Kèm theo Công văn số 779 /btp-ktrvb ngày 19 tháng 3 năm 2014tải về 36.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích36.18 Kb.
MẪU BÁO CÁO SỐ 1

(Kèm theo Công văn số 779 /BTP-KTrVB ngày 19 tháng 3 năm 2014)


Kết quả thực hiện việc hợp nhất các văn bản QPPL được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực (trước ngày 01/7/2012)

TT

Tổng số văn bản

cần hợp nhất1

Số văn bản hợp nhất đã hoàn thành (đã ký xác thực, đăng Công báo, đăng Cổng TTĐT)

Số văn bản hợp nhất

chưa hoàn thành

Ghi chú

1

2

3

4

5
MẪU BÁO CÁO SỐ 2(Kèm theo Công văn số 779/BTP-KTrVB ngày 19 tháng 3 năm 2014)


Kết quả thực hiện việc hợp nhất các văn bản QPPL được ban hành từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2013
TT

Tổng số văn bản cần hợp nhất2

Tên văn bản hợp nhất đã hoàn thành (đã ký xác thực, đăng Công báo, đăng Cổng TTĐT)

Ngày ký xác thực

Ngày đăng Công báo

Tên văn bản hợp nhất chưa hoàn thành

Ghi chú

12345

1 Tổng số văn bản cần hợp nhất bằng số văn bản hợp nhất đã hoàn thành và số văn bản hợp nhất chưa hoàn thành.

Đề nghị gửi kèm Danh mục các văn bản cần hợp nhất (văn bản được sửa đổi, bổ sung và văn bản sửa đổi, bổ sung).2 Tổng số văn bản cần hợp nhất bằng số văn bản hợp nhất đã hoàn thành và số văn bản hợp nhất chưa hoàn thành.

: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương