Kính gửi: Ga Sóng Thần-Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòntải về 25.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.05 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
­­­­­­­­­­­­­­­


Số 5001/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2014
V/v kê khai thuế


Kính gửi: Ga Sóng Thần-Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn


Bình Đường, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

MST: 0301120371-022

Cục Thuế có nhận được công văn số 143/GST-TCKT ngày 25/04/2014 của Ga Sóng Thần về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c, tiết d, khoản 1 Điều 11; tiết d, khoản 1, khoản 7 Điều 12; tiết c, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. ...

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất. ...

Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc...

7. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo mẫu số 01-1/TNDN (đối với khai tạm tính quý) và theo mẫu số 03-8/TNDN (đối với khai quyết toán năm) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đồng thời gửi một bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.”

Tại tiết c, khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13) được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;…”

Đồng thời tại công văn số 893/DS-TCKT ngày 18/04/2014 của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam hướng dẫn các công ty và các đơn vị trực thuộc sử dụng chung mã số thuế 10 của công ty để kê khai nộp thuế TNDN tập trung tại công ty.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Trường hợp Ga Sóng Thần đã được Cục Thuế tỉnh Bình Dương cấp mã số thuế 13, là đơn vị trực thuộc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, hạch toán phụ thuộc có trụ sở tại địa phương khác với địa phương nơi Công ty đóng trụ sở, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng, thực hiện hạch toán kế toán, trực tiếp hoạt động kinh doanh vận tải và các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ vận tải phát sinh doanh thu phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương (theo mã số 13 số của Ga Sóng Thần).

Do Ga Sóng Thần là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, nên Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn có trách nhiệm khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Công ty và tại Ga Sóng Thần theo quy định tại khoản 1, khoản 7 Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp nếu Ga Sóng Thần là đơn vị trực tiếp chi trả tiền lương cho người lao động tại Ga, thì Ga có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN cho người lao động tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Ga Sóng Thần không phải đóng mã số thuế 13 số, đối với các hóa đơn đã thông báo phát hành với Cục Thuế tỉnh Bình Dương thì Ga Sóng Thần tiếp tục sử dụng.

Cục Thuế báo cho Ga Sóng Thần biết để thực hiện./.

Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- P.TT & HT;- Lưu HCQT-TV-AC. Đã ký : Võ Thanh Bình

(140429/108/43174)cong van/5-14/T

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương