Kinh töÔng öng boä taäp I


CHÖÔNG II : TÖÔNG ÖNG THIEÂN TÖÛtải về 1.75 Mb.
trang8/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

CHÖÔNG II : TÖÔNG ÖNG THIEÂN TÖÛ

I. PHAÅM THÖÙ NHAÁT (S.i,46)

I. KASSAPA: Ca-dieáp (Taïp 49.24 - Ca-dieáp, Ñaïi 2,361c) Bieät Taïp 15.19, Ñaïi 2,480c)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Saøvatthi (Xaù-veä), Jetav-ana (Thaéng Laâm), taïi vöôøn oâng Anaøthapindika (Caáp Coâ Ñoäc). Roài Thieân töû Kassapa (Ca-dieáp), sau khi ñeâm ñaõ gaàn maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng choùi saùng toaøn vuøng Jetavana, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng moät beân. Ñöùng moät beân, Thieân töû Kassapa baïch Theá Toân:

– Theá Toân ñeà cao Tyû-kheo vaø söï giaùo giôùi vò Tyû kheo cho chuùng con.

2) – Vaäy naøy Kassapa, haõy noùi leân ôû ñaây veà vaán ñeà aáy.

3) (Kassapa):Haõy hoïc ñieàu kheùo noùi,

Trong haïnh nghieäp Sa-moân,

Vaéng laëng, ngoài moät mình,

Vôùi taâm tö an tònh.

4) Thieân töû Kassapa noùi nhö vaäy. Baäc Ñaïo Sö chaáp nhaän. Roài Thieân töû Kassapa, sau khi ñöôïc bieát: “Baäc Ñaïo Sö ñaõ chaáp nhaän ta”, ñaûnh leã Theá Toân, thaân beân höõu höôùng veà Ngaøi, roài bieán maát töø choã aáy.II. KASSAPA (S.i,46) (Taïp 49.25 Ca-dieáp, Ñaïi 2,361c) (Bieät Taïp 15.20, Ñaïi 2,480a)

1) Taïi Saøvatthi.

2) Ñöùng moät beân, Thieân töû Kassapa noùi leân baøi keä naøy tröôùc Theá Toân:

Vôùi taâm tö giaûi thoaùt,

Vò Tyû-kheo tu thieàn,

Vaø vôùi loøng öôùc voïng,

Ñaït ñöôïc taâm sôû nguyeän.

Sau khi bieát cuoäc ñôøi,

Höng thònh vaø pheá taøn,

Taâm thuaàn, khoâng nöông töïa,

Höôûng lôïi quaû nhö chôn.

III. MAØGHA (S.i,47) (Taïp 49.16 Ma-khöùu, Ñaïi 2,360c) (Bieät Taïp 15.11, Ñaïi 2,478c)

1) Taïi Saøvatthi.

2) Roài Thieân töû Maøgha, sau khi ñeâm ñaõ gaàn maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng choùi saùng toaøn vuøng Jetavana, ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng moät beân. Ñöùng moät beân, Thieân töû Maøgha noùi vôùi Theá Toân baøi keä:

3) Saùt vaät gì ñöôïc laïc?

Saùt vaät gì khoâng saàu?

Coù moät phaùp loaïi gì,

Ngaøi taùn ñoàng saùt haïi,

Toân giaû Gotama?

(Theá Toân)4) Saùt phaãn noä ñöôïc laïc,

Saùt phaãn noä khoâng saàu,

Phaãn noä vôùi ñoäc caên,

Vôùi vò ngoït toái thöôïng.

Phaùp aáy baäc Thaùnh Hieàn,

Taùn ñoàng söï saùt haïi.

Saùt phaùp aáy khoâng saàu,

Naøy Hieàn giaû Thieân nhaân.

IV. MAØGADHA

1) Ñöùng moät beân, Thieân töû Maøgadha noùi leân vôùi Theá Toân baøi keä:Vaät gì chieáu saùng ñôøi,

Do chuùng, ñôøi choùi saùng?

Con ñeán hoûi Theá Toân,

Muoán nghe lôøi giaûi ñaùp.

Boán vaät chieáu saùng ñôøi,

Thöù naêm ñaây khoâng coù,

Ngaøy, maët trôøi saùng choùi,

Ñeâm, maët traêng toû raïng,

Löûa chaùy ñoû ñeâm ngaøy,

Choùi saùng khaép moïi nôi,

Chaùnh giaùc saùng toái thaéng,

Saùng naøy saùng voâ thöôïng.

V. DAØMALI (Taïp 49.18, Ñaøm-ma, Ñaïi 2,360c) (Bieät Taïp 15.13, Ñaïi 2,478c)

1) Taïi Saøvatthi.

2) Thieân töû Daømali, sau khi ñeâm ñaõ gaàn maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng choùi saùng toaøn vuøng Jetavana, ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng moät beân. Ñöùng moät beân, Thieân töû Daømali noùi leân baøi keä naøy tröôùc Theá Toân:

3) ÔÛ ñaây, Baø-la-moân,

Tinh caàn, khoâng bieáng nhaùc,

Ñoaïn tröø caùc duïc voïng,

Nhôø vaäy khoâng taùi sanh.

4) Theá Toân beøn traû lôøi:OÂi naøy Daømali,

Vôùi vò Baø-la-moân,

Khoâng coøn gì phaûi laøm,

Vieäc phaûi laøm ñaõ laøm,

Chính laø Baø-la-moân.

Chuùng sanh ñuû tay chaân,

Khoâng tìm ñöôïc chaân ñöùng,

Troâi giaït vaø chìm noåi,

Trong bieån roäng, soâng daøi.

Tìm ñöôïc choã chaân ñöùng,

Khoâ raùo vò aáy ñöùng,

Ñaõ ñeán bôø beân kia,

Vò aáy khoâng troâi giaït.

Vaäy naøy Daømali,

Ví duï aáy laø vaäy.

Cuõng vaäy Baø-la-moân,

Ñoaïn tröø caùc laäu hoaëc,

Saùng suoát vaø kín ñaùo,

Tinh taán tu Thieàn ñònh.

Vò aáy ñaõ ñaït ñöôïc,

Taän cuøng ñöôøng sanh töû,

Ñaõ ñeán bôø beân kia,

Neân khoâng coøn troâi giaït.

VI. KAØMADA (S.i,48) (Taïp 49.20 Thöïc trí, Ñaïi 2, 361a) (Bieät Taïp 15.15, Ñaïi 2, 479a)


1) Ñöùng moät beân, Thieân töû Kaømada baïch Theá Toân:

2) Khoù laøm, baïch Theá Toân,

Theá Toân, thaät khoù laøm.

Tuy vaäy, Kaømada,

Hoï laøm vieäc khoù laøm,

Chính caùc vò höõu hoïc,

Kieân trì tu giôùi ñònh,

Ñaõ choïn ñôøi xuaát gia,

Bieát ñuû, ñem an laïc.

3) Bieát ñuû, baïch Theá Toân,

Bieát ñuû, thaät khoù ñöôïc.

Tuy vaäy, Kaømada,

Hoï ñöôïc ñieàu khoù ñöôïc.

Nhöõng vò loøng öa thích,

Taâm tö ñöôïc ñieàu tònh,

Caû ngaøy vaø caû ñeâm,

YÙ an laïc tu taäp.

4) Khoù tònh, baïch Theá Toân,

Taâm aáy, thaät khoù tònh.

Tuy vaäy, Kaømada,

Hoï tònh taâm khoù tònh.

Nhöõng vò loøng öa thích,

Caùc caên ñöôïc tòch tònh,

Caét ñöùt löôõi töû thaàn,

Baäc Hieàn Thaùnh ñi tôùi.

5) Khoù ñi, baïch Theá Toân,

Con ñöôøng thaät loài loõm.

Tuy vaäy, Kaømada,

Baäc Hieàn Thaùnh vaãn ñi.

Treân con ñöôøng khoù ñi,

Vaø coù nhieàu loài loõm,

Keû phaøm phu vaáp ngaõ,

Treân ñöôøng maát thaêng baèng.

Con ñöôøng ñoái baäc Thaùnh,

Laø con ñöôøng thaêng baèng,

Baäc Thaùnh böôùc thaêng baèng,

Treân ñöôøng maát thaêng baèng.

VII. PANCAØLACANDA (S.i,48)( Taïp 49.12 Ban-xaø-la, Ñaïi 2,358b) (Bieät Taïp 15.7, Ñaïi 2, 477a)

1) Ñöùng moät beân, Thieân töû Pancaølacanda noùi leân baøi keä naøy tröôùc Theá Toân:Daàu giöõa nhöõng chöôùng ngaïi,

Baäc Ñaïi trí Chaùnh giaùc,

Vaãn tìm ñöôïc loái thoaùt,

Vöôït qua moïi chöôùng ngaïi.

Baäc trí hieåu Thieàn ñònh,

Bieát töø boû, toái thaéng,

Baäc Maâu-ni, aån só,

2) Theá Toân leân tieáng:Pancaølacanda,

Daàu giöõa nhöõng chöôùng ngaïi,

Hoï tìm ñöôïc loái thoaùt,

Hoï tìm ñöôïc Chaùnh phaùp

Ñöa ñeán quaû Nieát-baøn.

Nhöõng vò ñaït chaùnh nieäm,

Kieân trì khoâng dao ñoäng,

Hoï laø baäc chôn chaùnh,

Taâm ñieàu phuïc, ñònh tónh.

VIII. TAØYANA (S.i,49) (Dhammapada 313, 314, 311, 312 Thera G 277)

1) Roài Thieân töû Taøyana, tröôùc kia thuoäc ngoaïi ñaïo sö, sau khi ñeâm gaàn maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng, choùi saùng toaøn vuøng Jetavana, ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng moät beân. Ñöùng moät beân, Thieân töû Taøyana noùi leân baøi keä naøy tröôùc Theá Toân:2) OÂi naøy Baø-la-moân,

Tinh taán, caét doøng nöôùc,

Ñoaïn tröø vaø tieâu dieät,

Moïi tham ñaém duïc voïng.

AÅn só khoâng ñoaïn duïc,

Khoâng chöùng ñöôïc nhöùt taâm.

Neáu laøm vieäc phaûi laøm,

Caàn kieân trì, tinh taán.

Xuaát gia, neáu bieáng nhaùc,

Caøng tung vaõi buïi traàn.

Khoâng laøm, hôn laøm dôû,

Laøm dôû sau khoå ñau.

Ñaõ laøm neân laøm toát,

Laøm toát khoâng khoå ñau.

Nhö naém vuïng laù coû,

Coù theå bò ñöùt tay.

Sa-moân haïnh vuïng tu,

Keùo ñeán coõi ñòa nguïc.

Moïi sôû haønh bieáng nhaùc,

Moïi haïnh tu oâ nhieãm,

AÙc haïnh trong Phaïm haïnh,

Khoâng ñöa ñeán quaû lôùn.

3) Thieân töû Taøyana noùi nhö vaäy. Sau khi noùi xong, ñaûnh leã Theá Toân, thaân phía höõu höôùng veà Ngaøi roài bieán maát taïi choã aáy.

4) Roài Theá Toân, sau khi ñeâm aáy ñaõ maõn, lieàn goïi caùc Tyû-kheo.

5) – Naøy caùc Tyû-kheo, ñeâm nay Thieân töû Taøyana, tröôùc kia thuoäc ngoaïi ñaïo sö, sau khi ñeâm ñaõ gaàn maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng choùi saùng toaøn vuøng Jetavana, ñi ñeán Ta, sau khi ñeán, ñaûnh leã Ta roài ñöùng moät beân. Ñöùng moät beân, Thieân töû Taøyana noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Ta:6) “OÂi naøy Baø-la-moân

Tinh taán caét doøng nöôùc,

Ñoaïn tröø vaø tieâu dieät,

Moïi tham ñaém duïc voïng.

AÅn só khoâng ñoaïn duïc,

Khoâng chöùng ñöôïc nhöùt taâm.

Neáu laøm vieäc khoù laøm,

Caàn kieân trì tinh taán,

Xuaát gia neáu bieáng nhaùc,

Caøng tung vaõi buïi traàn.

Khoâng laøm, hôn laøm dôû,

Laøm dôû sau khoå ñau.

Ñaõ laøm neân laøm toát,

Laøm toát khoâng khoå ñau.

Nhö naém vuïng laù coû,

Coù theå bò ñöùt tay,

Sa-moân haïnh vuïng tu,

Keùo ñeán coõi ñòa nguïc.

Moïi sôû haønh bieáng nhaùc,

Moïi haïnh tu oâ nhieãm,

AÙc haïnh trong Phaïm haïnh,

Khoâng ñöa ñeán quaû lôùn”.

7) Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân töû Taøyana noùi nhö vaäy. Noùi vaäy xong, ñaûnh leã Ta, thaân phía höõu höôùng veà Ta vaø bieán maát taïi choã. Naøy caùc Tyû-kheo, haõy ñoïc baøi keä cuûa Taøyana. Naøy caùc Tyû-kheo, haõy hoïc thuoäc loøng baøi keä cuûa Taøyana. Naøy caùc Tyû-kheo, baøi keä cuûa Taøyanan coù ñaày ñuû nghóa lôïi vaø chính laø caên baûn cuûa Phaïm haïnh.IX. CANDIMA (S.i,50) Nguyeät Thieân töû (Taïp 22.8 Nguyeät Thieân töû, Ñaïi 2, 155a) (Bieät Taïp 9.7, Ñaïi 2, 436a)

1) Theá Toân truù ôû Saøvatthi (Xaù-veä).

Luùc baáy giôø, Thieân töû Candima bò Raøhu, vua A-tu-la baét. Roài Thieân töû Candima, töôûng nieäm ñeán Theá Toân, trong luùc aáy noùi leân baøi keä naøy:

2) Ñaûnh leã ñaáng Giaùc Ngoä,

Baäc Anh Huøng muoân thuôû,

Ngaøi laø baäc Giaûi Thoaùt,

Thoaùt ly thaät vieân maõn,

Coøn con bò troùi buoäc,

Haõy cho con quy ngöôõng.

3) Roài Theá Toân, vì Thieân töû Candima, noùi leân baøi keä naøy cho Raøhu, vua A-tu-la:Canda ñaõ quy y,

Nhö Lai, baäc La-haùn,

Raøhu, haõy thaû noù,

Vì chö Phaät thöông ñôøi.

4) Roài Raøhu, vua A-tu-la, giaûi thoaùt cho Thieân töû Candima. Nhö bò hoát hoaûng, Raøhu ñi ñeán Vepacitti, vua A-tu-la, run sôï, loâng toùc döïng ngöôïc vaø ñöùng moät beân. Vaø Vepacitti, vua A-tu-la, noùi leân baøi keä cho Raøhu, vua A-tu-la, ñang ñöùng moät beân:5) Vì sao, nhö hoát hoaûng,

Raøhu thaû Canda,

OÂng ñeán, loøng run sôï,

OÂng ñöùng, taâm kinh hoaøng?

6) – Ñaàu con beå thaønh baûy,

Ñôøi con khoâng haïnh phuùc,

Vôùi lôøi keä ñöùc Phaät,

Neáu khoâng thaû Canda.

X. SURIYA: (S.i,51) Nhaät Thieân töû...

1) Luùc baáy giôø, Thieân töû Suriya bò Raøhu, vua A-tu-la baét. Roài Thieân töû Suriya töôûng nieäm ñeán Theá Toân, trong luùc aáy noùi leân baøi keä naøy:2) Ñaûnh leã ñaáng Giaùc Ngoä,

Baäc Anh Huøng muoân thuôû,

Ngaøi laø baäc Giaûi Thoaùt,

Thoaùt ly thaät vieân maõn,

Coøn con bò troùi buoäc,

Haõy cho con quy ngöôõng.

3) Roài Theá Toân, vì Thieân töû Suriya, noùi leân baøi keä naøy cho Raøhu, vua A-tu-la:Suriya ñaõ quy y,

Nhö Lai baäc La-haùn,

Raøhu, haõy thaû noù,

Vì chö Phaät thöông ñôøi.

OÂng ñi giöõa hö khoâng,

Chôù nuoát Suriya,

Trong theá giôùi toái taêm,

Ñaõ ñem laïi aùnh saùng,

Laø maët trôøi saùng choùi,

Laø dóa troøn höïc ñoû,

Laø loø löûa chaùy noùng,

Laø baø con cuûa Ta.

Naøy Raøhu, (Ta noùi):

Haõy thaû Suriya.

4) Roài Raøhu, vua A-tu-la, giaûi thoaùt cho Thieân töû Suriya. Nhö bò hoát hoaûng, Raøhu ñi ñeán Vepacitti, vua A-tu-la run sôï, loâng toùc döïng ngöôïc vaø ñöùng moät beân. Vaø Vepacitti, vua A-tu-la, noùi leân baøi keä cho Raøhu, vua A-tu-la, ñang ñöùng moät beân:5) Vì sao, nhö hoát hoaûng,

Raøhu, thaû Suriya,

OÂng ñeán, loøng run sôï,

OÂng ñöùng, taâm kinh hoaøng?

6) – Ñaàu con beå thaønh baûy,

Ñôøi con khoâng haïnh phuùc,

Vôùi lôøi keä ñöùc Phaät,

Neáu khoâng thaû Suriya.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương