Kính gửi: Công ty tnhh sinwah Apparel (VN)tải về 11.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích11.13 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­___________

_________________________

Số 813/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2012

V/v kê khai thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Sinwah Apparel (VN)


Địa chỉ:46 ĐL.Độc Lập, KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương

MST: 3701885927

Cục Thuế có nhận công văn số 01/2012/SW-CV ngày 16/01/2012 của Công ty về việc miễn nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng.


Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau :

Tại điểm 20, mục II, phần A, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có quy định đối tượng không chịu thuế:

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

Vậy, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất không có hoạt động phát sinh nghĩa vụ về thuế GTGT thì không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng cho cơ quan thuế, nhưng Công ty phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và hồ sơ khai các loại thuế khác (nếu có).

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện ./.

Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- P.TT & HT ;- Lưu HCQT-TV-AC.

(120118/108/5462). Đã ký : Võ Thanh Bìnhcong van/02-12/T

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương