KT. chủ TỊch phó chủ TỊch phạm Văn Tòngtải về 20.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.23 Kb.
#22766


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 533/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 27 tháng 3 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Quy định về thời gian thực hiện các bước công việc

đối với các nhà đầu tư được UBND tỉnh thuận chủ trương

đầu tư vào các KCN chưa có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ tình hình thực hiện đầu tư của các nhà đầu tư thời gian qua;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 113/TTr-BQL ngày 08/3/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thời gian thực hiện các bước công việc đối với các nhà đầu tư được UBND tỉnh thuận chủ trương đầu tư vào các Khu công nghiệp chưa có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh (có Quy định chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện đối với các nhà đầu tư theo Quy định tại Quyết định này và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ngành: Ban Quản lý các KCN, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, các nhà đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn TòngQUY ĐỊNH

VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC UBND TỈNH THUẬN CHỦ TRƯƠNG

ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CHƯA CÓ

NHÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỦA TỈNH


(Kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng cho việc đầu tư vào các Khu công nghiệp (KCN) chưa có nhà đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nhà đầu tư được UBND tỉnh thuận chủ trương cho đầu tư vào các Khu công nghiệp chưa có nhà đầu tư hạ tầng.


Chương II


QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN

Điều 3. Đối với nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp

1. Trong thời gian 30 (Ba mươi) ngày sau khi có văn bản thuận chủ trương của UBND tỉnh, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục sau đây gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh:

- Chứng minh khả năng huy động nguồn tài chính để thực hiện dự án;

- Dự kiến các bước triển khai và cam kết tiến độ, thời gian thực hiện dự án;

- Nộp tiền bồi thường giải phóng mặt bằng lại cho ngân sách nếu khu đất đã được ngân sách tạm ứng chi trả tiền bồi thường;

- Hoàn thành các thủ tục về đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư trong nước là cá nhân (trong đó có ngành nghề đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN).

2. Trong thời gian 30 (Ba mươi) ngày tiếp theo phải ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân để thực hiện việc quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư, gửi bản chính hợp đồng về Ban Quản lý các KCN tỉnh.

3. Trong thời gian 90 (Chín mươi) ngày tiếp theo phải hoàn thành quy hoạch chi tiết, lấy ý kiến của nhân dân và chính quyền địa phương trong khu vực, trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có phương án bồi thường và tái định cư cho nhân dân trong khu vực (trường hợp khu đất được giao chưa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

4. Trong thời gian 90 (Chín mươi) ngày sau khi được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư trình Ban Quản lý các KCN hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN.

Điều 4. Đối với doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ

1. UBND tỉnh ưu tiên thuận chủ trương cho nhà đầu tư vào những KCN đã được phê duyệt quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết. Trường hợp KCN chưa có quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư phải chờ hoặc chủ động triển khai trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi xác định vị trí đất của nhà máy.

2. Sau 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày có văn bản thuận chủ trương của UBND tỉnh, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và nộp cho Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Chương III


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Các mốc thời gian quy định nêu trên là khoản thời gian tối đa bắt buộc phải thực hiện để nhanh chóng triển khai xây dựng hạ tầng KCN, khuyến khích chủ đầu tư có thể rút ngắn thời gian hơn hoặc làm đồng thời một số bước theo quy định để sớm triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào KCN.2. Giao:

- Ban Quản lý các KCN, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các nhà đầu tư khẩn trương xác định vị trí đất để giao cho các nhà đầu tư sau khi có chủ trương của UBND tỉnh.- Ban Quản lý các KCN là cơ quan trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện đối với các nhà đầu tư tại Quy định này và báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh định kỳ hàng tháng.

3. Quá thời gian quy định theo từng bước nêu trên mà chủ đầu tư không thực hiện các bước theo quy định, giao Ban Quản lý các KCN tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương để giao cho các đơn vị khác thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Văn Tòng


Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006

tải về 20.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương