / K600N


 1. Kỷ vật Điện Biên / Phan Ngọc Thụy. - H. : Thanh Niên, 1984. - 93tr. : hình ảnh ; 19cm.

Tóm tắt: Kể về những hiện vật đã làm nên những chiến công trong chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quân đội và những di tích tại Điện Biên.
Kho Đọc : 100009384

959.7441 / K600V


 1. Kỷ yếu các hoạt động chủ yếu kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2004)/ Hồng Vinh. - H.: Nxb.Hà Nội, 2004. - 278tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

Tóm tắt: Những văn bản chỉ đạo; Các hoạt động chủ yếu: Các bài diễn văn, phát biểu chủ yếu tại Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước tại Hà Nội và Điện Biên, một số báo cáo tham luận tại ba cuộc Hội thảo quốc gia và quốc tế ở Việt Nam; Điện Biên - Lai Châu 50 năm xây dựng và phát triển.
Kho Đọc : 100043932

959.7041/ K600Y


 1. Trần, Trọng Trung. Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu / Trần Trọng Trung. - In lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Quân đội Nhân dân, 2004. - 638tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Lịch sử cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp và sự can thiệp của Mỹ đối với Việt Nam từ 1953-1954. Diễn biến cuộc chiến và sự thắng lợi vĩ đại Điện Biên Phủ, sự thất bại hoàn toàn của Mỹ ở Đông Dương.
Kho Đọc : 100043476

959.7041 / L302S


 1. Lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu. - H.: Vụ báo cáo viên. Ban Tuyên huấn, 1984. - 63tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100009224

959.7041/ L556L


 1. Một số kinh nghiệm trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Trần Độ, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Văn Nam. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 143tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm một số bài viết của một số tướng lĩnh quân đội nói về chiến dịch Điện Biên Phủ. Tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân đội ta. Vận dụng chiến thuật, chỉ đạo chiến thuật trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Kinh nghiệm của công tác hậu cần. Kinh nghiệm của chiến tranh nhân dân. Bài học kinh nghiệm của pháo binh, công binh, thông tin trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100003090

959.7041 / M458S


 1. Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ . T.2 / Phạm Kiệt. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 282tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập hồi ức của các đồng chí cao cấp viết về truyền thống vẻ vang của nhân dân và quân đội ta. tinh thần quyết chiến quyết thắng, đoàn kết quân dân, đoàn kết cán bộ chiến sĩ, sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng nước ta.
Kho Đọc : 100005595

895.922803 / M458V


 1. Đỗ, Thiện. Tiếng sấm Điện Biên Phủ: Dư luận thế giới về chiến dịch Điện Biên Phủ/ Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh. - H.: Quân đội Nhân dân, 1974. - 405tr.; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày diễn biến của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ, tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với thế giới, những lời ca ngợi sự khâm phục của thế giới đối với Đảng ta, nhân dân ta.
Kho Đọc : 100000152, 100000153

959.7041/ T306S


 1. Lê, Kim. Trận Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía / Lê Kim. - H. : Thanh Niên, 1994. - 139tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện có thật của chiến thắng Điện Biên Phủ qua một số nhân chứng lịch sử và những văn bản tổng kết của nước ta cũng như từ phía Pháp.
Kho Đọc : 100019791

959.707 / TR121Đ


 1. Trận tuyến hậu cần Điện Biên Phủ / Lưu Quang Hà (ch.b). - H. : Quân đội Nhân dân, 1975. - 233tr. : hình ảnh ; 19cm.

Thư mục: tr.230-233.

Tóm tắt: Giới thiệu một phần về công tác hậu cần của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kho Đọc : 100000139

959.7041 / TR121T


 1. Thép Mới. Từ Điện Biên Phủ đến 30 - 4 / Thép Mới. - Phú Khánh : Nxb.Tổng hợp Phú Khánh, 1985. - 475tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm những bài bút ký đã được đăng trên báo Nhân Dân từ 1964-1975 phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng, vĩ đại và đầy gian khổ, hy sinh của nhân dân ta từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến 30 tháng 4.
Kho Đọc : 100004636

959.7042 / T550Đ


 1. Vài hồi ức về Điện Biên Phủ . T.2 / Phạm Kiệt. - In lần 2. - H. : Quân đội Nhân dân, 1973. - 400tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100005816

959.704 / V103H


 1. Đoàn , Hoài Trung. Về lại Điện Biên / Đoàn Hoài Trung. - H. : Thanh niên, 2009. - 258tr. : ảnh ; 19cm.

Kho Đọc : 100059221

895.922803 / V250L


 1. Việt Nam-Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại. - H. : Sự thật, 1984. - 131tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số trong những nhận xét của các đồng chí và bè bạn trên thế giới nói về Việt Nam, về chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa quốc tế của chiến thắng đó.
Kho Đọc : 100009197

959.7041 / V308N

Phần II: Kháng chiến chống Mỹ

 1. "...Bỏ Khe Sanh tức là người ta thừa nhận thất bại" : Dư luận phương Tây Về Khe Sanh / Lê Trọng Hoàn sưu tập. - H. : Phổ thông, 1968. - 38tr. ; 16cm.

Tóm tắt: Trích giới thiệu một số tài liệu của báo chí và các hãng thông tin phương Tây và Mỹ về Khe Sanh trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/1968.
Kho Đọc : 100001886, 100003237

959.7043 / B400K


 1. Nguyễn, Hà. "Ấp chiến lược", trại tập trung trá hình của Mỹ - Diệm / Nguyễn Hà. - H. : Phổ thông , 1963. - 40tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100003069, 100002725

959.7042 / Â123C


 1. Đặng, Phong. 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam / Đặng Phong. - H. : Viện Nghiên cứu Khoa học thị trường giá cả Hà Nội, 1991. - 186tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày ý đồ xâm nhập của Mỹ vào Việt Nam, quá trình xâm nhập, số lượng viện trợ, cơ chế và các hình thức viện trợ Mỹ, chi phí trực tiếp vào Việt Nam.
Kho Đọc : 100017127

959.7043 / H103M


 1. Dawson, Alan. 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ / Alan Dawson; Cao Minh trích dịch. - H. : Sự thật, 1990. - 112tr. ; 19cm.

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: 55 days, the fall of South Viet Nam.

Tóm tắt: Viết về các sự kiện đã diễn ra trong những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn và sự sụp đổ của chúng.
Kho Đọc : 100018816

959.7043 / N114M


 1. Nguyễn, Đình Ước. 60 năm chiến đấu, làm báo và viết sử chiến tranh : Hồi ức và bình luận / Nguyễn Đình Ứớc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 392tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Hồi ức của tác giả về 60 năm chiến đấu, làm báo và viết sử chiến tranh của mình. Giới thiệu 20 bài chính luận, báo cáo khoa học mà ông cho là tâm đắc trong quá trình tổng kết và viết sử chiến tranh.
Kho Đọc : 100048400

959.704 / S111M


 1. Bản án Ních - Xơn. - H. : Sự thật, 1972. - 89tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ được thể hiện một cách đầy đủ nhất qua những âm mưu xảo quyệt và những hành động tội ác của Ních Xơn đối với đất nước ta.
Kho Đọc : 100003065

959.7041 / B105A


 1. Ngô, Gia Khánh. Bắn máy bay bằng các loại súng / Ngô Gia Khánh, Lê Hữu Trung, Lê Quang Bửu. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 86tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu sơ qua về các máy bay địch và các thủ đoạn hoạt động cuả chúng. Nêu các phương pháp về bắn máy bay: Tư thế, động tác, tổ chức bắn, chỉ huy bắn ...
Kho Đọc : 100002717, 100003330

: Resources -> file
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương