Kinh töÔng öng boä taäp I


VIII. PHAÅM ÑOAÏN (S.i,41)tải về 1.75 Mb.
trang7/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

VIII. PHAÅM ÑOAÏN (S.i,41)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân nhaân aáy noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:I. ÑOAÏN SAÙT (S.i,41)Saùt vaät gì ñöôïc laïc?

Saùt vaät gì khoâng saàu?

Coù moät phaùp loaïi gì,

Ngaøi taùn ñoàng saùt haïi,

Toân giaû Gotama?

(Theá Toân):Saùt phaãn noä ñöôïc laïc,

Saùt phaãn noä khoâng saàu,

Phaãn noä vôùi ñoäc caên,

Vôùi vò ngoït toái thöôïng,

Phaùp aáy, baäc Thaùnh Hieàn,

Taùn ñoàng söï saùt haïi.

Saùt phaùp aáy khoâng saàu,

Naøy (Hieàn giaû) Thieân nhaân.

II. COÃ XE (S.i,41)

Coã xe hieän töôùng gì?Ngoïn löûa hieän töôùng gì?

Vöông quoác hieän töôùng gì?

Phuï nöõ hieän töôùng gì?

Côø hieän töôùng coã xe,Khoùi hieän töôùng ngoïn löûa,

Vua hieän töôùng vöông quoác,

Choàng hieän töôùng nöõ nhaân.

III. TAØI SAÛN (S.i,42)

Taøi saûn gì ôû ñôøi,Ñoái ngöôøi laø toái thöôïng?

Söï gì kheùo tu trì,

Ñöa ñeán chôn an laïc?

Vaät gì ngoït toái thöôïng,

Trong taát caû vò ngoït?

Soáng cuoäc soáng theá naøo,

Ñöôïc goïi soáng toái thöôïng?

Loøng tin ôû ñôøi naøy,Laø taøi saûn toái thöôïng.

Chaùnh phaùp kheùo tu trì,

Ñöa ñeán chôn an laïc.

Söï thaät ngoït toái thöôïng,

Trong taát caû vò ngoït.

Soáng cuoäc soáng trí tueä,

Ñöôïc goïi soáng toái thöôïng.

IV. MÖA (S.i,42)Vaät gì ñöôïc moïc leân,

Laø moïc leân toái thöôïng?

Vaät gì ñöôïc rôi xuoáng,

Laø rôi xuoáng toái thöôïng?

Vaät gì thöôøng boä haønh?

Vaät gì thuyeát toái thöôïng?

(Moät Thieân nhaân):

Hoät gioáng ñöôïc moïc leân,

Laø moïc leân toái thöôïng.

Côn möa ñöôïc rôi xuoáng,

Laø rôi xuoáng toái thöôïng.

Con boø thöôøng boä haønh,

Con trai thuyeát toái thöôïng.

(Theá Toân):Hueä minh ñöôïc moïc leân,

Laø moïc leân toái thöôïng.

Voâ minh ñöôïc rôi xuoáng,

Laø rôi xuoáng toái thöôïng.

Taêng-giaø thöôøng boä haønh,

Ñöùc Phaät thuyeát toái thöôïng.

V. KHUÛNG BOÁ (S.i,42)Vì sao ôû ñôøi naøy,

Raát nhieàu ngöôøi sôï haõi,

Daàu con ñöôøng ñeà caäp,

Döôùi hình thöùc sai bieät ?

Con hoûi Gotama,

Baäc trí tueä saùng suoát,

Phaûi an truù choã naøo,

Khoûi sôï haõi ñôøi sau?

(Theá Toân):Haõy chaùnh truù lôøi, yù,

Thaân nghieäp chôù laøm aùc.

Neáu an truù trong nhaø,

Vôùi taøi saûn doài daøo,

Haõy tín taâm, nhu hoøa,

Chia taøi saûn, hoøa nhaõ.

An truù boán phaùp naøy,

Khoâng sôï haõi ñôøi sau.

VI. KHOÂNG GIAØ (S.i,43)

Ai giaø, ai khoâng giaø?Theá naøo goïi phi ñaïo?

Vaät gì chöôùng ngaïi phaùp?

Vaät gì ñeâm ngaøy dieät?

Vaät gì ueá Phaïm haïnh?

Vaät gì taém khoâng nöôùc?

Ñôøi bao nhieâu loã troáng,

Treân aáy, taâm khoâng truù?

Con ñeán hoûi Theá Toân,

Mong bieát caâu traû lôøi!

Saéc höõu tình bò giaø,Danh taùnh laïi khoâng giaø,

Tham duïc goïi phi ñaïo,

Tham aùi, chöôùng ngaïi phaùp.

Tuoåi taùc ñeâm, ngaøy dieät,

Nöõ nhaân ueá Phaïm haïnh,

Ñaém tröôùc trong ueá naøy,

Laø toaøn theå chuùng sanh.

Khoå haïnh vaø Phaïm haïnh,

Laø taém khoâng caàn nöôùc,

Saùu loã troáng ôû ñôøi,

Treân aáy, taâm khoâng truù,

Bieáng nhaùc vaø phoùng daät,

Ueå oaûi, khoâng töï cheá,

Thuïy mieân vaø hoân traàm,

Caû saùu loã troáng naøy,

Caàn ly khai taát caû.

VII. TOÂN CHUÛ (S.i,43)

Vaät gì chuû ôû ñôøi?Haøng hoùa gì toái thöôïng?

Vaät gì laøm ræ seùt,

Löôõi kieám ôû treân ñôøi?

Vaät gì ôû ñôøi naøy,

Taùc thaønh coõi ñòa nguïc?

Ai ñem ñi, bò chaän?

Ai ñem ñi, ñöôïc öa?

Ai thöôøng xuyeân ñi laïi,

Ñöôïc keû trí hoan hyû?

Theá löïc chuû ôû ñôøi,Nöõ nhaân, vaät toái thöôïng.

Phaãn noä laøm ræ seùt,

Löôõi kieám ôû treân ñôøi.

Keû troäm ôû ñôøi naøy,

Taùc thaønh coõi ñòa nguïc.

Troäm ñem ñi, bò chaän,

Sa-moân ñem, ñöôïc öa,

Sa-moân thöôøng ñi laïi,

Ñöôïc keû trí hoan hyû.

VIII. DUÏC (S.i,44)

Nghó lôïi, khoâng cho ai,Con ngöôøi töø boû gì?

Thieän gì neân thoát ra?

AÙc gì neân ngaên chaän?

Con ngöôøi khoâng cho mình,Khoâng neân töø boû mình,

Lôøi thieän, neân thoát ra,

Lôøi aùc, neân ngaên chaän.

IX. LÖÔNG THÖÏC (S.i,44)

Caùi gì coät löông thöïc?Caùi gì huùt taøi saûn?

Caùi gì loâi cuoán ngöôøi?

ÔÛ ñôøi, khoù boû gì?

Caùi gì buoäc phaøm nhaân,

Nhö chim bò baãy saäp?

Loøng tin coät löông thöïc,Thaàn taøi huùt taøi saûn.

Loøng muoán loâi cuoán ngöôøi,

ÔÛ ñôøi, muoán (icchaø) khoù boû.

Ham muoán buoäc phaøm nhaân,

Nhö chim bò baãy saäp.

X. CHÔÙP (S.i,44)

Vaät gì chieáu saùng ñôøi?Vaät gì thöùc tænh ñôøi?

Ai coïng nghieäp vôùi ngöôøi?

Cöû chæ chuùng laø gì?

Ai nuoâi keû nhaùc, sieâng,

Nhö meï nuoâi con caùi?

Höõu tình gì trì maïng,

Y cöù vaøo ñòa ñaïi?

Trí tueä chieáu saùng ñôøi,Chaùnh nieäm thöùc tænh ñôøi,

Boø coïng nghieäp vôùi ngöôøi,

Ñöôøng caøy laø con ñöôøng.

Möa nuoâi keû nhaùc, sieâng,

Nhö meï nuoâi con caùi.

Möa trì maïng chuùng sanh,

Y cöù vaøo ñòa ñaïi.

XI. KHOÂNG TRANH LUAÄN (S.i,44)

Ai khoâng tranh luaän ñôøi?Ai soáng khoâng hoaïi dieät?

Ai roõ ham muoán ñôøi?

Ai thöôøng xuyeân töï taïi?

Ai an truù nhö vaäy,

Cha, meï, anh ñaûnh leã?

Ai daàu coù haï sanh,

Ñöôïc Saùt-lî toân kính?

Sa-moân khoâng tranh ñôøi,Sa-moân soáng khoâng dieät,

Sa-moân roõ duïc voïng,

Sa-moân thöôøng töï taïi,

Sa-moân truù nhö vaäy,

Cha, meï, anh kính leã.

Sa-moân daàu haï sanh,

Ñöôïc Saùt-lî toân kính.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương