Kính gửi: Công ty tnhh chenFounder Enterprise Việt Namtải về 14.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.65 Kb.
#22748

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­___________Số 531/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2013

V/v xử lý chênh lêch tỷ giá

Kính gửi: Công ty TNHH ChenFounder Enterprise Việt Nam


Địa chỉ: Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

MST: 3700550188

Cục Thuế có nhận công văn số 03/CV2012-CF ngày 03/01/2013 của Công ty về việc đánh giá chênh lệch tỷ giá.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 - điều 1 và khoản 2-điều 4, Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính có quy định:

Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái và việc chuyển đổi báo cáo tài chính các hoạt động ở nước ngoài, các cơ sở ở nước ngoài của doanh nghiệp sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Việc xác định thu nhập, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

…………


2. Trường hợp doanh nghiệp mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại có công bố tỷ giá của đồng ngoại tệ đó thì khi quy đổi thực hiện theo tỷ giá giao dịch bình quân của các ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, thì Thông tư số 179/2012/TT-BTC chỉ hướng dẫn việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong lĩnh vực kế toán nhưng việc xác định định thu nhập, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó khi phát sinh các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bằng ngoại tệ thì Công ty phải quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh chi phí bằng ngoại tệ theo quy định tại khoản 6, điều 3, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.

Trường hợp khi thực hiện đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ trong hạch toán kế toán, nếu Công ty mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại có công bố tỷ giá của đồng ngoại tệ và những ngoại tệ này Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công bố tỷ giá quy đổi, thì Công ty thực hiện quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân của các ngân hàng thương mại mà Công ty mở tài khoản tại thời điểm đánh giá lại số dư theo quy định tại điều khoản 2, điều 4, Thông tư số 179/2012/TT-BTC.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện ./.Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- P.TT & HT ;- Lưu HCQT-TV-AC.

(130107/108/809). Đã ký : Võ Thanh Bìnhcong van/01-13/T


tải về 14.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương