Kinh töÔng öng boä taäp Itải về 1.75 Mb.
trang21/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

II. PHAÅM CÖ SÓ

I. CAØY RUOÄNG (S.i,172)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû giöõa daân chuùng Magadha, treân nuùi Nam Sôn, taïi laøng Baø-la-moân teân Ekanaølaø.

2) Luùc baáy giôø laø thôøi gian gieo maï, vaø Baø-la-moân Kasi Bhaøradvaøja saép ñaët saün saøng khoaûng naêm traêm löôõi caøy.

3) Roài Theá Toân vaøo buoåi saùng ñaép y, caàm y baùt, ñi ñeán noâng tröôøng cuûa Baø-la-moân Kasi Bhaøradvaøja.

4) Luùc baáy giôø, Baø-la-moân Kasi Bhaøradvaøja ñang phaân phaùt ñoà aên.

5) Theá Toân ñi ñeán choã phaân phaùt ñoà aên, roài ñöùng moät beân.

6) Baø-la-moân Kasi Bhaøradvaøja thaáy Theá Toân ñang ñöùng moät beân ñeå khaát thöïc, thaáy vaäy, beøn noùi vôùi Theá Toân:

– Naøy Sa-moân, toâi caøy vaø toâi gieo maï; sau khi caøy vaø gieo maï, toâi aên. Naøy Sa-moân, OÂng coù caøy vaø gieo maï khoâng; sau khi caøy vaø gieo maï, OÂng aên?

7) – Naøy Baø-la-moân, Ta cuõng coù caøy vaø gieo maï, sau khi caøy vaø gieo maï, Ta aên.

8) – Nhöng chuùng toâi khoâng thaáy caùi aùch, caùi caøy, caùi löôõi caøy, caùi gaäy ñaâm, hay caùc con boø ñöïc cuûa Toân giaû Gotama. Tuy vaäy Toân giaû Gotama laïi noùi nhö sau: “Naøy Baø-la-moân, Ta cuõng coù caøy vaø gieo maï, sau khi caøy vaø gieo maï, Ta aên”.

9) Roài Baø-la-moân Kasi Bhaøradvaøja noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:OÂng noùi laø noâng phu,

Ta khoâng thaáy OÂng caøy,

Ngöôøi noâng phu ñöôïc hoûi,

Haõy leân tieáng traû lôøi,

Sao chuùng toâi bieát ñöôïc,

OÂng thaät söï coù caøy?

(Theá Toân):10) Loøng tin laø haït gioáng,

Khoå haïnh laø möa moùc,

Trí tueä ñoái vôùi Ta,

Laø caøy vaø aùch mang,

Taøm quyù laø caùn caøy,

YÙ caên laø daây coät,

Chaùnh nieäm ñoái vôùi Ta,

Laø löôõi caøy, gaäy ñaâm.

Thaân haønh ñöôïc hoä trì,

Khaåu haønh ñöôïc hoä trì

Ñoái vôùi caùc moùn aên,

Buïng Ta duøng vöøa phaûi,

Ta nhoå leân (taø vaïy),

Vôùi chôn lyù söï thaät,

Hoan hyû trong Nieát-baøn

Laø giaûi thoaùt cuûa Ta.

Tinh taán ñoái vôùi Ta,

Laø khaû naêng mang aùch,

Ñöa Ta tieán daàn ñeán,

An oån khoûi aùch naïn,

Ñi ñeán, khoâng trôû lui,

Choã Ta ñi, khoâng saàu.

Nhö vaäy, caøy ruoäng naøy,

Ñöa ñeán quaû baát töû,

Sau khi caøy caøy naøy,

Moïi ñau khoå ñöôïc thoaùt.

11) – Haõy aên Toân giaû Gotama, Toân giaû Gotama thaät laø ngöôøi noâng phu. Toân giaû Gotama caøy, söï caøy ñöa ñeán quaû baát töû.

(Theá Toân):

12) Ta khoâng coù höôûng thoï,

Vì tuïng haùt keä chuù,

Thöôøng phaùp khoâng phaûi vaäy,

Ñoái vò coù tri kieán.

Chö Phaät ñaõ loaïi boû,

Tuïng haùt caùc keä chuù,

Chôn thaät ñoái vôùi Phaùp,

Sôû haønh laø nhö vaäy.

Baäc Ñaïi Só veïn toaøn,

Cuùng döôøng phaûi khaùc bieät,

Ñoaïn taän caùc laäu hoaëc,

Traïo hoái ñöôïc laéng dòu,

Vôùi nhöõng baäc nhö vaäy,

Côm nöôùc phaûi cuùng döôøng.

Thaät chính laø phöôùc ñieàn,

Cho nhöõng ai caàu phöôùc.

Ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Kasi Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Toân giaû Gotama nhö ngöôøi döïng ñöùng laïi nhöõng gì bò quaêng ngaõ xuoáng, phôi baøy ra nhöõng gì bò che kín, chæ ñöôøng cho keû bò laïc höôùng, ñem ñeøn saùng vaøo trong boùng toái cho ngöôøi coù maét coù theå thaáy saéc. Cuõng vaäy, Chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc Toân giaû Gotama duøng nhieàu phöông tieän trình baøy, giaûi thích. Vaäy nay con xin quy y Toân giaû Gotama, quy y Phaùp vaø quy y Tyû-kheo Taêng. Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

II. UDAYA (S.i,173)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Roài Theá Toân vaøo buoåi saùng, caàm y baùt ñi ñeán truù xöù cuûa Baø-la-moân Udaya.

3) Baø-la-moân Udaya laáy côm ñoå ñaày bình baùt cuûa Theá Toân.

4) Laàn thöù hai Theá Toân vaøo buoåi saùng ñaép y, caàm y baùt ñi ñeán truù xöù cuûa Baø-la-moân Udaya...

5) Laàn thöù ba, Baø-la-moân Udaya laáy côm ñoå ñaày bình baùt Theá Toân vaø noùi vôùi Theá Toân:

- Tham lam laø Sa-moân Gotama, ñeán ñi ñeán laïi nhieàu laàn!

(Theá Toân):Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Chuùng gieo vaõi haït gioáng.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Trôøi möa ñi, möa laïi.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Ngöôøi noâng phu caøy ruoäng.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Luùa gaïo ñeán quoác ñoä.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Haønh khaát laïi xin aên.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Thí chuû laïi boá thí.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Thí chuû sau khi cho.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Ñöôïc ñi ñeán thieân giôùi.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Ngöôøi laøm söõa vaét söõa,

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Boø con tìm boø meï.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Meät söùc vaø lao khoå.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Keû ngu nhaäp baøo thai.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Laïi sanh roài laïi cheát.

Nhieàu laàn vaø nhieàu laàn,

Hoï mang ñeán nghóa ñòa.

Hoï ñöôïc ñöôøng giaûi thoaùt,

Khoâng ñöa ñeán taùi sanh.

Baäc ñaïi trí, ñaïi tueä,

Khoâng sanh ñi, sanh laïi.

7) Khi ñöôïc noùi vaäy, Baø-la-moân Udaya baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay Toân giaû Gotama... Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

III. DEVAHITA (S.i,173)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Luùc baáy giôø, Theá Toân bò bònh veà phong khí vaø Toân giaû Upavaøna laø thò giaû Theá Toân.

3) Roài Theá Toân goïi Toân giaû Upavaøna:

– Naøy Upavaøna, OÂng coù bieát laøm sao cho Ta nöôùc noùng?

4) – Thöa vaâng, baïch Theá Toân.

Toân giaû Upavaøna vaâng ñaùp Theá Toân, ñaép y, caàm y baùt, ñi ñeán truù xöù cuûa Baø-la-moân Devahita; sau khi ñeán, ñöùng im laëng moät beân.

5) Baø-la-moân Devaøhita thaáy Toân giaû Upavaøna ñöùng im laëng moät beân, beøn noùi leân baøi keä vôùi Toân giaû Upavaøna:Toân giaû ñöùng im laëng,

Troïc ñaàu, choaøng ñaïi y,

OÂng muoán gì, caàu gì?

OÂng ñeán ñeå xin gì?

(Toân giaû):6) Baäc La-haùn, Thieän Theä,

Hieän bò bònh phong khí,

Neáu ñaây coù nöôùc noùng,

Haõy daâng baäc Ñaïi Thaùnh!

Xöùng ñaùng ñöôïc cuùng döôøng,

Ngaøi ñaõ ñöôïc cuùng döôøng.

Xöùng ñaùng ñöôïc toân kính,

Ngaøi ñaõ ñöôïc toân kính,

Xöùng ñaùng ñöôïc cung kính,

Ngaøi ñaõ ñöôïc cung kính,

Vì Ngaøi, toâi muoán ñöôïc

Nöôùc noùng ñeå ñem veà.

7) Roài Baø-la-moân Devahita baûo moät ngöôøi laáy ñoøn gaùnh gaùnh nöôùc noùng vaø moät bình ñöôøng maät, daâng cho Toân giaû Upavaøna.

8) Roài Toân giaû Upavaøna ñi ñeán Theá Toân, duøng nöôùc noùng taém cho Theá Toân, duøng ñöôøng maät pha vôùi nöôùc noùng daâng leân Theá Toân duøng.

9) Vaø beänh phong khí cuûa Theá Toân ñöôïc nheï bôùt.

10) Roài Baø-la-moân Devahita ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, lieàn ngoài xuoáng moät beân.

11) Ngoài xuoáng moät beân, Baø-la-moân Devahita noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:Choã naøo ngöôøi thí chuû,

Xöùng ñaùng neân boá thí?

Choã naøo söï boá thí,

Ñöa ñeán quaû baùo lôùn?

Cuùng döôøng phaûi theá naøo?

Cung kính phaûi theá naøo?

(Theá Toân):12) Ai bieát ñöôïc ñôøi tröôùc,

Thaáy Thieân giôùi, aùc thuù,

Ñoaïn dieät ñöôïc taùi sanh,

Thaéng trí, baäc Maâu-ni.

Neân boá thí vò aáy,

Boá thí ñöôïc quaû lôùn.

Cuùng döôøng phaûi nhö vaäy,

Cung kính phaûi nhö vaäy.

13) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Devahita baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!... Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con xin troïn ñôøi quy ngöôõng!

IV. MAHAØSAØLA: Ñaïi phuù giaû hay y choaøng thoâ.

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Roài moät Baø-la-moân ñaïi phuù, daùng boä tieàu tuïy, ñaép y thoâ xaáu, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, lieàn ngoài xuoáng moät beân.

3) Theá Toân noùi vôùi vò Baø-la-moân ñaïi phuù ñang ngoài xuoáng moät beân:

– Naøy Baø-la-moân, sao daùng boä oâng tieàu tuïy? Sao oâng ñaép y thoâ xaáu?

4) – Thöa Toân giaû Gotama, ôû ñaây boán ñöùa con trai cuûa con, chuùng aâm möu vôùi vôï cuûa chuùng, truïc xuaát con ra khoûi nhaø.

5) – Vaäy naøy Baø-la-moân, haõy ñoïc thuoäc baøi keä naøy, vaø khi naøo quaàn chuùng hoäi hoïp trong thính ñöôøng vaø caû caùc ngöôøi con cuøng ngoài hoïp, haõy ñoïc leân baøi keä:

Khi chuùng sanh, toâi möøng

Toâi muoán chuùng sinh thaønh.

Cuøng vôï, chuùng aâm möu,

(Choáng toâi vaø ñuoåi toâi),

Chaúng khaùc gì con choù,

Xua ñuoåi baày heo lôïn,

AÙc ñoäc vaø loã maõng,

Chuùng goïi toâi: “Cha thaân”.

Chuùng thaät quyû Daï-xoa,

Ñoäi loát laø con toâi,

Vaø chuùng truïc xuaát toâi,

Khi toâi ñeán tuoåi giaø,

Nhö ngöïa giaø suy nhöôïc,

Bò taån xuaát chuoàng aên.

Nay cha giaø boïn treû,

Phaûi aên xin nhaø ngöôøi,

Thaø cho toâi caùi gaäy,

Hôn luõ con baát hieáu.

Vôùi gaäy, chaän boø döõ,

Chaän ñöôïc loaïi choù döõ,

Choã toái doø an toaøn,

Choã saâu, tìm chaân ñöùng,

Vôùi söùc maïnh chieác gaäy,

Vaáp ngaõ ñöùng daäy ñöôïc.

6) Baø-la-moân ñaïi phuù aáy hoïc thuoäc loøng baøi keä naøy töø Theá Toân. Khi quaàn chuùng tuï hoäi taïi thính ñöôøng vaø giöõa caùc ngöôøi con ñang ngoài hoïp, vò aáy ñoïc leân baøi keä:Khi chuùng sanh, toâi möøng,

Toâi muoán chuùng sinh thaønh.

Cuøng vôï, chuùng aâm möu,

(Choáng toâi vaø ñuoåi toâi),

Chaúng khaùc gì con choù,

Xua ñuoåi baày heo lôïn.

AÙc ñoäc vaø loã maõng,

Chuùng goïi toâi: “Cha thaân”.

Chuùng thaät quyû Daï-xoa,

Ñoäi loát laø con toâi,

Vaø chuùng truïc xuaát toâi,

Khi toâi ñeán tuoåi giaø,

Nhö ngöïa giaø, suy nhöôïc,

Bò taån xuaát chuoàng aên.

Nay cha giaø boïn treû,

Phaûi aên xin nhaø ngöôøi.

Thaø cho toâi caùi gaäy,

Hôn luõ con baát hieáu.

Vôùi gaäy, chaän boø döõ,

Chaän ñöôïc loaøi choù döõ.

Choã toái, doø an toaøn,

Choã saâu, tìm chaân ñöùng,

Vôùi söùc maïnh chieác gaäy,

Vaáp ngaõ, ñöùng daäy ñöôïc.

8) Roài nhöõng ngöôøi con Baø-la-moân ñaïi phuù aáy, daét ngöôøi cha veà nhaø, taém röûa vaø moãi ngöôøi ñaép cho cha moät boä aùo.

9) Roài Baø-la-moân ñaïi phuù aáy caàm moät boä aùo ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, lieàn ngoài xuoáng moät beân.

10) Ngoài xuoáng moät beân, Baø-la-moân ñaïi phuù aáy baïch Theá Toân:

– Thöa Toân giaû Gotama, chuùng con Baø-la-moân, coù daâng cuùng sôû phí cho baäc Ñaïo Sö. Mong Toân giaû Gotama chaáp nhaän sôû phí cho baäc Ñaïo Sö cuûa con.

11) Vaø Theá Toân vì loøng töø chaáp nhaän.

12) Roài Baø-la-moân ñaïi phuù aáy baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay Toân giaû Gotama!... Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!V. MAØNATTHADA (S.i,177)

1) Nhaân duyeân taïi Saøvatthi.

2) Luùc baáy giôø, Baø-la-moân teân Maønatthada truù ôû Saøvatthi. Vò naøy khoâng cung kính meï, khoâng cung kính cha, khoâng cung kính Ñaïo sö, khoâng cung kính anh tröôûng.

3) Luùc baáy giôø, Theá Toân ñang thuyeát phaùp, coù ñaïi chuùng ñoanh vaây.

4) Roài Baø-la-moân Maønatthada suy nghó nhö sau: “Sa-moân Gotama nay ñang thuyeát phaùp coù ñaïi chuùng ñoanh vaây. Vaäy ta haõy ñi ñeán Sa-moân Gotama. Neáu Sa-moân Gotama noùi chuyeän vôùi ta, ta cuõng seõ noùi chuyeän vôùi Sa-moân Gotama. Neáu Sa-moân Gotama khoâng noùi chuyeän vôùi ta, ta cuõng seõ khoâng noùi chuyeän vôùi Sa-moân Gotama”.

5) Roài Baø-la-moân Maønatthada ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, lieàn ñöùng moät beân vaø im laëng.

6) Vaø Theá Toân khoâng noùi chuyeän vôùi Baø-la-moân aáy.

7) Baø-la-moân Maønatthada suy nghó: “Sa-moân Gotama naøy khoâng bieát gì heát”, beøn muoán trôû veà.

8) Roài Theá Toân vôùi taâm tö cuûa mình bieát ñöôïc taâm tö cuûa Baø-la-moân Maønatthada, lieàn noùi leân baøi keä vôùi Baø-la-moân Maønatthada:

Hôõi naøy Baø-la-moân,

Kieâu maïn khoâng coù toát,

ÔÛ ñaây khoâng coù ai,

Baø-la-moân neân bieát.

OÂng ñeán, muïc ñích gì,

Haõy noùi leân cho bieát?

9) Baø-la-moân Maønatthada suy nghó: “Sa-moân Gotama bieát taâm tö cuûa ta”, cuùi ñaàu ñaûnh leã chaân Theá Toân, laáy mieäng hoân chaân Theá Toân, laáy tay thoa vuoát vaø noùi leân teân cuûa mình:

– Toân giaû Gotama, con laø Maønatthada. Toân giaû Gotama, con laø Maønatthada.

10) Roài ñaïi chuùng aáy taâm khôûi leân kinh dò vi dieäu: “Thaät laø vi dieäu, thöa Ngaøi! Thaät laø hy höõu, thöa Ngaøi! Baø-la-moân Maønatthada khoâng bao giôø cung kính meï, khoâng bao giôø cung kính cha, khoâng bao giôø cung kính Ñaïo sö, khoâng bao giôø cung kính anh tröôûng, nay laïi haï mình toät cuøng nhö vaäy tröôùc Sa-moân Gotama”.

11) Roài Theá Toân noùi vôùi Baø-la-moân Maønatthada:

– Thoâi vöøa roài Baø-la-moân. Haõy ñöùng daäy vaø ngoài laïi treân gheá cuûa OÂng. Loøng tín thaønh cuûa OÂng ñoái vôùi Ta töø ñaâu ñeán?

12) Roài Baø-la-moân Maønatthada sau khi ngoài treân gheá cuûa mình, noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:

Ñoái ai khoâng neân kieâu?

Ñoái ai neân kính troïng?

Ñoái ai neân toân kính?

Cuùng döôøng ai, toát laønh?

(Theá Toân):13) Vôùi meï vaø vôùi cha,

Vôùi anh nhieàu tuoåi hôn,

Vôùi thaày laø thöù tö,

Khoâng neân sanh kieâu maïn,

Neân kính troïng vò aáy,

Neân toân kính vò aáy,

Cuùng döôøng hoï, toát laønh.

Caùc baäc A-la-haùn,

Thanh löông, laäu hoaëc ñoaïn,

Vieäc neân laøm ñaõ laøm,

Haõy nhieáp phuïc kieâu maïn,

Baäc Voâ thöôïng toân aáy,

OÂng thaät neân ñaûnh leã.

14) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Maønatthada baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!... Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

VI. PACCANÌKA (S.i,179)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Luùc baáy giôø Baø-la-moân teân laø Paccanìkasaøta ôû taïi Saøvatthi.

3) Roài Baø-la-moân Paccanìkasaøta suy nghó nhö sau: “Ta haõy ñi ñeán Sa-moân Gotama, vaø Sa-moân Gotama coù noùi ñieàu gì, ta seõ noùi lôøi phaûn ngöôïc laïi”.

4) Luùc baáy giôø Theá Toân ñang ñi kinh haønh ngoaøi trôøi.

5) Roài Ba-la-moân Paccanìkasaøta ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi vôùi Theá Toân ñang ñi kinh haønh:

– Naøy Sa-moân, haõy thuyeát phaùp.

(Theá Toân):6) Khoâng thuyeát phaùp vôùi oâng,

Naøy Paccanìka!

Taâm oâng thaät oâ ueá,

Vaø ñaày nhöõng thuø haän,

Laøm sao bieát toát ñeïp,

Laøm sao noùi toát ñeïp!

Ai nhieáp phuïc thuø haän,

Nhieáp phuïc taâm choáng ñoái,

Töø boû moïi saân taâm,

Vò aáy bieát toát ñeïp,

Vò aáy noùi toát ñeïp.

7) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Paccanìkasaøta baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!... Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

VII. NAVAKAMMIKA (S.i,179)

1) Moät thôøi Theá Toân truù ôû giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø Baø-la-moân Navakammika Bhaøradvaja ñang laøm coâng vieäc taïi khu röøng aáy.

3) Baø-la-moân Navakammika thaáy Theá Toân ngoài kieát-giaø döôùi goác caây, löng thaúng vaø ñeå nieäm tröôùc maët.

4) Thaáy vaäy, vò Baø-la-moân suy nghó: “Ta thích laøm vieäc veà cuûi goã taïi khu röøng naøy. Coøn Sa-moân Gotama thôøi thích laøm vieäc gì?”

5) Roài Baø-la-moân Navakammika ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:Nay OÂng laøm vieäc gì,

Trong röøng caây sa-la,

Khieán OÂng soáng moät mình,

Vui gì OÂng tìm ñöôïc,

Tyû-kheo Gotama?

(Theá Toân):6) Ta khoâng phaûi laøm gì,

Trong khu röøng (sa-la).

Vôùi Ta, reã ñaõ caét,

Caû khu röøng raäm raïp,

Nhö vaäy Ta ñöôïc thoaùt,

Moïi röøng ruù choâng gai.

Taâm Ta khoâng bò ñaâm,

Moät mình soáng an laïc,

Ñoaïn tröø moïi baát maõn,

Soáng thích thuù hoan hyû.

7) Ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Navakammika Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!... Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

VIII. KATTHAHAØRA (S.i,180)

1) Moät thôøi Theá Toân soáng ôû giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, nhieàu thanh nieân löôïm cuûi, ñeä töû cuûa Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja, ñi ñeán khu röøng aáy.

3) Sau khi ñeán, hoï thaáy Theá Toân ngoài kieát-giaø trong khu röøng aáy, löng thaúng vaø ñeå nieäm tröôùc maët. Thaáy vaäy, hoï lieàn ñi ñeán Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja.

4) Sau khi ñeán, hoï noùi vôùi Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja:

– Toân giaû coù bieát khoâng, taïi moät khu röøng kia, coù vò Sa-moân ngoài kieát-giaø, löng thaúng vaø ñeå nieäm tröôùc maët?.

5) Roài Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja cuøng vôùi caùc thanh nieân aáy ñi ñeán khu röøng vaø thaáy Theá Toân taïi khu röøng aáy, ñang ngoài kieát-giaø, löng thaúng vaø ñeå nieäm tröôùc maët. Thaáy vaäy hoï lieàn ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:

Trong khu röøng thaâm u,

Nhieàu deã sôï khuûng khieáp,

Röøng troáng khoâng, hoang vaéng,

Ngaøi vaøo saâu moät mình,

Thaân baát ñoäng, kieân trì,

Ñeïp ñeõ vaø uy nghi.

Naøy Tyû-kheo, Ngaøi thieàn

Vôùi taâm tö ñònh tónh.

ÔÛ ñaây khoâng ca haùt,

ÔÛ ñaây khoâng noùi naêng,

Coâ ñoäc trong röøng saâu,

Baäc Thaùnh nhôn an truù,

Nhö vaäy ñoái vôùi con,

Thaät kyø dieäu hy höõu.

Khi Ngaøi soáng moät mình,

Hoan hyû trong röøng vaéng,

Con nghó, Ngaøi öôùc nguyeän,

Ñoàng sanh laøm thaân höõu,

Vôùi baäc Theá giôùi chuû,

Taïi voâ thöôïng Tam thieân.

Vaäy sao baäc Toân giaû,

Khoâng boû röøng hoang vaéng,

Tu khoå haïnh ôû ñaây,

Ñeå ñaït Phaïm thieân quaû?

(Theá Toân):6) Phaøm coù öôùc voïng gì,

Hay nhöõng aùi laïc gì,

Nhöõng gì keû phaøm phu,

Thöôøng chaáp tröôùc caùc giôùi,

Caùc tham aùi khôûi leân,

Töø goác reã voâ minh,

Taát caû Ta ñoaïn taän,

Tröø caû goác laãn reã.

Nay Ta khoâng öôùc nguyeän,

Khoâng tham aùi, chaáp tröôùc,

Ñoái vôùi taát caû phaùp,

Ta thaáy ñeàu thanh tònh.

Ñaït ñöôïc Chaùnh Ñaúng Giaùc,

Vaø muïc ñích toái thöôïng,

Ta tu taäp Thieàn ñònh,

Vaéng laëng, khoâng sôï haõi.

7) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!.. töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

IX. MAØTAPOSAKA: Nuoâi döôõng meï (S.i,181)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Roài Baø-la-moân Maøtaposaka ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, beøn ngoài xuoáng moät beân.

3) Ngoài xuoáng moät beân, Baø-la-moân Maøtaposaka noùi vôùi Theá Toân:

– Thöa Toân giaû Gotama, toâi tìm moùn aên thieát thöïc theo thöôøng phaùp. Sau khi tìm moùn aên thieát thöïc theo thöôøng phaùp, toâi nuoâi döôõng meï cha. Thöa Toân giaû Gotama, toâi laøm nhö vaäy; toâi coù laøm ñuùng traùch nhieäm khoâng?

4) – Naøy Baø-la-moân, OÂng laøm nhö vaäy laø laøm ñuùng traùch nhieäm. Naøy Baø-la-moân, ai tìm ñoà aên thieát thöïc theo thöôøng phaùp; sau khi tìm ñoà aên thieát thöïc theo thöôøng phaùp, laïi nuoâi döôõng meï cha thì ngöôøi aáy ñöôïc nhieàu coâng ñöùc.Ngöôøi naøo theo thöôøng phaùp,

Nuoâi döôõng meï vaø cha,

Chính do coâng haïnh naøy,

Ñoái vôùi cha, vôùi meï,

Nhôø vaäy, baäc Hieàn Thaùnh,

Trong ñôøi naøy taùn thaùn,

Sau khi cheát, ñöôïc sanh,

Höôûng an laïc, chö Thieân.

5) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Maøtaposaka baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay Toân giaû Gotama!... Mong Toân giaû nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

X. BHIKKHAKA (S.i,182)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Roài Baø-la-moân Bhikkhaka ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, beøn ngoài moät beân.

3) Ngoài moät beân Baø-la-moân Bhikkhaka baïch Theá Toân:

– Thöa Toân giaû Gotama, con laø ngöôøi khaát thöïc vaø Toân giaû cuõng laø ngöôøi khaát thöïc. Vaäy coù söï sai khaùc gì giöõa chuùng ta?

(Theá Toân):4) Khoâng phaûi ai xin aên,

Cuõng goïi laø khaát só.

Neáu chaáp trì ñoäc phaùp,

Khoâng coøn goïi Tyû-kheo.

Ai soáng ôû ñôøi naøy,

Töø boû caùc phöôùc baùo,

Ñoaïn tröø moïi aùc phaùp,

Haønh trì theo Phaïm haïnh,

Soáng ñôøi soáng chaùnh trí,

Vò aáy xöùng “Tyû-kheo”.

5) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Bhikkhaka baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!... Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

XI. SANGAØRAVA (S.i,182)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Luùc baáy giôø, Baø-la-moân Sangaørava truù ôû Saøvatthi, laø nhaø Tònh thuûy haønh, tin töôûng nhôø nöôùc ñöôïc thanh tònh, saùng chieàu theo haïnh xuoáng nöôùc (ñeå taém cho thanh tònh).

3) Roài Toân giaû AØnada vaøo buoåi saùng ñaép y, caàm y baùt, ñi vaøo Saøvatthi ñeå khaát thöïc. Khaát thöïc xong, sau böõa aên, treân con ñöôøng ñi khaát thöïc trôû veà Toân giaû ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân, roài ngoài xuoáng moät beân.

4) Ngoài xuoáng moät beân, Toân giaû AØnanda baïch Theá Toân:

– ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, Baø-la-moân Sangaørava truù ôû Saøvatthi, laø nhaø Tònh thuûy haønh, tin töôûng nhôø nöôùc ñöôïc thanh tònh, saùng chieàu theo haïnh xuoáng nöôùc (ñeå taém cho thanh tònh). Laønh thay, baïch Theá Toân, neáu Theá Toân vì loøng töø maãn ñi ñeán truù xöù cuûa Baø-la-moân Sangaørava.

5) Theá Toân im laëng nhaän lôøi.

6) Roài Theá Toân vaøo buoåi saùng, ñaép y, caàm y baùt ñi ñeán truù xöù cuûa Baø-la-moân Sangaørava; sau khi ñeán, ngoài xuoáng treân choã ñaõ soaïn saün.

7) Roài Baø-la-moân Sangaørava ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, lieàn ngoài xuoáng moät beân.

8) Theá Toân noùi vôùi Baø-la-moân Sangaørava ñang ngoài moät beân:

– Coù ñuùng söï thaät chaêng, naøy Baø-la-moân, OÂng laø nhaø Tònh thuûy haønh, tin töôûng nhôø nöôùc ñöôïc thanh tònh, saùng chieàu soáng theo haïnh xuoáng nöôùc (ñeå taém cho thanh tònh)?

9) – Thöa ñuùng vaäy, Toân giaû Gotama.

10) – Naøy Baø-la-moân, nhaèm muïc ñích lôïi ích gì, OÂng laø nhaø Tònh thuûy haønh, tin töôûng nhôø nöôùc ñöôïc thanh tònh, saùng chieàu soáng theo haïnh xuoáng nöôùc (ñeå taém cho thanh tònh)?

11) – ÔÛ ñaây, Toân giaû Gotama, ban ngaøy toâi laøm aùc nghieäp gì, buoåi chieàu toâi taém ñeå goäi saïch aùc nghieäp aáy; buoåi toái toâi laøm aùc nghieäp gì, buoåi saùng hoâm sau toâi taém ñeå goäi saïch aùc nghieäp aáy. Toân giaû Gotama, do nhaèm muïc ñích nhö vaäy, toâi laø nhaø Tònh thuûy haønh tin töôûng nhôø nöôùc ñöôïc thanh tònh, saùng chieàu toâi soáng theo haïnh xuoáng nöôùc (ñeå taém cho thanh tònh).

(Theá Toân):

12) Chaùnh phaùp laø ao hoà,

Giôùi laø beán nöôùc taém,

Khoâng caáu ueá, trong saïch,

Ñöôïc thieän nhôn taùn thaùn,

Laø choã baäc coù trí,

Thöôøng taém, tröø ueá taïp,

Khi tay chaân trong saïch,

Hoï qua bôø beân kia.

13) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Sangaørava baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!... Mong Toân giaû Gotama nhaän con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

XII. KHOMADUSA (S.i,154)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû giöõa daân chuùng Sakka, taïi thò traán cuûa daân chuùng Sakka teân laø Khomadussa.

2) Roài Theá Toân vaøo buoåi saùng, ñaép y, caàm y baùt, ñi vaøo thò traán Khomadussa ñeå khaát thöïc.

3) Luùc baáy giôø caùc Baø-la-moân gia chuû ôû Khomadussa ñang tuï hoïp taïi hoäi tröôøng ñeå giaûi quyeát moät vaøi vaán ñeà vaø trôøi ñang möa nhoû hoät.

4) Roài Theá Toân ñi ñeán hoäi tröôøng aáy.

5) Caùc Baø-la-moân gia chuû ôû Khomadussa thaáy Theá Toân töø xa ñi ñeán.

6) Thaáy vaäy, hoï beøn noùi:

– Nhöõng Sa-moân ñaàu troïc aáy laø ai? Vaø hoï coù theå bieát gì veà quy taéc cuûa hoäi tröôøng?

7) Roài Theá Toân noùi leân baøi keä vôùi caùc Baø-la-moân gia chuû ôû Khomadussa:Khoâng theå coù hoäi tröôøng,

Neáu khoâng coù thieän nhaân.

Khoâng theå coù thieän nhaân,

Neáu khoâng noùi ñuùng phaùp.

Nhöõng ai ñaõ ñoaïn tröø,

Caû tham, saân vaø aùi,

Noùi leân lôøi ñuùng phaùp,

Hoï môùi thaät thieän nhaân.

8) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, caùc Baø-la-moân gia chuû ôû Khomadussa baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Toân giaû Gotama nhö ngöôøi döïng ñöùng laïi nhöõng gì bò quaêng ngaõ xuoáng, phôi baøy ra nhöõng gì bò che kín, chæ ñöôøng cho keû bò laïc höôùng, ñem aùnh saùng vaøo trong boùng toái ñeå nhöõng ai coù maét coù theå thaáy saéc. Cuõng vaäy, Chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc Toân giaû Gotama duøng nhieàu phöông tieän trình baøy, giaûi thích. Chuùng con xin quy y Theá Toân Gotama, quy y Phaùp vaø quy y Tyû-kheo Taêng. Mong Toân giaû Gotama nhaän chuùng con laøm ñeä töû cö só, töø nay cho ñeán maïng chung, chuùng con troïn ñôøi quy ngöôõng.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương