KÕt cÊu bª t ng Vµ bª t ng cèt thÐp L¾p ghÐptải về 243.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích243.86 Kb.
#19985

Tcxdvn tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam
Tcxdvn 390:2006

Biªn so¹n lÇn 1

KÕt cÊu bª t«ng

Vµ bª t«ng cèt thÐp L¾p ghÐp -

Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu

Assembled Concrete and reinforced Concrete Structures -

Code of Practice for Erection, Check and Acceptance

Hµ Néi - 2007
héi c«ng nghiÖp bª t«ng viÖt nam
Vietnam Concrete Association - VCA

Phßng 305, Nhµ B, KS ThÓ thao, Lµng Sinh viªn HACINCO

§­êng Hång Liªn, P. Nh©n ChÝnh, Q.Thanh Xu©n, Hµ Néi§T: 84 4 5572017; Fax: 84 4 5572017; Email: Betongvn@hn.vnn.vn

------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

thuyÕt minh dù th¶o tiªu chuÈn

tcxdvn.................:2006
Biªn so¹n lÇn 1

KÕt cÊu L¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp

Vµ bª t«ng øng lùc tr­íc §óc s½n -

Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu

Assembled Structure of Precast reinforced and Prestressed Concrete Products - Code of Practice for Erection, Check and Acceptance

M· sè:..........tcxdvn.............: 2006 tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam
Biªn so¹n lÇn 1


tcxdvn.............: 2006

KÕt cÊu L¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp

Vµ bª t«ng øng lùc tr­íc §óc s½n -

Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu

Assembled Structure of Precast reinforced and Prestressed Concrete Products-

Code of Practice for Erection, Check and Acceptance

Hµ Néi - 2006

Môc lôc


Môc lôc


Trang

Lêi nãi ®Çu 2

1 Ph¹m vi ¸p dông 3

2 Tµi liÖu viÖn dÉn 3

3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 4

4 Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng l¾p ghÐp 4

4.1 Quy ®Þnh chung 4

4.2 VËn chuyÓn, kª xÕp, nghiÖm thu cÊu kiÖn t¹i c«ng tr­êng 5

4.3 L¾p ghÐp cÊu kiÖn 10

4.3.1 Yªu cÇu chung 10

4.3.2 L¾p ghÐp cét 12

4.3.3 L¾p ghÐp t­êng, v¸ch ng¨n 16

4.3.4 L¾p dÇm, gi»ng, dÇm m¸i (v× kÌo) 16

4.3.5 L¾p tÊm sµn ®Æc, sµn rçng 17

4.4 Liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp 18

4.4.1 §æ v÷a kh«ng co hoÆc bª t«ng chÌn mèi nèi 18

4.4.2 Hµn vµ chèng ¨n mßn mèi nèi, chi tiÕt ®Æt s½n 19

4.5 §æ líp bª t«ng bï mÆt sµn øng lùc tr­íc t¹i c«ng tr­êng 20

5 An toµn lao ®éng trong thi c«ng 21

6 KiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp 22

B¶ng 1: Dung sai l¾p ghÐp cho phÐp 25

Phô lôc 1: NhËt ký l¾p ghÐp 26

Phô lôc 2: NhËt ký ®æ v÷a kh«ng co, bª t«ng chÌn mèi nèi 27

Phô lôc 3: NhËt ký c«ng t¸c hµn 28

Lêi nãi ®Çu


TCXDVN 390:2007 "KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu" do Héi C«ng nghiÖp bª t«ng ViÖt Nam biªn so¹n trªn c¬ së so¸t xÐt tiªu chuÈn TCVN 4452: 1987, Vô KHCN tr×nh Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè:.............: Q§/BXD, ngµy......th¸ng.....n¨m 2007.


Tiªu chuÈn nµy thay thÕ tiªu chuÈn "TCVN 4452: 1987 - KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu"

tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN 390:2007

Biªn so¹n lÇn 1

KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp -

Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu

Assembled Concrete and reinforced Precast Concrete Structures -

Code of Practice for Erection, Check and Acceptance 1. Ph¹m vi ¸p dông


Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng, kiÓm tra vµ nghiÖm thu kÕt cÊu l¾p ghÐp tõ cÊu kiÖn bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp th­êng vµ bª t«ng cèt thÐp øng lùc c¨ng tr­íc cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp.

Tiªu chuÈn nµy thay thÕ tiªu chuÈn "TCVN 4452: 1987 - KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu". 1. Tµi liÖu viÖn dÉn

- TCVN 2682: 1999 Xi m¨ng Poocl¨ng. Yªu cÇu kü thuËt

- TCVN 6260: 1997 Xi m¨ng Poocl¨ng hçn hîp. Yªu cÇu kü thuËt.

- TCVN 1651: 1985 ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng.

- TCVN 7570: 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a. Yªu cÇu kü thuËt.

- TCXDVN 302: 2004 N­íc trén bª t«ng vµ v÷a. Yªu cÇu kü thuËt.

- TCXDVN 325: 2004 Phô gia ho¸ häc cho bª t«ng.

- TCVN 4453: 1995 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Quy ph¹m

thi c«ng vµ nghiÖm thu.

- TCVN 6700-1:2000 KiÓm tra chÊp nhËn thî hµn - hµn nãng ch¶y.

(ISO 9606-1:1994) PhÇn 1: ThÐp.

- TCVN 6834-2:2001 §Æc tÝnh kü thuËt vµ sù chËp nhËn c¸c quy tr×nh hµn

(ISO 9956-2:1995) vËt liÖu kim lo¹i.

PhÇn 2: §Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh hµn hå quang.

- TCVN 4055: 1985 Tæ chøc thi c«ng.

- TCVN 4244 : 1986 Quy ph¹m kü thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng

- TCVN 4086 : 1985 An toµn ®iÖn trong x©y dùng

- TCVN 3146 : 1986 C«ng t¸c hµn ®iÖn. Yªu cÇu chung vÒ an toµn

- TCVN 5308 : 1991 Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng 1. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

C¸c thuËt ng÷ sö dông trong tiªu chuÈn nµy ®­îc hiÓu nh­ sau:

- CÊu kiÖn: Lµ nh÷ng s¶n phÈm bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp hoÆc bª t«ng øng lùc tr­íc ®óc s½n, khi l¾p ghÐp l¹i sÏ hîp thµnh mét kÕt cÊu c«ng tr×nh.

- Bª t«ng øng lùc tr­íc c¨ng tr­íc: Lµ cÊu kiÖn bª t«ng ®­îc g©y øng suÊt nÐn tr­íc b»ng c«ng nghÖ c¨ng tr­íc cèt thÐp trªn bÖ cã trô neo råi sau míi ®æ bª t«ng.

- V÷a kh«ng co: V÷a xi m¨ng víi cèt liÖu tù nhiªn cã ®é linh ®éng cao, ph¸t triÓn c­êng ®é nhanh vµ kh«ng co ngãt trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n, dïng ®Ó ®æ chÌn c¸c mèi nèi liªn kÕt trong kÕt cÊu bª t«ng vµ chÌn bÖ m¸y.

- Mèi nèi: Bé phËn liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn sau khi l¾p ghÐp b»ng v÷a kh«ng co, bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç hoÆc b»ng mèi hµn.
4 Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng l¾p ghÐp


  1. Quy ®Þnh chung

4.1.1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho thi c«ng, kiÓm tra vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp vµ bª t«ng øng lùc tr­íc c¨ng tr­íc (sau ®©y gäi t¾t lµ cÊu kiÖn bª t«ng) cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp.

4.1.2 C«ng t¸c l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng ph¶i do c¸c tæ chøc chuyªn m«n ho¸ vÒ c«ng t¸c nµy thùc hiÖn.

4.1.3Tr­íc khi thi c«ng l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i lËp "BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng", lËp b¶n vÏ thiÕt kÕ l¾p ghÐp vµ ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

4.1.4 Trong "BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng" l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, cÇn cã nh÷ng vÊn ®Ò sau:

- Chän ph­¬ng tiÖn cÈu l¾p phï hîp;

- Tr×nh tù l¾p ghÐp cÊu kiÖn;

- Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c l¾p ghÐp;

- B¶o ®¶m ®é cøng cña kÕt cÊu vµ kh«ng biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp cÊu kiÖn hoÆc tæ hîp cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ, còng nh­ ®¶m b¶o ®é bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh cña toµn bé c«ng tr×nh;

- Cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o thi c«ng xen kÏ gi÷a l¾p cÊu kiÖn vµ l¾p c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh, th«ng giã....

- B¶o ®¶m sù ®ång bé cña qu¸ tr×nh l¾p ghÐp.

4.1.5 Khi chän c¸c lo¹i cÇn trôc, m¸y, thiÕt bÞ l¾p ghÐp c«ng tr×nh, cÇn chó ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau:

- KÝch th­íc, khèi l­îng kÕt cÊu;

- H×nh d¹ng, kÝch th­íc c«ng tr×nh;

- §Æc ®iÓm cña khu vùc l¾p ghÐp.

4.1.6 Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp nªn cã gi¶i ph¸p c¬ giíi ho¸ ®ång bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ l¾p ghÐp tõ kh©u vËn chuyÓn, xÕp dì cho ®Õn kh©u l¾p ®Æt cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ.

Nªn sö dông c¸c thiÕt bÞ g¸ l¾p vµ c¸c ph­¬ng tiÖn c¬ giíi nhá, c¸c c«ng cô cÇm tay cã n¨ng suÊt cao nh»m gi¶m lao ®éng thñ c«ng trong l¾p ghÐp vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh.

4.1.7 Tr­íc khi l¾p ghÐp c«ng tr×nh, ph¶i hoµn thµnh c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ gåm mét sè hoÆc toµn bé c¸c vÊn ®Ò sau:

- Lµm ®­êng t¹m phôc vô thi c«ng. §­êng kh«ng ®­îc lón, lÇy, tr¬n tr­ît vµ ph¶i ®¶m b¶o thi c«ng liªn tôc;

- Lµm kho, l¸n, s©n b·i c¹nh c«ng tr×nh, trang bÞ c¸c bÖ g¸ xÕp dì cÊu kiÖn trong ph¹m vÞ ho¹t ®éng cña cÇu trôc;

- KiÓm tra, hiÖu chØnh m¸y mãc, thiÕt bÞ l¾p ghÐp vµ bè trÝ ®óng vÞ trÝ x¸c ®Þnh trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng;

- L¾p ®Æt, kiÓm tra ®µ gi¸o, trô ®ì vµ gi¸ ®ì phôc vô thi c«ng;

- KiÓm tra c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng.

4.1.8 Nªn tiÕn hµnh l¾p ghÐp cÊu kiÖn lÊy trùc tiÕp tõ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× cã thÓ xÕp cÊu kiÖn t¹i c¸c kho b·i trªn c«ng tr­êng nh­ng cÇn chó ý ®Õn tr×nh tù theo biÖn ph¸p l¾p ghÐp.

4.1.9 §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng t¸c l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra trong tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh l¾p ghÐp theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 4055:1985 vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

4.2 VËn chuyÓn, kª xÕp, nghiÖm thu cÊu kiÖn t¹i c«ng tr­êng

4.2.1 C¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n chuyÓn ®Õn c«ng tr­êng ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam hiÖn hµnh vÒ lo¹i s¶n phÈm nµy. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm ch­a cã trong tiªu chuÈn ViÖt Nam cã thÓ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ hoÆc tiªu chuÈn n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng, ®ång thêi ph¶i phï hîp nh÷ng yªu cÇu kü thuËt do thiÕt kÕ quy ®Þnh.

Kh«ng xuÊt x­ëng nh÷ng cÊu kiÖn ®óc s½n kh«ng cã chøng chØ vµ kh«ng cã dÊu kiÓm tra chÊt l­îng cña KCS.

4.2.2 Tr­íc khi l¾p ghÐp, tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn ph¶i ®­îc ph¶i kiÓm tra, nghiÖm thu theo nh÷ng yªu cÇu kü thuËt sau:

- C­êng ®é bª t«ng cña s¶n phÈm xuÊt x­ëng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, tr­êng hîp thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh cÇn ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n 80% R 28 ngµy theo yªu cÇu thiÕt kÕ, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm nÐn mÉu cña nhµ s¶n xuÊt;

- H×nh d¹ng bªn ngoµi cña cÊu kiÖn kh«ng ®­îc biÕn d¹ng, søt mÎ, ph¶i ®¶m b¶o kÝch th­íc h×nh häc theo thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt theo TCVN vµ TCXDVN t­¬ng øng cho c¸c s¶n phÈm nµy, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c khe, c¸c chç lâm, hèc, c¸c lç chê l¾p ghÐp, vÞ trÝ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, cèt thÐp chê, chi tiÕt ®Þnh vÞ, vÞ trÝ c¸c lç cÈu, chÊt l­îng thÐp mãc cÈu (tiÕt diÖn, chñng lo¹i thÐp lµm mãc, sù biÕn d¹ng cña mãc cÈu khi xÕp dì vËn chuyÓn);

- MÆt ngoµi cña s¶n phÈm kh«ng ®­îc cã vÕt nøt hoÆc rç v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. Mµu s¾c vµ trang trÝ ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ.

4.2.3 Trªn c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n, cÇn ®¸nh dÊu träng t©m, trôc ®Þnh vÞ. Nh÷ng cÊu kiÖn cña kÕt cÊu cÇn tæ hîp th× ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®¸nh dÊu. Nh÷ng cÊu kiÖn kh«ng cÇn tæ hîp do ®¬n vÞ thi c«ng ®¸nh dÊu. C¸c ®­êng trôc cã thÓ ®­îc ®¸nh dÊu b»ng khe r·nh, tiÕt diÖn h×nh tam gi¸c hoÆc dïng s¬n v¹ch kÎ trªn mét chiÒu dµi cña trôc. Nh÷ng chØ dÉn vÒ viÖc ®¸nh dÊu c¸c ®­êng trôc ph¶i ghi râ trong b¶n vÏ thi c«ng.§èi víi nh÷ng cÊu kiÖn cã mÆt trªn vµ mÆt d­íi khã ph©n biÖt víi nhau hoÆc cã cèt thÐp chÞu lùc kh«ng ®èi xøng mµ kh«ng cã mãc cÈu ®Ó ph©n biÖt th× ph¶i ghi ch÷ "trªn" hoÆc ®¸nh dÊu mòi tªn lªn trªn ngay tõ khi s¶n xuÊt ®Ó ®Æt ®óng vÞ trÝ khi vËn chuyÓn, kª xÕp vµ l¾p ghÐp.

§èi víi nh÷ng cÊu kiÖn kh«ng ®­îc phÐp lËt còng ph¶i cã nh÷ng dÊu hiÖu chØ dÉn râ rµng vµ thÝch hîp.

4.2.4 §¬n vÞ s¶n xuÊt cÇn cung cÊp ®Çy ®ñ vµ ®ång bé theo ®¬n ®Æt hµng cña ®¬n vÞ thi c«ng c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n, kÌm theo c¸c chi tiÕt liªn kÕt. M¸c thÐp cña c¸c chi tiÕt kÌm theo ph¶i phï hîp víi m¸c thÐp cña c¸c chi tiÕt liªn kÕt ®· ®Æt s½n trong cÊu kiÖn.

4.2.5 C¸c cÊu kiÖn ®óc s½n khi chuyÓn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i l¾p ghÐp cÇn tr¸nh ®Ó h­ háng. §¬n vÞ s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm cÈu, xÕp c¸c cÊu kiÖn lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn khi xuÊt x­ëng s¶n phÈm. §¬n vÞ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm nghiÖm thu, tiÕp nhËn, cÈu xÕp cÊu kiÖn vµ b¶o qu¶n trªn c«ng tr­êng.

LÞch vËn chuyÓn c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n ®Õn c«ng tr­êng (thêi gian, thø tù theo sè l­îng vµ chñng lo¹i) cÇn phï hîp víi tr×nh tù l¾p ghÐp quy ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ theo ®óng tiÕn ®é thi c«ng.

4.2.6 ChiÒu dµi cña ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i phï hîp víi chiÒu dµi cÊu kiÖn. ChiÒu dµi phÇn thõa ra kh«ng ®­îc v­ît qu¸ chiÒu dµi cho phÐp trong quy ®Þnh cña thiÕt kÕ vÒ kª xÕp vËn chuyÓn cÊu kiÖn.

Khi vËn chuyÓn c¸c cét bª t«ng cèt thÐp cã chiÒu dµi v­ît khÈu ®é lín, c¸c dÇm, dÇm kÌo m¸i, tÊm sµn b»ng bª t«ng øng lùc tr­íc qu¸ cì, qu¸ dµi vµ qu¸ nÆng ph¶i cã xe moãc chuyªn dïng kª ®­îc cÊu kiÖn trªn 2 ®Çu hoÆc ®Æt khung gi¸ trªn sµn xe ®ì phÇn thõa cña cÊu kiÖn. Khi vËn chuyÓn cÊu kiÖn ®óc s½n b»ng ®­êng s¾t, ®­êng thuû ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ vËn t¶i b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn nµy.

4.2.7 Khi vËn chuyÓn c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n, cÇn tu©n theo c¸c yªu cÇu sau:

- Bèc, xÕp c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hay kª xÕp trªn c«ng tr­êng ph¶i theo ®óng s¬ ®å gi»ng nÐo mãc cÈu ®· chØ dÉn trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. ViÖc xÕp ®Æt ph¶i ®¶m b¶o ®óng tr×nh tù vµ vÞ trÝ quy ®Þnh trong thiÕt kÕ.

- C¸c cét, cäc, dÇm, dÇm m¸i, tÊm b¶n cÇu thang, tÊm sµn ®Æc vµ sµn rçng bª t«ng øng lùc tr­íc hoÆc bª t«ng cèt thÐp kh«ng øng lùc tr­íc ®­îc kª xÕp vµ vËn chuyÓn ë t­ thÕ n»m ngang. C¸c tÊm t­êng tuú tr­êng hîp cã thÓ ®Æt n»m ngang hoÆc ph¶i xÕp nghiªng trªn gi¸ ®ì ch÷ A, do ®¬n vÞ s¶n xuÊt cÊu kiÖn quy ®Þnh.

- C¸c cÊu kiÖn cÇn ®­îc kª, tùa trªn c¸c tÊm ®Öm, chÌn, lãt chuyªn dïng b»ng gç vµ ph¶i ®Æt ®óng vÞ trÝ ®­îc quy ®Þnh theo quy tr×nh kª xÕp s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt. ChiÒu cao gèi kª ph¶i cao h¬n mãc cÈu vµ thÐp chê cña dÇm, tÊm sµn vµ chiÒu cao vai cét. Trong mäi tr­êng hîp, kh«ng ®­îc ®Ëp ngang mãc cÈu hoÆc thÐp chê ®Ó kª xÕp cÊu kiÖn. ChiÒu dµi gèi kª ph¶i thõa ra ngoµi c¹nh cÊu kiÖn Ýt nhÊt lµ 5 cm. Khi xÕp nhiÒu cÊu kiÖn chång lªn nhau, ph¶i xÕp c¸c tÊm cã cïng chiÒu dµi vµ c¸c gèi kª ph¶i ®Æt t¹i cïng mét ®iÓm theo chiÒu th¼ng ®øng (h×nh 1, 2, 3).

H×nh 1: Kª xÕp cét, cäc BTCT

H×nh 2: Kª xÕp dÇm BTCT øng lùc tr­íc

H×nh 3: Kª xÕp tÊm sµn BTCT øng lùc tr­íc

- Khi vËn chuyÓn, ph¶i ch»ng nÐo cÊu kiÖn ch¾c ch¾n b»ng c¸p lôa, d©y xÝch hoÆc vÝt me. Kh«ng ®Ó cÊu kiÖn bÞ ®æ lËt, xª dÞch däc ngang, va ch¹m vµo nhau hay vµo thµnh xe. §ång thêi, ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng bèc dì tõng cÊu kiÖn ra khái ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn mµ kh«ng g©y mÊt æn ®Þnh cho c¸c cÊu kiÖn kh¸c;

- Nh÷ng bÒ mÆt cÊu kiÖn ®· ®­îc gia c«ng hoµn thiÖn trong x­ëng s¶n xuÊt cÇn ®­îc b¶o vÖ, tr¸nh lµm nøt vì, d©y bÈn, bÞ Èm ­ít v. v...

- Cèt thÐp chê, bu l«ng ch«n s½n, c¸c m· vµ chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ tr¸nh lµm h­ háng.

- C¸c chi tiÕt nhá kÌm theo phôc vô l¾p ghÐp ph¶i ®ùng trong thïng, cã buéc phiÕu ghi râ sè l­îng chi tiÕt, c¸c chi tiÕt nhá nµy ph¶i göi kÌm theo ngay cïng víi cÊu kiÖn ®óc s½n vµ ph¶i ®­îc che m­a n¾ng, c¸c bu l«ng neo vµ chi tiÕt b»ng thÐp ph¶i ®­îc b¶o qu¶n ®Ó kh«ng bÞ ¨n mßn, kh«ng bÞ biÕn d¹ng.

4.2.8 Khi xÕp c¸c cÊu kiÖn thµnh nhiÒu líp trªn c«ng tr­êng, cÇn chó ý nh÷ng vÊn ®Ò s©u ®©y:

- B¶o ®¶m kª xÕp vµ n©ng chuyÓn cÊu kiÖn dÔ dµng khi l¾p ghÐp, kh«ng g©y h­ háng c¸c cÊu kiÖn bªn c¹nh.

- ChiÒu cao xÕp chång c¸c líp cÊu kiÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn an toµn, vµ ®­îc chØ dÉn trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng.

- ChiÒu réng lèi ®i gi÷a c¸c chång kh«ng nhá h¬n 0,7 m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chång kÒ nhau kh«ng nhá h¬n 0,2 m.

- Kh«ng xÕp c¸c cÊu kiÖn lªn lèi ®i cña cÇn trôc vµ trªn ®­êng thi c«ng.

4.3 L¾p ghÐp cÊu kiÖn

4.3.1 Yªu cÇu chung

4.3.1.1 ChØ l¾p ghÐp nh÷ng cÊu kiÖn b¶o ®¶m chÊt l­îng (cã chøng chØ xuÊt x­ëng cña nhµ s¶n xuÊt vµ phiÕu kiÓm tra sau khi vËn chuyÓn, kª xÕp, b¶o qu¶n). Trong phiÕu kiÓm tra, ph¶i ghi râ kÝch th­íc h×nh häc, chÊt l­îng cÊu kiÖn, ®é tin cËy cña c¸c mãc neo. TÊt c¶ sè liÖu kiÓm tra ®Òu ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ.

4.3.1.2 ChØ l¾p ghÐp cÊu kiÖn khi cã b¶n vÏ hoµn c«ng mãng hoÆc c¸c kÕt cÊu ®ì, gèi tùa... trong ®ã, ph¶i cã kÕt luËn vµ sù ®ång ý cña t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng cã thÈm quyÒn.

4.3.1.3 Trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt cÊu kiÖn vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ thùc tÕ cÊu kiÖn ®· ®­îc l¾p ®Æt b»ng m¸y tr¾c ®¹c. C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra (sau khi liªn kÕt cè ®Þnh) ph¶i ghi trong b¶n vÏ hoµn c«ng.

4.3.1.4 Tr­íc khi kÕt thóc viÖc kiÓm tra, c¨n chØnh vµ cè ®Þnh cÊu kiÖn, kh«ng l¾p lªn ®ã c¸c cÊu kiÖn kh¸c nÕu kh«ng ®­îc phÐp cña thiÕt kÕ.

4.3.1.5 Trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh kÕt cÊu d­íi t¸c ®éng cña t¶i träng b¶n th©n, t¶i träng thi c«ng l¾p ghÐp vµ giã b·o. Trªn c¬ së ®ã, cÇn thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kª, ®Öm vµ liªn kÕt c¸c bé phËn cÊu t¹o.

4.3.1.6 ViÖc l¾p ghÐp cÊu kiÖn ph¶i b¾t ®Çu tõ bé phËn cøng cña c«ng tr×nh, c¸c chi tiÕt liªn kÕt, lâi cøng, v¸ch cøng v. v...

§èi víi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh cã chiÒu dµi vµ chiÒu cao lín th× cÇn tiÕn hµnh l¾p ghÐp theo tõng ®¬n nguyªn æn ®Þnh kh«ng gian (theo khÈu ®é, tÇng, khe nhiÖt....).

4.3.1.7 ViÖc l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn tÇng trªn (nhµ nhiÒu tÇng) cÇn tiÕn hµnh sau khi bª t«ng sµn ®æ t¹i chç, c¸c mèi nèi liªn kÕt cña c¸c kÕt cÊu chÞu lùc tÇng d­íi ®¹t c­êng ®é theo chØ dÉn trong thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh, c­êng ®é bª t«ng sµn vµ mèi nèi ®æ t¹i chç bª t«ng cèt thÐp th­êng ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n 70% c­êng ®é thiÕt kÕ.

4.3.1.8 Trong tr­êng hîp ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu, d­íi t¸c ®éng cña t¶i träng l¾p ghÐp ®­îc ®¶m b¶o b»ng c¸c mèi hµn, c¸c mèi nèi l¾p ghÐp, th× cã thÓ tiÕp tôc l¾p c¸c tÇng trªn nhµ khi ch­a ®æ bª t«ng mèi nèi, nh­ng ph¶i cã nh÷ng chØ dÉn cÇn thiÕt vÒ tr×nh tù l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn, hµn liªn kÕt vµ ®æ bª t«ng mèi nèi.

4.3.1.9 §èi víi nhµ nhiÒu tÇng mµ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu l¾p ghÐp ®­îc ®¶m b¶o nhê c¸c liªn kÕt víi t­êng th× ph¶i x©y t­êng ®ång thêi víi viÖc l¾p khung, hoÆc chËm h¬n l¾p khung kh«ng qu¸ mét tÇng nhµ.V÷a trong c¸c m¹ch t­êng x©y khi l¾p cÊu kiÖn tÇng trªn ph¶i ®¹t c­êng ®é thiÕt kÕ.

4.3.1.10 Cã thÓ ¸p dông c¸c liªn kÕt t¹m thêi khi liªn kÕt cè ®Þnh kh«ng ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu trong giai ®o¹n l¾p ghÐp, hoÆc kh«ng thÓ ®Æt c¸c liªn kÕt nµy tr­íc khi kÕt thóc viÖc kiÓm tra cÊu kiÖn l¾p ghÐp.

4.3.1.11 ViÖc kÕt hîp l¾p ghÐp cÊu kiÖn vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i tiÕn hµnh theo thiÕt kÕ thi c«ng, trong ®ã cã phèi hîp c¸c s¬ ®å l¾p ghÐp c¸c tÇng vµ c¸c vïng, biÓu ®å n©ng cÊu kiÖn vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ.

4.3.1.12 Tr­íc khi n©ng cÊu kiÖn, cÇn:

- Lµm s¹ch cÊu kiÖn vµ vÞ trÝ mµ cÊu kiÖn sÏ ®­îc l¾p: kh«ng lµm s¹ch b»ng n­íc mÆn, n­íc cã t¹p chÊt, dÇu nhít, kh«ng ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®èt nãng ®Ó lµm s¹ch s¬n, dÇu trªn c¸c chi tiÕt cÊu kiÖn, lªn bÒ mÆt c¸c cÊu kiÖn ®· ®­îc trang trÝ, hoµn thiÖn. Nªn lµm s¹ch b»ng lau chïi c¹o röa, ch¶i;

- KiÓm tra chñng lo¹i cÊu kiÖn theo thiÕt kÕ;

- KiÓm tra vÞ trÝ vµ dung sai cña c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, trôc l¾p ghÐp;

- L¾p dùng ®µ gi¸o sµn thao t¸c theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ chuÈn bÞ chç nhËn cÊu kiÖn, kiÓm tra t¹i n¬i lµm viÖc c¸c chi tiÕt liªn kÕt vµ vËt liÖu phô cÇn thiÕt cho l¾p ghÐp;

- KiÓm tra ®é tin cËy vµ ®é chÝnh x¸c c¸c dông cô, thiÕt bÞ g¸ l¾p.

4.3.1.13 Khi mãc c¸p vµ n©ng cÊu kiÖn, cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò sau:

- NÕu dïng c¸p thÐp ph¶i ®Æt ®Öm ®Ó tr¸nh dËp háng bª t«ng, b¶o vÖ c¸p khái bÞ h­ h¹i;

- Khi n©ng ph¶i dïng c¬ cÊu kÑp gi÷a ®Ó ®¶m b¶o ph©n phèi ®Òu t¶i träng lªn cÊu kiÖn vµ lªn c¸c nh¸nh c¸p;

- D©y mãc c¸p ph¶i theo ®óng tiªu chuÈn vµ cã c¬ cÊu chuyªn dïng ®Ó th¸o mãc.

4.3.1.14 Vßng mãc c¸p ph¶i ®Æt ®óng vÞ trÝ ghi trong thiÕt kÕ, b¶o ®¶m n©ng, chuyÓn cÊu kiÖn lªn vÞ trÝ l¾p ®Æt ë t­ thÕ gÇn gièng nh­ thiÕt kÕ. NÕu ®iÒu kiÖn l¾p ghÐp kh«ng cho phÐp, viÖc thay ®æi vÞ trÝ mãc c¸p cÇn ph¶i ®­îc sù tho¶ thuËn cña c¬ quan thiÕt kÕ.

4.3.1.15 ViÖc sö dông c¸c kÕt cÊu ®· l¾p ®Æt ®Ó liªn kÕt vµo ®ã c¸c thiÕt bÞ n©ng kh¸c chØ ®­îc phÐp khi cã ghi trong thiÕt kÕ thi c«ng hoÆc thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ.

4.3.1.16 CÊu kiÖn cÇn ®­îc n©ng tõ tõ kh«ng giËt, kh«ng ®¶o, kh«ng quay, kÕt hîp víi d©y ch»ng dÉn h­íng cÊu kiÖn. §Ó dÉn h­íng cÊu kiÖn cã thÓ sö dông d©y thõng bÖn cã ®­êng kÝnh 20 mm, d©y ni l«ng hoÆc c¸p lôa mÒm  8 mm. Khi n©ng c¸c cÊu kiÖn n»m ngang, tÊm ph¼ng, cÇn cã 2 d©y dÉn h­íng ë 2 ®Çu ®èi diÖn.

4.3.1.17 Kh«ng kÐo lª c¸c cÊu kiÖn trong khi cÈu chuyÓn.

4.3.1.18 Ph¶i ®Æt cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ (®­êng trôc, cao ®é, gèi ®ì...). C¸c cÊu kiÖn cã chi tiÕt ®Æt s½n ®Æc biÖt hoÆc c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ th× ph¶i l¾p ®Æt theo c¸c c¬ cÊu ®ã.

4.3.1.19 ChØ ®­îc th¸o mãc cÈu sau khi ®· liªn kÕt ch¾c ch¾n cÊu kiÖn b»ng c¸c liªn kÕt t¹m thêi hoÆc liªn kÕt cè ®Þnh. C¸c liªn kÕt t¹m thêi ph¶i ®­îc ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh vµ kh«ng thay ®æi vÞ trÝ cÊu kiÖn cho ®Õn khi thùc hiÖn xong c¸c liªn kÕt cè ®Þnh.

4.3.1.20 Tr­íc khi liªn kÕt cè ®Þnh, cÇn kiÓm tra vÞ trÝ cÊu kiÖn theo thiÕt kÕ. C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra nµy cÇn ®­îc ghi vµo sæ nhËt ký l¾p ghÐp (phô lôc 1).

4.3.1.21 CÇn b¶o qu¶n cÈn thËn cÊu kiÖn trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, tr¸nh bÞ h­ háng. Nh÷ng cÊu kiÖn h­ háng qu¸ møc cho phÐp, ph¶i ®­îc thay thÕ hoÆc söa ch÷a theo sù tho¶ thuËn cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng.

4.3.1.22 Ph¶i l¾p ®Æt mãng chÝnh x¸c theo c¸c v¹ch dÊu trªn mãng vµ trªn trôc ®Þnh vÞ c«ng tr×nh, ®ång thêi ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra b»ng m¸y tr¾c ®¹c.

4.3.1.23 Cèc mãng vµ ®Õ mãng ph¶i ®­îc lµm s¹ch ®Êt, bôi bÈn tr­íc khi l¾p ghÐp cét, t­êng.

4.3.1.24 D­íi ®¸y mãng cèc ®óc s½n l¾p ghÐp cÇn cã líp bª t«ng lãt ph¼ng lµm s¹ch hoÆc ®Öm c¸t vµng ®Çm chÆt theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Kh«ng ®Æt mãng l¾p ghÐp trªn nÒn cã n­íc.

4.3.1.25 Khèi mãng ®Çu tiªn ®­îc l¾p ®Æt ®Ó lµm mèc nªn ®Æt ë vÞ trÝ giao nhau gi÷a c¸c trôc t­êng nhµ (gãc cña c«ng tr×nh). C¸c chi tiÕt kh¸c sÏ ®­îc l¾p tiÕp theo sau khi ®· kiÓm tra vÞ trÝ cña khèi mãng b»ng c¸c m¸y tr¾c ®¹c.

4.3.2 L¾p ghÐp cét

4.3.2.1 Cét cã thÓ ®­îc l¾p vµo cèc mãng hoÆc lç ch©n cét l¾p vµo thÐp chê ®Æt s½n ë mãng (h×nh 4 vµ 5).
H×nh 5: L¾p cét vµo mãng cèc

(H×nh vÏ tham kh¶o)

Khi l¾p cét, cÇn b¶o ®¶m v¹ch dÊu vµ ký hiÖu ë ch©n cét trïng víi:

- Trôc ph©n chia ë ®¸y mãng cèc;

- Trôc h×nh häc cña cÊu kiÖn ®· lÊy ë d­íi;

- NÕu cét cã c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ ®Æt s½n th× viÖc l¾p ®Æt ph¶i b¶o ®¶m sù trïng khÝt cña c¸c chi tiÕt ®ã.

H×nh 5: L¾p vµ neo gi÷ cét vµo mãng cã thÐp chê s½n(H×nh vÏ tham kh¶o)

4.3.2.2 Khi hiÖu chØnh liªn kÕt t¹m thêi trong cèc mãng hoÆc thÐp chê mãng, cã thÓ dïng thiÕt bÞ g¸ l¾p, nªm gç, d©y c¸p vµ t¨ng ®¬ ®Ó c¨n chØnh, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c l¾p ghÐp.

4.3.2.3 CÇn ph¶i dïng chèt ®Þnh vÞ hoÆc tÊm ®Öm b»ng m· thÐp ®Ó b¶o ®¶m cao ®é thiÕt kÕ cña ®¸y cét.

4.3.2.4 Dïng m¸y tr¾c ®¹c ®Ó chØnh tim trôc, ®é th¼ng ®øng cña cét. ViÖc chØnh ®Çu trªn cña cét vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ ph¶i ®ång thêi theo c¶ hai trôc ph©n chia: trôc däc vµ trôc ngang. HiÖu chØnh cao ®é, tim trôc vµ ®é th¼ng ®øng cña cét chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã cÈu neo gi÷.

Dïng nªm gç cè ®Þnh ch©n cét vµo cèc mãng hoÆc c¨n chØnh ®Þnh vÞ ch©n cét vµo thÐp chê mãng, t¨ng ®¬ vµ c¸p neo gi÷ t¹m thêi vµo g«ng phÝa trªn cét ch¾c ch¾n míi ®­îc th¸o mãc cÈu (h×nh 4 vµ 5). Mãc vµ g«ng neo c¸p ph¶i ®­îc kiÓm tra ch¾c ch¾n, ®ñ søc chÞu t¶i khi neo gi÷ vµ c¨n chØnh cét. T¨ng ®¬ cÇn cã c¬ cÊu chèng tuét c¸p khi hiÖu chØnh cét.

4.3.2.5 L¾p vµ chèng ®ì cét cho nhµ cao tÇng cã thÓ dïng thanh chèng cøng b»ng èng thÐp cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é dµi ®Ó chèng cét xuèng sµn nhµ vµ c¨n chØnh ®é th¼ng ®øng cña cét (h×nh 6).H×nh 6: L¾p vµ chèng cét biªn cho nhµ cao tÇng(H×nh vÏ tham kh¶o)
4.3.2.6 ChØ th¸o dì thiÕt bÞ g¸ l¾p, t¨ng ®¬, d©y c¸p neo, c©y chèng vµ tiÕp tôc l¾p c¸c cÊu kiÖn, dÇm, tÊm sµn sau khi bª t«ng, v÷a kh«ng co chÌn cè ®Þnh ch©n cét ®¹t 70% c­êng ®é thiÕt kÕ, hoÆc sau khi ®· liªn kÕt côm b»ng c¸c chi tiÕt gi»ng. Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, cã thÓ l¾p cÊu kiÖn lªn cét vµ khung tr­íc khi ®æ bª t«ng chÌn ch©n cét nh­ng ph¶i b¶o ®¶m chÊt l­îng theo thiÕt kÕ vµ ph¶i cã chØ dÉn cô thÓ trong thiÕt kÕ thi c«ng.
4.3.3 L¾p ghÐp t­êng, v¸ch ng¨n

4.3.3.1 Khi l¾p tÊm t­êng hoÆc v¸ch ng¨n, c¹nh cña tÊm ph¶i trïng víi v¹ch dÊu trªn mÆt tùa (v¹ch dÊu trªn mÆt tùa ®­îc x¸c ®Þnh theo trôc ph©n chia).

Khi l¾p nhµ nhiÒu d·y, c¸c tÊm d·y ®Çu ph¶i ®­îc l¾p nh­ l¾p nhµ mét d·y.

Khi l¾p nhµ nhiÒu tÇng, ph¶i hiÖu chØnh c¹nh tÊm tÇng trªn ®ang l¾p trïng víi c¹nh tÊm t­êng tÇng d­íi (tr­êng hîp c¸c tÊm t­êng cã chiÒu dµy kh«ng ®æi).

4.3.3.2 Khi l¾p c¸c tÊm l« gia, ban c«ng lªn c¸c tÊm t­êng chÞu lùc phÝa ngoµi nhµ ph¶i sö dông thiÕt bÞ g¸ l¾p vµ chèng ®ì chuyªn dïng.

4.3.3.3 Khi l¾p tÊm t­êng tÇng hÇm, tÇng kü thuËt cña nhµ, ph¶i chØnh t­êng theo mÆt trong.

4.3.3.4 Ph¶i c¨n cø vµo trôc l¾p ghÐp (trôc däc, trôc ngang) ®Ó hiÖu chØnh tÊm t­êng vµo vÞ trÝ. §é th¼ng ®øng cña tÊm t­êng ph¶i ®­îc kiÓm tra theo c¹nh.

4.3.3.5 Khi l¾p ®Æt tÊm t­êng vµ v¸ch ng¨n, cÇn sö dông thiÕt bÞ g¸ l¾p chuyªn dïng. ThiÕt bÞ nµy cã c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ ®Ó c¨n chØnh vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. CÇn chó ý ®é æn ®Þnh cña c¸c cÊu kiÖn l¾p tr­íc ®ã.

4.3.3.6 §èi víi tÊm t­êng vµ v¸ch ng¨n cã c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ ®Æt s½n (mÉu, kho¸, chèt...) th× ph¶i l¾p ®Æt theo c¸c chi tiÕt ®ã. Khi l¾p c¸c tÊm t­êng nhµ nhiÒu tÇng cã thÓ sö dông c¸c thanh chèng nghiªng b»ng thÐp èng cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é dµi ®Ó c¨n chØnh ®é th¼ng ®øng vµ chèng lªn mÆt sµn phÝa trong nhµ.

4.3.3.7 §Ó æn ®Þnh kÕt cÊu nhµ nhiÒu tÇng cã thÓ t¹o c¸c liªn kÕt truyÒn lùc ngang cña sµn nhµ vµ c¸c mèi nèi liªn kÕt t¹i c¸c tÊm t­êng vµo cÇu thang hoÆc c¸c lång thang m¸y (lâi cøng). CÇn ph¶i duy tr× tÊt c¶ c¸c c©y chèng t¹i c¸c vÞ trÝ theo quy ®Þnh cho ®Õn khi ®¹t ®­îc sù æn ®Þnh cña kÕt cÊu.

4.3.3.8 Khi cÈu l¾p c¸c tÊm t­êng ®Æc hoÆc rçng ë vÞ trÝ ®øng th¼ng cÇn sö dông hai ®­êng c¸p xoay, hoÆc cã thÓ cÈu chóng khái xe t¶i ë vÞ trÝ n»m ngang vµ sau ®ã xoay chóng vÒ vÞ trÝ th¼ng ®øng b»ng c¸ch sö dông d©y c¸p cÈu vµ bµn lËt tÊm víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ch©n tÊm ®Ó cho chóng kh«ng bÞ vì khi xoay.

4.3.4 L¾p dÇm, gi»ng, dÇm m¸i (v× kÌo)

4.3.4.1 Ph¶i b¶o ®¶m ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ cña dÇm, gi»ng trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp. DÊu ghi trªn cÊu kiÖn l¾p ph¶i trïng víi dÊu ghi trªn gèi ®ì (vai cét).

4.3.4.2 Khi l¾p ®Æt dÇm cÇu trôc, ph¶i liªn kÕt t¹m thêi vµ kiÓm tra ®é chÝnh x¸c tõng khÈu ®é cña dÇm so víi giíi h¹n cho phÐp.

4.3.4.3 §èi víi dµn, kÌo vµ dÇm, tr­íc khi th¸o mãc c¸p, ph¶i kiÓm tra liªn kÕt víi kÕt cÊu ®ì theo thiÕt kÕ hoÆc liªn kÕt t¹m thêi theo thiÕt kÕ thi c«ng.
4.3.4.4 Ph¶i kiÓm tra ®é xoay cña dÇm ch÷ T vµ dÇm ch÷ L khi chóng ®­îc l¾p ®Æt kh«ng ®ång t©m. ViÖc chÌn nªm gi÷a c¸c cÊu kiÖn sµn vµ phÇn th©n th¼ng ®øng cña c¸c dÇm cã thÓ gióp lµm gi¶m xoay. Khi ph¶i l¾p ghÐp t¹m thêi mét bªn cña dÇm ch÷ T, cÇn ph¶i ®Æt trô chèng t¹m thêi bªn d­íi c¹nh chÞu t¶i cho ®Õn khi hoµn thµnh t¶i träng c©n ®èi, hoÆc ph¶i yªu cÇu ng­êi thiÕt kÕ h­íng dÉn nh÷ng mèi nèi t¹m thêi. CÇn ph¶i duy tr× t¶i träng c©n b»ng sang hai bªn cña dÇm ch÷ T b»ng c¸ch ®Æt c¸c tÊm sµn thay ®æi sang c¸c c¹nh ®èi diÖn ®Ó ng¨n chÆn dÇm bÞ vÆn hoÆc xoay.

4.3.4.5 §Ó gi÷ æn ®Þnh nh÷ng dÇm, kÌo m¸i cã ®é m¶nh lín trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, cÈu l¾p cÇn cã biÖn ph¸p thi c«ng ®Æc biÖt nh­: Chän d©y c¸p ch»ng cã kÝch th­íc thÝch hîp hoÆc thªm mãc phô gi÷a dÇm ®Ó gi÷ c©n b»ng tr¸nh dÇm bÞ lÖch t©m vµ lËt nghiªng cã thÓ g©y nªn nøt g·y dÇm. Tèt h¬n lµ nªn sö dông hai cÇn trôc cã d©y c¸p ch»ng th¼ng ®øng t¹i mçi ®Çu dÇm. Khi cÇn thiÕt ph¶i sö dông kÕt cÊu phô kÑp gi÷ (nÑp ngang), ®ßn g¸nh cÈu hoÆc giµn t¨ng cøng ®Ó chèng vÆn, xoay. NÕu sö dông giµn t¨ng cøng ®Ó l¾p nh÷ng cÊu kiÖn nh­ trªn cÇn thËn träng khi th¸o giµn ra, sao cho chóng kh«ng va vµo c¸c cÊu kiÖn ®­îc l¾p tr­íc ®ã. CÇn cã d©y c¸p ch»ng hoÆc trô chèng t¹m thêi ®Ó cè ®Þnh c¸c dÇm cã ®é m¶nh ngang cho ®Õn khi chóng ®­îc liªn kÕt ch¾c ch¾n vµo kÕt cÊu.

4.3.5 L¾p tÊm sµn ®Æc, sµn rçng

4.3.5.1 Tr­íc khi l¾p tÊm sµn lªn dÇm hoÆc t­êng chÞu lùc, ph¶i kiÓm tra kÕt cÊu gèi ®ì ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu tÊt c¶ c¸c kÝch th­íc cã phï hîp víi thiÕt kÕ vµ kiÓm tra mÆt ®ì tÊm sµn ®Ó ®¶m b¶o ®é ph¼ng nh½n. ChØ ®­îc l¾p tÊm sµn khi c¸c kÕt cÊu chÞu lùc ®· æn ®Þnh b»ng c¸c liªn kÕt cè ®Þnh nh­ chÌn v÷a kh«ng co mèi nèi hoÆc hµn, l¾p bu l«ng liªn kÕt. DÇm ph¶i ®­îc chèng ®ì bªn d­íi theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ thi c«ng hoÆc chØ dÉn cña thiÕt kÕ c«ng tr×nh.

4.3.5.2 Tr×nh tù vµ h­íng l¾p tÊm sµn cÇn ®­îc ghi râ trong thiÕt kÕ thi c«ng vµ ph¶i b¶o ®¶m ®é æn ®Þnh c«ng tr×nh, ®ång thêi b¶o ®¶m kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c tÊm víi kÕt cÊu chÞu lùc. DiÖn tÝch tiÕp xóc cña tÊm lªn gèi tùa ph¶i b¶o ®¶m theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ.

4.3.5.3 C¸c tÊm sµn hoÆc tÊm m¸i bª t«ng øng lùc tr­íc l¾p c¹nh nhau cã thÓ x¶y ra tr­êng hîp c¸c mÆt ®¸y sµn vµ m¸i kh«ng ¨n khíp víi nhau do cã sù chªnh lÖch vÒ ®é vång vµ ®é dµy. Cã thÓ ®iÒu chØnh trªn c«ng tr­êng b»ng kÝch c©y chèng bªn d­íi, gia t¶i hoÆc b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p t­¬ng tù ®Ó lµm gi¶m t¸c ®éng cña ®é vång kh¸c nhau vµ sù sai kh¸c theo ®­êng th¼ng ®øng cña c¸c cÊu kiÖn l¾p c¹nh nhau tr­íc khi liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn ®ã hoÆc ®æ líp bª t«ng bï mÆt sµn.

4.3.5.4Tr­íc khi l¾p c¸c tÊm m¸i, ph¶i l¾p c¸c hÖ gi»ng ®øng vµ ngang ®¶m b¶o æn ®Þnh tæng thÓ cña hÖ dÇm m¸i, v× kÌo m¸i vµ s©u ®ã liªn kÕt c¸c tÊm m¸i vµo dÇm m¸i, dµn m¸i. BiÖn ph¸p vµ tr×nh tù l¾p c¸c tÊm m¸i ph¶i ®¶m b¶o sù truyÒn lùc xuèng dÇm d­íi d¹ng ph©n bè ®Òu vµ ®èi xøng trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp.

4.3.5.5 Khi l¾p ®Æt tÊm sµn nhµ nhiÒu tÇng, tr­íc hÕt ph¶i l¾p ®Æt vµ liªn kÕt c¸c tÊm gi»ng.

4.4 Liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp

4.4.1 §æ v÷a kh«ng co hoÆc bª t«ng chÌn mèi nèi

4.4.1.1 ViÖc liªn kÕt c¸c mèi nèi l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng øng lùc tr­íc ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng ®æ v÷a kh«ng co vµ bª t«ng cèt thÐp, kh«ng thùc hiÖn liªn kÕt hµn.

ChØ ®æ v÷a kh«ng co hoÆc ®æ bª t«ng chÌn c¸c mèi nèi khi ®· hoµn tÊt nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y:

- C¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ, ®­îc chèng ®ì hoÆc cè ®Þnh t¹m thêi, ®Þnh vÞ tim trôc vµ cao ®é víi dung sai l¾p ghÐp trong giíi h¹n cho phÐp, ®­îc t­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra vµ chÊp thuËn nghiÖm thu.

- C¸c lç chê ph¶i ®­îc kiÓm tra, th«ng t¾c, tÈy bá v÷a xi m¨ng vµ bª t«ng b¸m dÝnh, bÒ mÆt ph¶i ®­îc lµm s¹ch dÇu, nhít hoÆc c¸c chÊt bÈn kh¸c b»ng dông cô mµi, phun n­íc ¸p lùc, khÝ nÐn hoÆc c¸c ph­¬ng ph¸p thÝch hîp kh¸c. BÒ mÆt bª t«ng cÇn ®­îc gi÷ ®ñ ®é Èm b»ng n­íc s¹ch, nh­ng kh«ng ®­îc ®äng n­íc tr­íc khi ®æ v÷a.

- D­íi ®¸y vµ xung quanh c¸c lç hë, mèi nèi ®­îc ghÐp b»ng khu«n gç v¸n Ðp hoÆc khu«n thÐp. Khu«n ph¶i kÝn khÝt, ph¼ng vµ ®­îc chèng dÝnh b»ng chÊt b«i khu«n thÝch hîp, ®ång thêi ph¶i cøng vµ ®­îc neo gi÷ ch¾c ch¾n ®Ó tr¸nh bÞ h­ háng do ¸p suÊt ®æ v÷a hoÆc bª t«ng cho ®Õn khi ®«ng cøng.

4.4.1.2 V÷a chÌn c¸c khe hë nhá vµ mèi nèi, c¸c lç chê l¾p ghÐp vµo thÐp chê s½n ph¶i lµ v÷a xi m¨ng víi cèt liÖu tù nhiªn, cã ®é linh ®éng cao vµ ph¸t triÓn c­êng ®é nhanh, kh«ng co ngãt, cã c­êng ®é theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. V÷a kh«ng co ph¶i do c¸c c¬ së s¶n xuÊt cã ®¨ng ký chÊt l­îng hµng ho¸ cung cÊp. Ngoµi chøng chØ chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt, tr­íc khi sö dông ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ ®­îc t­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra, chÊp thuËn. Quy tr×nh ®æ v÷a cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt theo sù h­íng dÉn cña nhµ cung cÊp vÒ liÒu l­îng n­íc trén, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ dïng trén v÷a, thêi gian trén vµ thêi gian cÇn kÕt thóc viÖc rãt v÷a sau khi trén.

4.4.1.3 TÊt c¶ c¸c mèi nèi liªn kÕt khi ®æ v÷a kh«ng co hoÆc bª t«ng chÌn cÇn ®­îc ghi nhËt ký chÝnh x¸c vÞ trÝ trªn c«ng tr×nh, tªn cÊu kiÖn vµ ng­êi thùc hiÖn, ®ång thêi ph¶i ®­îc t­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra, nghiÖm thu (phô lôc 2).

4.4.1.4 C¸c mèi nèi liªn kÕt kÝch th­íc lín cã hoÆc kh«ng cã thÐp liªn kÕt ®­îc ®æ bª t«ng ®ång thêi víi líp bª t«ng bï mÆt sµn hoÆc ®æ tr­íc ®ã, ®¶m b¶o ®ång nhÊt víi bª t«ng cÊu kiÖn, cã c­êng ®é theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. C­êng ®é bª t«ng mèi nèi chÞu lùc khi th¸o dì v¸n khu«n ph¶i ®¹t yªu cÇu m¸c thiÕt kÕ.

4.4.1.5 C«ng t¸c ®æ, ®Çm vµ b¶o d­ìng bª t«ng, c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng ®­îc tiÕn hµnh theo ®óng quy ®Þnh t¹i môc 6.4, 6.5 vµ 7 cña TCVN 4453:1995.

4.4.2 Hµn vµ chèng ¨n mßn mèi nèi, chi tiÕt ®Æt s½n

4.4.2.1 Hµn liªn kÕt mèi nèi ®­îc sö dông chñ yÕu trong thi c«ng l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp th«ng th­êng, kh«ng dïng liªn kÕt hµn ®èi víi thÐp øng lùc tr­íc, trõ mét sè tr­ßng hîp ®Æc biÖt ®Ó hµn c¸c chi tiÕt ®Æt s½n ë bé phËn kh«ng øng lùc tr­íc cña cÊu kiÖn theo yªu cÇu vµ chØ dÉn riªng cña thiÕt kÕ.

4.4.2.2 C«ng t¸c hµn ph¶i do thî hµn hîp chuÈn cã chøng chØ thùc hiÖn vµ ph¶i quy ®Þnh râ tiªu chuÈn bËc thî cho c¸c lo¹i liªn kÕt hµn, theo TCVN 6700 - 1:2000.

4.4.2.3 VËt liÖu hµn tr­íc khi sö dông ph¶i ®­îc tr×nh mÉu, nguån gèc xuÊt xø vµ ®­îc t­ vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn.

4.4.2.4 VËt liÖu hµn ph¶i ®­îc chØ dÉn trong thiÕt kÕ. Tr­êng hîp thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn vµ ®­îc phÐp cña thiÕt kÕ th× cã thÓ chän vËt liÖu hµn phï hîp víi kü thuËt hµn theo TCVN 6834-2:2001.

4.4.2.5 VËt liÖu hµn ph¶i ®­îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn chèng Èm, chèng bÈn dÇu, nhít vµ c¸c bôi bÈn kh¸c, tr­íc khi hµn ph¶i ®­îc sÊy theo theo chØ dÉn trong c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ lÝ lÞch cña chóng.

4.4.2.6 VËt liÖu hµn ®­îc chuyÓn ®Õn chç lµm viÖc cña thî hµn theo sè l­îng cÇn thiÕt ®ñ hµn trong mét ca vµ ph¶i ®­îc b¶o qu¶n kh« r¸o.

4.4.2.7 C«ng t¸c hµn mèi nèi ®­îc thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn, chØ dÉn vÒ hµn cèt thÐp hiÖn hµnh, ®ång thêi ph¶i theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ hµn quy ®Þnh trong thiÕt kÕ thi c«ng. CÇn x¸c ®Þnh tr×nh tù c«ng t¸c hµn l¾p ghÐp; ph­¬ng ph¸p hµn; tr×nh tù thùc hiÖn c¸c mèi nèi, chÕ ®é hµn, ®­êng kÝnh c¸c que, sîi hµn vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ®èi víi vËt liÖu hµn.

4.4.2.8 Sau khi hµn, ph¶i gâ s¹ch xØ hµn b¸m dÝnh trªn mèi hµn.

4.4.2.9 Nh÷ng mèi hµn chÞu lùc ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu hoÆc g¾n m· hiÖu, ký hiÖu cña thî hµn trªn s¬ ®å hoµn c«ng mèi hµn, cÇn ghi nhËt ký c«ng t¸c hµn (phô lôc 3) vµ ph¶i lËp biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c hµn.

4.4.2.10 C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng mèi hµn:

- KiÓm tra vËt liÖu hµn, ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n, sÊy vµ thiÕt bÞ hµn còng nh­ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ hµn, nguån ®iÖn, chÊt l­îng l¾p ghÐp chi tiÕt hµn, tr×nh ®é tay nghÒ thî hµn;

- KiÓm tra ®Þnh kú viÖc thùc hiÖn quy tr×nh hµn;

- KiÓm tra kÝch th­íc toµn bé c¸c mèi hµn, thö nghiÖm x¸c ®Þnh c­êng ®é mÉu hµn sau khi kiÓm tra xem xÐt b»ng m¾t. Khi cÇn thiÕt cã thÓ kiÓm tra mèi hµn b»ng ph­¬ng ph¸p siªu ©m hoÆc c¾t lÊy mÉu ë vÞ trÝ nèi ®Ó kÐo thö trong phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn.

4.4.2.11 Khi kiÓm tra vµ nghiÖm thu mèi hµn cÇn theo yªu cÇu vÒ kü thuËt hµn trong tiªu chuÈn TCVN 6834 - 2 : 2001 (ISO 9956 - 2:1995). PhÇn 2.

4.4.2.12 VËt liÖu chèng rØ, biÖn ph¸p vµ tr×nh tù thùc hiÖn líp chèng rØ còng nh­ viÖc b¶o vÖ líp chèng rØ cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ.

4.4.2.13 Tr­íc khi phñ líp b¶o vÖ lªn bÒ mÆt chi tiÕt ®Æt s½n, mèi nèi liªn kÕt, mèi hµn, cÇn lµm s¹ch xØ hµn, kim lo¹i b¸m dÝnh, bôi bÈn.... Trong qu¸ tr×nh phñ líp b¶o vÖ cÇn ®Æc biÖt chó ý sao cho líp b¶o vÖ phñ kÝn c¸c gãc c¹nh cña chi tiÕt.

4.4.2.14 ChÊt l­îng líp chèng rØ, líp b¶o vÖ cÇn ®­îc kiÓm tra theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Sè liÖu kiÓm tra ®­îc ghi vµo biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c khuÊt.

4.5 §æ líp bª t«ng bï mÆt sµn øng lùc tr­íc t¹i c«ng tr­êng

4.5.1 Sau khi l¾p ghÐp c¸c tÊm sµn ®Æc vµ sµn rçng bª t«ng øng lùc tr­íc, ph¶i chèng ®ì c¸c dÇm vµ sµn theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ thi c«ng, hiÖu chØnh ®é vång vµ ®é chªnh lÖch mÐp c¸c tÊm c¹nh nhau, nh­ ®· nªu trong ®iÒu 4.3.5.3 vµ ®­îc t­ vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn nghiÖm thu tr­íc khi tiÕn hµnh ®æ líp bª t«ng trªn mÆt sµn.

4.5.2 ViÖc ®æ líp bª t«ng mÆt sµn cho toµn bé sµn sau khi l¾p ghÐp xong hoÆc ngay sau khi l¾p ®­îc mét sè khoang sµn ®Ó t¹o ®é æn ®Þnh cho kÕt cÊu c«ng tr×nh do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Tr­êng hîp kh«ng cã trong quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, th× thùc hiÖn theo biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ®· ®­îc phª duyÖt.

4.5.3 §é dµy vµ c­êng ®é líp bª t«ng ®æ bï ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. Sö dông vËt liÖu cho bª t«ng ®æ t¹i chç ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu kü thuËt trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh:

- Xi m¨ng theo TCVN 2682:1999 vµ TCVN 6260:1997.

- Cèt thÐp theo TCVN 1651:1985.

- Cèt liÖu cho bª t«ng theo TCVN 7570:2006.

- N­íc theo TCXDVN 302:2004.

- Phô gia theo TCXDVN 325:2004.

Sö dông vËt liÖu theo c¸c tiªu chuÈn n­íc ngoµi ph¶i do thiÕt kÕ quy ®Þnh. §¬n vÞ thi c«ng ph¶i tr×nh mÉu, nguån gèc xuÊt xø vµ chøng chØ chÊt l­îng vËt liÖu ®Ó ®­îc chÊp thuËn ®­a vµo sö dông.

4.5.4 Khi l¾p cèt thÐp liªn kÕt mèi nèi, thÐp m« men ©m ®Çu tÊm sµn vµ l­íi thÐp kh«ng ®­îc uèn ngang c¸c thÐp chê mÆt dÇm vµ thÐp chê s½n cña tÊm sµn l¾p ghÐp ®Ó b¶o ®¶m liªn kÕt tèt gi÷a líp bª t«ng ®æ bï vµ cÊu kiÖn l¾p ghÐp.

4.5.5 C«ng t¸c thi c«ng, kiÓm tra chÊt l­îng vµ nghiÖm thu líp bª t«ng ®æ bï mÆt sµn ®­îc thùc hiÖn theo c¸c môc 4, 5, 6, 7 cña TCVN 4453:1995.

4.5.6 §èi víi c¸c sµn nhµ nhiÒu tÇng, viÖc chèng ®ì tÇng trªn sau khi ®· th¸o gi¸o chèng tÇng d­íi ph¶i ®¶m b¶o líp bª t«ng ®æ bï ®¹t 70% c­êng ®é thiÕt kÕ. ViÖc chÊt t¶i träng ®Ó thi c«ng c¸c tÇng tiÕp theo ph¶i ®­îc quy ®Þnh chÆt chÏ trong thiÕt kÕ thi c«ng hoÆc do kü s­ thiÕt kÕ kiÓm tra, chÊp thuËn.

5 An toµn lao ®éng trong thi c«ng

5.1 Tr­íc khi thi c«ng l¾p ghÐp c«ng tr×nh b»ng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i lËp “BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng” vµ ®­îc phª duyÖt, nh­ ®· quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4.1.2. Trong “BiÖn ph¸p thi c«ng” nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ, vÖ sinh lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.

5.2 Sö dông thiÕt bÞ cÈu l¾p cÊu kiÖn, cÇn thùc hiÖn c¸c ®iÒu quy ®Þnh cã liªn quan trong TCVN 4244 : 1986.

5.3 Sö dông ®iÖn vµ m¸y hµn ®iÖn, cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ an toµn ®­îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn TCVN 4086 : 1985 vµ TCVN 3146 : 1986.

5.4 Trong qu¸ tr×nh l¾p ph¶i cã c¸n bé kü thuËt thi c«ng hoÆc ®éi tr­ëng h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t.

5.5 Tr­íc mçi ca lµm viÖc, c¸n bé kü thuËt hoÆc ®éi tr­ëng ph¶i trùc tiÕp kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn nh­, giµn gi¸o gi¸ ®ì, sµn thao t¸c, cÇu thang, lèi ®i l¹i....KÕt thóc mçi buæi lµm viÖc, nhÊt thiÕt ph¶i neo gi÷, gia cè chèng ®ì t¹m thêi hay cè ®Þnh tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn ®· l¾p ghÐp, kh«ng g©y mÊt æn ®Þnh d­íi t¸c dông cña ngo¹i lùc nh­ giã b·o hay ph­¬ng tiÖn va quÖt. CÇn ghi nhËt ký vµ bµn giao cho ca sau tÊt c¶ nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý vÒ c«ng t¸c an toµn.

5.6 Khi l¾p cÊu kiÖn bª t«ng ph¶i cã giµn gi¸o hoÆc gi¸ ®ì theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ thi c«ng. Tr­êng hîp lµm kh¸c víi thiÕt kÕ quy ®Þnh ph¶i ®­îc c¸n bé kü thuËt thi c«ng cho phÐp.

5.7 C¸c cÊu kiÖn bª t«ng kh«ng cã bé phËn mãc cÈu chuyªn dïng ph¶i ®­îc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ c¸ch treo buéc ®Ó ®¶m b¶o trong suèt qu¸ tr×nh n©ng chuyÓn kh«ng bÞ tr­ît r¬i.

5.8 §èi víi nh÷ng cÊu kiÖn bª t«ng trong qu¸ tr×nh cÈu l¾p dÔ bÞ biÕn d¹ng sinh ra øng suÊt phô ph¶i ®­îc gia c­êng ch¾c ch¾n tr­íc khi cÈu lªn.

5.9 Ng­êi tiÕp nhËn cÊu kiÖn bª t«ng ë trªn cao ph¶i ®øng trªn sµn thao t¸c cña dµn gi¸o hoÆc gi¸ ®ì vµ ph¶i ®eo d©y an toµn. D©y an toµn ph¶i mãc vµo bé phËn kÕt cÊu æn ®Þnh cña c«ng tr×nh. Kh«ng ®øng trªn c¸c kÕt cÊu, cÊu kiÖn l¾p r¸p ch­a æn ®Þnh ch¾c ch¾n. Kh«ng víi tay ®ãn, kÐo hoÆc xoay cÊu kiÖn khi cßn treo l¬ löng.

5.10 ChØ ®­îc th¸o mãc cÈu ra khái cÊu kiÖn l¾p ghÐp sau khi ®· liªn kÕt t¹m thêi hay cè ®Þnh theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ hoÆc biÖn ph¸p thi c«ng. Kh«ng cho phÐp ®iÒu chØnh, xª dÞch cÊu kiÖn ®· ®­îc l¾p ®Æt sau khi ®· th¸o mãc cÈu, trõ nh÷ng tr­êng hîp thiÕt kÕ thi c«ng cã quy ®Þnh.

5.11 Kh«ng ®­îc ngõng c«ng viÖc khi ch­a l¾p ®Æt cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ æn ®Þnh vµ hoµn thµnh viÖc liªn kÕt cè ®Þnh hoÆc t¹m thêi vµo kÕt cÊu c«ng tr×nh.

5.12 Kh«ng xÕp hoÆc ®Æt t¹m c¸c cÊu kiÖn bª t«ng lªn sµn tÇng hoÆc sµn thao t¸c v­ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i theo thiÕt kÕ.

5.13 Ngoµi c¸c ®iÒu quy ®Þnh cô thÓ trªn ®©y cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu kh¸c cã liªn quan trong TCVN 5308 : 1991.

6 KiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp

6.1 ViÖc kiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n cÇn ®¹t ®­îc yªu cÇu:

- X¸c ®Þnh chÊt l­îng cÊu kiÖn so víi thiÕt kÕ;

- §¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c l¾p ghÐp;

- KiÓm tra møc ®é hoµn thµnh cña c«ng tr×nh (hay h¹ng môc c«ng tr×nh) sau khi ®· l¾p ghÐp xong vµ kh¶ n¨ng ®­îc tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng viÖc tiÕp theo;

- KÞp thêi söa ch÷a c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp.

6.2 CÇn tiÕn hµnh kiÓm tra nghiÖm thu nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y:

- Møc ®é chÝnh x¸c cña viÖc l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn, ®é kÝn khÝt cña chç tiÕp gi¸p gi÷a c¸c cÊu kiÖn víi nhau vµ víi gèi ®ì; dung sai thùc tÕ so víi dung sai cho phÐp; ®é vång cña cÊu kiÖn, ®é ph¼ng ®¸y cña c¸c tÊm sµn, chªnh lÖch mÐp c¸c tÊm sµn c¹nh nhau..., c«ng t¸c chèng ®ì cÊu kiÖn;

- ChÊt l­îng ®æ v÷a kh«ng co, bª t«ng chÌn mèi nèi l¾p ghÐp vµ khe hë; chÊt l­îng mèi hµn liªn kÕt;

- Sù nguyªn vÑn cña c¸c cÊu kiÖn vµ bé phËn l¾p ghÐp;

- ViÖc thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c cña thiÕt kÕ.

6.3 CÇn tiÕn hµnh nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c khuÊt vµ nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y:

- Líp lãt d­íi mãng t­êng, mãng cét;

- C¸c mãng (l¾p ghÐp hay ®æ t¹i chç) tr­íc khi l¾p ghÐp cét hoÆc t­êng;

- C¸c gèi vµ mÆt tùa cña cÊu kiÖn;

- Cèt thÐp liªn kÕt mèi nèi, thÐp m« men ©m ®Çu tÊm sµn, l­íi thÐp líp bª t«ng ®æ bï mÆt sµn; chÊt l­îng mèi hµn liªn kÕt vµ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n;

- Møc ®é chÌn kÝn c¸c khe hë vµ mèi nèi liªn kÕt b»ng v÷a kh«ng co hoÆc bª t«ng.

Khi nghiÖm thu, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c thi c«ng l¾p ghÐp cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n cÇn c¨n cø c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra thi c«ng theo mÉu biÓu (c¸c phô lôc 1, 2, 3), nhËt ký c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt trong môc 8 cña TCVN 4055:1985 vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m Nhµ n­íc hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

6.4 ViÖc kiÓm tra nghiÖm thu cÇn ®­îc tiÕn hµnh sau mçi giai ®o¹n c«ng viÖc tr­íc khi chuyÓn tiÕp sang giai ®o¹n c«ng viÖc kh¸c ®Ó chØnh söa kÞp thêi, tr¸nh nh÷ng sai sãt hÖ thèng. CÇn tiÕn hµnh quan s¸t, kiÓm tra vµ ®o ®¹c t¹i chç vµ lËp s¬ ®å hoµn c«ng, trong ®ã ghi râ sai lÖch thùc tÕ so víi thiÕt kÕ.

6.5 ViÖc kiÓm tra vµ nghiÖm thu ®Ó cho phÐp triÓn khai thi c«ng c¸c c«ng t¸c l¾p ghÐp tiÕp theo ®­îc tiÕn hµnh sau khi l¾p ghÐp xong toµn bé kÕt cÊu c«ng tr×nh hoÆc mét bé phËn c«ng tr×nh cã ®é cøng kh«ng gian riªng biÖt (nhÞp, khung n»m trong ph¹m vi gi÷a c¸c khe nhiÖt v. v...).

6.6 Kh«ng tiÕn hµnh triÓn khai c«ng t¸c l¾p ghÐp tiÕp theo khi ch­a cã kÕt luËn cho phÐp thi c«ng tiÕp cña t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng hoÆc Héi ®ång kiÓm tra, nghiÖm thu.

6.7 Sai lÖch cho phÐp khi l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n kh«ng v­ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh sai lÖch cho phÐp th× møc cho phÐp khi l¾p ghÐp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c trÞ sè trong B¶ng 1.

6.8 Hå s¬ nghiÖm thu kÕt cÊu bª t«ng l¾p ghÐp gåm cã:

- Chøng chØ xuÊt x­ëng cña c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n;

- C¸c v¨n b¶n x¸c ®Þnh chÊt l­îng, nguån gèc xuÊt sø vËt liÖu x©y dùng nh­: v÷a kh«ng co, bª t«ng chÌn, que hµn, s¬n chèng rØ, cèt thÐp, bª t«ng ®æ bï, c¸c vËt liÖu kh¸c ®· sö dông trong c«ng tr×nh;

- B¶n vÏ hoµn c«ng l¾p cÊu kiÖn, trong ®ã ghi râ sai lÖch thùc tÕ so víi thiÕt kÕ;

- Biªn b¶n hoÆc b¶n vÏ thay ®æi thiÕt kÕ;

- S¬ ®å kiÓm tra tr¾c ®¹c c«ng tr×nh;

- Sæ NhËt ký thi c«ng c«ng tr×nh ghi mäi diÔn biÕn trong qu¸ tr×nh thi c«ng tõ khi khëi c«ng ®Õn khi kÕt thóc vµ nh÷ng tho¶ thuËn biÖn ph¸p xö lý kü thuËt gi÷a nhµ thÇu vµ t­ vÊn gi¸m s¸t hoÆc ®¹i diÖn thiÕt kÕ.

- Nh÷ng c«ng viÖc quan träng ®­îc ghi nhËt ký theo mÉu biÓu riªng theo phô lôc: NhËt ký c«ng t¸c l¾p ghÐp, c«ng t¸c hµn, c«ng t¸c ®æ v÷a kh«ng co hoÆc bª t«ng chÌn mèi nèi vµ khe hë;

- Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c khuÊt;

- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm chÊt l­îng mèi hµn vµ bª t«ng chÌn mèi nèi;

- Biªn b¶n liÖt kª chøng chØ, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n tham gia l¾p ghÐp.

- C¸c chøng chØ kiÓm tra chÊt l­îng vËt liÖu ®Çu vµo.


B¶ng 1: Dung sai l¾p ghÐp cho phÐp
TT

Tªn cÊu kiÖn - Dung sai

Chªnh lÖch cho phÐp

(mm)


Ghi chó

1

Sai lÖch trôc khèi mãng vµ cèc mãng so víi trôc ®Þnh vÞ

15
2

Sai lÖch cao ®é mÆt tùa trªn mãng so víi thiÕt kÕ

-10
3

Sai lÖch cao ®é ®¸y cèc mãng so víi thiÕt kÕ

-20
4

Sai lÖch trôc ®Þnh vÞ ch©n cét

±10
5

Sai lÖch cao ®é mÆt trªn cña cét hoÆc vai cét (kÓ c¶ ®èi víi nhµ nhiÒu tÇng)

±10
6

Sai lÖch ®é th¼ng ®øng ®Çu cét

0,10% x h

(max=±12)h= chiÒu cao cét

7

Sai lÖch trôc c¸c ®Çu dÇm, dÇm cÇu trôc, dÇm m¸i

10
8

Sai sè cao ®é mÆt dÇm lµm gèi ®ì tÊm sµn

+ 5, - 15
9

§é kh«ng th¼ng ®øng cña thµnh dÇm

1,0%xh

h= chiÒu cao dÇm

10

Sai lÖch ®é dµi gèi ®ì (h­íng chiÒu dµi dÇm)

15
11

Sai lÖch bÒ réng gèi ®ì (h­íng chiÒu ngang dÇm)

10
12

Sai lÖch theo ph­¬ng th¼ng ®øng tÊm t­êng, c¸ch cøng so víi trôc ph©n chia trªn mét tÇng nhµ

10

13

Sai sè cao ®é ®Ønh t­êng

10
14

Sai lÖch ®é th¼ng ®øng theo mÆt ngang t­êng

10
15

Sai lÖch cao ®é con s¬n, gèi ®ì cña t­êng l¾p dÇm, sµn

+5,-10
16

Sai lÖch ®é dµi gèi ®ì tÊm sµn (h­íng chiÒu dµi tÊm)

15
17

ChiÒu cao mÆt tÊm sµn t¹i gèi ®ì: +Sµn cã ®æ bï

+Sµn kh«ng ®æ bï15

5

18

Chªnh lÖch ®¸y hai tÊm sµn c¹nh nhau

L/2000

(max=10)


L=chiÒu dµi tÊm sµn

19

Khe hë liªn kÕt gi÷a c¸c tÊm sµn: + Sµn dµi tíi 10m

+ Sµn dµi tíi 15 m

+ Sµn dµi h¬n 15 m


5

10

max = 12

phÇn phô lôc


Phô lôc 1 (®iÒu 4.3.1.20)
NhËt ký l¾p ghÐp
Tªn c«ng tr×nh:...................................................................................................

H¹ng môc c«ng tr×nh:........................................................................................

§¬n vÞ thi c«ng:.................................................................................................

§éi:..................................................., Tæ:..........................................................
Ngµy th¸ng

hoµn thµnhThi c«ng l¾p ghÐp

KÕt qu¶ kiÓm tra

M· hiÖu cÊu kiÖn

VÞ trÝ l¾p ghÐp
Néi dung

sai lÖch


Sai sè

cho phÐp


(mm)

Sai sè

thùc tÕ


(mm)

1

2

3
4

5

6
KT gi¸m s¸t KT thi c«ng Tæ (c«ng nh©n thùc hiÖn)

(Ch÷ ký, hä tªn) (Ch÷ ký, hä tªn) (Ch÷ ký, hä tªn)

Phô lôc 2 (®iÒu 4.4.1.3)


NhËt ký ®æ v÷a kh«ng co, bª t«ng chÌn mèi nèi
Tªn c«ng tr×nh:...................................................................................................

H¹ng môc c«ng tr×nh:.........................................................................................

§¬n vÞ thi c«ng:.................................................................................................

§éi:..................................................., Tæ:..........................................................

Thêi gian thi c«ng: Ngµy..... th¸ng..... n¨m ......................................................

Ph¹m vÞ thi c«ng: • Trôc ngang: Tõ trôc............. ®Õn trôc.........................................................

 • Trôc däc: Tõ trôc............. ®Õn trôc.........................................................

 • TÇng sè:........, cèt cao ®é:..........................................................................

 • Tªn cÊu kiÖn:..............................................................................................

...............................................................................................

 • Lo¹i v÷a, m¸c bª t«ng sö dông:..................................................................

 • Sè l­îng lç chÌn:........................................................................................

 • Ng­êi (nh÷ng ng­êi thùc hiÖn):.................................................................

....................................................................................................................

 • KÕt qu¶ kiÓm tra nghiÖm thu:.....................................................................

……………………………………………………………………………

KT gi¸m s¸t KT thi c«ng Tæ (c«ng nh©n thùc hiÖn)(Ch÷ ký, hä tªn) (Ch÷ ký, hä tªn) (Ch÷ ký, hä tªn)

Phô lôc 3 (®iÒu 4.4.2.9)


NhËt ký c«ng t¸c hµn
Tªn c«ng tr×nh:...................................................................................................

H¹ng môc c«ng tr×nh:.........................................................................................

§¬n vÞ thi c«ng:.................................................................................................

§éi:..................................................., Tæ:..........................................................
Ngµy th¸ng

hoµn thµnhTªn chi tiÕt

VÞ trÝ mèi hµn theo s¬ ®å

M· hiÖu que hµn

KÕt qu¶ kiÓm tra mèi hµn

ChiÒu cao ®­êng hµn

( h)ChiÒu dµi mèi hµn

(L)


KiÓm tra b»ng ngo¹i quan (hoÆc siªu ©m)

1

2

3

4

5

6

7KT gi¸m s¸t KT thi c«ng Tæ (c«ng nh©n thùc hiÖn)(Ch÷ ký, hä tªn) (Ch÷ ký, hä tªn) (Ch÷ ký, hä tªn)Каталог: sites -> default -> files -> documents
documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin giáo xứ jeanne d’arc (NGÃ SÁU) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận 5
documents -> GIÁo xứ jeanne d’arc (NGÃ SÁU) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận : 38557616.  Giờ Thánh Lễ
documents -> Ban biên tập báo mẹ hiềN
documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc (NGÃ SÁu chợ LỚN) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận 5
documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
documents -> TẬp san hiệp sống tin mừng tháng 12. 2015 TƯ liệu học tập của hiệp hội thánh mẫu lưu hành nội bộ NỘi dung
documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
documents -> Ban biên tập báo mẹ hiềN
documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin giáo xứ jeanne d’arc (NGÃ SÁU) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận 5

tải về 243.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương