Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháptải về 0.74 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Phần I: Kháng chiến chống Pháp


 1. Vũ, Thanh Sơn. 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam. T.1 / Vũ Thanh Sơn. - H.: Công an Nhân dân, 2009. - 179tr.; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn diện về chân dung của 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
Kho Đọc : 100058189

959.7029092/ H103T


 1. Vũ, Thanh Sơn. 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam. T.2 / Vũ Thanh Sơn. - H.: Công an Nhân dân, 2009. - 179tr.; 21cm.

Thư mục : tr.173 – 176.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn diện về chân dung của 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
Kho Đọc : 100058190

959.7029092/ H103T


 1. Vũ, Thanh Sơn. 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam. T.3 / Vũ Thanh Sơn. - H.: Công an Nhân dân, 2009. - 189tr.; 21cm.

Thư mục : tr.184 – 187.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn diện về chân dung của 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
Kho Đọc : 100058191

959.7029092/ H103T


 1. Vũ, Thanh Sơn. 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam. T.4 / Vũ Thanh Sơn. - H.: Công an Nhân dân, 2009. - 179tr.; 21cm.

Thư mục : tr.171 – 175.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn diện về chân dung của 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
Kho Đọc : 100058192

959.7029092/ H103T


 1. Vũ, Thanh Sơn. 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam. T.5 / Vũ Thanh Sơn. - H.: Công an Nhân dân, 2009. - 191tr.; 21cm.

Thư mục : tr.184 – 187.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn diện về chân dung của 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
Kho Đọc : 100058193

959.7029092/ H103T 1. Nguyễn, Đình Ứớc. 60 năm chiến đấu, làm báo và viết sử chiến tranh : Hồi ức và bình luận / Nguyễn Đình Ứớc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 392tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Hồi ức của tác giả về 60 năm chiến đấu, làm báo và viết sử chiến tranh của mình. Giới thiệu 20 bài chính luận, báo cáo khoa học mà ông cho là tâm đắc trong quá trình tổng kết và viết sử chiến tranh.
Kho Đọc : 100048400

959.704 / S111M


 1. Nguyễn, Văn Khoa. Anh hùng kháng Pháp Nguyễn Trung Trực/ Nguyễn Văn Khoa. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2001. - 97tr.: minh họa; 20cm. - (Nam Bộ nhân vật chí).

Kho Đọc : 100039207

959.7092/ A107H


 1. Nguyễn, Văn Khoa. Bình minh Ba Tơ: Hồi ức/ Nguyễn Đôn. - In lần thứ 2. - H.: Quân đội Nhân dân, 2001. - 191tr.; 21cm.

Kho Đọc : 100041460

895.922803/ B312M


 1. Chiến Sĩ. Bông Lau Lũng Phầy : Hai trận phục kích các đoàn xe vận chuyển của giặc Pháp trên quốc lộ số 4 / Chiến Sĩ. - H. : Quân đội Nhân dân, 1965. - 50tr : ản đồ ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu hai trận đánh của bộ đội ta tại hai địa điểm Bông Lau và Lũng Phầy trong cuộc kháng chiến chống Pháp trên quốc lộ 4.
Kho Đọc : 100006127

895.9223 / B455L


 1. Lưu Động. Bước đầu theo Đảng : Hồi ký / Lưu Động. - H. : Thanh niên, 1961. - 93tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Hồi ký của đồng chí Lưu Động về lớp thanh niên tiểu tư sản trong những năm 1938 - 1945 đi theo cách mạng.
Kho Đọc : 100005504

895.922803 / B557Đ


 1. Nguyệt Tú. Chị Minh Khai : Truyện / Nguyệt Tú. - H. : Phụ nữ, 1976. - 136tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100007143, 100007144

895.9223 / CH300M


 1. Lê, Bình Minh. Chiến đấu như một người Đảng viên : Tập truyện anh hùng quân đội / Lê Bình Minh. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 80tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Truyện viết về anh hùng quân đội Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện trong cuộc kháng chiến chống Pháp và anh hùng ngành hậu cần Vũ Viết Hoà.
Kho Đọc : 100006167

895.9223 / CH305Đ


 1. Chiến khu Đồng Bò / Nguyễn Công Bằng biên soạn. - Nha Trang : [K.nxb], 2000. - 200tr. : ảnh ; 20cm.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ Nha Trang.

Tóm tắt: Giới thiệu chiến khu Đồng Bò trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ca ngợi sức chịu đựng hy sinh, một lòng một dạ với cách mạng và những cống hiến vô bờ của nhân dân các xã, phường vùng ven chiến khu Đồng Bò và nhân dân Nha Trang.
Kho Đọc : 100038691

959.756 / CH305K


 1. Chiến sĩ đường 5 : Tập hồi kí viết về lực lượng vũ trang đường 5 / Nguyễn Văn Lác. - H. : Quân đội Nhân dân; Cục chính trị quân khu 3, 1964. - 161tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập hồi kí viết về cuộc chiến tranh nhân dân phong phú của quân và dân đường 5 trong kháng chiến chống Pháp. Ca ngợi những gương truyền thống vẻ vang anh dũng của quân và dân đường 5.
Kho Đọc : 100005539

895.922803 / CH305S


 1. Chiến thắng Việt Bắc - Thu đông 1947. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 335tr. ; 21cm.

Thư mục: tr.333 - 334.

Kho Đọc : 100047772959.7041 / CH305T


 1. . Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 : Thắng lợi và bài học / Lê Bằng. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 601tr. : hình ảnh ; 22cm.

Tóm tắt: Dân tộc Việt Nam và kỷ nguyên mới, cuộc đụng đầu lịch sử mang tính chất thời đại, những bài học chủ yếu về lãnh đạo, chiến tranh cách mạng của Đảng thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh 30 năm với sự nghiệp dựng nước và giữ nước lâu dài của dân tộc, sự kiện và con số.
Kho Đọc : 100038148

959.704 / CH305T


 1. Chiến trường sống và viết / Thanh Giang, Nguyễn Bá, Hải Bằng,...; Xuân Quỳnh biên soạn. - H. : Tác phẩm mới, 1984. - 363tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những ghi nhận về hoạt động văn học trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tài liệu về những người làm công tác văn học trong chiến tranh đặc biệt là những người đã hi sinh như: Dương Tử Giang, Lê Vĩnh Hòa, Nguyễn Thi, Tô Ngọc Vân...
Kho Đọc : 100004721

895.9223 / CH305T
18. Chứng tích Pháp Nhật trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1858-1954): Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Văn Liên, Phan Xuân Biên. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001. - 584tr. : ảnh; 20cm.

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá Thông tin Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm KHXH và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh.Tóm tắt: Tập hợp trên 50 bản báo cáo khoa học gồm những tư liệu, chứng cứ lịch sử cụ thể minh chứng cho 1 thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Đồng thời cho thấy những tội ác dã man của quân xâm lược trên khắp cả nước. Đây cũng là thời kỳ chứng tỏ bản lĩnh, khí phách anh hùng của dân tộc đã chiến đấu anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.
Kho Đọc : 100039270

959.703/ CH556T
19. Nguyễn, Văn Khánh. Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945) / Nguyễn Văn Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999. - 204tr. ; 21cm.

Thư mục: tr.194-201.Tóm tắt: Những chuyển biến của cơ cấu kinh tế xã hội cổ truyền vào nửa sau thế kỷ 19, quá trình hình thành cơ cấu kinh tế xã hội thuộc địa ở Việt Nam sau thế kỷ 20, cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ 1919 - 1945.
Kho Đọc : 100038099

330.09597 / C460C
20. Cuộc chiến đấu của liên khu III - Đống Đa - quận V Hà Nội / Biên soạn và sưu tầm: Đỗ Trình(Ch.b). - H. : Văn hóa thông tin, 2001. - 382tr. : 6 tờ ảnh ; 19cm.

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. Ban liên lạc chiến đấu. liên khi III - Đống Đa - quận V Hà Nội.Tóm tắt: Liên khu 3 - Đống Đa trong 60 ngày đêm khói lửa ở Hà Nội, những ngày đầu, kháng chiến chống pháp 1946 - 1947, Ban Liên lạc, Ban chiến đấu Liên khu III Đống Đa - quận V hà Nội, cuộc chiến đấu ở mặt trận hàng Bột trên từ 19 đến 30 - 12 - 1946, 15 ngày chẵn đánh, địch ở Đội Cần Ngọc Hà, trận đánh nhà Deleveaux số 9 Cát Linh....
Kho Đọc : 100026140

959.704331 / C514C
21. Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam: Những bài viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng. T.2, Từ tháng giêng 1948 đến tháng chạp 1950. - H.: Sự thật, 1960. - 552tr.; 19cm. - (Tài liệu sưu tầm).

T.2. Từ tháng giêng 1948 đến tháng chạp 1950.Tóm tắt: Gồm các bài viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng viết về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.
Kho Đọc : 100007044

959.7041/ C514K


 1. Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam : Những bài viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng. T.3 , Từ tháng giêng 1951 đến tháng chạp 1952. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Sự thật, 1960. - 496tr. ; 19cm. - (Tài liệu sưu tầm).

T.3.Từ tháng giêng 1951 đến tháng chạp 1952.

Tóm tắt: Gồm các bài viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng viết về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.
Kho Đọc : 100006983, 100006984

959.7041 / C514K


 1. Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam : Những bài viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng. T.4, Từ tháng giêng 1953 đến tháng bảy 1954. - H. : Sự thật, 1960. - 461tr. ; 19cm. - (Tài liệu sưu tầm).

T.4.Từ tháng giêng 1953 đến tháng bảy 1954.

Tóm tắt: Gồm các bài viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng viết về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.
Kho Đọc : 100000010

959.7041 / C514K
24. Phạm, Văn Bình . Cuộc khởi nghĩa Ba-tơ/ Phạm Văn Bình, Lê Quốc Sử. - H.: Sự thật, 1963. - 141tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000014959.7032/ C514K


 1. Hoàng, Văn Thái. Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953 – 1954/Hoàng Văn Thái. - H.: Quân đội Nhân dân, 1983. - 152tr.: 6 bản đồ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử, những diễn biến chính, nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi to lớn của chiến cuộc đông xuân.
Kho Đọc : 100009274

355.4/ C514T


 1. Lê, Minh Quốc. Danh nhân quân sự Việt Nam. P.3/ Lê Minh Quốc. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2006. - 184tr.; 19cm.

ĐTTS ghi: Kể chuyện danh nhân Việt Nam.

Thư mục:tr.166 – 183.Tóm tắt: Những thành tích đóng góp của các danh nhân trong lãnh vực quân sự như: Vũ Duy Dương - Mười năm lưu dấu anh hùng đánh Tây; Nguyễn Trung Trực - Hỏa Hồng Nhật Tảo oanh thiên đại; Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần; Đinh Công Tráng - dựng lũy Ba Đình bền gan chống Pháp,...
Kho Đọc : 100029237

959.7092/ D107N


 1. Đinh, Xuân Lâm. Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2, 1858-1945 / Đinh Xuân Lâm (ch.b), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. - H. : Giáo dục, 1998. - 383tr. ; 24cm.

T.2. 1858-1945.

Tóm tắt: Phản ánh lịch sử đấu tranh bền bỉ của nhân dân ta chống đế quốc Pháp, quân phiệt Nhật và phong kiến tay sai. Đây cũng là thời kỳ đi tìm chân lý cách mạng mà đỉnh cao là Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945.
Kho Đọc : 100037309

959.7 / Đ103C


 1. Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2, (1858-1945)/ Đinh Xuân Lâm(Ch.b), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Giáo dục, 2000. - 384tr.; 24cm.

Thư mục:tr.372 – 379.

T.2. 1858 – 1945.Tóm tắt: Phản ánh một cách có hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc từ năm 1858 thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược, đến 1945 Cách mạng tháng Tám đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngọt ngần năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 - 9 - 1945 khẳng định nước VNDCCH có quyền hưởng tự do và độc lập.
Kho Đọc : 100038816

959.702/ Đ103C


 1. Đại cương lịch sử Việt Nam. T.3, (1945-1995)/ Lê Mậu Hãn(Ch.b), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Giáo dục, 2000. - 340tr.; 24cm.

Thư mục:tr.332-336.

T.3. 1945 – 1995.Tóm tắt: Lịch sử dân tộc Việt Nam năm 1945 đến nay là lịch sử của 30 năm, chiến tranh cách mạng chống lại sự xâm lược của đế quốc Pháp(1945 - 1954)và của đế quốc mỹ(1954 - 1975) nhằm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc và lịch sử của hơn 20 năm xây dựng đất nước theo con đường XHCN và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCn(từ 1975 - đến nay).
Kho Đọc : 100038817

959.702/ Đ103C

 1. Văn, Tiến Dũng. Đại tướng Văn Tiến Dũng - Tuyển tập / Sưu tầm tác phẩm và ảnh tư liệu: Đinh Văn Thiên, Hoàng Lan Anh. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 1091tr. : 1 chân dung và hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Hồi ức của đại tướng văn Tiến Dũng về cuộc đời, sự nghiệp của ông, một nhà quân sự chiến lược cũng như đường lối, sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt nhạy bén của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đảng ủy quân sự Trung ương đường lối nghệ thuật quân sự xuất sắc của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Kho Đọc : 100052502

959.7043 / Đ103T


 1. Vũ, Quang Hiển. Đảng lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích ở đồng bằng Bắc Bộ (1946 - 1954) / Vũ Quang Hiển. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 327tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Sự lãnh đạo dúng đắn, sáng suốt của Đảng trong việc xây dựng và bảo vệ khu du kích, căn cứ du kích thời kỳ 1946 - 1950, thời kỳ 1951 - 1954 ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Qua đó nêu năm bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.
Kho Đọc : 100030889

959.7041 / Đ106L


 1. Bút Ngữ. Đêm về sáng / Bút Ngữ. - H. : Thanh niên, 1975. - 190tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100005502

895.9223 / Đ253V


 1. Siêu Hải. Đoàn "Voi thép" trong chiến dịch hòa bình : Đông Xuân 1951-1952 / Siêu Hải, Khắc Tính. - H. : Quân đội Nhân dân, 1966. - 133tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100002496, 100003263

959.7041 / Đ406V


 1. Tạ, Thị Thuý. Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918 / Tạ Thị Thúy. - H. : Thế giới, 1996. - 407tr. : ảnh ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi:Trung tâm Khoa học và Xã hội và Nhân văn Quốc gia.Viện sử học

Thư mục:tr.350-368.Tóm tắt: Đây là bản luận án tiến sĩ nghiên cứu về Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918 gồm tính pháp lý của việc nhượng đất ở Bắc Kỳ, những biện pháp hành chính và việc lập đồn điền, các điền chủ và nhân công đồn điền, khai thác đồn điền.
Kho Đọc : 100036037, 100036486

959.703 / Đ454Đ

 1. Đứng lên đáp lời sông núi : Truyền thống đấu tranh của thanh thiếu nhi Nam Bộ trong Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống Pháp xâm lược / Ban biên soạn:Trần Bạch Đằng. - H. : Thanh niên, 1995. - 519tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Gồm tuổi trẻ Nam bộ mùa thu 1945, phong trào thanh niên và đoàn thanh niên cứu quốc Nam bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, măng non, đất thành đồng hồi ký của các huynh trưởng và đội viên thiếu nhi cứu quốc, những trang tư liệu.
Kho Đọc : 100036500

324.2 / Đ556L


 1. Mai Vui. Đường vào Tây Bắc : Ký sự / Mai Vui. - H. : Quân đội Nhân dân, 1982. - 179tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Ghi lại những khó khăn thiếu thốn, tinh thần anh dũng trong chiến đấu và tình cảm đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Tây bắc Việt Nam.
Kho Đọc : 100008396

895.922803 / Đ561V


 1. Nguyễn, Đổng Chi. Gặp lại người bạn nhỏ : Ký sự kháng chiến thủ đô / Nguyễn Đổng Chi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1957. - 169tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập bút ký viết về đời sống tinh thần dũng cảm hy sinh, tinh thần yêu nước của người dân ở những xưởng chế tạo và sửa chữa vũ khí thô sơ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Kho Đọc : 100005550

895.922803 / G117L


 1. Trần, Bá Đệ. Giáo trình lịch sử Việt Nam. T.6: Từ 1945 đến 1954 / Trần Bá Đệ (ch.b.), Nguyễn Xuân Minh. - H.: Đại học Sư phạm, 2008. - 202tr.: ảnh, bản đồ; 24cm.

T.6: Từ 1945 đến 1954.

Tóm tắt: Tổng quan lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954 kèm theo các câu hỏi, bài tập và hướng dẫn học.
Kho Đọc : 100058625

959.7/ GI-108T


 1. Trần, Trung Thành. Hà Nội chiến đấu : Tập hồi ký thủ đô kháng chiến / Trần Trung Thành, ... ; Văn Phác ghi. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 202tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Các bài viết của nhiều tác giả, về những kỷ niệm trong cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Kho Đọc : 100005552

895.922803 / H100N


 1. Phương Lâm. Hào khí Đồng Nai : Những danh nhân chống Pháp. T. 1 / Phương Lâm, Mặc Châu. - H. : Thanh niên, 1979. - 226tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100013924, 100013925, 100019625

959.703 / H108KH


 1. Hồ, Chí Minh, 1890 - 1969. Hồ Chí Minh toàn tập. T.5, 1947-1949 / Đức Vượng (ch.b.), Trần Hải, Phan Minh Hiền. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 810tr. : 6tr. ảnh; 22cm.

Phụ lục: tr. 733 -760.

T.5.1947 – 1949.Tóm tắt: Bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Kho Đọc : 100053246

335.4346 / H450C


 1. Hồ, Chí Minh, 1890 - 1969. Hồ Chí Minh toàn tập. T.6, 1950 -1952 / Lê Doãn Tá (ch.b), Nguyễn Thế Thắng, Vũ Bích Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 588tr. : ảnh ; 22cm.

Phụ lục: tr. 593 – 626.

T.6.1950 – 1952.Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1/1/1950 đến cuối tháng 12/1952 thể hiện những tư tưởng, chủ trương, hoạt động rộng lớn của Hồ Chí Minh về đối nội, đối ngoại để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh kháng chiến.
Kho Đọc : 100053242

335.4346 / H450C


 1. Trần, Đương. Hồ Chủ tịch - Vị thượng khách của nước Pháp năm 1946 / Trần Đương. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2008. - 238tr. ; 19cm. - (Tủ sách Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác).

Tóm tắt: Viết về chuyến đi lịch sử của Bác Hồ sang Pháp năm 1946, để gặp gỡ Chính phủ nước này và chỉ đạo Đoàn đàm phán tại Phong - ten - nơ - blô, tiến hành những hoạt động ngoại giao, tranh thủ mọi diễn đàn để giải thích cuộc đấu tranh chính nghĩa và nêu cao thiện chí hòa bình của nhân dân ta, tranh thủ ủng hộ đồng tình của đông đảo bạn bè Pháp đối với cuộc chiến tranh phi nghĩa này.
Kho Đọc : 100031127

335.4346 / H450CH


 1. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam. T.4, Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất (1858 - cuối thế kỷ XIX) / Biên soạn: Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. - 383tr. : minh hoạ ; 20cm.

T.4. Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất (1858 - cuối thế kỷ XIX).

Tóm tắt: Bao gồm 100 câu hỏi - đáp về lịch sử cận đại Việt Nam xoay quanh chủ đề cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất (1858 đến cuối thế kỷ XIX).
Kho Đọc : 100046512

959.7031 / H428Đ


 1. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam. T.7, Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai (1945 - 1954) / Trần Nam Tiến (Ch.b). - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2008. - 408tr. : ảnh ; 20cm.

Thư mục: tr.395 - 397.

T.7. Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai (1945 - 1954).Kho Đọc : 100049199

959.7 / H428Đ


 1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Hương Khê/ B.s.: Đặng Việt Thủy (Ch.b.), Đồng Kim Hải, Đậu Xuân Luận. - H.: Quân đội Nhân dân, 2008. - 198tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam).

Thư mục: tr. 193.

Tóm tắt: Trình bày tình hình những năm đầu chống Pháp ở Nghệ Tĩnh và quá trình hình thành cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng - cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
Kho Đọc : 100057940

959.7031 / H428Đ


 1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Nguyễn Quang Bích / B.s.: Đặng Việt Thủy (Ch.b.), Đồng Kim Hải, Đậu Xuân Luận. - H.: Quân đội Nhân dân, 2008. - 206tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam).

Thư mục: tr. 201

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, sự kiện, diễn biến và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Nguyễn Quang Bích dưới dạng sách hỏi đáp.
Kho Đọc : 100057760

959.7031/ H428Đ


 1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực / Đặng Việt Thủy (Ch.b.) , Đồng Kim Hải, Đậu Xuân Luận. - H.: Quân đội Nhân dân, 2008. - 163tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam).

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, sự kiện, diễn biến và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực.
Kho Đọc : 100057906

959.7029 / H428Đ


 1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên / B.s.: Đặng Việt Thủy (Ch.b.), Đồng Kim Hải, Đậu Xuân Luận. - H.: Quân đội Nhân dân, 2008. - 157tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam).

Thư mục: tr. 153.

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, sự kiện, diễn biến và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên dưới dạng sách hỏi đáp.
Kho Đọc : 100057761

959.7031/ H428Đ


 1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Trương Định / B.s.: Đặng Việt Thủy (Ch.b.), Đồng Kim Hải, Đậu Xuân Luận. - H.: Quân đội Nhân dân, 2008. - 193tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam).

Thư mục: tr. 191-193.

Tóm tắt: Trình bày về những sự kiện và nội dung của cuộc khởi nghĩa Trương Định dưới dạng hỏi đáp.
Kho Đọc : 100057944

959.7029 / H428Đ


 1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Võ Duy Dương / B.s.: Đặng Việt Thủy (Ch.b.), Đồng Kim Hải, Đậu Xuân Luận. - H.: Quân đội Nhân dân, 2008. - 205tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam).

Thư mục: tr. 202.

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, sự kiện, diễn biến và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Võ Duy Dương dưới dạng sách hỏi đáp.
Kho Đọc : 100057762

: Resources -> file
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương