KR1020090017742 Bird chasing device employing reflector having three reflecting surfaces and trigonal pyramid shaped-bottom, and rotation return stringtải về 26.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.10.2016
Kích26.69 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …89…./TTTT-TTCN

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2012

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- Đại tá TS. Phan Thành Công


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng giải pháp và thiết bị xua đuổi chim trên đường cất hạ cánh của các sân bay quân sự do Cơ quan Đại diện phía Nam Viện KH-CN Quân sự - Bộ Quốc Phòng chủ trì và Đại tá TS. Phan Thành Công là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • US7889601 Lightweight acoustic array, 2011.

   • US2011305117 Omni-directional radiator for multi-transducer array, 2011.

   • WO2011109157 Multi-Element directional acoustic arrays, 2011.

   • KR1020090017742 Bird chasing device employing reflector having three reflecting surfaces and trigonal pyramid shaped-bottom, and rotation return string, 2009.

   • US5216832 Animal chasing device, 1993.

   • NZ206428 Phased array directional acoustic transducer, 1987.

   • GB2097121 Directional acoustic receiving array, 1982.

  2. Sách:

   • Indiana inventor develops patent for omni-directional acoustic radiator with radial waveguides for submersible multi-transducer array. Tác giả Satyaban Rath. Nhà xuất bản: Targeted News Service, 2012.

   • Wipo assigns patent to bose for "Multi-element directional acoustic arrays". Tác giả William Berardi, Michael Dublin, Hilmar Lehnert, Michael W. Stark, Guy Torio. Nhà xuất bản: HT Media Ltd., 2011.

   • Bird strike: The crash of the Boston electra. Tác giả: Michael N. Kalafatas. Nhà xuất bản: Hardcover, 2010.

   • Chasing birds across Texas: A birding big year (Louise Lindsey Merrick Natural Environment Series). Tác giả Mark Thomas Adams. Nhà xuất bản: Paperback, 2003.

  3. Tài liệu:

   • Pattern-oriented modeling of bird foraging and pest control in coffee farms. Tác giả Steven F. Railsback, Matthew D. Johnson. Nguồn: Ecological Modelling, 2011.

   • The device of ultrasound driving bird. Tác giả Xiangyong Meng, Wengang Zheng, Feng Chen, Zhen Xing, Changjun Shen, Gang Sun. Nguồn: World Automation Congress, 2010.

   • Bird impact at aircraft structure – Damage analysis using coupled euler lagrangian approach. Tác giả I Smojver, D Ivancevic. Nguồn: IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 2010.

   • An evaluation of techniques to control problem bird species on landfill sites. Tác giả: Aonghais Cook, Steven Rushton, John Allan, Andrew Baxter. Nguồn: Environmental Management, 2008.

   • A simple linear model of acoustic imaging in temporal and directional frequency space. Tác giả Toshio Ito, Masanori Sugimoto, Hiromichi Hashizume. Nguồn: Acoustical Imaging, 2008.

   • Experimental study of acoustic ultra-high-energy neutrino detection. Tác giả: J. Vandenbroucke, G. Gratta, N. Lehtinen. Nguồn: IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 2005.

   • 'Chasing birds'. Tác giả Henriquez C. Nguồn: Ploughshares, 2006.

   • Optical measurement of target displacement and velocity in bird strike simulation experiments. Tác giả Joris Degrieck, Patricia Verleysen, Wim De Waele. Nguồn: Meas. Sci. Technol., 2003.

   • Predictive processing of array acoustic wave-form data. Tác giả: Tang-XM. Nguồn: Geophysics, 1997.

   • 38 KHZ broadband phased array acoustic doppler current profiler. Tác giả: Yu Xiaolong, Gordon Lee. Nguồn: Proceedings, 1995.

   • Feasibility of surface acoustic wave (SAW) sensor array processing with formalneural networks. Tác giả Hivert B., Hoummady M., Henrioud J.M., Hauden D. Nguồn: Sensors and Actuators, 1994.

   • Sucrose avoidance by American robins (Turdus migratorius): Implications for control of bird damage in fruit crops. Tác giả Kristin E. Brugger, Curtis O. Nelms. Nguồn: Crop Protection, 1991.

   • Not for the birds, bird-chasing device might take off. Tác giả Williams Terry. . Nguồn: Telegram & Gazette, 1989.

  4. Bài báo:

   • Chasing birds in the Sierra Madre. Tác giả Pulliam HR. Nguồn: Journal of The Southwest, 2001.

   • Biases in bird strike statistics based on pilot reports. Tác giả Linnell-MA, Conover-MR, Ohashi-TJ. Nguồn: Journal of Wildlife Management, 1999.

   • Large aperture digital acoustic array. Tác giả: Sotirin B.J., Hildebrand J.A. Nguồn: Journal of Oceanic Engineering, 1988.

  5. Thiết bị chào bán:

   • Bird B gone bird chase super sonic MMIB50. Công ty OCTG Casing & Tubing.

 2. TRONG NƯỚC:

  1. Bài báo:

   • Thiết bị xua đuổi “nỗi kinh hoàng của máy bay”. Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn, 2012

   • Đuổi chim bằng Robot chim ưng. Tác giả: Tạ Xuân Quan. Nguồn: www.tin247.com, 2012

   • Dùng tia Laser để đuổi chim ở các sân bay. Tác giả: Thái Thịnh. Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ, 2004.

   • Robot đuổi chim bảo vệ cá nuôi. Tác giả: A.N. Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng, 2001.

  2. Thiết bị chào bán:

   • Thiết bị đuổi chim bằng âm thanh. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tam Hiệp. Nguồn: http://dietmoi-khutrung.vn

   • Thiết bị đuổi chim bằng tia Laser. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tam Hiệp. Nguồn: http://dietmoi-khutrung.vn

   • Thiết bị Ultima V3 xua đuổi chim tại sân bay. Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thăng Tiến. Nguồn: www.thtvietnam.com

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: KS. Trần Trung Cang – Phòng Thông tin Công nghệ

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT, TTCN


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy
BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương