Kinh töÔng öng boä taäp Itải về 1.75 Mb.
trang6/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

VI. PHAÅM GIAØ

I. GIAØ (S.i,36)

Vaät gì toát ñeán giaø?Vaät gì toát kieân truù?

Vaät gì vaät baùu ngöôøi?

Vaät gì cöôùp khoù ñoaït?

Giôùi laø toát ñeán giaø,Tín laø toát kieân truù,

Tueä, vaät baùu loaøi Ngöôøi,

Coâng ñöùc, cöôùp khoù ñoaït.

II. KHOÂNG GIAØ

Vaät gì toát khoâng giaø?Vaät gì toát tröôøng cöûu?

Vaät gì vaät baùu ngöôøi?

Vaät gì cöôùp khoâng ñoaït?

Giôùi laø toát khoâng giaø,Tín laø toát tröôøng cöûu,

Tueä, vaät baùu loaøi Ngöôøi,

Coâng ñöùc, cöôùp khoâng ñoaït.

III. BAÏN

Ai baïn keû ñi ñöôøng?Ai baïn ngöôøi ôû nhaø?

Ai baïn khi caàn thieát?

Ai baïn cho ñôøi sau?

Baïn ñöôøng, baïn ñi ñöôøng,

Baïn ôû nhaø laø meï,Baïn beø khi caàn thieát,

Môùi laø baïn thöôøng xuyeân,

Coâng ñöùc töï mình laøm,

Laø baïn cho ñôøi sau.

IV. CÔ SÔÛ

Vaät gì, cô sôû ngöôøi?Vaät gì, baïn toái thöôïng (ôû ñôøi)?

Höõu tình gì trì maïng?

Y cöù vaøo ñòa ñaïi?

Con laø cô sôû ngöôøi,Vôï laø baïn toái thöôïng,

Thaàn möa laø trì maïng,

Y cöù vaøo ñòa ñaïi.

V. SANH NHAÂN

Caùi gì sanh thaønh ngöôøi?Caùi gì luoân dong ruoãi?

Caùi gì chòu luaân hoài?

Caùi gì ngöôøi sôï haõi?

AÙi duïc sanh thaønh ngöôøi,Chính taâm luoân dong ruoãi,

Chuùng sanh chòu luaân hoài,

Ñau khoå, ngöôøi sôï haõi.

VI. SANH NHAÂN

Caùi gì sanh thaønh ngöôøi?Caùi gì luoân dong ruoãi?

Caùi gì chòu luaân hoài?

Vì ñaâu, khoâng giaûi thoaùt?

AÙi duïc sanh thaønh ngöôøi,Chính taâm luoân rong ruoãi,

Chuùng sanh chòu luaân hoài,

Vì khoå, khoâng giaûi thoaùt.

VII. SANH NHAÂN

Caùi gì sanh thaønh ngöôøi?Caùi gì luoân dong ruoãi?

Caùi gì chòu luaân hoài?

Caùi gì ngöôøi nöông töïa?

AÙi duïc sanh thaønh ngöôøi,Chính taâm luoân dong ruoãi,

Chuùng sanh chòu luaân hoài,

Chính nghieäp, ngöôøi nöông töïa.

VIII. PHI ÑAÏO

Caùi gì goïi phi ñaïo?Caùi gì dieät ngaøy ñeâm?

Caùi gì ueá Phaïm haïnh?

Caùi gì taém khoâng nöôùc?

Tham duïc goïi phi ñaïo,Tuoåi taùc dieät ngaøy ñeâm,

Nöõ nhaân ueá Phaïm haïnh,

Khieán loaøi Ngöôøi heä luïy,

Khoå haïnh vaø Phaïm haïnh,

Laø taém khoâng caàn nöôùc.

IX. NGÖÔØI BAÏN

Caùi gì laøm ngöôøi baïn?Caùi gì giaùo hoùa ngöôøi?

Caùi gì ngöôøi aùi laïc?

Giaûi thoaùt moïi khoå ñau?

Tín thaønh laøm baïn ngöôøi,Trí tueä giaùo hoùa ngöôøi,

Ngöôøi aùi laïc Nieát-baøn,

Giaûi thoaùt moïi khoå ñau.

X. NGÖÔØI THI SÓ

Vaät gì nhaân keä tuïng?Vaät gì laøm töï cuù ?

Vaät gì keä y cöù?

Vaät gì keä an truù?

AÂm vaän nhaân keä tuïng,Vaên töï laøm töï cuù,

Keä yù cöù ñeà danh,

Keä an truù thi nhaân.

VII. PHAÅM THAÉNG (S.i,39)

I. DANH (S.i,39)

Vaät gì thaéng taát caû?Vaät gì khoâng soá hôn?

Vaø coù moät phaùp naøo,

Moïi vaät ñeàu tuøy thuoäc ?

Danh vöôït thaéng taát caû,Danh khoâng soá naøo hôn,

Chính danh laø moät phaùp,

Moïi vaät ñeàu tuøy thuoäc.

II. TAÂM (S.i,39)

Vaät gì daét daãn ñôøi?Vaät gì töï naõo haïi?

Vaø coù moät phaùp naøo,

Moïi vaät ñeàu tuøy thuoäc?

Chính taâm daét daãn ñôøi,Chính taâm töï naõo haïi,

Chính taâm laø moät phaùp,

Moïi vaät ñeàu tuøy thuoäc.

III. KHAÙT AÙI (S.i,39)

Vaät gì daãn daét ñôøi?Vaät gì töï naõo haïi?

Vaø coù moät phaùp naøo,

Moïi vaät ñeàu tuøy thuoäc?

Chính aùi laø moät ñôøi,Chính aùi töï naõo haïi,

Chính aùi laø moät phaùp,

Moïi vaät ñeàu tuøy thuoäc.

IV. KIEÁT SÖÛ (S.i,39)

Vaät gì troùi buoäc ñôøi?Vaät gì daãn haønh ñôøi?

Do ñoaïn tröø phaùp gì,

Môùi ñöôïc goïi Nieát-baøn?

Chính hyû troùi buoäc ñôøi,Taàm caàu daãn haønh ñôøi,

Do ñoaïn tröø khaùt aùi,

Môùi ñöôïc goïi Nieát-baøn.

V. TRIEÀN PHÖÔÏC (S.i,39)

Vaät gì trieàn phöôïc ñôøi?Vaät gì daãn haønh ñôøi?

Do ñoaïn tröø phaùp gì,

Moïi trieàn phöôïc ñoaïn dieät?

Chính hyû trieàn phöôïc ñôøi,Taàm caàu daãn haønh ñôøi,

Do ñoaïn tröø khaùt aùi,

Moïi trieàn phöôïc ñoaïn dieät.

VI. BÒ AÙP ÑAÛO (S.i,40)

Vaät gì aùp ñaûo ñôøi?Vaät gì bao phuû ñôøi?

Teân gì baén truùng ñôøi?

Bôûi gì thöôøng huaân taäp?

Söï cheát aùp ñaûo ñôøi,Giaø nua bao phuû ñôøi,

Teân aùi baén truùng ñôøi,

Bôûi duïc, thöôøng huaân taäp.

VII. BÒ TREO COÄT (S.i,40)

Vaät gì treo coät ñôøi?Vaät gì bao phuû ñôøi?

Vaät gì ñoùng kín ñôøi?

Treân gì ñôøi an truù?

Khaùt aùi treo coät ñôøi,Giaø nua bao phuû ñôøi,

Söï cheát ñoùng kín ñôøi,

Treân khoå, ñôøi an truù.

VIII. BÒ ÑOÙNG KÍN (S.i,40)

Vaät gì ñoùng kín ñôøi?Treân gì ñôøi an truù?

Vaät gì treo coät ñôøi?

Vaät gì bao phuû ñôøi?

Söï cheát ñoùng kín ñôøi,Treân khoå, ñôøi an truù,

Khaùt aùi treo coät ñôøi,

Giaø nua bao phuû ñôøi.

IX. ÖÔÙC MUOÁN (S.i,40)

Vaät gì troùi buoäc ñôøi?Ñieàu phuïc gì ñöôïc thoaùt?

Vaät gì ñöôïc ñoaïn tröø,

Khieán moïi phöôïc ñoaïn taän?

Öôùc muoán troùi buoäc ñôøi,Ñieàu phuïc duïc ñöôïc thoaùt,

Öôùc muoán ñöôïc ñoaïn tröø,

Moïi trieàn phöôïc ñoaïn taän.

X. ÑÔØI (Theá gian) (S.i,41)

Treân gì theá gian sanh?Treân gì ñöôïc giao tieáp?

Theá gian chaáp tröôùc gì?

Treân gì ñôøi khoå naõo?

Treân saùu, theá gian sanh,Treân saùu, ñöôïc giao tieáp,

Theá gian chaáp tröôùc saùu,

Treân saùu, ñôøi khoå naõo.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương