Kinh töÔng öng boä taäp I


CHÖÔNG IV : TÖÔNG ÖNG AÙC MA I. PHAÅM THÖÙ NHAÁTtải về 1.75 Mb.
trang14/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

CHÖÔNG IV : TÖÔNG ÖNG AÙC MA

I. PHAÅM THÖÙ NHAÁT

I. KHOÅ HAÏNH VAØ NGHIEÄP (S.i,103)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Uruvelaø beân bôø soâng Neranjaraø, döôùi goác caây Ajapaøla Nigrodha, khi Ngaøi vöøa giaùc ngoä.

2) Roài Theá Toân trong khi Thieàn tònh ñoäc cö, tö töôûng sau ñaây ñöôïc khôûi leân: “Thaät söï Ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi khoå haïnh aáy. Toát laønh thay, thaät söï Ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi khoå haïnh khoâng lieân heä ñeán lôïi ích aáy! Toát laønh thay, Ta kieân trì, chaùnh nieäm, chöùng ñaït Boà-ñeà!”

3) Roài AÙc ma vôùi taâm tö cuûa mình bieát ñöôïc taâm tö cuûa Theá Toân, lieàn ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán noùi leân baøi keä naøy vôùi Theá Toân:

Töø boû phaùp khoå haïnh,

Giuùp thanh nieân trong saïch,

Khoâng tònh, nghó mình tònh,

Ñi ngöôïc thanh tònh ñaïo.

4) Roài Theá Toân, bieát ñöôïc: “Ñaây laø AÙc ma”, lieàn noùi leân baøi keä vôùi AÙc ma:Bieát ñöôïc phaùp khoå haïnh,

Ñöôïc xem laø baát töû,

Phaùp aáy khoâng lôïi ích,

Khoâng ñem lôïi ích naøo,

Nhö cheøo vaø baùnh laùi,

Chieác thuyeàn treân ñaát caïn.

Giôùi, ñònh vaø trí tueä,

Con ñöôøng höôùng chaùnh giaùc.

Ta tu taäp haïnh aáy,

Ñaït ñöôïc toái thaéng tònh,

Naøy keû Töû ma kia,

OÂng bò baïi traän roài.

5) Roài AÙc ma bieát ñöôïc: “Theá Toân ñaõ bieát ta, Thieän Theä ñaõ bieát ta”, buoàn khoå, thaát voïng, lieàn bieán maát taïi choã aáy.II. CON VOI (S.i,103)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû taïi Uruvelaø, beân bôø soâng Neranjaraø, döôùi caây Nigrodha Ajapaøla, khi Ngaøi môùi giaùc ngoä. Luùc baáy giôø, Theá Toân ñang ngoài ngoaøi trôøi, trong boùng ñeâm toái, vaø trôøi ñang möa töøng hoät moät.

2) Roài AÙc ma muoán khieán Theá Toân sôï haõi, hoaûng sôï, loâng toùc döïng ngöôïc, lieàn bieán hình thaønh con voi chuùa to lôùn vaø ñi ñeán Theá Toân.

3) Vaø ñaàu con voi ví nhö hoøn ñaù ñen lôùn (aritthako), ngaø cuûa noù ví nhö baïc traéng tinh, voøi cuûa noù ví nhö ñaàu caùi caøy lôùn.

4) Theá Toân bieát ñöôïc: “Ñaây laø AÙc ma”, lieàn noùi leân baøi keä vôùi AÙc ma:OÂng luaân hoài daøi daøi,

Hình thöùc tònh, baát tònh.

Thoâi vöøa roài, AÙc ma,

OÂng ñaõ bò baïi traän.

5) Roài AÙc ma bieát ñöôïc: “Theá Toân bieát ta, Thieän Theä bieát ta”, buoàn khoå, thaát voïng, lieàn bieán maát taïi choã aáy.III. TÒNH (S.i,104)

1) Truù taïi Uruvelaø.

2) Luùc baáy giôø, Theá Toân ñang ngoài ngoaøi trôøi, trong boùng ñeâm toái, vaø trôøi ñang möa töøng hoät moät.

3) Roài AÙc ma muoán khieán Theá Toân sôï haõi, hoaûng sôï, loâng toùc döïng ngöôïc, lieàn ñi ñeán Theá Toân.

4) Sau khi ñeán, hieän leân nhöõng hình töôùng cao thaáp, tònh, baát tònh, khoâng xa Theá Toân bao nhieâu.

5) Roài Theá Toân bieát ñöôïc: “Ñaây laø AÙc ma”, lieàn noùi leân baøi keä vôùi AÙc ma:OÂng luaân hoài daøi daøi,

Hình thöùc tònh, baát tònh.

Thoâi vöøa roài, AÙc ma,

OÂng ñaõ bò baïi traän.

Nhöõng vò thaân, khaåu, yù,

Kheùo hoä trì cheá ngöï,

Naøy keû AÙc ma kia,

Nhöõng vò aáy nhö vaäy,

Khoâng bò OÂng chi phoái,

Khoâng phaûi ñeä töû OÂng.

6) Roài AÙc ma bieát ñöôïc... lieàn bieán maát taïi choã.IV. BAÃY SAÄP (S.i,105)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû taïi Baraønasi (Ba-la-naïi), Isipatana (chö Tieân ñoïa xöù), vöôøn Loäc Uyeån. Roài Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo: – “Naøy caùc Tyû-kheo”. – “Thöa vaâng, baïch Theá Toân “. Caùc vò Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân.

2) Theá Toân noùi nhö sau:

– Naøy caùc Tyû-kheo, chính nhôø chaùnh taùc yù, chính nhôø chaùnh tinh caàn. Ta chöùng ñaït Voâ thöôïng giaûi thoaùt. Ta chöùng ngoä Voâ thöôïng giaûi thoaùt. Vaäy naøy caùc Tyû-kheo caùc OÂng cuõng phaûi vôùi chaùnh taùc yù, chaùnh tinh caàn, chöùng ñaït Voâ thöôïng giaûi thoaùt, chöùng ngoä Voâ thöôïng giaûi thoaùt.

Roài AÙc ma ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:Ngaøi coøn bò troùi buoäc,

Trong baãy saäp cuûa ma,

Bôûi nhöõng daây duïc laïc,

Caû Thieân giôùi, Nhaân giôùi.

Ngaøi ñang bò coät chaët,

Trong trieàn phöôïc cuûa ma.

Naøy vò Sa-moân kia,

Ngaøi chöa thoaùt khoûi ta.

(Theá Toân):4) Ta ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt,

Khoûi baãy saäp cuûa ma,

Thoaùt khoûi daây duïc laïc,

Caû Thieân giôùi, Nhaân giôùi.

Ta ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt,

Khoûi trieàn phöôïc cuûa ma,

Naøy keû Töû ma kia,

OÂng ñaõ bò baïi traän.

5) Roài AÙc ma... bieán maát taïi choã.V. BAÃY SAÄP (S.i,105)

1) Moät thôøi Theá Toân truù ôû Baøraønasi (Ba-la-naïi) taïi Isipatana, vöôøn Loäc Uyeån. ÔÛ ñaáy Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo: “– Naøy caùc Tyû-kheo”. “– Thöa vaâng Theá Toân”. Caùc Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân.

2) Theá Toân noùi nhö sau:

– Naøy caùc Tyû-kheo, Ta ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi taát caû baãy saäp ôû Thieân giôùi vaø Nhaân giôùi. Naøy caùc Tyû-kheo, caùc OÂng cuõng ñöôïc giaûi thoaùt khoûi taát caû baãy saäp ôû Thieân giôùi vaø Nhaân giôùi. Naøy caùc Tyû-kheo, haõy du haønh vì haïnh phuùc cho quaàn chuùng, vì an laïc cho quaàn chuùng, vì loøng thöông töôûng cho ñôøi, vì lôïi ích, vì haïnh phuùc, vì an laïc cho chö Thieân vaø loaøi Ngöôøi. Chôù coù ñi hai ngöôøi moät choã. Naøy caùc Tyû-kheo, haõy thuyeát phaùp sô thieän, trung thieän, haäu thieän, coù nghóa, coù vaên. Haõy tuyeân thuyeát Phaïm haïnh hoaøn toaøn vieân maõn thanh tònh. Coù caùc chuùng sanh sanh ra ít nhieãm buïi ñôøi, neáu khoâng ñöôïc nghe phaùp seõ ñi ñeán hoaïi dieät. Hoï seõ trôû thaønh nhöõng vò thaâm hieåu Chaùnh phaùp. Naøy caùc Tyû-kheo, Ta seõ ñi ñeán Uruvelaø, thò traán Senaø ñeå thuyeát phaùp.

3) Roài AÙc ma ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:

Ngaøi coøn bò troùi buoäc,

Trong baãy saäp cuûa ma,

Bôûi nhöõng daây duïc laïc,

Caû Thieân giôùi, Nhaân giôùi.

Ngaøi ñang bò coät chaët,

Trong trieàn phöôïc cuûa ma,

Naøy vò Sa-moân kia,

Ngaøi chöa thoaùt khoûi ta.

(Theá Toân)4) Ta ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt,

Khoûi baãy saäp cuûa ma,

Thoaùt khoûi daây duïc laïc,

Caû Thieân giôùi, Nhaân giôùi.

Ta ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt,

Khoûi trieàn phöôïc cuûa ma,

Naøy keû Töû ma kia,

OÂng ñaõ bò baïi traän.

VI. CON RAÉN (S.i,106)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjagaha, Veluvana, taïi choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) Luùc baáy giôø Theá Toân ñang ngoài ngoaøi trôøi, trong boùng ñeâm toái, vaø trôøi ñang möa töøng hoät moät.

3) Roài AÙc ma muoán khieán Theá Toân sôï haõi, hoaûng sôï, loâng toùc döïng ngöôïc, beøn bieán thaønh con ñaïi xaø vöông vaø ñi ñeán Theá Toân.

4) Thaân cuûa noù to lôùn ví nhö moät chieác thuyeàn ñeõo ra töø moät thaân caây. Caùi mang cuûa noù ví nhö caùi khay ñan cuûa ngöôøi naáu röôïu. Maét cuûa noù ví nhö caùi ñóa baèng ñoàng cuûa nöôùc Kosala; löôõi cuûa noù le ra töø mieäng ví nhö muõi teân chôùp saùng loøe khi trôøi möa gioù saám seùt; tieáng hôi thôû voâ, hôi thôû ra cuûa noù ví nhö beä thoåi cuûa ngöôøi thôï reøn.

5) Roài Theá Toân bieát: “Ñaây laø AÙc ma”, lieàn noùi leân baøi keä naøy vôùi AÙc ma:Quyù thay baäc Maâu-ni,

Soáng trong nhaø khoâng tòch,

Bieát cheá ngöï töï ngaõ,

Taïi ñaáy vò aáy truù.

Soáng töø boû taát caû,

Vôùi haïnh tu töông xöùng,

Nhieàu loaïi thuù boä haønh,

Nhieàu söï vaät khuûng khieáp,

Nhieàu ruoài muoãi ñoäc xaø,

Khoâng maûy may rung ñoäng

Sôïi loâng baäc Maâu-ni

Soáng trong nhaø khoâng tòch.

Daàu trôøi nöùt, ñaát ñoäng,

Daàu muoân loaøi khuûng boá,

Daàu bò giaùo, ñao, teân,

Quaúng neùm vaøo ngöïc Ngaøi,

Chö Phaät khoâng taïo neân,

Nhöõng caên cöù sanh y.

6) Roài AÙc ma bieát ñöôïc: “ Theá Toân ñaõ bieát ta, Thieän Theä ñaõ bieát ta”, lieàn bieán maát taïi choã.VII. THUÏY MIEÂN (S.i,107)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjagaha, Veluvana, taïi choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) Roài Theá Toân sau khi ñaõ ñi kinh haønh ngoaøi trôøi moät phaàn lôùn cuûa ñeâm. Khi ñeâm ñaõ gaàn maõn, Ngaøi röûa chaân, böôùc vaøo tònh xaù, vaø naèm xuoáng phía hoâng beân phaûi theo theá naèm cuûa con sö töû, hai chaân gaùc leân nhau, chaùnh nieäm tænh giaùc vaø nghó ñeán luùc thöùc daäy.

3) Roài AÙc ma ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:Sao Ngaøi coøn naèm nguû,

Sao Ngaøi vaãn naèm nguû,

Sao Ngaøi nguû nhö vaäy,

Nhö keû cheát naèm co?

Nghó raèng nhaø troáng khoâng,

Neân Ngaøi nguû nhö vaäy,

Sao Ngaøi nguû nhö vaäy,

Khi maët trôøi ñaõ moïc?

(Theá Toân):4) Khi khoâng coøn tham aùi,

Vôùi löôùi trieàn, noïc ñoäc,

Ngöôøi vaäy ñöôïc giaûi thoaùt,

Khoâng bò daãn nôi naøo.

AÙc ma! Baäc Giaùc Ngoä

Moïi sanh y dieät taän,

Vò aáy neáu coù nguû,

Caùc OÂng laøm ñöôïc gì?

VIII. HOAN HYÛ (S.i,107)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Saøvatthi, Jetavana, taïi vöôøn oâng Anaøthapindika.

2) Roài AÙc ma ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:Cha sung söôùng vì con,

Ngöôøi chaên söôùng vì boø,

Ngöôøi söôùng vì sanh y,

Khoâng sanh y, khoâng söôùng.

(Theá Toân):Cha saàu vì con caùi,

Ngöôøi chaên saàu vì boø,

Ngöôøi saàu vì sanh y,

Khoâng sanh y, khoâng saàu.

Roài AÙc ma bieát raèng: “Theá Toân ñaõ bieát ta, Thieän Theä ñaõ bieát ta”, lieàn bieán maát taïi choã.IX. TUOÅI THOÏ (S.i,108)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjagaha, taïi Truùc Laâm, choã nuoâi döôõng caùc con soùc.

2) ÔÛ ñaáy, Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo: “Naøy caùc Tyû-kheo” – “Thöa vaâng, baïch Theá Toân”. Caùc Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân.

3) Theá Toân noùi nhö sau:

– Naøy caùc Tyû-kheo, ngaén nguûi thay laø tuoåi thoï loaøi Ngöôøi ôû ñôøi naøy, roài phaûi ñi trong töông lai! Haõy laøm ñieàu laønh. Haõy soáng Phaïm haïnh. Khoâng coù gì sanh ra laïi khoâng bò töû vong. Naøy caùc Tyû-kheo, ngöôøi soáng laâu chæ coù moät traêm naêm, hoaëc ít hôn, hoaëc nhieàu hôn.

4) Roài AÙc ma ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:

Loaøi Ngöôøi thoï maïng daøi,

Ngöôøi laønh chôù aâu lo,

Buù söõa no, haõy soáng

Töû vong ñaâu coù ñeán.

(Theá Toân):5) Loaøi Ngöôøi thoï maïng ngaén,

Ngöôøi laønh phaûi aâu lo,

Nhö chaùy ñaàu, haõy soáng,

Töû vong roài phaûi ñeán.

6) Roài AÙc ma, bieát ñöôïc “Theá Toân ñaõ bieát ta..”., lieàn bieán maát taïi choã.X. TUOÅI THOÏ (S.i,108)

1) Taïi Raøjagaha (Vöông Xaù).

Taïi ñaây, Theá Toân noùi nhö sau:

– Naøy caùc Tyû-kheo, ngaén nguûi thay laø tuoåi thoï loaøi Ngöôøi ôû ñôøi naøy, roài phaûi ñi trong töông lai! Haõy laøm ñieàu laønh. Haõy soáng Phaïm haïnh. Khoâng coù gì sanh ra laïi khoâng bò töû vong. Naøy caùc Tyû-kheo, ngöôøi soáng laâu chæ coù moät traêm naêm, hoaëc ít hôn, hoaëc nhieàu hôn.

2) Roài AÙc ma ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, noùi leân baøi keä naøy vôùi Theá Toân:

Ngaøy ñeâm khoâng troâi qua,

Thoï maïng khoâng chaám döùt,

Thoï maïng ngöôøi xoay vaàn,

Nhö vaønh theo truïc xe.

(Theá Toân):3) Ngaøy ñeâm coù troâi qua,

Thoï maïng coù chaám döùt,

Maïng ngöôøi phaûi khoâ caïn,

Nhö suoái nhoû ñaàu non.

4) Roài AÙc ma bieát ñöôïc: “Theá Toân ñaõ bieát ta, Thieän Theä ñaõ bieát ta”, buoàn khoå, thaát voïng, lieàn bieán maát taïi choã aáy.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương