Kinh töÔng öng boä taäp I


CHÖÔNG VII : TÖÔNG ÖNG BAØ-LA-MOÂNtải về 1.75 Mb.
trang20/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

CHÖÔNG VII : TÖÔNG ÖNG BAØ-LA-MOÂN

I. PHAÅM A-LA-HAÙN THÖÙ NHAÁT

I. DHANANJAØNI (S.i,160)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjagaha (Vöông Xaù), Veluvana (Truùc Laâm), taïi choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) Luùc baáy giôø, nöõ Baø-la-moân Dhananjaøni, vôï moät ngöôøi Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja, coù loøng tín thaønh ñoái vôùi Phaät, Phaùp vaø Taêng.

3) Roài nöõ Baø-la-moân Dhananjaøni, trong khi böng côm cho Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja, höùng khôûi thoát leân ba laàn lôøi caûm höùng: “Ñaûnh leã Theá Toân, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc aáy!”

4) Ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja noùi vôùi nöõ Baø-la-moân Dhananjaøni:

– Nhö vaäy, trong moïi thôøi, moïi dòp, keû haï tieän naøy noùi lôøi taùn thaùn vò Sa-moân troïc ñaàu aáy. Naøy keû Haï tieän kia, ta seõ luaän phaù baäc Ñaïo Sö cuûa Ngöôi”.

5) – Thöa Baø-la-moân, toâi khoâng thaáy trong theá giôùi chö Thieân, Ma giôùi hay Phaïm thieân giôùi, trong chuùng Sa-moân hay Baø-la-moân, giöõa chö Thieân hay loaøi Ngöôøi, khoâng moät ai coù theå luaän phaù Theá Toân, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Vaäy naøy Baø-la-moân, OÂng haõy ñi. Sau khi ñi, OÂng seõ bieát.

6) Roài Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja phaãn noä, khoâng hoan hyû, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm, sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, lieàn ngoài xuoáng moät beân.

7) Ngoài xuoáng moät beân, Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:Saùt vaät gì, ñöôïc laïc?

Saùt vaät gì, khoâng saàu?

Coù moät phaùp loaïi gì,

Ngaøi taùn ñoàng saùt haïi,

Toân giaû Gotama?

(Theá Toân):8) Saùt phaãn noä, ñöôïc laïc

Saùt phaãn noä, khoâng saàu,

Phaãn noä vôùi ñoäc caên,

Vôùi vò ngoït toái thöôïng,

Phaùp aáy, baäc Hieàn Thaùnh,

Taùn ñoàng söï saùt haïi.

Saùt phaùp aáy, khoâng saàu,

Naøy Baø-la-moân kia.

9) Ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Toân giaû Gotama, nhö ngöôøi döïng ñöùng laïi nhöõng gì bò quaêng ngaõ xuoáng, phôi baøy ra nhöõng gì bò che kín, chæ ñöôøng cho keû laïc höôùng, hay ñem ñeøn saùng vaøo trong boùng toái ñeå nhöõng ai coù maét coù theå thaáy saéc. Cuõng vaäy, Chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc Toân giaû Gotama duøng nhieàu phöông tieän trình baøy, giaûi thích. Vaäy nay con xin quy y Theá Toân Gotama, quy y Phaùp vaø quy y Tyû-kheo Taêng. Mong Toân giaû Gotama cho con ñöôïc xuaát gia tröôùc maët Theá Toân, cho con ñöôïc thoï ñaïi giôùi!

10) Vaø Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja ñöôïc xuaát gia tröôùc maët Theá Toân, ñöôïc thoï ñaïi giôùi.

11) Thoï ñaïi giôùi khoâng bao laâu, Toân giaû Bhaøradvaøja soáng moät mình, vieãn ly, khoâng phoùng daät, nhieät taâm, tinh caàn, khoâng bao laâu chöùng ñöôïc muïc ñích maø caùc thieän nam töû chôn chaùnh xuaát gia, töø boû gia ñình, soáng khoâng gia ñình: Ñoù laø voâ thöôïng cöùu caùnh Phaïm haïnh, ngay trong hieän taïi, töï mình vôùi thaéng trí chöùng ngoä, chöùng ñaït vaø an truù. Vò aáy bieát: “Sanh ñaõ taän, Phaïm haïnh ñaõ thaønh, vieäc neân laøm ñaõ laøm, khoâng coøn trôû laïi traïng thaùi naøy nöõa”.

12) Vaø Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.II. PHÆ BAÙNG (S.i,161)

1) Moät thôøi Theá Toân truù ôû Raøjagaha (Vöông Xaù), Veluvana (Truùc Laâm), taïi choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) Baø-la-moân Akkosaka Bhaøradvaøja ñöôïc nghe Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja ñaõ xuaát gia vôùi Theá Toân, töø boû gia ñình, soáng khoâng gia ñình.

3) OÂng phaãn noä, khoâng hoan hyû, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi nhöõng lôøi noùi khoâng toát ñeïp, aùc ngöõ, phæ baùng vaø nhieác maéng Theá Toân.

4) Ñöôïc nghe noùi vaäy, Theá Toân noùi vôùi Baø-la-moân Akkosaka Bhaøradvaøja:

– Naøy Baø-la-moân, OÂng nghó theá naøo? Caùc thaân höõu baø con huyeát thoáng, caùc khaùch coù ñeán vieáng thaêm OÂng khoâng?

5) – Thöa Toân giaû Gotama, thænh thoaûng, caùc thaân höõu, baø con huyeát thoáng, caùc khaùch coù ñeán vieáng thaêm toâi.

6) – Naøy Baø-la-moân, OÂng nghó theá naøo? OÂng coù söûa soaïn cho hoï caùc moùn aên loaïi cöùng, loaïi meàm vaø caùc loaïi ñoà neám khoâng?

7) – Thöa Toân giaû Gotama, thænh thoaûng toâi söûa soaïn cho hoï caùc moùn aên loaïi cöùng, loaïi meàm, caùc loaïi ñoà neám.

8) – Nhöng naøy Baø-la-moân, neáu hoï khoâng thaâu nhaän, thôøi caùc moùn aên aáy veà ai?

9) – Thöa Toân giaû Gotama, neáu hoï khoâng thaâu nhaän, thôøi caùc moùn aên aáy veà laïi chuùng toâi.

10) – Cuõng vaäy, naøy Baø-la-moân, neáu OÂng phæ baùng chuùng toâi laø ngöôøi khoâng phæ baùng; nhieác maéng chuùng toâi laø ngöôøi khoâng nhieác maéng; gaây loän vôùi chuùng toâi laø ngöôøi khoâng gaây loän; chuùng toâi khoâng thaâu nhaän söï vieäc aáy töø OÂng, thôøi naøy Baø-la-moân, söï vieäc aáy veà laïi OÂng. Naøy Baø-la-moân, söï vieäc aáy chæ veà laïi OÂng. Naøy Baø-la-moân, ai phæ baùng laïi khi bò phæ baùng, nhieác maéng laïi khi bò nhieác maéng, gaây loän laïi khi bò gaây loän, thôøi nhö vaäy, naøy Baø-la-moân, ngöôøi aáy ñöôïc xem laø ñaõ höôûng thoï, ñaõ san seû vôùi OÂng. Coøn chuùng toâi khoâng cuøng höôûng thoï söï vieäc aáy vôùi OÂng, khoâng cuøng san seû söï vieäc aáy vôùi OÂng, thôøi naøy Baø-la-moân, söï vieäc aáy veà laïi OÂng! Naøy Baø-la-moân, söï vieäc aáy veà laïi OÂng!

11) Nhaø vua vaø vöông cung, vöông thaàn nghó raèng: “Sa-moân Gotama laø vò A-la-haùn”. Tuy vaäy Toân giaû Gotama nay ñaõ phaãn noä.

(Theá Toân):12) Vôùi vò khoâng phaãn noä,

Phaãn noä töø ñaâu ñeán?

Soáng cheá ngöï, chaùnh maïng,

Giaûi thoaùt, nhôø chaùnh trí.

Vò aáy soáng nhö vaäy,

Ñôøi soáng ñöôïc tòch tònh.

Nhöõng ai bò phæ baùng,

Trôû laïi phæ baùng ngöôøi,

Keû aáy laøm aùc mình,

Laïi laøm aùc cho ngöôøi.

Nhöõng ai bò phæ baùng,

Khoâng phæ baùng choáng laïi,

Ngöôøi aáy ñuû thaéng traän,

Thaéng cho mình, cho ngöôøi.

Vò aáy tìm lôïi ích,

Cho caû mình vaø ngöôøi.

Vaø keû ñaõ phæ baùng,

Töï hieåu, laéng nguoâi daàn.

Baäc Y sö caû hai,

Chöõa mình, chöõa cho ngöôøi,

Quaàn chuùng nghó laø ngu,

Vì khoâng hieåu Chaùnh phaùp.

13) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Akkosaka Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät laø vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!...,... Con xin quy y Theá Toân Gotama, quy y Phaùp vaø quy y Tyû-kheo Taêng. Mong Toân giaû Gotama cho con ñöôïc xuaát gia tu hoïc vôùi Toân giaû Gotama, ñöôïc thoï ñaïi giôùi.

14) Baø-la-moân Akkosaka Bhaøradvaøja ñöôïc xuaát gia vôùi Toân giaû Gotama, ñöôïc thoï ñaïi giôùi.

15) Ñöôïc thoï ñaïi giôùi khoâng bao laâu, Toân giaû Akkosaka Bhaørahvaøja soáng moät mình, vieãn ly, khoâng phoùng daät, nhieät taâm, tinh caàn khoâng bao laâu ñaït ñöôïc muïc ñích maø caùc thieän nam töû chôn chaùnh xuaát gia, töø boû gia ñình, soáng khoâng gia ñình höôùng ñeán: Ñoù laø voâ thöôïng cöùu caùnh Phaïm haïnh, ngay trong hieän taïi vôùi thaéng trí, töï mình giaùc ngoä, chöùng ñaït vaø an truù. Vò aáy bieát roõ: “Sanh ñaõ taän, Phaïm haïnh ñaõ thaønh, vieäc neân laøm ñaõ laøm, khoâng coøn trôû laïi traïng thaùi naøy nöõa”.

16) Vaø Toân giaû Akkosaka Bhaøradvaøkja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.III. ASURINDAKA (S.i,163)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjagaha (Vöông Xaù), Veluvana (Truùc Laâm), taïi choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) Baø-la-moân Asurindaka Bhaøradvaøja nghe nhö sau: “ Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja ñaõ xuaát gia vôùi Theá Toân, töø boû gia ñình, soáng khoâng gia ñình”.

3) Phaãn noä, khoâng hoan hyû, vò aáy ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, coù nhöõng lôøi khoâng toát ñeïp, aùc ngöõ, phæ baùng vaø nhieác maéng Theá Toân.

4) Ñöôïc nghe noùi vaäy, Theá Toân giöõ im laëng.

5) Roài Baø-la-moân Asurindaka Bhaøradvaøja noùi vôùi Theá Toân:

– Naøy Sa-moân, OÂng ñaõ bò chinh phuïc. Naøy Sa-moân, OÂng ñaõ bò chinh phuïc!

(Theá Toân):6) Keû ngu nghó mình thaéng,

Khi noùi lôøi aùc ngöõ,

Ai bieát chòu kham nhaãn,

Keû aáy thaät thaéng traän.

Nhöõng ai bò phæ baùng,

Trôû laïi phæ baùng ngöôøi,

Keû aáy laøm aùc mình,

Laïi laøm aùc cho ngöôøi.

Nhöõng ai bò phæ baùng,

Khoâng phæ baùng ñoái laïi,

Ngöôøi aáy ñaõ thaéng traän,

Thaéng cho mình cho ngöôøi.

Vò aáy tìm lôïi ích,

Cho caû mình vaø ngöôøi,

Vaø keû ñaõ phæ baùng,

Töï hieåu, laéng nguoäi daàn.

Baäc y sö caû hai,

Chöõa mình, chöõa cho ngöôøi,

Quaàn chuùng nghó laø ngu,

Vì khoâng hieåu Chaùnh phaùp.

7) Ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Asurindaka Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama...,”... khoâng coøn trôû laïi ñôøi soáng naøy nöõa”.

8) Vaø Toân giaû Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.IV. BILANGIKA (S.i,164)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjagaha, Veluvana, taïi choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) Baø-la-moân Bilangika Bhaøradvaøja ñöôïc nghe: “Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja ñaõ xuaát gia vôùi Sa-moân Gotama, töø boû gia ñình, soáng khoâng gia ñình”.

3) Phaãn noä, khoâng hoan hyû, vò aáy ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, giöõ yeân laëng, ñöùng moät beân.

4) Roài Theá Toân, vôùi taâm tö cuûa mình, bieát ñöôïc taâm tö cuûa Baø-la-moân Bilangika Bhaøradvaøja, lieàn noùi leân baøi keä cho Baø-la-moân Bilangika Bhaøradvaøja:

Ai haïi ngöôøi hieàn thieän,

Thanh tònh, khoâng caáu nhieãm,

AÙc haïnh ñöôïc chín muøi,

Phaûn laïi haïi ngöôøi ngu,

Chaúng khaùc gì ngöôïc gioù,

Laïi tung vaõi buïi traàn.

5) Ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Bilangika Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!... Nay con quy y Toân giaû Gotama, quy y Phaùp vaø Tyû-kheo Taêng. Mong cho con ñöôïc xuaát gia vôùi Toân giaû Gotama...,..., Ñoù laø voâ thöôïng cöùu caùnh Phaïm haïnh, ngay trong hieän taïi vôùi thaéng trí töï mình chöùng ngoä, chöùng ñaït vaø an truù. Vò aáy bieát roõ: “Sanh ñaõ taän, Phaïm haïnh ñaõ thaønh, vieäc neân laøm ñaõ laøm, khoâng coøn trôû laïi traïng thaùi naøy nöõa”.

6) Vaø Toân giaû Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.V. BAÁT HAÏI - AHIMSAKA (S.i,164)

1) Nhaân duyeân taïi Saøvatthi.

2) Roài Baø-la-moân Ahimsaka Bhaøradvaøja ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, lieàn ngoài xuoáng moät beân.

3) Ngoài xuoáng moät beân, Baø-la-moân Ahimsaka Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Con laø Ahimsaka, thöa Toân giaû Gotama! Con laø Ahimsaka, thöa Toân giaû Gotama!.

(Theá Toân):4) Danh phaûi töông xöùng ngöôøi,

Ngöôøi phaûi laø baát haïi!

Ai vôùi thaân, mieäng, yù,

Khoâng laøm haïi moät ai,

Ai khoâng haïi ngöôøi khaùc,

Ngöôøi aáy thaät baát haïi.

5) Khi ñöôïc nghe vaäy, Baø-la-moân Ahimsaka Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama...,”... khoâng coøn trôû lui ñôøi soáng naøy nöõa”.

6) Vaø Toân giaû Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.VI. BEÄN TOÙC (S.i,165)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Roài Baø-la-moân Jatabhaøradvaøja ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, lieàn ngoài xuoáng moät beân.

3) Ngoài xuoáng moät beân, Baø-la-moân Jatabhaøradvaøja noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:Noäi trieàn vaø ngoaïi trieàn,

Chuùng sanh bò trieàn phöôïc,

Con hoûi Gotama,

Ai thoaùt trieàn phöôïc naøy?

(Theá Toân)4) Ngöôøi coù trí, truù giôùi,

Tu taäp taâm vaø tueä,

Nhieät taâm vaø thaän troïng,

Tyû-kheo aáy thoaùt trieàn.

Vôùi ai ñaõ töø boû,

Tham saân vaø voâ minh,

Baäc ÖÙng Cuùng laäu taän,

Vò aáy thoaùt trieàn phöôïc.

Choã naøo danh vaø saéc

Ñöôïc ñoaïn taän voâ dö,

Ñoaïn chöôùng ngaïi saéc töôûng,

Choã aáy trieàn phöôïc ñoaïn.

5) Khi ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân Jatabhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!...

6) Vaø Toân giaû Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.VII. SUDDHIKA (S.i,165)

1) Taïi Saøvatthi, Jetavana.

2) Roài Baø-la-moân Suddhika Bhaøradvaøja ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm; sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, lieàn ngoài xuoáng moät beân.

3) Ngoài xuoáng moät beân, Baø-la-moân Suddhika Bhaøradvaøja noùi leân baøi leä naøy tröôùc maët Theá Toân:Khoâng Baø-la-moân naøo,

Daàu giöõ giôùi, khoå haïnh,

Coù theå ñöôïc thanh tònh,

Daàu ôû theá giôùi naøo.

Chæ vò Minh Haïnh Tuùc,

Môùi coù theå thanh tònh.

Khoâng moät quaàn chuùng naøo.

Ngoaøi vò haønh nhö vaäy.

(Theá Toân):4) Daàu laåm baåm nhieàu chuù,

Nhöng khoâng vì thoï sanh,

Ñöôïc goïi Baø-la-moân,

Noäi oâ nhieãm baát tònh,

Y cöù treân löøa ñaûo,

Baø-la-moân, Pheä-xaù,

Thuû-ñaø, Chieân-ñaø-la,

Keû ñoå phaån, ñoå raùc,

Tinh caàn vaø tinh taán,

Thöôøng doõng maõnh taán tu,

Ñaït ñöôïc tònh toái thaéng,

Baø-la-moân neân bieát!

5) Khi ñöôïc nghe vaäy, Baø-la-moân Suddhika Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!...

6) Vaø Toân giaû Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.VIII. AGGIKA: Thôø löûa (S.i,166)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjaøgaha, Veluvana, taïi choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) Luùc baáy giôø, moät moùn aên goàm gaïo vaø söõa ñoâng ñöôïc söûa soaïn cho Baø-la-moân Aggika Bhaøradvaøja ñeå vò naøy saép ñaët: “Toâi seõ teá löûa, toâi seõ laøm leã cuùng döôøng löûa”.

3) Roài Theá Toân vaøo buoåi saùng ñaép y, caàm y baùt ñi vaøo Raøjagaha ñeå khaát thöïc. Trong khi ñi khaát thöïc thöù lôùp ôû Raøjagaha, Theá Toân ñi ñeán truù xöù cuûa Baø-la-moân Aggika Bhaøradvaøja; sau khi ñeán, Theá Toân ñöùng moät beân.

4) Baø-la-moân Aggika Bhaøradvaøja thaáy Theá Toân ñi khaát thöïc ñeán, thaáy vaäy lieàn noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:

Vò ñaày ñuû ba minh,

Thieän sanh vaø nghe nhieàu,

Minh haïnh ñöôïc troïn veïn,

Haõy thoï moùn aên naøy!

(Theá Toân):5) Daàu laåm baåm nhieàu chuù,

Nhöng khoâng vì thoï sanh,

Ñöôïc goïi Baø-la-moân.

Noäi oâ nhieãm baát tònh,

Y cöù treân löøa ñaûo,

Thaáy thieân giôùi aùc thuù,

Ñoaïn dieät ñöôïc taùi sanh,

Thaéng trí, baäc Maâu-ni,

Ñaày ñuû ba minh naøy,

Ba minh, Baø-la-moân,

Minh haïnh ñöôïc ñaày ñuû,

Haõy thoï moùn aên naøy.

6) - Mong Toân giaû thoï laõnh moùn aên naøy. Toân giaû Gotama thaät laø baäc Baø-la-moân.

(Theá Toân):

7) Ta khoâng coù höôûng thoï,

Vì tuïng haùt keä chuù,

Thöôøng phaùp khoâng phaûi vaäy,

Ñoái vò coù tri kieán.

Chö Phaät ñaõ loaïi boû,

Tuïng haùt caùc keä chuù,

Chaân thaät nieäm Chaùnh phaùp,

Sôû haønh laø nhö vaäy.

Baäc Ñaïi Só veïn toaøn,

Cuùng döôøng phaûi khaùc bieät,

Ñoaïn taän caùc laäu hoaëc,

Dao ñoäng ñöôïc laéng dòu.

Vôùi nhöõng baäc nhö vaäy,

AÊn uoáng phaûi cuùng döôøng,

Thaät chính laø phöôùc ñieàn,

Cho nhöõng ai caàu phöôùc.

8) Ñöôïc nghe nhö vaäy, Baø-la-moân Aggika Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay Toân giaû Gotama!...

9) Vaø Toân giaû Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.IX. SUNDARIKA (S.i,167)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû giöõa daân toäc Kosala, treân bôø soâng Sundarika.

2) Luùc baáy giôø Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja teá löûa treân bôø soâng Sundarika, laøm leã cuùng döôøng löûa.

3) Roài Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja sau khi teá löûa, laøm leã cuùng döôøng löûa xong, töø choã ngoài ñöùng daäy, nhìn xung quanh taát caû boán phöông vaø nghó: “Ai coù theå höôûng hoï moùn aên cuùng teá coøn laïi naøy?”

4) Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja thaáy Theá Toân ñang ngoài döôùi goác caây, ñaàu ñöôïc bao truøm, thaáy vaäy, tay traùi caàm moùn aên cuùng teá coøn laïi, tay phaûi caàm bình nöôùc ñi ñeán Theá Toân.

5) Vaø Theá Toân nghe tieáng chaân cuûa Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja lieàn thaùo ñoà truøm ôû ñaàu.

6) Vaø Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja nghó: “Ñaàu vò naøy troïc, vò naøy laø ngöôøi troïc ñaàu”, nghó vaäy, muoán trôû lui.

7) Roài Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja laïi suy nghó: “Troïc ñaàu ôû ñaây, moät soá Baø-la-moân cuõng nhö vaäy. Vaäy ta haõy ñeán vaø hoûi vaán ñeà thoï sanh”.

8) Roài Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi vôùi Theá Toân:

– Thoï sanh Toân giaû laø gì?

(Theá Toân):

9) Chôù hoûi veà thoï sanh,

Haõy hoûi veà sôû haønh.

Tuøy theo moïi thöù cuûi,

Ngoïn löûa ñöôïc sanh khôûi.

Daàu thuoäc nhaø haï tieän,

Baäc aån só tinh caàn,

Ñöôïc xem nhö thöôïng sanh,

Bieát taøm quyù, tröø aùc.

Ñieàu thuaän bôûi chaân lyù,

Thuaàn thuïc trong haønh trì,

Thoâng ñaït caùc Thaùnh kinh,

Phaïm haïnh ñöôïc vieân thaønh.

Teá vaät ñaõ ñem laïi,

Haõy caàu khaån vò aáy,

Leã teá laøm ñuùng thôøi,

Vò aáy xöùng cuùng döôøng.

Sundarika:10) Vaät cuùng naøy cuûa con,

Thaät söï kheùo cuùng döôøng,

Nay con ñaõ thaáy ñöôïc,

Baäc saùng suoát nhö Ngaøi.

Con khoâng thaáy moät ai

Coù theå saùnh ñöôïc Ngaøi,

Khoâng coù ngöôøi naøo khaùc

Thoï höôûng vaät cuùng naøy.

Toân giaû Gotama,

Haõy thoï höôûng vaät cuùng.

Ngaøi thaät laø Baø-la-moân,

Laø baäc ñaùng toân troïng.

(Theá Toân):11) Ta khoâng coù höôûng thoï,

Vì tuïng haùt keä chuù,

Thöôøng phaùp khoâng phaûi vaäy,

Ñoái vò coù tri kieán.

Chö Phaät ñaõ loaïi boû

Tuïng haùt caùc keä chuù,

Chaân thaät nieäm Chaùnh phaùp,

Sôû haønh laø nhö vaäy.

Baäc Ñaïi Só veïn toaøn,

Cuùng döôøng phaûi khaùc bieät.

Ñoaïn taän caùc laäu hoaëc,

Traïo hoái ñöôïc laéng dòu,

Vôùi nhöõng baäc nhö vaäy,

Côm nöôùc phaûi cuùng döôøng,

Thaät chính laø phöôùc ñieàn,

Cho nhöõng ai caàu phöôùc.

12) – Vaäy thöa Toân giaû Gotama, con phaûi cho ai vaät cuùng coøn laïi naøy?

13) – Naøy Baø-la-moân, trong toaøn theá giôùi chö Thieân, Ma giôùi, Phaïm thieân giôùi, trong chuùng Sa-moân vaø Baø-la-moân, trong theá giôùi chö Thieân vaø loaøi Ngöôøi, Ta khoâng thaáy moät ai aên vaät cuùng coøn laïi naøy coù theå tieâu hoùa ñöôïc, ngoaïi tröø Nhö Lai hay ñeä töû Nhö Lai. Naøy Baø-la-moân, vaäy naøy Baø-la-moân, haõy quaêng vaät cuùng coøn laïi naøy taïi choã khoâng coù coû xanh, hay nhaän chìm xuoáng nöôùc, nôi khoâng coù loaøi höõu tình.

14) Roài Baø-la-moân Sundarika Shaøradvaøja nhaän chìm vaät cuùng coøn laïi aáy vaøo trong nöôùc, nôi khoâng coù loaøi höõu tình.

15) Vaät cuùng aáy khi ñöôïc quaêng vaøo trong nöôùc lieàn xì leân, soâi leân, phun hôi vaø phun khoùi leân. Ví nhö löôõi caøy ñoát noùng caû ngaøy, khi boû vaøo trong nöôùc, beøn xì leân, soâi leân, phun hôi vaø phun khoùi leân. Cuõng vaäy, vaät cuùng coøn laïi aáy khi ñöôïc quaêng vaøo trong nöôùc beøn xì leân, soâi leân, phun hôi vaø phun khoùi leân.

16) Roài Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja hoaûng hoát, loâng toùc döïng ngöôïc, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán lieàn ñöùng moät beân.

17) Theá Toân noùi leân baøi keä cho Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja ñang ñöùng moät beân:

Naøy Baø-la-moân kia,

Chôù coù nghó gì tònh.

Söï saép ñaët cuûi löûa,

Nhö vaäy chæ beà ngoaøi.

Baäc thieän nhaân daïy raèng,

Ngöôøi aáy khoâng thanh tònh,

Vôùi nhöõng ai chæ muoán

Thanh tònh maët beân ngoaøi.

Naøy Baø-la-moân kia,

Ta töø boû cuûi löûa,

Ta chæ nhen nhuùm leân

Ngoïn löûa töø noäi taâm,

Ngoïn löûa thöôøng haèng chaùy,

Thöôøng noàng chaùy nhieät tình.

Ta laø baäc La-haùn,

Ta soáng ñôøi Phaïm haïnh.

Naøy Baø-la-moân kia,

Ngöôøi mang aùch kieâu maïn,

Phaãn noä laø khoùi höông,

Voïng ngoân laø tro taøn,

Löôõi laø chieác muoãng teá,

Taâm laø choã teá töï,

Töï ngaõ laø ngoïn löûa.

Coøn ngöôøi kheùo ñieàu phuïc,

Chaùnh phaùp laø ao hoà,

Giôùi laø beán nöôùc taém,

Khoâng caáu ueá, trong saïch,

Ñöôïc thieän nhôn taùn thaùn,

Laø choã baäc coù trí,

Thöôøng taém, tröø ueá taïp.

Khi tay chaân trong saïch,

Hoï qua bôø beân kia.

Chaùnh phaùp laø chaân lyù,

Töï cheá laø Phaïm haïnh,

Chính con ñöôøng trung ñaïo,

Giuùp ñaït toái thaéng vò,

Ñaûnh leã baäc tröïc taâm,

Ta goïi tuøy phaùp haønh.

18) Khi ñöôïc noùi vaäy, Baø-la-moân Sundarika Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama!...

19) Vaø Toân giaû Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.X. BAHUDHITI (S.i,170)

1) Moät thôøi Theá Toân truù ôû giöõa daân chuùng Kosala, taïi moät khu röøng.

2) Luùc baáy giôø, moät Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja bò maát möôøi boán con boø.

3) Roài Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja trong khi ñi tìm nhöõng con boø ñöïc aáy, ñi ñeán khu röøng kia; sau khi ñeán, thaáy Theá Toân ngoài kieát-giaø trong khu röøng aáy, löng giöõ thaúng vaø ñeå chaùnh nieäm tröôùc maët.

4) Thaáy vaäy, Baø-la-moân ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân baøi keä naøy vôùi Theá Toân:

Vôùi vò Sa-moân naøy,

Khoâng coù möôøi boán boø,

Neân khoâng thaáy saùu möôi (ajjasatthi),

Do vaäy ñöôïc an laïc.

Vôùi vò Sa-moân naøy,

Khoâng coù ruoäng meø hö,

Moät hai laù caây meø,

Do vaäy ñöôïc an laïc.

Vôùi vò Sa-moân naøy,

Khoâng kho troáng, khoâng chuoät,

Chaïy chôi vaø muùa nhaûy,

Do vaäy ñöôïc an laïc.

Vôùi vò Sa-moân naøy,

Khoâng taám neäm baûy thaùng,

Traøn ñaày nhöõng chí raän,

Do vaäy ñöôïc an laïc.

Vôùi vò Sa-moân naøy

Khoâng baûy gaùi quaû phuï

Hoaëc moät con, hai con,

Do vaäy ñöôïc an laïc.

Vôùi vò Sa-moân naøy,

Khoâng vôï ñen, maët roã.

Laáy chaân thuùc ñaù daäy,

Do vaäy ñöôïc an laïc.

Vôùi vò Sa-moân naøy,

Khoâng keû nôï buoåi saùng,

Maéng nhieác: “Haõy traû ñi”

Do vaäy ñöôïc an laïc.

(Theá Toân):5) Baø-la-moân, vôùi Ta,

Khoâng coù möôøi boán boø,

Neân khoâng thaáy saùu möôi,

Do vaäy Ta an laïc.

Baø-la-moân, vôùi Ta,

Khoâng coù ruoäng meø hö,

Moät hai laù caây meø,

Do vaäy Ta an laïc.

Baø-la-moân, vôùi Ta,

Khoâng kho troáng, khoâng chuoät,

Chaïy chôi vaø muùa chaûy,

Do vaäy Ta an laïc.

Baø-la-moân, vôùi Ta,

Khoâng taám neäm baûy thaùng,

Traøn ñaày nhöõng chí raän,

Do vaäy Ta an laïc.

Baø-la-moân, vôùi Ta,

Khoâng baûy gaùi quaû phuï,

Hoaëc moät con, hai con,

Do vaäy Ta an laïc.

Baø-la-moân, vôùi Ta,

Khoâng vôï ñen, maët roã,

Laáy chaân thuùc ñaù daäy,

Do vaäy Ta an laïc.

Baø-la-moân, vôùi Ta,

Khoâng keû nôï buoåi saùng,

Maéng nhieác: “Haõy traû ñi”,

Do vaäy Ta an laïc.

6) Ñöôïc nghe noùi vaäy, Baø-la-moân thuoäc doøng hoï Bhaøradvaøja baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Thaät vi dieäu thay, Toân giaû Gotama! Toân giaû Gotama nhö ngöôøi döïng ñöùng laïi nhöõng gì bò quaêng ngaõ xuoáng, phôi baøy ra nhöõng gì bò che kín, chæ ñöôøng cho keû laïc höôùng, ñem ñeøn saùng vaøo trong boùng toái ñeå nhöõng ai coù maét coù theá thaáy saéc.

Cuõng vaäy, Chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc Toân giaû Gotama duøng nhieàu phöông tieän trình baøy, giaûi thích. Vaäy nay con xin quy y Theá Toân Gotama, quy y Phaùp vaø quy y Tyû-kheo Taêng. Mong cho con ñöôïc xuaát gia vôùi Toân giaû Gotama, cho con ñöôïc thoï ñaïi giôùi.

7) Roài Baø-la-moân Bhaøradvaøja ñöôïc xuaát gia vôùi Toân giaû Gotama, ñöôïc thoï ñaïi giôùi.

8) Thoï ñaïi giôùi khoâng bao laâu, Toân giaû Bhaøradvaøja ôû moät mình, vieãn ly, khoâng phoùng daät, nhieät taâm, tinh caàn. Vaø khoâng bao laâu, vò naøy chöùng ñöôïc muïc ñích toái cao maø caùc thieän nam töû ñaõ xuaát gia, töø boû gia ñình soáng khoâng gia ñình höôùng ñeán: Ñoù laø voâ thöôïng cöùu caùnh Phaïm haïnh, ngay trong hieän taïi töï mình vôùi thöôïng trí, chöùng ngoä, chöùng ñaït vaø an truù. Vò aáy bieát: “Sanh ñaõ taän, Phaïm haïnh ñaõ thaønh, nhöõng gì neân laøm ñaõ laøm, khoâng coù trôû laïi traïng thaùi naøy nöõa”.

9) Vaø Toân giaû Bhaøradvaøja trôû thaønh moät vò A-la-haùn nöõa.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương