Kính gửi: Công ty tnhh tong Yu textile Việt Namtải về 10.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.81 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2943/CT- TT&HT Bình Dương, ngày 13 tháng 3 năm 2014

V/v khấu trừ thuế GTGT.

Kính gửi: Công ty TNHH Tong Yu textile Việt Nam.Địa chỉ: lô B11-14, KCN Việt Hương 2, Bến Cát, Bình Dương

Mã số thuế: 3700778249.

Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận được công văn số 01032014/CV ngày 04/03/2014 của Công ty hỏi về khoản phải thu sau khi điều chỉnh giá.

Qua nội dung công văn nói trên Cục thuế có ý kiến như sau:

- Công ty có công văn số 01112013/CV ngày 28/11/2013 gửi Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về khoản phải thu sau khi điều chỉnh giá. Do chính sách thuế hướng dẫn chưa rõ nên có một số doanh nghiệp cùng có vướng mắc về vấn đề thuế như của Công ty nêu, Cục thuế đã tiến hành gửi công văn đến Tổng cục thuế đề nghị cho ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với doanh thu điều chỉnh trong giao dịch liên kết.

Ngày 20/02/2014 Tổng cục thuế đã có công văn số 511/TCT-CC trả lời cho Cục thuế tỉnh Bình Dương. Căn cứ Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của Bộ Tài chính và nội dung hướng dẫn tại công văn số 511/TCT-CC nêu trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

Theo thông lệ quốc tế, việc điều chỉnh giá thị trường đối với giao dịch liên kết chỉ điều chỉnh để xác định nghĩa vụ thuế TNDN, không thực hiện điều chỉnh đối với thuế GTGT.

Vậy, trường hợp Công ty hoạt động ngành nghề sản xuất, gia công may mặc xuất khẩu có điều chỉnh tăng doanh thu xuất khẩu do xác định lại giá gia công trong giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của Bộ Tài chính, nhưng Công ty không thu được tiền đối với phần chênh lệch doanh thu tăng thêm thì Công ty vẫn được thực hiện kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào như trước khi tự điều chỉnh tăng doanh thu xuất khẩu do xác định lại giá gia công trong giao dịch liên kết nêu trên.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.


Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Phòng TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.(MSHS:140306/108/19877). Đã ký : Võ Thanh Bình

nas 012-0314

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương