Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháptải về 0.74 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

944.081 / PH109T


 1. Phụ nữ Nam Trung Bộ trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước (1930 -1975) / Võ Thị Hoàng Mai (ch.b). - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 1999. - 535tr. : 1 chân dung, hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu Phụ nữ Nam Trung Bộ trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương từ 1930 đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Phụ nữ Nam trung Bộ qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược 1954 -1975.
Kho Đọc : 100037945

305.4 / PH500N


 1. Sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam / Tường Hữu b.s. - H.: Công an Nhân dân, 2005. - 335tr.; 21cm.

Tên thật tác giả: Đỗ Hữu Trung.

Tóm tắt: Phác hoạ một cách nhìn toàn cục về cuộc chiến tranh Việt Nam khách quan, từ phía bên kia qua nhận xét, đánh giá của những nhà báo phương Tây đã từng theo dõi đưa tin về cuộc chiến: Cuộc chiến Pháp Việt, diễn biến xung quanh hiệp định Genever, diễn biến chiến tranh Việt Nam qua 6 đời tổng thống Mỹ...
Kho Đọc : 100043356

959.7043 / S550T 1. C.B. Ta nhất định thắng địch nhất định thua/ C.B. - H.: Báo Nhân dân, 1955. - 58tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100001558, 100001559

335.4346/ T100N


 1. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2006). - H. : Bộ Văn hóa Thông tin, 2006. - 35tr. : tranh ; 24cm.

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa Thông tin. Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở.

Kho Đọc : 100045401959.704 / T103L


 1. Tây nguyên lũy thép thành đồng. - H. : Quân đội Nhân dân, 1973. - 46tr. ; 19cm

Tóm tắt: Một số nét về đặc điểm địa lý tự nhiên và con người. Truyền thống văn hoá và đấu tranh của nhân dân Tây Nguyên; Phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.
Kho Đọc : 100002883

959.76 / T126N
106. Nguyễn, Ân. Theo con đường cách mạng : Hồi ký / Nguyễn Ân; Hoàng Đức Nhuận thể hiện. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 275tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về tập hồi kí của đại tá, nhà văn Hoàng Đức Nhuận về những năm tháng cuộc đời binh nghiệp của ông trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ hy sinh chống Pháp và chống Mỹ cho đến thắng lợi năm 1975.
Kho Đọc : 100030860

959.7 / TH205C
107. Phan, Bội Châu, 1867 - 1940. Thiên Hồ! đế hồ! (Trời ơi !Chúa ơi) / Phan Bội Châu ; Chương Thâu sưu tầm và biên dịch. - H. : Khoa học Xã hội, 1978. - 200tr. : Chân dung ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm có 3 phần: Phần 1 giới thiệu về tác phẩm thiên hồ, đế hồ. Phần 2: Bản dịch thiên Hồ, đế hồ. Lên án, vạch trần mạnh mẽ hành động thâm độc xảo quyệt, đội lốt thiên chúa giáo để xâm lược, bóc lột, tiêu diệt giống nòi Việt Nam của thực dân Pháp.
Kho Đọc : 100012744, 100012745

959.7 / TH305H


 1. Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát vị tướng tài trí / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 382tr. : 1 chân dung, ảnh ; 21cm.

Kho Đọc : 100047376

959.7092 / TH309T


 1. Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát vị tướng tài trí / Võ Nguyên Giáp,...;Tạ Xuân Linh s.t., tuyển chọn. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội Nhân dân, 2008. - 385tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 20cm.

Kho Đọc : 100058776

355.0092/ TH309T


 1. Thư nhà : Tập truyện ngắn kháng chiến / Hồ Phương. - H. : Văn nghệ, 1956. - 63tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100006645

895.9223 / TH550N


 1. Vũ, Quang Hiển. Tìm hiểu chủ trương đối ngoại của Đảng thời kỳ 1945 - 1954/ Vũ Quang Hiển. - H.: Chính trị Quốc gia, 2005. - 204tr.; 21cm.

Tóm tắt: Chính sách đối ngoại của Đảng trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa 1945 - 1946; Chính sách đối ngoại của Đảng trong giai đoạn khó khăn của cuộc kháng chiến 1947 - 1949; Chính sách đối ngoại của Đảng trong giai đoạn tiến công chiến lược cuả cuộc kháng chiến 1950 - 1954.
Kho Đọc : 100043516

324.259707/ T310H


 1. Trận đánh ba mươi năm : Ký sự lịch sử. T.1 / Chỉ đạo: Hoàng Văn Thái, Trần Độ ; Viết tập 1: Ban ký sự lịch sử. - H. : Quân đội Nhân dân, 1983. - 445tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Bao gồm những sự kiện lịch sử chủ yấu trong 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc ta (1945-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kết thúc thắng lợi vẻ vang.
Kho Đọc : 100008873

895.922803 / TR121Đ

 1. Trần, Văn giàu, 1911 -. Trần Văn Giàu - Tổng tập. T. 2 / Tổ chức công trình xuất bản:Phạm Quang Định. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 1071tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Giai cấp công nhân Việt Nam, sự hình thành và phát triển của nó từ giai cấp "tự mình" đến giai cấp " cho mình"; Giai cấp công nhân Việt Nam, từ Đảng Cộng sản thành lập đến Cách mạng tháng Tám thành công (1936 - 1945).
Kho Đọc : 100052503

959.7043 / TR121V


 1. Võ, Chí Công. Trên những chặng đường cách mạng: Hồi ký/ Võ Chí Công. - H.: Chính trị Quốc gia, 2001. - 395tr.: ảnh; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Chí Côngtrong lãnh đạo, xây dựng chính quyền, lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Kho Đọc : 100039371

959.704/ TR254N


 1. Tri thức lịch sử phổ thông - phần lịch sử Việt Nam. T.4, Việt Nam từ 1930 đến nay / Biên soạn: Nguyễn Đình Lễ chủ biên,…[và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 187tr. : ảnh ; 24cm.

T.4.Việt Nam từ 1930 đến nay.

Tóm tắt: Cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập thế giới, giữ vững chủ quyền và bản sắc văn hoá dân tộc.
Kho Đọc : 100047737

907 / TR300T


 1. Vương, Thừa Vũ. Trưởng thành trong chiến đấu : Hồi ký / Vương Thừa Vũ. - H. : Quân đội Nhân dân, 1979. - 387tr. : chân dung ; 19cm.

Tóm tắt: Kể lại một số nét tiêu biểu tinh thần đấu tranh bất khuất, nổi dậy vượt ngục của các đảng viên cộng sản bị bọn đế quốc giam ở Nghĩa Lộ năm 1944...
Kho Đọc : 100014313, 100014314

959.704 / TR561T


 1. Lê, Huyền Trang. Truyền thống đoàn kết vô cùng quí giá : Truyền thống đoàn kết chăn xừ quí lai / Lê Huyền Trang, Lã Văn Lô. - H. : Văn hóa, 1979. - 86tr ; 19cm.

Tóm tắt: Truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn trong kháng chiến chống Pháp bảo vệ bản làng và trong cuộc vận động "Hoa kiều Hoá" 1945 -1946.
Kho Đọc : 100014321, 100014322

959.704 / TR527T


 1. Văn học Việt Nam kháng chiến chống Pháp (1945-1954) / Phong Lê chủ biên, Vũ Tuấn Anh, Vũ Đức Phúc. - H. : Khoa học Xã hội, 1986. - 279tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Văn học.

Kho Đọc : 100010502807 / V115H


 1. Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp. T.2 , 1951 - 1954. - H. : Sự thật, 1988. - 387tr. ; 19cm.

T.2.1951 – 1954.

Tóm tắt: Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 – 1954.
Kho Đọc : 100010288

324.259707 / V115K


 1. Vè yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Ngọc Khánh, Hồ Như Sơn. - . - H. : Văn học, 1970. - 215tr. ; 19cm.

Thư mục: tr.215.

Kho Đọc : 100010575398.8 / V200Y


 1. Việt Nam 1945 - 1946 thời điểm của những quyết định sáng suốt của Đảng /Văn Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Phùng. - H. : Quân đội Nhân dân, 2005. - 378tr. ; 21cm.

Phụ lục: tr. 265.

Tóm tắt: Tập hợp văn kiện của Trung ương Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo cách mạng Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến ngày toàn quốc kháng chiến và một số bài viết về giai đoạn lịch sử này.
Kho Đọc : 100043469

959.704 / V308N


 1. Việt Nam cuộc chiến 1858 - 1975/ Biên soạn: Nguyễn Khắc Cần, Phạm Viết Trực; Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Điệp. - H.: Văn hóa dân tộc, 2000. - 359tr.:ảnh; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tập hình ảnh thực để khái quát cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ 1858 đến 1975, đây là một thu thập nhỏ ảnh lịch sử có kèm lời chú dẫn đơn giản, giúp bạn đọc nhìn thấy quá trình đấu tranh kiên cường và anh dũng của nhân dân ta chiến thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ.
Kho Đọc : 100051340

959.7/ V308N


 1. Nguyễn, Thế Anh. Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ / Nguyễn Thế Anh. - H. : Văn học, 2008. - 347tr. ; 21cm.

Thư mục: tr.333 - 340.

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên nhân khiến Pháp can thiệp vào Việt Nam, sự chiếm cứ ba tỉnh miền Đông Nam Kì bởi người Pháp, chính sách bành trướng của Pháp từ 1865 đến 1871,...
Kho Đọc : 100049192

959.703 / V308N


 1. Dương, Kinh Quốc. Việt Nam những sự kiện lịch sử 1858-1945. T.1, 1858 - 1896 / Dương Kinh Quốc. - H. : Khoa học Xã hội, 1981. - 407tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Ban cân đại Viện Sử học.

T.1. 1858 - 1896.Tóm tắt: Gồm những sự kiện lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - 1896.
Kho Đọc : 100008079

959.703 / V308N


 1. Trần, Tường Vân. Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954 : Những sự kiện / Trần Tường Vân, Nguyễn Quang Ân chủ biên. - H. : Văn hóa-thông tin, 1997. - 398tr. ; 19cm.

Đầu trang tên sách ghi:Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Thư mục:tr.397-398.Tóm tắt: Bút tích lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.Biên niên các sự kiện lịch sử Việt Nam thời kỳ chống Pháp 1945-1954, lời kêu gọi của ủy ban kháng chiến Nam Bộ.
Kho Đọc : 100021439

959.7041 / V308N


 1. Nguyễn, Huy. Vĩnh Linh / Nguyễn Huy. - H. : Văn hóa, 1982. - 129tr. : hình ảnh ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất Vĩnh Linh(Quảng Trị) cả về mặt lịch sử địa lý và cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Vĩnh Linh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Kho Đọc : 100008336

895.922803 / V312L


 1. Võ Duy Dương với Đồng Tháp Mười / Biên soạn: Nguyễn Hữu Hiếu (ch.b.). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ : Tạp chí Xưa và Nay, 2005. - 194tr. : sơ đồ ; 24cm.

Phụ lục: tr. 157-193.

Tóm tắt: Tìm hiểu bối cảnh xã hội Việt Nam nói chung và của Nam Kỳ nói riêng khi thực dân Pháp xâm lược. Giới thiệu tiểu sử lãnh tụ khởi nghĩa Võ Duy Dương và cuộc kháng chiến chống Pháp đầu tiên ở Việt Nam.
Kho Đọc : 100047867

959.7092 / V000D


 • Cách mạng tháng Tám

 1. 19/8 cách mạng là sáng tạo / Văn Cao. - H. : Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, 1995. - 366tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết hồi ký, tuỳ bút của các nhà văn về những nhạc sĩ kỷ niệm của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam.
Kho Đọc : 100036404

895.922803 / M458T


 1. 50 năm văn học Việt Nam sau cách mạng tháng 8 / Nguyễn Văn Đạo. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999. - 366tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Gồm một số bài phát biểu, báo cáo, tham luận tại Hội thảo văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám về đặc điểm, diện mạo, hướng tiếp cận, văn học và chiến tranh cách mạng, những vấn đề thi pháp thể loại.
Kho Đọc : 100037693

895.92209 / N114M


 1. Cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt Nam / Nguyễn Khánh Toàn, Văn Tạo, Phạm Xuân Nam. - H. : Khoa học Xã hội, 1977. - 390tr. ; 20cm.

Đầu trang tên sách ghi:Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam.Viện sử học.

Tóm tắt: Cách mạng tháng Mười và sự hình thành phát triển thế tiến công của Cách mạng Việt Nam trong thời đại mới và sự kết hợp nhuẫn nhuyễn chủ nghiã yêu nước và chủ gnhiã Quốc tế Vô sản trong Cách mạng Việt Nam.
Kho Đọc : 100031805, 100031806

947.084 / C102M


 1. Nguyễn, Văn Linh. Cách mạng tháng mười và cách mạng Việt Nam / Nguyễn Văn Linh. - H. : Sự thật, 1987. - 23tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100012453

327 / C102M


 1. Cách mạng tháng Tám (1945). - In lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Sự thật, 1971. - 189tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam biên soạn.

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng Tám, cao trào chống Nhật và cách mạng tháng Tám, tính chất ý nghĩa và bài học kinh nghiệm.
Kho Đọc : 100000015, 100000019

959.7032 / C102M


 1. Phan, Ngọc Liên. Cách mạng tháng Tám 1945 - toàn cảnh / B.s.: Phan Ngọc Liên (ch.b.), Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Ngọc Cơ. - H.: Từ điển Bách khoa, 2005. - 543tr.; 24cm.

Tóm tắt: Trình bày ngắn gọn một số vấn đề cơ bản về cách mạng tháng 8/1945 như: xác định con đường cứu nước mới; Cách mạng tháng Tám với cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Kho Đọc : 100043484

959.7041 / C102M


 1. `Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử / Văn Tạo, Lê Quang Đạo, Cao Văn Lượng. - H. : Khoa học Xã hội, 1995. - 363tr. : 1 tờ ảnh ; 19cm.

Đầu trang tên sách ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Sử học.

Thư mục: tr.324-363.Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của đường lối chíến lược đại đoàn kết dân tộc trong cách mạng tháng Tám.
Kho Đọc : 100035529

957.704 / C102M


 1. Cách mạng tháng Tám một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX/ Trường Chinh, Lê Duẩn, Nông Đức Mạnh. - H.: Chính trị Quốc gia, 2005. - 521tr.; 21cm. - (60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9).

Tóm tắt: Những ưu điểm của cách mạng tháng Tám; Về cách mạng tháng Tám; Quốc dân Đại hội Tân Trào - sự sáng tạo độc đáo; Tầm vóc và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam mới,...
Kho Đọc : 100043522

959.704/ C102M


 1. Cách mạng tháng Tám trong tiến trình lịch sử dân tộc/ Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng. - H.: Chính trị Quốc gia, 2005. - 375tr.; 21cm. - (60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9).

ĐTTS ghi: 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Kho Đọc : 100043953959.704/ C102M


 1. Trường Chinh. Cách mạng tháng Tám/ Trường Chinh. - H.: Quân đội Nhân dân, 2005. - 210tr.; 19cm.

Tóm tắt: Tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam; Chuẩn bị cho khởi nghĩa tháng tám; Cách mạng tháng tám.
Kho Đọc : 100027047, 100027315

959.704/ C102M


 1. Tổ lịch sử Cách mạng Tháng Tám. Cách mạng tháng Tám: Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và các địa phương. Q.2/ Tổ lịch sử Cách mạng tháng Tám b.s. - H.: Sử học, 1960. - 462tr.; 19cm. - (Tài liệu tham khảo).

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng Tám, cao trào chống Nhật và cách mạng tháng Tám, tính chất ý nghĩa và bài học kinh nghiệm.
Kho Đọc : 100000018

959.7032/ C102M


 1. Chặt xiềng : Những tài liệu lịch sử từ chính biến tháng ba đến Cách mạng tháng Tám 1945 / Tựa của Ứng Hoè, Nguyễn Văn Tố. - In lần thứ 5. - H. : Sự thật, 1977. - 118tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100007323, 100007324

959.704 / C400Đ


 1. Nguyễn, Anh Dũng. Đấu tranh vũ trang trong Cách mạng tháng Tám / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Khoa học Xã hội, 1985. - 254tr. ; 19cm.

Thư mục:tr.248 - 252.

Tóm tắt: Trình bày đường lối đấu tranh chính trị, đường lối quân sự của Đảng ta trong quá trình phát sinh và phát triển của cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta trong thời kỳ cách mạng tháng Tám.
Kho Đọc : 100015523

355.4 / Đ125T


 1. Đỗ, Quang Hiền. Cờ giải phóng tung bay khắp nơi / Đỗ Quang Hiển. - H. : Phổ thông, 1963. - 54tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100003658

959.704 / C460G


 1. Ngô, Văn Quỹ. Đêm dài Nhật - Pháp bắn nhau/ Ngô Văn Quỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 159tr. : ảnh; 20cm.

Thư mục: tr.150-151.

Tóm tắt: Những diễn biến chính trong bộ máy thống trị của phát xít Nhật và đế quốc Pháp trên toàn Đông Dương. Đặc biệt là cuộc đảo chính diễn ra vào đêm 9-3-1945, ảnh hưởng của nó tới Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam.
Kho Đọc : 100038271

959.7/ Đ253D


 1. 15. Minh Tranh. Hà Nội - Huế - Sài Gòn tháng 8 - 1945 / Minh Tranh, Quốc Quang, Nguyễn Văn Trấn. - H. : Văn hóa, [19?]. - 139tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100000070, 100000071

959.7032 / H100N


 1. Trường Chinh. Kháng chiến nhất định thắng lợi/ Trường Chinh. - In lần thứ 6. - H.: Sự thật, 1965. - 74tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000080

324.259707/ KH106C


 1. Nguyễn, Thanh Tâm. Khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám 1945/ Nguyễn Thanh Tâm. - H.: Chính trị Quốc gia, 2005. - 202tr.; 19cm.

Thư mục: tr. 194 – 200.

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa - Một sáng tạo độc đáo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa - ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
Kho Đọc : 100027379

959.7032/ KH462N


 1. Lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945 / Trịnh Nhu (Ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 295tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Viện lịch sử Đảng.

Tóm tắt: Tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo và bản lĩnh cách mạng của Đảng ta và của lãnh tụ Hồ Chí Minh được phản ánh trong các chủ trương, phương pháp cách mạng và chỉ đạo thực tiễn, trong tiến trình xây dựng Đảng, xây dựng mặt trận thống nhất và các lực lượng vũ trang, tổng khởi nghĩa thắng lợi.
Kho Đọc : 100020427

959.7032 / L302S


 1. Văn Tạo. Lịch sử cách mạng tháng Tám/ Văn Tạo, Thành Thế Vỹ, Nguyễn Công Bình. - H.: Sử học, 1960. - 255tr.; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày tình hình Việt Nam và thế giới trước cách mạng tháng Tám, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, khởi nghĩa thành công và xây dựng chính quyền.
Kho Đọc : 100000091, 100000092

959.7032/ L302S


 1. Trần, Huy Liệu, 1901 - 1969. Lịch sử tám mươi năm chống Pháp. Q.2, T. 2 , Từ bắt đầu cuộc đại chiến thứ hai (1939) đến tổng khởi nghĩa tháng tám thành công (1945) / Trần Huy Liệu. - H. : Nxb Sử học, 1961. - 227tr. ; 24cm.

Q.2, T.2. Từ bắt đầu cuộc đại chiến thứ hai (1939) đến tổng khởi nghĩa tháng tám thành công (1945).

Tóm tắt: Xã hội Việt Nam trong thời kỳ Pháp - Nhật và đại chiến thế giới lần thứ 2. Hoạt động của Đảng cộng sản Đông dương và vai trò của Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam. Tổng khởi nghĩa tháng tám thành công và thành tựu đạt được của cách mạng nước ta.
Kho Đọc : 100031481, 100031482

959.704 / L302S


 1. Lịch sử thời kỳ vận động Cách mạng tháng Tám của huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái. - Bắc Thái: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Bắc Thái, 1970. - 64tr.; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát tình hình đặc điểm huyện Phú Bình trước Cách mạng tháng Tám và thời kỳ vận động cách mạng chống phong kiến đế quốc lập chính quyền (1939-1945).
Kho Đọc : 100000077, 100000093

959.7032/ L302S


 1. Lịch sử - truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Hòa 1945 - 1954/ B.s: Nguyễn Thặng. - Nha Trang: Huyện ủy Ninh Hòa(Khánh Hòa), 1999. - 218tr.: hình ảnh, bản đồ; 20cm.

ĐTTS ghi: Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tóm tắt: Ghi lại quá trình ra đời phát triển và trưởng thành của các lực lượng vũ trang và lịch sử chiến đấu của các lực lượng từ khi còn là các đội tự vệ trước và trong cách mạng tháng 8 - 1945, chủ yếu là quá trình hoạt động quân sự gắn với các hoạt động đấu tranh về chính trị, kinh tế, văn hóa, binh vận...của nhân dân trên địa bàn huyện trong cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ I của dân tộc.
Kho Đọc : 100039253

355.009597/ L302S


 1. Nhớ về mùa thu tháng Tám: Tuyển hồi ký cách mạng / Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. - H.: Quân đội Nhân dân, 2005. - 398tr.; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp mười sáu hồi ký của các cán bộ lãnh đạo cách mạng lão thành về cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám diễn ra ở thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng, miền của tổ quốc.
Kho Đọc : 100043475

895.922803 / NH460V


 1. Lê, Hồng Lân. Những ngày khởi nghĩa ở Hà Nội/ Lê Hồng Lân. - H.: Thanh Niên, 1975. - 99tr.; 19cm.

Tóm tắt: Kể lại những ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội trong cách mạng tháng Tám.
Kho Đọc : 100000123

959.7032/ NH556N


 1. Sơ thảo lịch sử thời kỳ vận động Cách mạng tháng Tám tỉnh Bắc Thái (1939 -1945). - Bắc Thái : Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Bắc Thái, 1970. - 205tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Lịch sử đấu tranh của nhân dân Thái Nguyên và Bắc Cạn trong thời kỳ vận động Cách mạng tháng Tám (1939-1945).
Kho Đọc : 100000137, 100000138

959.7032 / S460T


 1. Trần, Văn Giàu. Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám. T. 1, Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử / Trần Văn Giàu. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1993. - 585tr ; 9cm. - (Đất nước 4000 năm).

T.1. Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử.

Tóm tắt: Xã hội Việt Nam trong thời Nguyễn hay là cơ sở xã hội của hệ ý thức phong kiến thế kỷ 19, Nho giáo vào Việt Nam, tư tưởng Nho giáo Việt Nam thế kỷ 19, các hình thái khác của hệ ý thức phong kiến Việt Nam: Đạo giáo, Phật giáo và tư tưởng thần bí trong cuộc vận động chống thực dân Pháp...
Kho Đọc : 100018613

: Resources -> file
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương