Kinh töÔng öng boä taäp I


CHÖÔNG XI : TÖÔNG ÖNG SAKKA I. PHAÅM THÖÙ NHÖÙTtải về 1.75 Mb.
trang25/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

CHÖÔNG XI : TÖÔNG ÖNG SAKKA

I. PHAÅM THÖÙ NHÖÙT

I. SUVÌRA (S.i,216)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Saøvatthi, Jetavana, taïi vöôøn oâng Anaøthapindika.

2) Roài Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo:

“– Naøy caùc Tyû-kheo”. – Baïch Theá Toân. Caùc vò Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân.

3) Theá Toân noùi nhö sau:

4) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, caùc Asuøra (A-tu-la) taán coâng Thieân chuû. Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka goïi Thieân töû Suvìra:

“ – Naøy Suvìra thaân yeâu, caùc Asuøra aáy taán coâng chö Thieân. Naøy Suvìra thaân yeâu, haõy ñi ngheânh ñaùnh caùc Asuøra”.

“ – Thöa vaâng, Toân giaû”.

Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân töû Suvìra vaâng ñaùp Thieân chuû Sakka, nhöng phoùng daät, khoâng chòu laøm gì.

5) Laàn thöù hai, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka goïi Thieân töû Suvìra:

“ – Naøy Suvìra thaân yeâu, caùc Asuøra aáy taán coâng chö Thieân. Naøy Suvìra thaân yeâu, haõy ñi ngheânh ñaùnh caùc Asuøra”.

“ – Thöa vaâng, Toân giaû”

Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân töû Suvìra vaâng ñaùp Thieân chuû Sakka, nhöng phoùng daät, khoâng chòu laøm gì.

6) Laàn thöù ba, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka goïi Thieân töû Suvìra:

“ – Naøy Suvìra thaân yeâu, caùc Asuøra aáy taán coâng chö Thieân. Naøy Suvìra thaân yeâu, haõy ñi ngheânh ñaùnh caùc Asuøra”.

“ – Thöa vaâng, Toân giaû”.

Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân töû Suvìra vaâng ñaùp Thieân chuû Sakka, nhöng phoùng daät khoâng chòu laøm gì.

7) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka noùi leân baøi keä vôùi Thieân töû Suvìra:

Khoâng noã löïc, tinh caàn,

Vaãn ñaït ñöôïc an laïc,

Suvìra haõy ñi,

Giuùp ta ñaït phaùp aáy.

(Suvìra):8) Keû nhaùc, khoâng noã löïc,

Vaø khoâng laøm vieäc gì,

Moïi öôùc voïng thaønh ñaït,

Höôùng toái thöôïng laø gì?

(Naøy Sakka).

(Sakka):


9) Keû nhaùc, khoâng noã löïc,

Chöùng ñöôïc toái haäu laïc.

Suvìra haõy ñi,

Giuùp ta ñaït phaùp aáy.

(Suvìra):10) Naøy Thieân chuû Sakka,

Khoâng laøm, chöùng laïc aáy,

Khoâng saàu, khoâng nhieät naõo,

Höôùng toái thöôïng laø gì?

(Naøy Sakka).

(Sakka):


11) Neáu khoâng coù laøm gì,

Thôøi khoâng coù taùi sanh,

Ñöôøng aáy höôùng Nieát-baøn.

Suvìra, haõy ñi,

Giuùp ta ñaït phaùp aáy.

12) Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka aáy, soáng nhôø quaû coâng ñöùc cuûa mình, trò vì vaø cai trò chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân, seõ laø ngöôøi taùn thaùn noã löïc vaø tinh taán. ÔÛ ñaây, naøy caùc Tyû-kheo, caùc OÂng laøm cho saùng choùi, vò aáy khi caùc OÂng xuaát gia trong phaùp luaät kheùo thuyeát nhö vaäy, noã löïc, tinh caàn hay tinh taán ñeå ñaït ñöôïc nhöõng gì chöa ñaït, ñeå chöùng ñöôïc nhöõng gì chöa chöùng, ñeå ngoä ñöôïc nhöõng gì chöa ngoä.II. SUSÌMA (S.i,217)

1) Truù ôû Saøvatthi, taïi Jetavana.

2) Roài Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo: “– Naøy caùc Tyû-kheo”. “– Baïch Theá Toân”. Caùc Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân.

3) Theá Toân noùi nhö sau:

4) – Naøy caùc Tyû-kheo, thuôû xöa caùc A-tu-la taán coâng chö Thieân. Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka goïi Thieân töû Susìma:

“ – Naøy Susìma thaân yeâu, caùc A-tu-la aáy taán coâng chö Thieân. Naøy Susìma thaân yeâu, haõy ñi ngheânh ñaùnh caùc A-tu-la”.

“– Thöa vaâng, Toân giaû”.

Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân töû Susìma vaâng ñaùp Thieân chuû Sakka, nhöng phoùng daät, khoâng chòu laøm gì.

5) Laàn thöù hai, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka goïi Thieân töû Susìma... nhöng phoùng daät, khoâng chòu laøm gì.

6) Laàn thöù ba, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka goïi Thieân töû Susìma... nhöng phoùng daät, khoâng chòu laøm gì.

7) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka noùi leân baøi keä vôùi Thieân töû Susìma:

Khoâng noã löïc tinh caàn,

Vaãn ñaït ñöôïc an laïc,

Susìma haõy ñi,

Giuùp ta ñaït phaùp aáy.

(Susìma):8) Keû nhaùc khoâng noã löïc,

Vaø khoâng laøm ñöôïc gì,

Moïi duïc (Kaøma) ñeàu thaønh ñaït,

Höôùng toái thöôïng laø gì?

(Naøy Sakka)

(Sakka):


9) Keû nhaùc khoâng noã löïc,

Chöùng ñöôïc toái haäu laïc,

Susìma haõy ñi,

Giuùp ta ñaït phaùp aáy.

(Susìma):10) Naøy Thieân chuû Sakka,

Khoâng laøm, chöùng laïc aáy,

Khoâng saàu, khoâng nhieät naõo,

Höôùng toái thöôïng laø gì?

(Naøy Sakka).

(Sakka):


11) Neáu khoâng coù laøm gì,

Thôøi khoâng coù taùi sanh,

Ñöôøng aáy höôùng Nieát-baøn,

Susìma, haõy ñi,

Giuùp ta ñaït quaû aáy.

12) Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka aáy, soáng nhôø quaû coâng ñöùc cuûa mình, trò vì vaø cai trò chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân, seõ laø ngöôøi taùn thaùn, noã löïc vaø tinh taán. ÔÛ ñaây, naøy caùc Tyû-kheo, caùc OÂng laøm cho saùng choùi vò aáy khi caùc OÂng xuaát gia trong phaùp luaät kheùo thuyeát nhö vaäy, noã löïc, tinh caàn, tinh taán ñeå ñaït ñöôïc nhöõng gì chöa ñaït, ñeå chöùng nhöõng gì chöa chöùng, ñeå ngoä nhöõng gì chöa ngoä.III. DHAJAGGAM: ÑAÀU LAÙ CÔØ (S.i,218)

1) (Theá Toân) truù ôû Saøvatthi, Jetavana, taïi vöôøn oâng Anaøthapindika.

2) Roài Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo: “– Naøy caùc Tyû-kheo”. “– Thöa vaâng, baïch Theá Toân”. Caùc Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân.

3) Theá Toân noùi nhö sau:

4) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, moät cuoäc chieán döõ doäi khôûi leân giöõa chö Thieân vaø caùc Asuøra.

5) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka goïi chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân:

“ – Naøy thaân höõu, khi caùc OÂng laâm chieán, neáu sôï haõi, hoaûng hoát hay loâng toùc döïng ngöôïc coù khôûi leân; luùc aáy, caùc OÂng haõy nhìn nôi ñaàu ngoïn côø cuûa ta. Khi caùc OÂng nhìn leân ñaàu ngoïn côø cuûa ta, thôøi sôï haõi, hoaûng hoát hay loâng toùc döïng ngöôïc seõ tieâu dieät.

6) Neáu caùc OÂng khoâng ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa ta, thôøi haõy ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Pajaøpati. Khi caùc OÂng ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Pajaøpati, thôøi sôï haõi, hoaûng hoát hay loâng toùc döïng ngöôïc coù khôûi leân, cuõng seõ tieâu dieät.

7) Neáu caùc OÂng khoâng ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Pajaøpati, haõy ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Varuna. Khi caùc OÂng ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Varuna, thôøi sôï haõi, hoaûng hoát hay loâng toùc döïng ngöôïc coù khôûi leân cuõng seõ tieâu dieät.

8) Neáu caùc OÂng khoâng ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Varuna, haõy ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Isaøna. Khi caùc OÂng ngoù leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Isaøna, thôøi sôï haõi, hoaûng hoát hay loâng toùc döïng ngöôïc coù khôûi leân, cuõng seõ tieâu dieät”.

9) Naøy caùc Tyû-kheo, khi hoï nhìn leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân chuû Sakka, hay khi hoï nhìn leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Pajaøpati, hay khi hoï nhìn leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Varuna, hay khi hoï nhìn leân ñaàu ngoïn côø cuûa Thieân vöông Isaøna, thôøi sôï haõi, hoaûng hoát hay loâng toùc döïng ngöôïc ñöôïc khôûi leân, coù theå seõ bieán dieät vaø seõ khoâng bieán dieät.

10) Vì côù sao? Naøy caùc Tyû-kheo, vì Thieân chuû Sakka chöa ñoaïn dieät tham, chöa ñoaïn dieät saân, chöa ñoaïn dieät si, coøn nhaùt gan, hoaûng hoát, hoaûng sôï, hoaûng chaïy.

11) Vaø naøy caùc Tyû-kheo, Ta noùi nhö sau: Naøy caùc Tyû-kheo, khi caùc OÂng ñi vaøo röøng, ñi ñeán goác caây hay ñi ñeán nhaø troáng, neáu run sôï, hoaûng hoát, hay loâng toùc döïng ngöôïc coù khôûi leân, trong khi aáy haõy nieäm nhôù ñeán Ta: “Ngaøi laø Theá Toân, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhôn Sö, Phaät, Theá Toân”.

12) Naøy caùc Tyû-kheo, khi caùc OÂng nieäm nhôù ñeán Ta, thôøi sôï haõi, hoaûng hoát hay loâng toùc döïng ngöôïc coù khôûi leân, seõ ñöôïc tieâu dieät.

13) Neáu caùc OÂng khoâng nieäm nhôù ñeán Ta, haõy nieäm nhôù ñeán Phaùp: “Ñaây laø Phaùp do Theá Toân kheùo thuyeát, thieát thöïc hieän taïi, coù quaû töùc thôøi, ñeán ñeå maø thaáy, coù khaû naêng höôùng thöôïng, do ngöôøi trí töï mình giaùc hieåu”.

14) Naøy caùc Tyû-kheo, khi caùc OÂng nieäm nhôù ñeán Phaùp, thôøi sôï haõi, hoaûng hoát hay loâng toùc döïng ngöôïc coù khôûi leân seõ tieâu dieät.

15) Neáu caùc OÂng khoâng nieäm nhôù ñeán Phaùp, haõy nieäm nhôù ñeán chuùng Taêng: “Chuùng Taêng ñeä töû Theá Toân laø baäc thieän haïnh; chuùng Taêng ñeä töû Theá Toân laø baäc tröïc haïnh; chuùng Taêng ñeä töû Theá Toân laø baäc chaùnh haïnh; chuùng Taêng ñeä töû Theá Toân laø baäc nhö phaùp haønh, töùc laø boán ñoâi, taùm chuùng. Chuùng Taêng ñeä töû naøy cuûa Theá Toân ñaùng ñöôïc cuùng döôøng, ñaùng ñöôïc hieán daâng, ñaùng ñöôïc boá thí, ñaùng ñöôïc chaáp tay, laø voâ thöôïng phöôùc ñieàn ôû treân ñôøi”.

16) Naøy caùc Tyû-kheo, khi caùc OÂng nieäm nhôù ñeán chuùng Taêng, thôøi sôï haõi, hoaûng hoát, hay loâng toùc döïng ngöôïc coù khôûi leân seõ tieâu dieät.

17) Vì sao? Naøy caùc Tyû-kheo, Nhö Lai, baäc ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri ñaõ ly tham, ly saân, ly si, khoâng nhaùt gan, khoâng hoaûng hoát, khoâng hoaûng sôï, khoâng hoaûng chaïy.

18) Theá Toân noùi nhö vaäy, Thieän Theä noùi vaäy xong, baäc Ñaïo Sö noùi tieáp:Naøy caùc vò Tyû-kheo,

Trong röøng hay goác caây,

Hay taïi caên nhaø troáng,

Haõy nieäm baäc Chaùnh Giaùc.

Caùc OÂng coù sôï haõi,

Sôï haõi seõ tieâu dieät.

Neáu khoâng tö nieäm Phaät,

Toái thöôïng chuû ôû ñôøi,

Vaø cuõng laø Ngöu vöông,

Trong theá giôùi loaøi Ngöôøi,

Vaäy haõy tö nieäm Phaùp,

Höôùng thöôïng, kheùo tuyeân thuyeát.

Neáu khoâng tö nieäm Phaùp,

Höôùng thöôïng, kheùo tuyeân thuyeát,

Vaäy haõy tö nieäm Taêng,

Laø phöôùc ñieàn voâ thöôïng.

Vaäy naøy caùc Tyû-kheo,

Nhö vaäy tö nieäm Phaät,

Tö nieäm Phaùp vaø Taêng,

Sôï haõi hay hoaûng hoát,

Hay loâng toùc döïng ngöôïc,

Khoâng bao giôø khôûi leân.

IV. VEPACITTI HAY KHAM NHAÃN (S.i,220)

1) Taïi Saøvatthi, Jetavana... (nhö treân)...

2) Theá Toân thuyeát nhö sau:

3) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, cuoäc chieán xaûy ra giöõa chö Thieân vaø caùc Asura, raát laø khoác lieät.

4) Naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti, vua caùc A-tu-la goïi caùc A-tu-la:

“– Naøy Thaân höõu, trong cuoäc chieán ñang khôûi leân giöõa chö Thieân vaø loaøi A-tu-la, raát laø khoác lieät, neáu caùc A-tu-la thaéng vaø chö Thieân baïi, haõy troùi Thieân chuû Sakka (hai tay, hai chaân) vaø thöù naêm laø coå vaø daét vò aáy ñeán tröôùc maët ta, trong thaønh cuûa caùc A-tu-la”.

5) Coøn Thieân chuû Sakka goïi chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân:

“– Naøy Thaân höõu, trong traän chieán giöõa chö Thieân vaø caùc loaøi A-tu-la, traän chieán raát khoác lieät, neáu chö Thieân thaéng vaø caùc loaøi A-tu-la baïi, haõy troùi Vepacitti, vua caùc A-tu-la (hai tay, hai chaân) thöù naêm laø coå, vaø daét vò aáy leân tröôùc maët ta, trong giaûng ñöôøng Sudhamma (Thieän Phaùp)”.

6) Nhöng naøy caùc Tyû-kheo trong traän chieán aáy chö Thieân thaéng vaø caùc loaøi A-tu-la baïi.

7) Roài naøy caùc Tyû-kheo, chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân troùi A-tu-la vöông Vepacitti, troùi hai tay, hai chaân vaø thöù naêm laø coå, roài daãn ñeán tröôùc maët Thieân chuû Sakka, trong giaûng ñöôøng Sudhamma.

8) Taïi ñaây, naøy caùc Tyû-kheo, vua caùc A-tu-la, Vepacitti bò troùi hai tay, hai chaân vaø thöù naêm laø coå, khi Thieân chuû Sakka ñi vaøo vaø ñi ra khoûi giaûng ñöôøng Sudhamma, nhieác maéng, maï lî Thieân chuû Sakka vôùi nhöõng lôøi thoâ aùc, ñoäc ngöõ.

9) Roài naøy caùc Tyû-kheo, ngöôøi ñaùnh xe Maøtali noùi leân nhöõng baøi keä vôùi Thieân chuû Sakka:Naøy Thieân chuû Sakka,

Coù phaûi laø OÂng sôï,

Hay vì OÂng yeáu heøn,

Neân môùi phaûi kham nhaãn,

Khi OÂng nghe aùc ngöõ,

Töø Vepacitti?

(Sakka):


10) Khoâng phaûi vì sôï haõi,

Khoâng phaûi vì yeáu heøn,

Maø ta phaûi kham nhaãn,

Vôùi Vepacitti.

Sao keû trí nhö ta,

Laïi lieân heä ngöôøi ngu?

(Maøtali):11) Keû ngu caøng noåi khuøng,

Neáu khoâng ngöôøi ñoái trò,

Vaäy vôùi hình phaït naëng,

Keû trí trò ngöôøi ngu.

(Sakka):


12) Nhö vaäy theo ta nghó,

Chæ ñoái trò ngöôøi ngu,

Bieát keû khaùc phaãn noä,

Giöõ nieäm taâm an tònh.

(Maøtali):13) Hôõi naøy Vaøsana,

Söï kham nhaãn nhö vaäy,

Ta thaáy laø loãi laàm,

Khi keû ngu nghó raèng:

Vì sôï ta, noù nhaãn”Keû ngu caøng haêng tieát,

Nhö boø thaáy ngöôøi chaïy,

Caøng hung haêng ñuoåi daøi.

(Sakka):


14) Haõy ñeå noù suy nghó,

Nhö yù noù mong muoán,

Nghó raèng, ta kham nhaãn,

Vì ta sôï haõi noù.

Trong tö lôïi toái thöôïng,

Khoâng gì hôn kham nhaãn.

Ngöôøi ñaày ñuû söùc maïnh,

Chòu nhaãn ngöôøi yeáu keùm,

Nhaãn aáy goïi toái thöôïng,

Thöôøng nhaãn keû yeáu heøn.

Söùc maïnh cuûa keû ngu,

Ñöôïc xem laø söùc maïnh,

Thôøi söùc maïnh keû maïnh,

Laïi ñöôïc goïi yeáu heøn.

Ngöôøi maïnh hoä trì phaùp,

Khoâng noùi lôøi phaûn öùng,

Bò maéng nhieác, maéng laïi,

AÙc haïi naëng neà hôn.

Bò maéng, khoâng maéng laïi,

Ñöôïc chieán thaéng hai laàn.

Soáng lôïi ích caû hai,

Lôïi mình vaø lôïi ngöôøi,

Bieát keû khaùc töùc giaän,

Giöõ nieäm, taâm an tònh,

Laø y só caû hai,

Chöõa mình vaø chöõa ngöôøi,

Quaàn chuùng nghó laø ngu,

Vì khoâng gioûi Chaùnh phaùp.

15) Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka aáy ñaõ töï nuoâi soáng vôùi quaû coâng ñöùc cuûa mình, ñaõ ngöï trò vaø cai trò chö Thieân Tam thaäp tam thieân, seõ noùi lôøi taùn thaùn nhaãn nhuïc vaø nhu hoøa.

16) ÔÛ ñaây, naøy caùc Tyû-kheo, caùc OÂng haõy laøm choùi saùng phaùp luaät naøy baèng caùch trong khi xuaát gia trong phaùp vaø luaät kheùo giaûng naøy, haõy thaät haønh kham nhaãn vaø nhu hoøa.

V. THAÉNG LÔÏI NHÔØ THIEÄN NGÖÕ (S.i,222)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) – Naøy caùc Tyû-kheo, thuôû xöa, moät traän chieán kòch lieät xaûy ra giöõa chö Thieân vaø caùc Asura.

3) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti, vua caùc A-tu-la, noùi vôùi Thieân chuû Sakka:

“ – Naøy Thieân chuû, haõy chaáp nhaän, ai kheùo noùi, ngöôøi aáy thaéng”.

“ – Naøy Vepacitti, ta chaáp nhaän, ai kheùo noùi, ngöôøi aáy thaéng”.

4) Roài naøy caùc Tyû-kheo, chö Thieân vaø caùc Asura saép caùc hoäi chuùng vaø noùi:

“ – Hoäi chuùng naøy seõ phaùn ñoaùn ai kheùo noùi, ai khoâng kheùo noùi”.

5) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti, vua caùc A-tu-la, noùi vôùi Thieân chuû Sakka:

“– Naøy Thieân chuû, haõy noùi leân baøi keä”.

6) Ñöôïc noùi vaäy, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka noùi vôùi Vepacitti, vua caùc A-tu-la:

“– Naøy Vepacitti, ôû ñaây, OÂng laø vò Thieân lôùn tuoåi hôn. Naøy Vepacitti, haõy noùi leân baøi keä”.

7) Khi ñöôïc noùi vaäy, naøy caùc Tyû-kheo, vua caùc A-tu-la, Vepacitti noùi leân baøi keä naøy:

Keû ngu caøng noåi khuøng,

Neáu khoâng ngöôøi ñoái trò,

Vaäy vôùi hình phaït naëng,

Keû trí trò ngöôøi ngu.

8) Naøy caùc Tyû-kheo, caùc A-tu-la taùn thaùn baøi keä cuûa Vepacitti, vua caùc A-tu-la. Coøn chö Thieân thôøi im laëng.

9) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti, vua caùc A-tu-la, noùi vôùi Thieân chuû Sakka:

“– Naøy Thieân chuû, haõy noùi leân baøi keä”.

10) Khi ñöôïc noùi vaäy, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka noùi leân baøi keä naøy:

Nhö vaäy theo ta nghó,

Chæ cheá ngöï ngöôøi ngu,

Bieát keû khaùc phaãn noä,

Giöõ nieäm, taâm an tònh.

11) Naøy caùc Tyû-kheo, chö Thieân taùn thaùn baøi keä cuûa Thieân chuû Sakka, coøn caùc A-tu-la thôøi im laëng.

12) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka noùi vôùi Vepacitti, vua caùc A-tu-la:

“– Naøy Vepacitti, haõy noùi leân baøi keä”

(Vepacitti):

Hôõi naøy Vaøsava,

Söï kham nhaãn nhö vaäy,

Ta thaáy laø laàm loãi,

Khi keû ngu nghó raèng:

Vì sôï ta, noù nhaãn”.Keû ngu caøng haêng tieát,

Nhö boø thaáy ngöôøi chaïy,

Caøng hung haêng ñuoåi daøi.

13) Naøy caùc Tyû-kheo, caùc A-tu-la taùn thaùn baøi keä cuûa Vepacitti, vua caùc A-tu-la, coøn chö Thieân thôøi im laëng.

14) Roài Vepacitti, vua caùc A-tu-la, noùi vôùi Thieân chuû Sakka:

“– Naøy Thieân chuû, haõy noùi leân baøi keä”.

15) Khi ñöôïc noùi vaäy, naøy caùc Tyû kheo, Thieân chuû Sakka noùi leân baøi keä naøy:

Haõy ñeå noù suy nghó,

Nhö yù noù mong muoán,

Nghó raèng ta kham nhaãn,

Vì ta sôï haõi noù.

Trong tö lôïi toái thöôïng,

Khoâng gì hôn kham nhaãn.

Ngöôøi ñaày ñuû söùc maïnh,

Chòu nhaãn ngöôøi yeáu keùm,

Nhaãn aáy goïi toái thöôïng.

Thöôøng nhaãn keû yeáu heøn,

Söùc maïnh cuûa keû ngu,

Ñöôïc xem laø söùc maïnh,

Thôøi söùc maïnh keû maïnh,

Laïi ñöôïc goïi yeáu heøn.

Ngöôøi maïnh hoä trì phaùp,

Khoâng noùi lôøi phaûn öùng.

Bò maéng, nhieác maéng laïi,

Seõ haïi naëng neà hôn.

Bò maéng, khoâng maéng laïi,

Ñöôïc chieán thaéng hai laàn.

Soáng lôïi ích caû hai,

Lôïi mình vaø lôïi ngöôøi,

Bieát keû khaùc töùc giaän,

Giöõ nieäm, taâm an tònh,

Laø y só caû hai,

Chöõa mình vaø chöõa ngöôøi,

Quaàn chuùng nghó laø ngu,

Vì khoâng gioûi Chaùnh phaùp.

16) Naøy caùc Tyû-kheo, chö Thieân taùn thaùn baøi keä cuûa Thieân chuû Sakka, coøn caùc A-tu-la thôøi im laëng.

17) Roài naøy caùc Tyû-kheo, hoäi chuùng chö Thieân vaø A-tu-la noùi nhö sau:

18) “Nhöõng baøi keä cuûa Vepacitti, vua caùc A-tu-la, noùi leân laø nhöõng lôøi baïo löïc, nhöõng lôøi ñao kieám, ñöa ñeán ñaáu tranh, baát hoøa, gaây haán.

19) “Coøn nhöõng baøi keä, Thieân chuû Sakka noùi leân laø nhöõng lôøi khoâng thuoäc baïo löïc, nhöõng lôøi khoâng thuoäc ñao kieám, khoâng ñöa ñeán ñaáu tranh, khoâng ñöa ñeán baát hoøa, khoâng ñöa ñeán gaây haán, thaéng lôïi ñaõ veà Thieân chuû Sakka, nhôø kheùo noùi”.

20) Nhö vaäy, naøy caùc Tyû-kheo, thaéng lôïi veà Thieân chuû Sakka nhôø kheùo noùi.VI. TOÅ CHIM (S.i,224)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, giöõa chö Thieân vaø caùc A-tu-la, xaûy ra cuoäc chieán raát aùc lieät.

3) Naøy caùc Tyû-kheo, trong cuoäc chieán aáy, caùc A-tu-la thaéng traän, chö Thieân baïi traän.

4) Naøy caùc Tyû-kheo, chö Thieân baïi traän thôøi lui veà phöông Baéc, coøn caùc A-tu-la ñuoåi theo hoï.

5) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka noùi leân baøi keä vôùi ngöôøi ñaùnh xe Maøtali:Hôõi naøy Maøtali,

Haõy giöõ cho goïng xe,

Traùnh khoûi caùc toå chim,

Giöõa caùc caây boâng goøn.

Thaø trao maïng soáng ta,

Cho caùc A-tu-la,

Coøn hôn khieán caùc chim,

Trôû thaønh khoâng toå aám.

6) “– Thöa vaâng, Toân giaû”.

Naøy caùc Tyû-kheo, ngöôøi ñaùnh xe Maøtali vaâng ñaùp Thieân chuû Sakka, lieàn ñaùnh xe trôû lui, coã xe coù ngaøn con tuaán maõ keùo.

7) Roài naøy caùc Tyû-kheo, caùc A-tu-la suy nghó: “Nay coã xe coù ngaøn con tuaán maõ keùo cuûa Thieân chuû Sakka ñaõ trôû lui. Laàn thöù hai, chö Thieân seõ tieán ñaùnh caùc A-tu-la”. Nghó vaäy, hoï sôï haõi lui vaøo trong thaønh phoá A-tu-la.

8) Nhö vaäy, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka laïi thaéng traän, nhôø theo Chaùnh phaùp.

VII. KHOÂNG GIAN TRAÙ (S.i,225)

1) ÔÛ Saøvatthi.

2) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka trong khi Thieàn tònh ñoäc cö, khôûi leân yù nghó sau ñaây: “Daàu ai laø keû thuø cuûa ta. Ñoái vôùi hoï, ta khoâng coù gian traù”.

3) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti, vua caùc A-tu-la, vôùi taâm cuûa mình bieát taâm cuûa Thieân chuû Sakka, lieàn ñi ñeán Thieân chuû Sakka.

4) Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka thaáy Vepacitti, vua caùc A-tu-la, töø xa ñi ñeán, thaáy vaäy lieàn noùi vôùi vua A-tu-la:

“–Haõy ñöùng laïi, naøy Vepacitti, OÂng ñaõ bò baét”.

5) “– Naøy Thaân höõu, taâm cuûa OÂng tröôùc nhö theá naøo, chôù coù boû taâm aáy”.

6) “– Naøy Vepacitti, OÂng coù theå theà: Ta khoâng bao giôø gian traù”.

(Vepacitti):

7) AÙc baùo do voïng ngoân,

AÙc baùo do baùng Thaùnh,

AÙc baùo do phaûn baïn,

AÙc baùo do vong aân.

Naøy Sujampati,

Ai gian traù vôùi OÂng,

Ngöôøi aáy seõ thoï laõnh,

Caùc quaû baùo nhö vaäy.

VIII. VUA A-TU-LA VEROCANA HAY MUÏC ÑÍCH (S.i,225)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Luùc baáy giôø, Theá Toân ñang nghæ tröa vaø ngoài Thieàn tònh.

3) Roài Thieân chuû Sakka vaø A-tu-la vöông Verocana, vua caùc A-tu-la, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán lieàn ñöùng, moãi ngöôøi döïa vaøo moät coät cöûa.

4) Roài A-tu-la Verocana, vua caùc A-tu-la, noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:

Moïi ngöôøi phaûi tinh taán,

Cho ñeán ñích thaønh töïu.

Khi muïc ñích thaønh töïu,

Thôøi chieáu dieäu choùi saùng,

Chính Verocana,

Ñaõ noùi lôøi nhö vaäy.

(Sakka):


5) Moïi ngöôøi phaûi tinh taán,

Cho ñeán ñích thaønh töïu.

Khi muïc ñích thaønh töïu,

Thôøi chieáu dieäu choùi saùng,

Khoâng gì toát ñeïp hôn,

So saùnh vôùi kham nhaãn.

(Verocana):6) Taát caû loaïi chuùng sanh,

Töï coù muïc ñích mình,

Taïi choã naøy, choã kia,

Tuøy theo söï thích öùng.

Moùn aên kheùo cheá bieán,

Laøm thoûa maõn moïi loaøi,

Khi muïc ñích thaønh töïu,

Thôøi chieáu dieäu choùi saùng,

Chính Verocana

Ñaõ noùi lôøi nhö vaäy.

(Sakka):


7) Taát caû loaïi chuùng sanh,

Töï coù muïc ñích mình,

Taïi choã naøy, choã kia,

Tuøy theo söï thích öùng.

Moùn aên kheùo cheá bieán,

Laøm thoûa maõn moïi loaøi,

Khi muïc ñích thaønh töïu,

Thôøi chieáu dieäu choùi saùng,

Khoâng gì toát ñeïp hôn,

So saùnh vôùi kham nhaãn.

IX. CAÙC AÅN SÓ ÔÛ RÖØNG HAY HÖÔNG (S.i,226)

1) ÔÛ Saøvatthi.

2) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, coù nhieàu aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän, soáng cuøng nhau trong nhöõng choøi laù trong röøng.

3) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka vaø Vepacitti, vua caùc A-tu-la, ñi ñeán caùc vò aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy.

4) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti, vua caùc A-tu-la, sau khi mang giaøy oáng (hia), caàm ñao kieám, coù loïng che, ñi vaøo am thaát baèng cöûa chính, mieät thò vaø phaïm thöôïng caùc vò aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy.

5) Naøy caùc Tyû-kheo, coøn Thieân chuû Sakka thôøi côûi giaøy oáng, giao kieám cho ngöôøi khaùc, xeáp loïng, ñi vaøo am thaát baèng cöûa phuï, ñöùng phía sau caùc aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy, chaáp tay vaùi chaøo.

6) Naøy caùc Tyû-kheo, caùc vò aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy noùi leân baøi keä vôùi Thieân chuû Sakka:

Muøi höông caùc aån só,

Ñaõ laâu ngaøy tu haønh,

Xuaát phaùt töø thaân hoï,

Ñöôïc gioù thoåi mang ñi,

Töø ñoù thoåi ñeán ngöôøi.

OÂi vò coù ngaøn maét,

Muøi höông caùc aån só,

Khoâng ñöôïc cho thanh tònh,

Naøy vò vua chö Thieân.

(Sakka):


7) Muøi höông caùc aån só,

Ñaõ laâu ngaøy tu haønh,

Xuaát phaùt töø thaân hoï,

Haõy ñöôïc gioù mang ñi,

Nhö voøng hoa nhieàu loaïi,

Ñöôïc trang söùc treân ñaàu.

Chö Toân giaû, chuùng toâi,

Öôùc mong ñöôïc höông aáy,

Khoâng gì ôû nôi ñaây,

Laøm chö Thieân gheâ tôûm.

X. AÅN SÓ ÔÛ BÔØ BIEÅN HAY SAMBARA (S.i,227)

1) ÔÛ Saøvatthi.

2) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, coù nhieàu vò aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän, soáng cuøng nhau ôû trong nhöõng choøi laù, treân bôø bieån.

3) Luùc baáy giôø, naøy caùc Tyû-kheo, moät traän chieán xaûy ra giöõa chö Thieân vaø caùc A-tu-la raát aùc lieät.

4) Naøy caùc Tyû-kheo, caùc vò aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy suy nghó nhö sau: “Chö Thieân soáng nhö phaùp, caùc A-tu-la soáng phi phaùp. Chuùng ta coù theå nguy hieåm töø phía A-tu-la. Vaäy chuùng ta haõy ñi ñeán A-tu-la vöông Sambara vaø xin ñöôïc baûo ñaûm voâ uùy”.

5) Naøy caùc Tyû-kheo, caùc vò aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy, nhö nhaø löïc só duoãi caùnh tay ñang co laïi, hay co laïi caùnh tay ñang duoãi ra, bieán maát trong caùc choøi laù treân bôø bieån vaø hieän ra tröôùc maët A- tu-la vöông Sambara.

6) Naøy caùc Tyû-kheo, caùc vò aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy noùi leân baøi keä vôùi A-tu-la vöông Sambara:

7) Caùc aån só chuùng toâi,

Ñeán vôùi Sambara,

Ñeå xin Ngaøi baûo ñaûm,

Thí cho söï voâ uùy.

Haõy laøm nhö Ngaøi muoán,

Haõy thí cho chuùng toâi,

Nhöõng ngöôøi ñang sôï haõi,

Ñöôïc khoûi phaûi sôï haõi.

(Sambara):8) AÅn só nhö caùc OÂng,

Khoâng theå coù voâ uùy,

Ñaõ phuïc vuï Sakka,

Vò trí khoâng toát laønh,

Caùc OÂng xin voâ uùy,

Ta cho söï sôï haõi.

(Caùc aån só):9) Chuùng toâi xin voâ uùy,

OÂng laïi cho sôï haõi,

Ta nhaän vaäy töø OÂng,

Troïn ñôøi, OÂng sôï haõi!

Tuøy hoät gioáng ñaõ gieo,

OÂng gaët quaû nhö vaäy.

Laøm thieän ñöôïc quaû thieän,

Laøm aùc bò quaû aùc,

Gioáng ñaõ gieo vaø troàng,

OÂng seõ höôûng keát quaû.

10) Naøy caùc Tyû-kheo, caùc vò aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy, sau khi thoát lôøi chuù nguyeän choáng A-tu-la vöông Sambara, nhö ngöôøi löïc só duoãi caùnh tay ñang co laïi, hay co laïi caùnh tay ñang duoãi ra, lieàn bieán maát tröôùc maët A-tu-la vöông Sambara vaø hieän ra trong caùc choøi laù treân bôø bieån.

11) Naøy caùc Tyû-kheo, A-tu-la vöông Sambara, bò caùc aån só trì giôùi, taùnh hieàn thieän aáy chuù nguyeän nhö vaäy, trong ñeâm aáy thöùc daäy hoaûng hoát ba laàn.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương