Kinh töÔng öng boä taäp Itải về 1.75 Mb.
trang2/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

II. PHAÅM VÖÔØN HOAN HYÛ

I. VÖÔØN HOAN HYÛ (Taïp 22.1, Ñaïi 2,153c) (S.i,5) (Taêng 31.9. Töù Laïc, Ñaïi 2,672b) (Bieät Taïp 9.1, Ñaïi 2,435a)

Nhö vaäy toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân truù ôû Saøvatthi (Xaù-veä), Jetavana (Thaéng Laâm), taïi vöôøn oâng Anaøthapindika (Caáp Coâ Ñoäc). Taïi ñaáy, Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo: “Naøy caùc Tyû-kheo” – “Thöa vaâng, baïch Theá Toân”.

Caùc Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân. Theá Toân noùi nhö sau:

– Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, coù vò Thieân thuoäc coõi trôøi Ba möôi ba, vôùi chuùng Thieân nöõ vaây quanh, du hí ôû vöôøn Hoan Hyû, thoï höôûng naêm thieân duïc coâng ñöùc. Baây giôø, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy:

Chuùng khoâng bieát ñeán laïc,

Neáu khoâng thaáy Hoan Hyû,

Choã truù caû Trôøi, Ngöôøi,

Coõi ba möôi löøng danh.

Ñöôïc nghe noùi vaäy, naøy caùc Tyû-kheo, moät vò Thieân khaùc ñaùp vò Thieân aáy vôùi baøi keä:Keû ngu, sao khoâng bieát,

Vò ÖÙng Cuùng ñaõ noùi:

Moïi haønh laø voâ thöôøng,Töï taùnh phaûi sanh dieät,

Sau khi sanh, chuùng dieät,

Nhieáp chuùng laø an laïc”.

II. VUI THÍCH (Taïp 36.12,Ñaïi 2,263a) (S.i,6) (Bieät Taïp 8,11, Ñaïi 2,428a)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Cha ñoái con vui thích,

Chuû vôùi boø vui thích,

Ngöôøi sanh y, vui thích,

Khoâng sanh y, khoâng vui.

(Theá Toân):Cha ñoái con saàu muoän,

Chuû vôùi boø saàu muoän,

Ngöôøi sanh y, saàu muoän,

Khoâng sanh y, khoâng saàu.

III. KHOÂNG AI BAÈNG CON (Taïp 36.14, Ñaïi 2,263b) (S.1,6) (Bieät Taïp 12.19, Ñaïi 2,458c)

... Ñöùng moät beân, vò Thieân aáy noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Thöông ai baèng thöông con,

Cuûa naøo baèng boø nhaø,

Saùng naøo baèng maët trôøi,

Nöôùc naøo hôn bieån caû.

(Theá Toân):Thöông ai baèng thöông mình,

Cuûa naøo baèng luùa gaïo,

Saùng naøo baèng trí tueä,

Nöôùc naøo hôn möa raøo.

IV. GIAI CAÁP SAÙT-ÑEÁ-LÎ (Taïp 36.15 Saùt-lî, Ñaïi 2,263b) (S.i,6)Giöõa caùc haøng hai chaân,

Saùt-lî laø toái thaéng,

Giöõa caùc loaøi boán chaân,

Boø ñöïc laø toái thaéng,

Trong caùc haøng theâ thieáp,

Quyù nöõ laø toái thaéng.

Trong caùc haøng con trai,

Tröôûng nam laø toái thaéng.

(Theá Toân):Giöõa caùc loaøi hai chaân,

Chaùnh giaùc laø toái thaéng.

Giöõa caùc loaøi boán chaân,

Thuaàn chuûng laø toái thaéng.

Trong caùc haøng theâ thieáp,

Nhu thuaän laø toái thaéng.

Trong caùc haøng con trai,

Trung thaønh laø toái thaéng.

V. TIEÁNG ÑOÄNG RÖØNG SAÂU (hay Thaân tòch tònh) (S.i,7)(Taïp 50.II, An truù, Ñaïi 2,360b) (Bieät Taïp 16.26, Ñaïi 2,490b)Nay laø thôøi giöõa tröa,

Loaøi chim nghæ yeân laëng,

Vang ñoäng tieáng röøng saâu,

Ta run, ta khieáp sôï.

(Theá Toân):Nay laø thôøi giöõa tröa,

Loaøi chim nghæ yeân laëng,

Vang ñoäng tieáng röøng saâu,

Ta vui, Ta thích thuù.

VI. NGUÛ GUÏC, BIEÁNG NHAÙC (Taïp 22.23, Ñaïi 2,160a) (S.i,7)(Bieät Taïp 9.15, Ñaïi 2,437c)Nguû guïc, nhaùc, ngaùp daøi,

Khoâng vui, aên quaù ñoä,

ÔÛ ñaây, ñoái chuùng sanh,

Thaùnh ñaïo khoâng hieån loä.

Nguû guïc, nhaùc, ngaùp daøi,

Khoâng vui, aên quaù ñoä,

Vôùi tinh taán, ñoaïn chuùng,

Thaùnh ñaïo ñöôïc thanh tònh.

VII. KHOÙ LAØM (hay Con ruøa) (Taïp 22.25, Ñaïi 2,169b) (S.i,7) (Bieät Taïp 9,14, Ñaïi 2,437b)Khoù laøm, khoù kham nhaãn,

Thieáu trí, haønh Sa-moân,

Choã keû ngu thoái ñoïa,

Choã aáy ñaày chöôùng ngaïi.

Bao ngaøy haønh Sa-moân

Neáu taâm khoâng cheá ngöï,

Moãi böôùc, phaûi sa ñoïa,

Noâ leä cho suy tö,

Nhö ruøa ruùt chaân caúng,

Trong mai ruøa cuûa mình.

Vò Tyû-kheo cuõng vaäy,

Thaâu nhieáp moïi suy tö,

Khoâng tham dính vaät gì,

Khoâng laøm haïi ngöôøi naøo,

Hoaøn toaøn thaät tòch tònh,

Khoâng chæ trích moät ai.

VIII. TAØM QUYÙ (S.i,7)Ngöôøi ñöôïc taøm cheá ngöï,

Tìm ñöôïc ai ôû ñôøi ?

Ai bieát ngaên chæ trích,

Nhö ngöïa hieàn boùng roi.

Ngöôøi ñöôïc taøm cheá ngöï,

Soáng thöôøng thöôøng chaùnh nieäm,

Vò aáy ñaït keát quaû,

Khoå ñau ñöôïc ñoaïn taän,

Böôùc nhöõng böôùc thaêng baèng,

Treân ñöôøng khoâng thaêng baèng.

IX. AM TRANH (S.i.8)Ngaøi khoâng coù am tranh,

Ngaøi khoâng coù toå aám,

Ngaøi khoâng coù daây giaêng,

Ngaøi thoaùt khoûi heä phöôïc.

(Theá Toân):Ta khoâng coù am tranh,

Ta khoâng coù toå aám,

Ta khoâng coù daây giaêng,

Ta thoaùt khoûi heä phöôïc.

(Vò Thieân):Con noùi am laø gì ?

Noùi toå aám laø gì ?

Noùi daây giaêng laø gì ?

Noùi heä phöôïc laø gì ?

(Theá Toân):OÂng noùi am laø meï,

Noùi toå aám laø vôï,

Noùi daây giaêng laø con,

Noùi heä phöôïc laø aùi.

(Vò Thieân):Laønh thay, Ngaøi khoâng am !

Laønh thay, khoâng toå aám !

Laønh thay, khoâng daây giaêng !

Lanh thay, Ngaøi thoaùt phöôïc !

X. SAMIDDHI (Taïp 38.17, Ñaïi 2,281c) (S.i,8) (Bieät Taïp I.17) Ñaïi 2,379a)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Vöông Xaù taïi Tapodaøraøma (Tònh xaù Suoái nöôùc noùng).

2) Toân giaû Samiddhi, khi ñeâm ñaõ gaàn taøn, thöùc daäy vaø ñi ñeán suoái nöôùc noùng ñeå taém röûa tay chaân. Sau khi taém röûa tay chaân, ra khoûi suoái nöôùc noùng, Toân giaû ñöùng, ñaép moät taám y ñeå phôi tay chaân cho khoâ.

3) Roài moät vò Thieân, khi ñeâm ñaõ gaàn taøn, vôùi dung saéc thuø thaéng, choùi saùng toaøn vuøng suoái nöôùc noùng, ñi ñeán Toân giaû Samiddhi, sau khi ñeán, ñöùng giöõa hö khoâng, noùi leân baøi keä vôùi Toân giaû Samiddhi:

Khoâng höôûng, OÂng khaát thöïc,

Nay khaát thöïc, khoâng höôûng,

Haõy höôûng roài khaát thöïc,

Chôù uoång phí thôøi gian.

(Samiddhi):Thôøi OÂng, ta khoâng bieát.

Thôøi ta, aån khoâng hieän.

Khoâng höôûng, ta khaát thöïc,

Khoâng uoång thôøi gian ta.

4) Roài vò Thieân aáy ñöùng xuoáng ñaát vaø thöa vôùi Toân giaû Samiddhi :

– Naøy Tyû-kheo, OÂng coøn treû tuoåi maø ñaõ xuaát gia, nieân thieáu, toùc coøn ñen nhaùnh trong tuoåi thanh xuaân. Trong thôøi treû thô cuûa tuoåi ñôøi, OÂng khoâng thoï höôûng caùc aùi duïc. Naøy Tyû-kheo, haõy thoï höôûng caùc aùi duïc cuûa ngöôøi ñôøi. Chôù coù boû hieän taïi maø chaïy theo nhöõng gì bò thôøi gian chi phoái.

5) – Naøy Hieàn giaû, ta khoâng boû hieän taïi vaø chaïy theo nhöõng gì bò thôøi gian chi phoái. Vaø naøy Hieàn giaû, chính ta boû nhöõng gì bò thôøi gian chi phoái ñeå chaïy theo hieän taïi. Naøy Hieàn giaû, Theá Toân ñaõ noùi, caùc duïc bò thôøi gian chi phoái, nhieàu khoå ñau, nhieàu phieàn naõo (Upaøyaøsaø); nguy hieåm ôû ñaáy caøng nhieàu hôn. Coøn phaùp naøy thuoäc veà hieän taïi, khoâng bò thôøi gian chi phoái, ñeán ñeå maø thaáy, coù khaû naêng höôùng thöôïng, chæ ngöôøi trí môùi töï mình giaùc hieåu.

6) – Vaø naøy Tyû-kheo, nhö theá naøo maø Theá Toân ñaõ noùi caùc duïc bò thôøi gian chi phoái, nhieàu khoå ñau, nhieàu phieàn naõo, nguy hieåm ôû ñaáy caøng nhieàu hôn ? Nhö theá naøo thuoäc veà hieän taïi laø phaùp naøy, khoâng bò thôøi gian chi phoái, ñeán ñeå maø thaáy, coù khaû naêng höôùng thöôïng, chæ ngöôøi trí môùi töï mình giaùc hieåu ?

7) – Naøy Hieàn giaû, toâi laø ngöôøi môùi xuaát gia, môùi ñeán ñaây khoâng bao laâu. Toâi khoâng theå giaûi thích roäng raõi cho OÂng phaùp vaø luaät naøy. Nhöng Theá Toân, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc nay ôû Raøjagaha (Vöông Xaù) taïi tònh xaù Tapoda (Suoái nöôùc noùng) haõy ñi ñeán Theá Toân vaø hoûi yù nghóa naøy. Theá Toân traû lôøi cho OÂng nhö theá naøo, haõy nhö vaäy thoï trì.

8) – Naøy Tyû-kheo, khoâng deã gì cho chuùng toâi ñöôïc ñeán gaëp baäc Theá Toân aáy, moät baäc ñöôïc chö Thieân khaùc, coù ñaïi uy löïc ñoanh vaây. Naøy Tyû-Kheo, neáu Ngaøi ñi ñeán baäc Theá Toân aáy vaø hoûi yù nghóa naøy, chuùng toâi coù theå ñeán ñeå nghe phaùp.

9) – Thöa vaâng, Hieàn giaû.

Toân giaû Samiddhi vaâng ñaùp vò Thieân aáy, ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ngoài xuoáng moät beân. Ngoài xuoáng moät beân, Toân giaû Samiddhi baïch Theá Toân:

10) – ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, sau khi ñeâm ñaõ gaàn taøn, con thöùc daäy vaø ñi ñeán suoái nöôùc noùng ñeå taém röûa tay chaân. Sau khi taém röûa tay chaân, ra khoûi suoái nöôùc noùng, con ñöùng ñaép moät taám y ñeå phôi tay chaân cho khoâ. Baïch Theá Toân, roài moät vò Thieân, sau khi ñeâm vöøa maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng, choùi saùng toaøn vuøng nöôùc noùng, ñi ñeán con, sau khi ñeán, ñöùng giöõa hö khoâng vaø noùi leân baøi keä naøy:

Khoâng höôûng, OÂng khaát thöïc,

Nay khaát thöïc, khoâng höôûng,

Haõy höôûng roài khaát thöïc,

Chôù uoång phí thôøi gian”.

11) Khi nghe noùi vaäy, baïch Theá Toân, con traû lôøi vôùi vò Thieân aáy baèng baøi keä:

Thôøi OÂng, ta khoâng bieát,

Thôøi ta, aån khoâng hieän,

Khoâng höôûng, ta khaát thöïc,

Khoâng uoång thôøi gian ta”.

12) Baïch Theá Toân, roài vò Thieân aáy ñöùng xuoáng ñaát vaø thöa vôùi con:

“– Naøy Tyû-kheo, OÂng coøn treû tuoåi maø ñaõ xuaát gia, nieân thieáu, toùc ñen nhaùnh, trong tuoåi thanh xuaân. Trong thôøi treû thô cuûa tuoåi ñôøi, OÂng khoâng thoï höôûng caùc duïc. Naøy Tyû-kheo, haõy thoï höôûng caùc duïc laïc cuûa ngöôøi ñôøi. Chôù coù boû hieän taïi ñeå chaïy theo nhöõng gì bò thôøi gian chi phoái”.

13) Khi ñöôïc noùi vaäy, baïch Theá Toân, con noùi vôùi vò Thieân aáy:

“– Naøy Hieàn giaû, ta khoâng boû hieän taïi ñeå chaïy theo nhöõng gì bò thôøi gian chi phoái. Vaø naøy Hieàn giaû, chính ta boû nhöõng gì bò thôøi gian chi phoái ñeå chaïy theo hieän taïi. Nhöõng gì thuoäc thôøi gian, naøy Hieàn giaû, laø caùc duïc, ñöôïc noùi ñeán laø nhieàu khoå ñau, nhieàu phieàn naõo (upaøyaøsa), nguy hieåm ôû ñaáy laïi nhieàu hôn. Coøn phaùp naøy thuoäc hieän taïi, khoâng bò thôøi gian chi phoái, ñeán ñeå maø thaáy, coù khaû naêng höôùng thöôïng, chæ ngöôøi trí môùi töï mình giaùc hieåu”.

14) Khi ñöôïc noùi vaäy, baïch Theá Toân, vò Thieân aáy noùi vôùi con:

“– Vaø naøy Tyû-kheo, nhö theá naøo maø Theá Toân ñaõ noùi caùc duïc bò thôøi gian chi phoái, nhieàu khoå ñau, nhieàu phieàn naõo, nguy hieåm ôû ñaây caøng nhieàu hôn ? Nhö theá naøo thuoäc veà hieän taïi laø phaùp naøy khoâng bò thôøi gian chi phoái, ñeán ñeå maø thaáy, coù khaû naêng höôùng thöôïng, chæ ngöôøi trí môùi töï mình giaùc hieåu ?”

15) Khi ñöôïc noùi vaäy, baïch Theá Toân, con noùi vôùi vò Thieân aáy:

“– Naøy Hieàn giaû, toâi laø ngöôøi môùi xuaát gia, môùi ñeán ñaây khoâng bao laâu. Toâi khoâng theå giaûi thích roäng raõi cho OÂng veà phaùp vaø luaät naøy. Nhöng Theá Toân, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc nay ôû Raøjagaha (Vöông Xaù), taïi tònh xaù Tapoda (Suoái nöôùc noùng). Haõy ñi ñeán Theá Toân vaø hoûi yù nghóa naøy. Theá Toân traû lôøi cho OÂng nhö theá naøo, haõy nhö vaäy thoï trì”.

16) Khi ñöôïc noùi vaäy, baïch Theá Toân, vò Thieân aáy noùi vôùi con:

“ – Naøy Tyû-kheo, khoâng deã gì cho chuùng toâi ñöôïc ñeán gaëp baäc Theá Toân aáy, moät baäc ñöôïc caùc chö Thieân khaùc coù ñaïi uy löïc ñoanh vaây. Naøy Tyû-kheo, neáu Ngaøi ñi ñeán baäc Theá Toân vaø hoûi yù nghóa aáy, chuùng toâi cuõng seõ ñeán vaø nghe phaùp”.

– Baïch Theá Toân, neáu vò Thieân aáy noùi söï thaät, thôøi vò aáy ôû ñaây, khoâng xa bao nhieâu.

17) Khi ñöôïc noùi vaäy, vò Thieân aáy noùi vôùi Toân giaû Samiddhi nhö sau:

– Haõy hoûi ñi, Tyû-kheo ! Haõy hoûi ñi, Tyû-kheo! Toâi ñaõ ñeán roài.

18) Roài Theá Toân noùi leân baøi keä vôùi vò Thieân aáy:

Chuùng sanh ñöôïc hieåu bieát,

Nhöõng ñieàu ñöôïc noùi leân,

Vaø chaáp tröôùc thaùi ñoä,

Treân nhöõng ñieàu ñöôïc noùi.

Neáu hoï khoâng lieãu tri

Nhöõng ñieàu ñöôïc noùi leân,

Hoï ñi ñeán troùi buoäc.

Do thaân cheát chi phoái,

Neáu hoï lieãu tri ñöôïc

Nhöõng ñieàu ñöôïc noùi leân,

Hoï khoâng coù töôûng tri,

Nhöõng ñieàu ñöôïc noùi ra.

Ñoái vôùi vò nhö vaäy,

Loãi laàm nhaát ñònh khoâng.

Neáu caùc OÂng coù bieát,

Haõy noùi leân Daï-xoa.

19) – Baïch Theá Toân, con khoâng coù hieåu yù nghóa moät caùch roäng raõi nhöõng ñieàu Theá Toân noùi leân moät caùch vaén taét. Laønh thay, neáu Theá Toân noùi leân cho con ñeå con coù theå hieåu moät caùch roäng raõi nhöõng ñieàu Theá Toân noùi leân moät caùch vaén taét.

(Theá Toân):

20) Baèng, thaéng hay thua Ta,

Nghó vaäy ñaáu tranh khôûi;

Caû ba khoâng dao ñoäng,

Baèng, thaéng khoâng khôûi leân.

Neáu nhö OÂng coù bieát,

Haõy noùi leân, Daï-xoa.

21) – Baïch Theá Toân, con khoâng coù hieåu yù nghóa moät caùch roäng raõi nhöõng ñieàu Theá Toân noùi leân moät caùch vaén taét. Laønh thay, neáu Theá Toân noùi leân cho con ñeå con coù theå hieåu moät caùch roäng raõi nhöõng ñieàu Theá Toân noùi leân moät caùch vaén taét.

(Theá Toân):

22) Haõy töø boû tính toaùn,

Khoâng chaïy theo hö töôûng,

Töø boû moïi tham aùi,

Ñoái danh saéc ôû ñôøi,

Vò aáy ñoaïn trieàn phöôïc,

Khoâng lo aâu, khoâng aùi.

Chö Thieân vaø loaøi Ngöôøi,

Ñôøi naøy hay ñôøi sau,

ÔÛ caûnh giôùi chö Thieân,

Hay taïi moïi truù xöù,

Tìm caàu nhöng khoâng gaëp,

Veát tích cuûa vò aáy.

Neáu OÂng bieát ngöôøi aáy

Haõy noùi leân, Daï-xoa.

23) – Baïch Theá Toân, lôøi noùi vaén taét cuûa Theá Toân, con hieåu yù nghóa roäng raõi nhö sau:Khaép theá giôùi chôù laøm,

Ñieàu aùc thaân, mieäng, yù,

Töø boû moïi aùi duïc,

Chaùnh nieäm, taâm tænh giaùc,

Khoâng khoå haïnh eùp xaùc,

Voâ boå, khoâng lôïi ích.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương