Kinh töÔng öng boä taäp I


CHÖÔNG IX : TÖÔNG ÖNG RÖØNGtải về 1.75 Mb.
trang23/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

CHÖÔNG IX : TÖÔNG ÖNG RÖØNG

I. VIEÃN LY (S.i,197)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi, moät Tyû-kheo truù giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø Tyû-kheo aáy, trong luùc ñi nghæ ban ngaøy, khôûi leân nhöõng tö töôûng aùc, baát thieän, lieân heä ñeán gia ñình.

3) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, thöông xoùt Tyû-kheo aáy, muoán haïnh phuùc, muoán caûnh giaùc, lieàn ñi ñeán Tyû-kheo aáy.

4) Sau khi ñeán, vò Thieän aáy noùi leân nhöõng baøi keä vôùi vò Tyû-kheo naøy:OÂng öôùc muoán vieãn ly,

Ñaõ soáng trong röøng nuùi,

Nay taâm OÂng voïng ñoäng,

Dong duoåi theo ngoaïi giôùi.

OÂng ñoái maët vôùi OÂng,

Haõy cheá ngöï loøng duïc,

Nhôø vaäy, OÂng haïnh phuùc,

Thoaùt ly ñöôïc tham aùi.

Haõy töø boû baát maõn,

Soáng an truù chaùnh nieäm,

OÂng thaønh ngöôøi hieàn thieän,

Ñöôïc chuùng toâi taùn thaùn.

Tröø buïi traàn ñòa nguïc,

Thaät raát khoù vöôït qua,

OÂng chôù vaän chuyeån theo,

Caùc buïi traàn duïc voïng,

Nhö chim, thaân dính buïi,

Rung thaân khieán buïi rôi.

Cuõng vaäy vò Tyû-kheo,

Tinh caàn, truù chaùnh nieäm,

Vuøng vaãy khieán rôi rôùt,

Nhöõng buïi ñôøi dính thaân.

5) Tyû-kheo aáy ñöôïc vò Thieân caûnh giaùc, taâm heát söùc xuùc ñoäng.II. SAÊN SOÙC, HAÀU HAÏ (S.i,197)

1) Moät thôøi, moät Tyû-kheo truù giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, Tyû-kheo aáy ñang nguû ngaøy.

3) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, thöông xoùt Tyû-kheo aáy, muoán haïnh phuùc, muoán caûnh giaùc, lieàn ñi ñeán Tyû-kheo aáy.

4) Sau khi ñeán, vò aáy noùi leân nhöõng baøi keä cho Tyû-kheo aáy:

Tyû-kheo, haõy thöùc daäy,

Sao OÂng haõy coøn naèm?

OÂng ñöôïc lôïi ích gì,

Trong giaác nguû cuûa oâng?

Keû bònh, keû truùng teân,

Bò ñaùnh sao nguû ñöôïc?

Vì loøng tin, xuaát gia,

Boû nhaø, soáng khoâng nhaø,

Tín aáy caàn phaùt trieån,

Chôù ñeå nguû chinh phuïc.

(Vò Tyû-kheo):5) Caùc duïc laø voâ thöôøng,

Chæ keû ngu say ñaém,

Ñaõ giaûi thoaùt trieàn phöôïc,

Khoâng coøn bò aùi tröôùc.

Haïnh xuaát gia nhö vaäy,

Sao ñeå duïc nhieät naõo?

Ñaõ nhieáp phuïc duïc aùi,

Vöôït thoaùt (löôùi) voâ minh,

Vôùi chaùnh trí thanh tònh,

Haïnh xuaát gia nhö vaäy,

Sao ñeå duïc nhieät naõo?

Vôùi minh phaù voâ minh,

Ñoaïn dieät caùc laäu hoaëc,

Khoâng saàu, khoâng öu naõo,

Haïnh xuaát gia nhö vaäy,

Sao ñeå duïc nhieät naõo?

Tinh taán vaø nhieät taâm,

Thöôøng doõng maõnh caàu tieán,

Höôùng voïng ñeán Nieát-baøn,

Haïnh xuaát gia nhö vaäy,

Sao ñeå duïc nhieät naõo?

III. KASSAPAGOTTA HAY THÔÏ SAÊN: (S.i,198)

1) Moät thôøi, Toân giaû Kassapagotta truù giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, Toân giaû Kassapagotta, trong khi nghæ ban ngaøy, khuyeân daïy moät ngöôøi thôï saên.

3) Moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, thöông xoùt Tyû-kheo aáy, muoán haïnh phuùc, muoán caûnh giaùc, lieàn ñi ñeán Tyû-kheo aáy.

4) Sau khi ñeán, vò aáy noùi leân nhöõng baøi keä vôùi Toân giaû Kassapagotta:

Treân söôøn nuùi cheo leo,

Ngöôøi thôï saên ñang treøo,

Laø haïng ngöôøi thieáu trí,

Khoâng saùng suoát, ngu si,

Tyû-kheo coù khuyeân daïy,

Thaät uoång phí thôøi gian.

Ta nghó laøm nhö vaäy,

Töï toû thieáu trí tueä.

Coù nghe cuõng khoâng hieåu,

Coù nhìn cuõng khoâng thaáy,

Daàu cho coù thuyeát phaùp,

Keû ngu khoâng thaáy ñích.

Toân giaû Kassapa,

Neáu OÂng coù caàm tay

Cho ñeán möôøi boù ñuoác,

Ngöôøi aáy khoâng thaáy ñöôïc,

Caùc saéc phaùp ñoái dieän,

Vì ngöôøi aáy khoâng maét.

5) Toân giaû Kassapagotta ñöôïc vò Thieân aáy caûnh giaùc, taâm heát söùc xuùc ñoäng.IV. ÑA SOÁ HAY DU HAØNH (S.i,199)

1) Moät thôøi, nhieàu Tyû-kheo truù giöõa daân chuùng Kosala taïi moät khu röøng.

2) Caùc Tyû-kheo aáy an cö muøa möa xong, sau ba thaùng, baét ñaàu ñi du haønh.

3) Moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, khoâng thaáy caùc Tyû-kheo aáy, lieàn than van, öu buoàn, ngay luùc aáy noùi leân baøi keä naøy:Hoâm nay taâm cuûa ta,

Caûm thaáy khoâng vui veû,

Khi thaáy nhieàu choã ngoài,

Troáng khoâng, khoâng coù ngöôøi.

Nhöõng baäc Ña vaên aáy,

Thuyeát phaùp thaät myõ dieäu.

Ñeä töû Gotama,

Hieän nay ñang ôû ñaâu?

4) Khi nghe noùi vaäy, moät vò Thieân khaùc noùi leân nhöõng baøi keä cho vò Thieân aáy:Hoï ñi Magadha,

Hoï ñi Kosala,

Vaø moät soá vò aáy,

Ñi ñeán ñaát Vajjaø.

Nhö nai thoaùt baãy saäp,

Chaïy nhaûy khaép boán phöông.

Tyû-kheo khoâng nhaø cöûa,

Soáng giaûi thoaùt nhö vaäy.

V. AØNANDA (S.i,199)

1) Moät thôøi, Toân giaû AØnanda truù giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, Toân giaû AØnanda soáng quaù baän roän bôûi nhieàu lieân heä vôùi cö só.

3) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy thöông xoùt Toân giaû AØnanda, muoán haïnh phuùc, muoán caûnh giaùc, lieàn ñi ñeán Toân giaû AØnanda. Sau khi ñeán, vò aáy noùi leân nhöõng baøi keä vôùi Toân giaû AØnanda:OÂng ñaõ quyeát löïa choïn,

Ñôøi soáng döôùi goác caây,

Taâm OÂng quyeát nhaäp moät

Vôùi muïc ñích Nieát-baøn.

Cuø-ñaøm, haõy Thieàn tö,

Vaø soáng, chôù phoùng daät,

Ñoái vôùi OÂng, ích gì,

Taïp thoaïi, voâ vò aáy?

4) Toân giaû AØnanda, ñöôïc vò Thieân aáy caûnh giaùc, taâm heát söùc xuùc ñoäng.VI. ANURUDDHA. (S.i,200)

1) Moät thôøi Toân giaû Anuruddha truù ôû giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Roài moät Thieân nöõ ôû chuùng Taøvatimsa, teân laø Jaølinì, ñôøi tröôùc laø vôï cuûa Toân giaû Anuruddha, ñi ñeán Toân giaû Anuruddha.

3) Sau khi ñeán, vò aáy noùi leân baøi keä vôùi Toân giaû Anuruddha:Haõy höôùng taâm tö OÂng,

Vaøo ñôøi tröôùc cuûa OÂng,

Giöõa Tam thaäp tam thieân,

Moïi aùi duïc thaønh töïu,

Vaø OÂng ñöôïc choùi saùng,

Giöõa Thieân nöõ ñoanh vaây.

(Anuruddha):4) Baát haïnh thay Thieân nöõ,

Hoï kieân truù thaân kieán,

Cuõng baát haïnh, hoï sanh,

Bò Thieân nöõ chinh phuïc.

(Jaølinì):5) Hoï chöa bieát haïnh phuùc,

Chöa thaáy Dandana,

Truù xöù caùc Thieàn nhôn,

Danh xöng giôùi Tam thaäp.

(Anuruddha):6) Keû ngu, Baø khoâng bieát,

Lôøi noùi baäc La-haùn,

Moïi haønh laø voâ thöôøng,

Phaûi chòu luaät sanh dieät,

Chuùng sanh roài chuùng dieät,

Nhieáp chuùng laø an laïc.

Hieän nay ñoái vôùi ta,

Khoâng coøn choã truù xöù,

Treân caûnh giôùi chö Thieân,

OÂi naøy Jaølinì!

Ñöôøng sanh töû ñöùt ñoaïn,

Nay taùi sanh khoâng coøn.

VII. NAØGADATTA (S.i,200)

1) Moät thôøi Toân giaû Naøgadatta truù giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, Toân giaû Naøgadatta ñi vaøo laøng quaù sôùm vaø trôû veà quaù chieàu.

3) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, thöông xoùt Toân giaû Naøgadatta, muoán lôïi ích, muoán caûnh giaùc, lieàn ñi ñeán Toân giaû Naøgadatta.

4) Sau khi ñeán, vò aáy noùi leân nhöõng baøi keä vôùi Toân giaû Naøgadatta:

Naøy Naøgadatta,

Haõy vaøo (laøng) ñuùng thôøi,

Vaø khi töø laøng veà,

Haõy veà cho thaät sôùm.

OÂng soáng quaù lieân heä,

Vôùi caùc haøng cö só,

Bò vaán vöông quaù nhieàu,

Nhöõng caûm thoï khoå laïc.

Ta sôï keû baït maïng,

Naøgadatta naøy,

Laïi bò troùi, bò buoäc,

Trong gia ñình theá söï.

Chôù ñeå mình rôi vaøo,

Cöôøng löïc cuûa töû thaàn,

Laøm sao traùnh neù ñöôïc,

Khoûi AÙc ma chi phoái!

5) Toân giaû Naøgadatta ñöôïc vò Thieân aáy caûnh giaùc, taâm heát söùc xuùc ñoäng.VIII. GIA PHUÏ HAY SAY ÑAÉM (S.i,201)

1) Moät thôøi, moät Tyû-kheo truù ôû giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, Tyû-kheo aáy soáng thaân maät quaù ñaùng ñoái vôùi moät gia ñình.

3) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, vì thöông xoùt Tyû-kheo aáy, muoán haïnh phuùc, muoán caûnh giaùc vò aáy, bieán hình thaønh gia phuï cuûa gia ñình aáy vaø ñi ñeán Tyû-kheo aáy.

4) Sau khi ñeán, vò aáy noùi leân nhöõng baøi keä vôùi Tyû-kheo aáy:

Treân bôø soâng, cöûa chôï,

Taïi traïm nghæ, loä trình,

Daân chuùng thöôøng taäp hôïp,

Tranh luaän lieàn khôûi leân.

Giöõa ta vaø giöõa OÂng,

Coù gì laø sai khaùc?

(Vò Tyû-kheo):5) Nhieàu tieáng qua tieáng laïi,

Baäc khoå haïnh kham nhaãn,

Chôù caûm thaáy böïc phieàn,

Chôù phaùt sinh nhieãm tröôùc.

Ai bò tieáng roái loaïn,

Nhö nai trong röøng ruù,

Ñöôïc goïi laø khinh taâm,

Khoù tu haønh thaønh töïu.

IX. VAJJIPUTTA: Baït-kyø Töû hay Tyø-xaù-lî (S.i,201)

1) Moät thôøi, moät Tyû-kheo Vajjiputtaka truù ôû Vesaøli taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø moät cuoäc leã ñöôïc toå chöùc suoát ñeâm ôû Vesaøli.

3) Tyû-kheo aáy ñöôïc nghe tieáng nhaïc khí, tieáng coàng v.v... ñaùnh leân, tieáng oàn aøo khôûi leân, lieàn than thôû, noùi leân ngay luùc aáy nhöõng baøi keä naøy:Chuùng ta soáng moät mình,

Trong khu röøng coâ ñoäc,

Nhö khuùc goã loät voû,

Laên loùc trong röøng saâu,

Trong ñeâm toái haân hoan,

Nhö hieän taïi ñeâm nay,

Ai soáng ñôøi baát haïnh,

Nhö chuùng ta hieän soáng?

4) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, coù loøng thöông xoùt Tyû-kheo aáy, muoán haïnh phuùc, muoán caûnh giaùc lieàn ñi ñeán Tyû-kheo aáy.

Sau khi ñeán, vò aáy noùi leân nhöõng baøi keä:

5) OÂng soáng chæ moät mình,

Trong khu röøng coâ ñoäc,

Nhö khuùc goã loät voû,

Laên loùc trong röøng saâu.

Raát nhieàu ngöôøi theøm muoán,

Ñôøi soáng nhö oâng vaäy,

Nhö keû ñoïa ñòa nguïc,

Theøm muoán sanh thieân giôùi.

6) Roài Tyû-kheo aáy ñöôïc vò Thieân aáy caûnh giaùc, taâm heát söùc xuùc ñoäng.X. TUÏNG HOÏC KINH ÑIEÅN HAY PHAÙP (S.i,202)

1) Moät thôøi, moät Tyû-kheo soáng giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, Tyû-kheo aáy tröôùc kia sieâng naêng tuïng kinh raát nhieàu, sau moät thôøi gian, trôû thaønh thuï ñoäng, im laëng, an phaän.

3) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy khoâng ñöôïc nghe phaùp töø Tyû-kheo aáy, lieàn ñi ñeán vò aáy.

4) Sau khi ñeán, vò Thieân aáy noùi leân nhöõng baøi keä cho Tyû-kheo aáy:

Naøy Tyû-kheo, sao OÂng

Soáng chung caùc Tyû-kheo,

Laïi khoâng chòu tuïng ñoïc,

Caùc kinh ñieån phaùp cuù?

Ai nghe thuyeát Chaùnh phaùp,

Taâm sanh ñöôïc tònh tín.

Vaø ngay ñôøi hieän taïi,

Ñöôïc moïi ngöôøi taùn thaùn.

(Vò Tyû-kheo):5) Tröôùc kia ñoái phaùp cuù,

Ta tha thieát tìm hieåu,

Cho ñeán khi chöùng ñöôïc,

Quaû vò baäc ly duïc;

Töø khi chöùng ly duïc,

Moïi thaáy, nghe, xuùc caûm,

Nhôø trí tueä hieåu bieát,

Ñeàu ñöôïc boû moät beân.

Chính caùc baäc Hieàn thieän,

Giaûng daïy laø nhö vaäy.

XI. BAÁT CHAÙNH TÖ DUY: (S.i,203)

1) Moät thôøi, moät Tyû-kheo truù ôû giöõa daân chuùng Kosala taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, Tyû-kheo aáy, khi ñang nghæ ban ngaøy, khôûi leân nhöõng tö duy aùc, baát thieän, nhö duïc tö duy, saân tö duy, haïi tö duy.

3) Roài vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, vì loøng thöông xoùt Tyû-kheo, muoán lôïi ích, muoán caûnh giaùc, lieàn ñi ñeán Tyû-kheo aáy.

4) Sau khi ñeán, vò Thieân aáy noùi leân nhöõng baøi keä cho Tyû-kheo:

OÂng taùc yù baát chaùnh,

Neân say ñaém tö duy.

Haõy töø boû baát chaùnh,

Haõy tö duy chôn chaùnh,

Nöông töïa Phaät, Phaùp, Taêng,

Giöõ giôùi, khoâng thoái chuyeån,

OÂng chaéc chaén chöùng ñaït,

Haân hoan vaø hyû laïc.

Vôùi haân hoan sung maõn,

OÂng chaám döùt khoå ñau.

5) Roài Tyû-kheo aáy, ñöôïc vò Thieân aáy caûnh giaùc, taâm heát söùc xuùc ñoäng.XII. GIÖÕA TRÖA HAY TIEÁNG ÑOÄNG (S.i,203)

1) Moät thôøi, moät Tyû-kheo truù ôû giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy ñi ñeán Tyû-kheo.

3) Sau khi ñeán, noùi leân nhöõng baøi keä naøy tröôùc maët Tyû-kheo:Nay chính giôø giöõa tröa,

Chim choùc ñaäu im laëng,

Röøng lôùn vang tieáng ñoäng,

Khieán ta run, hoaûng sôï.

(Vò Tyû-kheo):4) Nay chính giôø giöõa tröa,

Chim choùc ñaäu im laëng,

Röøng lôùn vang tieáng ñoäng,

Hoan hyû ñeán vôùi ta.

XIII. KHOÂNG CHEÁ NGÖÏ CAÊN HAY NHIEÀU TYÛ-KHEO (S.i,203)

1) Moät thôøi, raát nhieàu Tyû-kheo truù ôû giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng noï, coáng cao, ngaïo maïn, oàn aøo, laém mieäng, laém lôøi, thaát nieäm, khoâng tænh giaùc, khoâng ñònh tónh, taâm taùn loaïn, caùc caên khoâng cheá ngöï.

2) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, vì loøng thöông xoùt caùc Tyû-kheo, muoán haïnh phuùc, muoán caûnh giaùc, lieàn ñi ñeán caùc Tyû-kheo.

3) Sau khi ñeán, vò Thieân aáy noùi leân nhöõng baøi keä vôùi caùc Tyû-kheo:Xöa soáng thaät an laïc,

Chuùng ñeä töû Cuø-ñaøm,

Khoâng tham tìm moùn aên,

Khoâng tham tìm choã truù,

Bieát ñôøi laø voâ thöôøng,

Hoï chaám döùt khoå ñau.

Nay töï laøm aùc haïnh,

Nhö thoân tröôûng trong laøng,

Hoï aên, aên ngaõ guïc,

Theøm khaùt vaät nhaø ngöôøi.

Con vaùi chaøo chuùng Taêng,

Ñaûnh leã moät vaøi vò,

Vaát vöôûng, khoâng höôùng daãn.

Hoï soáng nhö ngaï quæ.

Nhöõng ai soáng phoùng daät,

Vì hoï, con noùi leân,

Nhöõng ai khoâng phoùng daät,

Chaân thaønh con ñaûnh leã.

4) Caùc Tyû-kheo aáy, ñöôïc vò Thieân aáy caûnh giaùc, taâm heát söùc xuùc ñoäng.XIV. SEN HOÀNG HAY SEN TRAÉNG (S.i,204)

1) Moät thôøi, moät Tyû-kheo truù giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, Tyû-kheo aáy aên xong, treân con ñöôøng ñi khaát thöïc trôû veà, ñi xuoáng hoà nöôùc vaø ngöûi boâng sen hoàng.

3) Roài moät vò Thieân truù ôû khu röøng aáy, thöông xoùt Tyû-kheo, muoán haïnh phuùc, muoán caûnh giaùc lieàn ñi ñeán Tyû-kheo.

4) Sau khi ñeán, vò Thieân aáy lieàn noùi leân nhöõng baøi keä vôùi Tyû-kheo:

Hoa naøy töø nöôùc sanh,

Khoâng cho, OÂng ngöûi troäm.

Nhö vaäy moät loaïi troäm,

Ta goïi OÂng troäm höông,

Naøy thaân höõu cuûa ta.

(Vò Tyû-kheo):5) Khoâng laáy ñi, khoâng beû,

Ñöùng xa, ta ngöûi hoa,

Vaäy do hình töôùng gì,

Ñöôïc goïi laø “troäm höông”?

Ai ñaøo reã cuû sen,

AÊn duøng caùc loaïi sen.

Do caùc haønh ñoäng aáy,

Sao khoâng goïi troäm höông?

(Vò Thieân):6) Ngöôøi ty tieän ñoäc aùc,

Nhö vaûi nhôùp vuù em,

Vôùi haïng ngöôøi nhö vaäy,

Lôøi ta khoâng lieân heä.

Nhöng chính thaät cho OÂng,

Chính lôøi ta töông öng

Vôùi ngöôøi khoâng caáu ueá,

Thöôøng höôùng caàu thanh tònh.

Vôùi keû aùc nhìn thaáy,

Nhoû nhö ñaàu sôïi loâng,

Vò aáy xem thaät lôùn,

Nhö ñaàu maây treân trôøi.

(Vò Tyû-kheo):7) Thaät söï naøy Daï-xoa,

OÂng bieát ta, thöông ta,

Haõy noùi laïi vôùi ta,

Khi thaáy ta nhö vaäy.

(Vò Thieân):8) Ta khoâng tuøy thuoäc OÂng,

OÂng cuõng khoâng laøm baäy,

Naøy Tyû-kheo neân bieát,

OÂng coù theå sanh Thieân.

9) Vò Tyû-kheo aáy ñöôïc vò Thieân aáy caûnh giaùc, taâm heát söùc xuùc ñoäng.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương