Kính gửi: Các đại học, học việntải về 28.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích28.78 Kb.
#17716

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________________
Số: 1374 /BGDĐT-GDĐH

V/v: Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do – Hạnh phúc

________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: - Các đại học, học viện;

- Các trường đại học, cao đẳng;

- Các sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Trong thời gian qua, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng đã tổ chức thảo luận nghiêm túc về đổi mới quản lý giáo dục đại học. Cuộc vận động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 đã được triển khai một cách sâu rộng trong tất cả các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc, tạo ra một bước chuyển biến tích cực trong tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức và sinh viên. Đến ngày 31/12/2011 đã có 270 trường đại học, cao đẳng xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 314 trường tổ chức rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; 294 trường đại học, cao đẳng cam kết chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ, cũng còn một số hạn chế sau: Còn nhiều trường chưa thực hiện ba công khai trên website, nội dung công khai của các trường còn hạn chế, phần lớn chỉ công khai văn bản, thủ tục hành chính, nội dung chuẩn đầu ra của các trường chưa xác định rõ mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của nhiều ngành trong cùng một trường đều “na ná” giống nhau; một số trường tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng sai quy định như tuyển sinh sai đối tượng, sai vùng tuyển, một số địa phương ủy quyền cho các công ty, doanh nghiệp không có chức năng đào tạo, nhưng đứng ra tổ chức tuyển sinh dưới danh nghĩa theo địa chỉ... gây bất bình trong dư luận xã hội; gần 80 trường không báo cáo về Bộ kết quả sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong số các báo cáo sơ kết, nhiều báo cáo chưa đầy đủ nội dung, một số hoạt động chưa được tổ chức triển khai đồng bộ theo đúng yêu cầu của chương trình hành động do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; việc tổ chức triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ ở một số trường còn mang tính hình thức, đối phó, hiệu quả không cao, cá biệt có một số cán bộ, giảng viên và 1 bộ phận sinh viên còn thờ ơ, nhận thức thiếu đầy đủ, chưa đúng mức. Các trường cần nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm về chế độ báo cáo và triển khai các chương trình, hành động của Bộ.

Thực hiện công văn số 1027/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Đối với các trường đại học, cao đẳng

1. Căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012; trong học kỳ II năm học 2011-2012 các trường (đối với các trường chưa triển khai) nghiêm túc thực hiện: 1) Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 2) Rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; 3) Cam kết chất lượng đào tạo.

2. Tổ chức rà soát tình hình giáo trình của trường, phối hợp với các trường trong cùng khối ngành để biên soạn giáo trình sử dụng trong cùng khối ngành đào tạo. Đến năm 2013, tất cả các chương trình đào tạo tại các trường đều có đủ giáo trình phục vụ đào tạo cho các môn học được thực hiện dưới các hình thức: Tổ chức biên soạn; lựa chọn; mua bản quyền của nước ngoài, dịch và in trong nước. Đến năm 2014, các môn học không có giáo trình, kiên quyết không đưa vào chương trình đào tạo.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo của trường, gắn đào tạo với thực tiễn xã hội, coi doanh nghiệp là 1 yếu tố của quá trình đào tạo, tham gia xây dựng, đánh giá phản biện chương trình đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên thực hành thực tập, tham gia báo cáo các chuyên đề, hướng dẫn tốt nghiệp, nhận sinh viên sau tốt nghiệp, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,...

4. Xây dựng quy hoạch, lộ trình cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, phấn đấu đến năm học 2014 - 2015 phải chấm dứt tình trạng đại học dạy đại học. Kiên quyết chấm dứt giảng viên lên lớp vượt quá nhiều giờ so với quy định.

5. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục đại học

- Các trường tập trung thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, thi và áp dụng công nghệ đo lường hiện đại trong đánh giá để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người học.

- Đổi mới chương trình đào tạo đại học theo hướng tiếp cận năng lực người học, đáp ứng chuẩn đầu ra và theo nhu cầu xã hội.

- Tăng cường áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học trên thế giới vào giảng dạy tại các trường đại học của Việt Nam. Thí điểm nhập chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến, dịch, xuất bản làm chương trình chính thức trong giảng dạy, học tập cho sinh viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo.

6. Các trường tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho việc chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho phù hợp với thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam.

7. Thực hiện nghiêm túc Qui chế công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học.

8. Tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đây được xem là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ sở đào tạo đại học, sử dụng kinh phí nhà nước cấp cho nghiên cứu khoa học một cách có hiệu quả; các luận án tiến sĩ phải là các công trình nghiên cứu nghiêm túc, góp phần tạo ra tri thức mới và các giải pháp mới phục vụ phát triển đất nước. Khuyến khích giảng viên công bố các kết quả nghiên cứu ở các tạp chí có uy tín ở nước ngoài. Triển khai tích cực các hợp đồng, thỏa thuận đào tạo/sử dụng nhân lực đã ký kết.II. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

1. Chủ động tham mưu với UBND các tỉnh/thành phố về thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đào tạo, hoạt động liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn như: kiểm tra việc tuân thủ pháp luật giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện về thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và thành lập bộ phận chuyên môn để quản lý hành chính theo lãnh thổ các trường đại học, cao đẳng trực thuộc các Bộ đóng trên địa bàn, quản lý các trường đại học công lập thuộc tỉnh, các trường đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường do cấp có thẩm quyền ban hành và các quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các Bộ/ngành để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ, hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện việc phân cấp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 1/12 hàng năm.

Để chuẩn bị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc triển khai những nội dung trên và gửi báo cáo kết qủa thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 15/12/2012.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tuyên giáo TW {để b/c};

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân {để b/c};

- Bộ trưởng {để b/c};

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu VT, Vụ GDĐH


KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã kí


Bùi Văn Gatải về 28.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương