KẾt quả nghiên cứu thực nghiệm và Ứng dụng bộ trợ CỤ cho phẫu thuậT Ít xâm lấn trong đIỀu trịtải về 7.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích7.89 Kb.

Y häc viÖt nam th¸ng 5 - sè 1 - 2016

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG BỘ TRỢ CỤ

CHO PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN TRONG ĐIỀU TRỊ

GÃY KÍN LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG NẸP DHS

Nguyễn Văn Ngẫu*, Phạm Đăng Ninh**

TÓM TẮT

Xu thế của phẫu thuật hiện đại thường sử dụng đường mổ tối thiểu 3 - 6 cm, ít xâm lấn phần mềm hơn đường mổ cổ điển dài từ 20 - 25cm. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài với 55 bệnh nhân gãy kín vùng mấu chuyển xương đùi được áp dụng điều trị phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít DHS với đường mổ tối thiểu. Qua thống kê thấy thời gian mổ nhanh hơn trung bình từ 40 - 50 phút, mất máu ít hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn trung bình từ 7 - 9 ngày, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng, khả năng phục hồi tốt hơn, thẩm mỹ hơn....Từ khóa: Gãy liên mấu chuyển xương đùi, nẹp DHS, phẫu thuật ít xâm lấn

SUMMARY

RESULTS OF EMPIRICAL METHOD AND APPLICATION OF SUPPORT TOOLS FOR MINIMAL INVASIVE DYNAMIC HIP SCREW FIXATION IN TREATMENT OF INTERTROCHANTERIC FRACTURE

The trend of modern surgery often focuses on minimal incision of 3-6cm which causes less damage on tissues than classical incision of 20 - 25 cm. Within the scope of the study, we have researched 30 patients with intertrochanteric hip fractures who have been treated with surgical treatment of fractures by dynamic hip screw (DHS) with minimal incision. Statistics also showed that patients with this treatment had faster operation time - about 40 -50 minutes on average, less blood loss, shorter hospital stay - an average of 7-9 days, reduce the risk of infection, better ability to recover, more aesthetic etc.Keywords: Intertrochanteric fracture; Dynamic Hip Screw, Minimal Invasive surgery
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương