Kính gởi: Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phốtải về 11.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích11.84 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_______________ ___________________

Số: 354/ CV-UB Long Xuyên, ngày 07 tháng 02 năm 2005
V/v tạm dừng ấp trứng sản xuất con giống,

nuôi mới vịt, ngan, ngỗng và chim cút.


HỎA TỐC

Kính gởi: - Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm tại Chỉ thị số 155/TTg-NN ngày 03/02/2005 và Hướng dẫn số 321/BNN-NN ngày 04/02/2005 về việc tạm dừng ấp trứng sản xuất con giống, nuôi mới vịt, ngan, ngỗng và chim cút. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Chủ tịch UBND huyện, thị, thành và các Sở, Ngành có liên quan phải tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công điện khẩn số 01/CĐ-UB ngày 18/01/2005 và Công văn số 308/CV-UB ngày 01/02/2005. Không được buông lơi chỉ đạo, phải phân công cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thường trực chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán.

2.Tạm dừng việc đưa trứng vào ấp để sản xuất con giống và nuôi mới vịt, ngan, ngỗng (thủy cầm) và chim cút trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 09/02/2005 đến 30/6/2005. Những cơ sở đang có trứng ấp phải chuyển sang bán trứng lộn hoặc đề nghị chính quyền cho tiêu hủy và hưởng theo chính sách hỗ trợ hiện hành, những vịt con ấp nở sau ngày 09/02/2005 sẽ bị tiêu hủy.

3. Các cơ sở chăn nuôi thủy cầm và chim cút giống, nếu đàn giống đang nuôi không bị nhiễm bệnh cúm gia cầm thì đăng ký xin tiếp tục nuôi duy trì giống với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Trong thời gian tạm dừng nêu ở điểm 2, các cơ sở giống này không được sản xuất và bán con giống ra bên ngoài, chỉ sản xuất con giống để thay thế đàn trong nội bộ của mình hoặc cho cơ sở giống khác khi được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

4. Sau thời hạn nêu ở điểm 2, việc ấp trứng sản xuất con giống trở lại và nuôi mới thủy cầm, chim cút phải được sự đồng ý của phòng Xây dựng & PTNT huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố và phải thực hiện nuôi nhốt

5. Sở Tài chính đảm bảo đủ kinh phí cho các huyện, thị, thành phố để thực hiện kịp thời công tác phòng chống dịch cúm gia cầm ở cơ sở.

6. Sở Lao động – Thương binh – Xã hội lập kế hoạch đào tạo nghề và phối hợp với Ngân hàng chính sách cho vay vốn đối với các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng để giúp họ chuyển nghề.

Yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.
KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.

- TT.BCĐ PCDGCTW.

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh đã ký

- TT.UBND tỉnh.

- Báo AG, Đài PTTHAG,

Phân xã AG - phổ biến

- Chánh, Phó VP.UB.

- Phòng KT, TH, VHXH

- Lưu.


Phạm Kim Yên


: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương