Kinh töÔng öng boä taäp Itải về 1.75 Mb.
trang13/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

III. PHAÅM THÖÙ BA

I. NGÖÔØI (S.i,93)

1) ÔÛ taïi Saøvatthi.

2) Roài vua Pasenadi nöôùc Kosala ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ngoài xuoáng moät beân. Theá Toân noùi vôùi vua Pasenadi nöôùc Kosala ñang ngoài moät beân:

– Thöa Ñaïi vöông, coù boán loaïi ngöôøi naøy coù maët, hieän dieän ôû ñôøi.

3) Theá naøo laø boán? Soáng trong boùng toái vaø höôùng ñeán boùng toái, soáng trong boùng toái höôùng ñeán aùnh saùng, soáng trong aùnh saùng höôùng ñeán boùng toái, soáng trong aùnh saùng höôùng ñeán aùnh saùng. (Xem A ii, 85 Taêng II. 85).

4) Thöa Ñaïi vöông, vaø theá naøo laø ngöôøi soáng trong boùng toái höôùng ñeán boùng toái? ÔÛ ñaây, thöa Ñaïi vöông, coù moät soá ngöôøi sanh trong gia ñình haï tieän, gia ñình keû chieân-ñaø-la hay gia ñình ngöôøi ñan roå, hay gia ñình ngöôøi laøm baãy saäp, hay gia ñình ngöôøi laøm xe, hay gia ñình ngöôøi ñoå raùc ngheøo ñoùi, aên uoáng thieáu thoán, sanh keá khoù khaên, khoù kieám ñoà aên maëc, vaø ngöôøi aáy xaáu xí khoù nhìn, coøm löng, nhieàu beänh, muø loøa, queïo tay, baïi chaân, hay nöûa thaân teâ lieät. Ngöôøi aáy khoâng nhaän ñöôïc ñoà aên, ñoà uoáng, vaûi maëc, xe coä, voøng hoa, höông lieäu, phaán saùp, khoâng nhaän ñöôïc choã naèm, choã ôû, ñeøn ñuoác. Ngöôøi aáy thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó aùc. Do thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó aùc, sau khi thaân hoaïi maïng chung, ngöôøi aáy sanh vaøo coõi döõ, aùc thuù, ñoïa xöù, ñòa nguïc. Thöa Ñaïi vöông, ví nhö moät ngöôøi ñi töø toái taêm naøy ñeán toái taêm khaùc, hay ñi töø haéc aùm naøy ñeán haéc aùm khaùc, hay töø veát maùu ñoû naøy ñeán veát maùu ñoû khaùc. Thöa Ñaïi vöông, Ta noùi ngöôøi aáy vôùi ví duï nhö vaäy. Thöa Ñaïi vöông, nhö vaäy laø ngöôøi soáng trong boùng toái, höôùng ñeán boùng toái.

5) Vaø thöa Ñaïi vöông, theá naøo laø ngöôøi soáng trong boùng toái höôùng ñeán aùnh saùng? ÔÛ ñaây, thöa Ñaïi vöông, coù moät soá ngöôøi sanh trong gia ñình haï tieän, gia ñình keû chieân-ñaø-la, hay gia ñình ngöôøi ñan roå, hay gia ñình ngöôøi laøm baãy saäp, hay gia ñình ngöôøi laøm xe, hay gia ñình ngöôøi ñoå raùc, ngheøo ñoùi, aên uoáng thieáu thoán, sanh keá khoù khaên, khoù kieám ñoà aên maëc. Vaø ngöôøi aáy xaáu xí, khoù nhìn, coøm löng, nhieàu beänh, muø loøa, queïo tay, baïi chaân hay nöûa thaân teâ lieät. Ngöôøi aáy khoâng nhaän ñöôïc ñoà aên, ñoà uoáng, vaûi maëc, xe coä, voøng hoa, höông lieäu, phaán saùp, khoâng nhaän ñöôïc choã naèm, choã ôû, ñeøn ñuoác. Ngöôøi aáy thaân laøm thieän, mieäng noùi thieän, yù nghó thieän. Do thaân laøm thieän, mieäng noùi thieän, yù nghó thieän, sau khi thaân hoaïi maïng chung ngöôøi aáy ñöôïc sanh leân thieän thuù, Thieân giôùi, coõi ñôøi naøy. Thöa Ñaïi vöông, ví nhö moät ngöôøi töø ñaát leo leân kieäu, hay töø kieäu leo leân löng ngöïa, hay töø löng ngöïa leo leân thaân voi, hay töø thaân voi leo leân laàu. Thöa Ñaïi vöông, Ta noùi ngöôøi aáy vôùi ví duï nhö vaäy. Thöa Ñaïi vöông, nhö vaäy laø ngöôøi soáng trong boùng toái höôùng ñeán aùnh saùng.

6) Vaø thöa Ñaïi vöông, theá naøo laø ngöôøi soáng trong aùnh saùng höôùng ñeán boùng toái? ÔÛ ñaây, thöa Ñaïi vöông, coù soá ngöôøi sanh ra trong gia ñình cao quyù, trong gia ñình Saùt-ñeá-lî ñaïi phuù, hay trong gia ñình Baø-la-moân ñaïi phuù, hay trong gia ñình gia chuû ñaïi phuù, phuù haøo coù tieàn cuûa lôùn, coù taøi saûn lôùn, coù nhieàu vaøng vaø baïc, coù nhieàu taøi saûn vaät duïng, nhieàu tieàn cuûa, nguõ coác. Ngöôøi aáy ñeïp trai, deã nhìn, deã thöông, vôùi maøu da tuyeät ñeïp, myõ mieàu. Ngöôøi aáy laïi nhaän ñöôïc ñoà aên, ñoà uoáng, aùo maëc, xe coä, voøng hoa, höông lieäu, phaán saùp, choã naèm, choã truù, ñeøn ñuoác. Ngöôøi aáy, thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó aùc. Do thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó aùc, sau khi thaân hoaïi maïng chung, ngöôøi aáy sanh vaøo coõi döõ, aùc thuù, ñoïa xöù, ñòa nguïc. Ví nhö, thöa Ñaïi vöông, moät ngöôøi töø laàu leo xuoáng thaân voi, hay töø thaân voi leo xuoáng löng ngöïa, hay töø löng ngöïa leo xuoáng chieác kieäu, hay töø chieác kieäu leo xuoáng ñaát, hay töø ñaát leo xuoáng loøng ñaát toái taêm. Thöa Ñaïi vöông, Ta noùi ngöôøi aáy vôùi ví duï nhö vaäy. Thöa Ñaïi vöông, nhö vaäy laø ngöôøi soáng trong aùnh saùng höôùng ñeán boùng toái.

7) Vaø thöa Ñaïi vöông, theá naøo laø ngöôøi soáng trong aùnh saùng höôùng ñeán aùnh saùng? ÔÛ ñaây, thöa Ñaïi vöông, coù ngöôøi sanh ra trong gia ñình cao quyù, trong gia ñình Saùt-ñeá-lî ñaïi phuù, hay trong gia ñình Baø-la-moân ñaïi phuù, hay trong gia ñình gia chuû ñaïi phuù, phuù haøo, coù tieàn cuûa lôùn, coù taøi saûn lôùn, coù nhieàu vaøng vaø baïc, coù nhieàu taøi saûn vaät duïng, coù nhieàu tieàn cuûa, nguõ coác. Vaø ngöôøi aáy ñeïp trai, deã nhìn, deã thöông, vôùi maøu da tuyeät ñeïp, myõ mieàu. Ngöôøi aáy laïi nhaän ñöôïc ñoà aên, ñoà uoáng, vaûi maëc, xe coä, voøng hoa, höông lieäu, phaán saùp, choã naèm, choã truù, ñeøn ñuoác. Ngöôøi aáy thaân laøm thieän, mieäng noùi thieän, yù nghó thieän. Do thaân laøm thieän, mieäng noùi thieän, yù nghó thieän, ngöôøi aáy khi thaân hoaïi maïng chung ñöôïc sanh leân thieän thuù, Thieân giôùi, coõi ñôøi naøy. Ví nhö, thöa Ñaïi vöông, moät ngöôøi töø chieác kieäu naøy böôùc qua chieác kieäu khaùc, hay töø löng ngöïa naøy böôùc qua löng ngöïa khaùc, hay töø thaân voi naøy böôùc qua thaân voi khaùc, hay töø laàu naøy böôùc qua laàu khaùc. Thöa Ñaïi vöông, Ta noùi ngöôøi aáy vôùi ví duï nhö vaäy. Thöa Ñaïi vöông, nhö vaäy laø ngöôøi soáng trong aùnh saùng, höôùng ñeán aùnh saùng.

8) Thöa Ñaïi vöông, nhöõng ngöôøi nhö vaäy coù maët, hieän dieän trong ñôøi.

9) Thöa Ñaïi vöông, ngöôøi ngheøo ñoùi baát tín vaø xan tham :

Keo kieát, aùc tö duy,

Taø kieán, thieáu leã nghóa,

Nhieác maéng vaø maï lî

Sa-moân, Baø-la-moân,

Cuøng caùc khaát só khaùc;

Khoâng cho, laøm phieàn nhieãu,

Ngaên chaän söï boá thí,

Côm nöôùc cho ngöôøi xin;

Ñaïi vöông, ngöôøi nhö vaäy,

Khi thaân hoaïi maïng chung,

Sanh ñòa nguïc haõi huøng.

OÂi Nhaân chuû, ngöôøi vaäy,

Ñöôïc goïi sanh boùng toái,

Vaø höôùng ñeán boùng toái.

10) Ñaïi vöông, ngöôøi ngheøo ñoùi

Coù tín, khoâng xan tham,

Boá thí, thieän tö duy,

Coù chí, taâm khoâng loaïn,

Ñöùng daäy vaø chaøo ñoùn

Sa-moân, Baø-la-moân,

Cuøng caùc khaát só khaùc,

Tu hoïc haïnh thaêng baèng;

Khoâng ngaên söï boá thí,

Côm nöôùc cho ngöôøi xin;

Ñaïi vöông, ngöôøi nhö vaäy,

Khi thaân hoaïi maïng chung,

Ñöôïc sanh leân Thieân giôùi,

OÂi Nhaân chuû, ngöôøi vaäy,

Ñöôïc goïi sanh boùng toái,

Nhöng höôùng ñeán aùnh saùng.

11) Ñaïi vöông, ngöôøi haøo phuù,

Baát tín vaø xan tham,

Keo kieát, aùc tö duy,

Taø kieán, khoâng leã nghóa,

Nhieác maéng vaø maï lî.

Sa-moân, Baø-la-moân,

Cuøng caùc khaát só khaùc,

Khoâng cho, laøm phieàn nhieãu,

Ngaên chaän söï boá thí,

Côm nöôùc cho ngöôøi xin.

Ñaïi vöông, ngöôøi nhö vaäy,

Khi thaân hoaïi maïng chung,

Phaûi sanh vaøo ñòa nguïc.

OÂi Nhaân chuû, ngöôøi vaäy,

Ñöôïc goïi sanh aùnh saùng,

Vaø höôùng ñeán boùng toái.

12) Ñaïi vöông, ngöôøi haøo phuù,

Coù tín, khoâng xan tham,

Boá thí, thieän tö duy,

Coù chí, taâm khoâng loaïn.

Ñöùng daäy vaø chaøo ñoùn,

Sa-moân, Baø-la-moân,

Cuøng caùc khaát só khaùc,

Tu hoïc haïnh hoøa bình,

Khoâng ngaên söï boá thí,

Côm nöôùc cho ngöôøi xin.

Ñaïi vöông, ngöôøi nhö vaäy,

Khi thaân hoaïi maïng chung,

Ñöôïc sanh leân Thieân giôùi,

OÂi Nhaân chuû, ngöôøi vaäy,

Ñöôïc goïi sanh aùnh saùng,

Vaø höôùng ñeán aùnh saùng.

II. TOÅ MAÃU (S.i,96)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Theá Toân noùi vôùi vua Pasenadi nöôùc Kosala ñang ngoài moät beân:

– Ñaïi vöông ñi töø ñaâu laïi, giöõa tröa nhö theá naøy?

3) – Baïch Theá Toân, toå maãu cuûa con meänh chung, giaø nua, tuoåi taùc, ñaõ ñeán tuoåi tröôûng thöôïng, ñaõ ñaït ñeán tuoåi thoï, ñaõ meänh chung, ñöôïc moät traêm hai möôi tuoåi.

4) Baïch Theá Toân, con raát aùi luyeán vaø quyù meán toå maãu. Baïch Theá Toân, neáu con ñöôïc cho moät voi baùu, hay ñeå toå maãu con khoûi cheát, con seõ cho voi baùu ñeå toå maãu con khoûi cheát. Baïch Theá Toân, neáu con ñöôïc cho moät ngöïa baùu, hay ñeå toå maãu con khoûi cheát, con seõ cho ngöïa baùu ñeå toå maãu con khoûi cheát. Baïch Theá Toân, neáu con ñöôïc cho moät thoân laøng toát ñeïp, hay ñeå toå maãu con khoûi cheát, con seõ cho thoân laøng toát ñeïp ñeå toå maãu con khoûi cheát. Baïch Theá Toân, neáu con coù theå ñöôïc cho moät quoác ñoä, hay ñeå toå maãu con khoûi cheát, con seõ cho quoác ñoä ñeå toå maãu con khoûi cheát.

5) – Taát caû chuùng sanh, thöa Ñaïi vöông, ñeàu phaûi cheát, ñeàu keát thuùc trong söï cheát, ñeàu khoâng vöôït qua söï cheát.

6) – Thaät laø vi dieäu, baïch Theá Toân! Thaät laø hy höõu, baïch Theá Toân! Baïch Theá Toân, Theá Toân ñaõ kheùo noùi: “Taát caû chuùng sanh ñeàu phaûi cheát, ñeàu keát thuùc trong söï cheát, ñeàu khoâng vöôït qua söï cheát”.

7) – Nhö vaäy laø phaûi, thöa Ñaïi vöông. Nhö vaäy laø phaûi, thöa Ñaïi vöông. Taát caû chuùng sanh ñeàu phaûi cheát, ñeàu keát thuùc trong söï cheát, ñeàu khoâng vöôït qua söï cheát. Ví nhö, thöa Ñaïi vöông, taát caû ñoà goám do ngöôøi thôï goám laøm ra, chöa nung chín hay ñaõ nung chín, taát caû ñoà goám aáy ñeàu phaûi beå, ñeàu keát thuùc trong söï beå, ñeàu khoâng vöôït qua söï beå. Cuõng vaäy, thöa Ñaïi vöông, taát caû chuùng sanh ñeàu phaûi cheát, ñeàu keát thuùc trong söï cheát, ñeàu khoâng vöôït qua söï cheát.

8) Moïi chuùng sanh seõ cheát,

Maïng soáng, cheát keát thuùc,

Tuøy nghieäp, hoï seõ ñi,

Nhaän laõnh quaû thieän aùc,

AÙc nghieäp ñoïa, ñòa nguïc,

Thieän nghieäp, leân Thieân giôùi.

Do vaäy haõy laøm laønh,

Tích luõy cho ñôøi sau,

Coâng ñöùc cho ñôøi sau,

Laøm haäu cöù cho ngöôøi.

III. THEÁ GIAN (S.i,98)

1) ÔÛ taïi Saøvatthi.

2) Ngoài xuoáng moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

– Baïch Theá Toân, coù bao nhieâu phaùp ôû ñôøi, khi khôûi leân ñöa laïi baát lôïi, ñau khoå, baát an truù?

3) – Thöa Ñaïi vöông, coù ba phaùp ôû ñôøi, khi khôûi leân ñöa laïi baát lôïi, ñau khoå, baát an truù.

4) Theá naøo laø ba? Thöa Ñaïi vöông, tham laø phaùp ôû ñôøi, khi khôûi leân ñöa laïi baát lôïi, ñau khoå, baát an truù. Thöa Ñaïi vöông, saân laø phaùp ôû ñôøi, khi khôûi leân ñöa laïi baát lôïi, ñau khoå, baát an truù. Thöa Ñaïi vöông, si laø phaùp ôû ñôøi, khi khôûi leân ñöa laïi baát lôïi, ñau khoå, baát an truù.

5) Thöa Ñaïi vöông, ba phaùp naøy ôû ñôøi, khi khôûi leân ñem laïi baát lôïi, ñau khoå, baát an truù.

6) Tham, saân, si ba phaùp,

Laø aùc taâm cho ngöôøi,

Chuùng di haïi töï ngaõ,

Chuùng taùc thaønh töï ngaõ,

Nhö voû vaø loõi caây,

Töï taùc thaønh traùi caây.

IV. CUNG THUAÄT (S.i,98)

1) ÔÛ taïi Saøvatthi.

2) Ngoài xuoáng moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

– Choã naøo, baïch Theá Toân, boá thí caàn phaûi ñem cho?

3) Thöa Ñaïi vöông, taïi choã naøo, taâm ñöôïc hoan hyû.

4) Baïch Theá Toân, choã naøo cho ñöôïc quaû lôùn?

5) – Thöa Ñaïi vöông, caâu : “Choã naøo boá thí caàn phaûi ñem cho” khaùc vôùi caâu: “Choã naøo cho ñöôïc quaû lôùn”. Thöa Ñaïi vöông, cho ngöôøi trì giôùi ñöôïc quaû baùo lôùn. Cho ngöôøi khoâng giöõ giôùi khoâng ñöôïc nhö vaäy. Veà vaán ñeà naøy, thöa Ñaïi vöông, Ta seõ hoûi Ñaïi vöông, Ñaïi vöông kham nhaãn nhö theá naøo, haõy traû lôøi caâu hoûi aáy nhö vaäy.

6) Thöa Ñaïi vöông, Ñaïi vöông nghó theá naøo? ÔÛ ñaây, Ñaïi vöông ñang laâm chieán, vaø cuoäc giao tranh ñang tieáp dieãn döõ doäi. Roài moät thanh nieân Saùt-ñeá-lî ñeán, khoâng coù hoïc taäp, khoâng coù huaán luyeän, khoâng coù thöïc taäp, khoâng coù phuïc vuï, ruït reø, sôï haõi, run sôï. Ñaïi vöông coù chaáp nhaän ngöôøi aáy khoâng? Ñaïi vöông coù uûng hoä ngöôøi aáy khoâng, vaø moät ngöôøi nhö vaäy coù lôïi ích gì cho Ñaïi vöông khoâng?

7) – Baïch Theá Toân, con khoâng uûng hoä ngöôøi aáy vaø moät ngöôøi nhö vaäy khoâng coù lôïi ích gì cho con caû.

8) Roài moät thanh nieân Baø-la-moân, khoâng coù hoïc taäp... Roài moät thanh nieân Vessa (thöông gia) ñeán... Roài moät thanh nieân Sudda (Thuû-ñaø: cuøng ñinh) ñeán, khoâng coù hoïc taäp...,... vaø moät ngöôøi nhö vaäy khoâng coù lôïi ích gì cho con caû.

9) – Thöa Ñaïi vöông, Ñaïi vöông nghó theá naøo? ÔÛ ñaây, Ñaïi vöông ñang laâm chieán, vaø cuoäc giao tranh ñang tieáp dieãn döõ doäi. Roài moät thanh nieân Saùt-ñeá-lî ñeán, coù hoïc taäp, coù huaán luyeän, coù thöïc taäp, coù phuïc vuï, khoâng ruït reø, khoâng sôï haõi, khoâng run sôï. Ñaïi vöông coù chaáp nhaän ngöôøi aáy khoâng? Ñaïi vöông coù uûng hoä ngöôøi aáy khoâng, vaø moät ngöôøi nhö vaäy coù lôïi ích gì cho Ñaïi vöông khoâng?

10) – Baïch Theá Toân, con uûng hoä ngöôøi aáy. Vaø moät ngöôøi nhö vaäy coù lôïi ích cho con.

11) – Roài moät thanh nieân Baø-la-moân ñeán, coù hoïc taäp... Roài moät thanh nieân Vessa ñeán... Roài moät thanh nieân Sudda ñeán coù hoïc taäp..,.... vaø moät ngöôøi nhö vaäy coù ích lôïi gì cho Ñaïi vöông khoâng?

12) – Baïch Theá Toân, con uûng hoä ngöôøi aáy vaø moät ngöôøi nhö vaäy coù lôïi ích cho con.

13) – Cuõng vaäy, thöa Ñaïi vöông, daàu cho moät ngöôøi coù xuaát gia töø moät gia ñình naøo, töø boû gia ñình, soáng khoâng gia ñình, vò aáy ñoaïn tröø naêm chi vaø hoäi ñuû naêm chi. Boá thí cho moät ngöôøi nhö vaäy coù quaû baùo lôùn.

14) Theá naøo laø naêm chi ñöôïc ñoaïn tröø? Tham duïc ñöôïc ñoaïn tröø, saân ñöôïc ñoaïn tröø, hoân traàm thuïy mieân ñöôïc ñoaïn tröø, traïo hoái ñöôïc ñoaïn tröø, nghi ñöôïc ñoaïn tröø. Naêm chi naøy ñöôïc ñoaïn tröø.

15) Theá naøo laø naêm chi ñöôïc hoäi ñuû? Voâ hoïc giôùi uaån ñöôïc hoäi ñuû, voâ hoïc ñònh uaån ñöôïc hoäi ñuû, voâ hoïc tueä uaån ñöôïc hoäi ñuû, voâ hoïc giaûi thoaùt uaån ñöôïc hoäi ñuû, voâ hoïc giaûi thoaùt tri kieán uaån ñöôïc hoäi ñuû. Naêm chi naøy ñöôïc hoäi ñuû.

16) Chính moät ngöôøi nhö vaäy, naêm chi ñöôïc ñoaïn tröø, naêm chi ñöôïc hoäi ñuû, boá thí cho ngöôøi nhö vaäy ñöôïc quaû baùo lôùn.

17) Theá Toân noùi nhö vaäy. Roài baäc Ñaïo Sö laïi noùi theâm:

Vò vua ñang laâm chieán,

Seõ giöõ laïi thanh nieân,

Cung thuaät ñöôïc thieän xaûo,

Doõng maõnh ñaày khí löïc.

Nhaø vua khoâng tuyeån choïn,

Theo tieâu chuaån thoï sanh.

Cuõng vaäy, ngöôøi coù trí,

Kính leã baäc haï sanh,

Baäc naøy soáng Thaùnh haïnh,

Nhaãn nhuïc vaø hieàn hoøa.

Haõy laøm coác thoaûi maùi

Döïng nhaø cho ña vaên,

Röøng khoâ laøm beå nöôùc,

Hieåm trôû, môû ñöôøng ñi.

Vôùi taâm tö thanh tònh,

Haõy cho keû tröïc taâm,

Cho ñoà aên, ñoà uoáng,

Cho vaûi maëc, truù xaù.

Nhö maây gioâng gaàm theùt,

Chôùp saùng traêm ñaàu maây,

Nöôùc möa aøo aøo xuoáng,

Traøn ñaày ñaát thaáp cao.

Cuõng vaäy, baäc thieän tín,

Ña vaên, tröõ ñoà aên,

Thoûa maõn keû khaát só.

Keû trí taâm hoan hyû,

Phaân phaùt vaät aên uoáng,

Noùi “Cho, haõy ñem cho”.

Nhö vaäy, la, gaàm, theùt,

Möa moùc nhö thaàn möa,

Caùc coâng ñöùc to lôùn,

Do boá thí mang laïi,

Ñem möa aân, möa moùc,

Treân nhöõng ngöôøi boá thí.

V. VÍ DUÏ HOØN NUÙI (S.i,100)

1) Nhaân duyeân ôû Saøvatthi.

2) Theá Toân noùi vôùi vua Pasenadi nöôùc Kosala ñang ngoài moät beân:

– Thöa Ñaïi vöông, Ñaïi vöông ñi töø ñaâu laïi?

3) – Baïch Theá Toân, con raát laø baän roän vôùi nhöõng söï vieäc caùc vua chuùa baän roän. Caùc vua chuùa Saùt-ñeá-lî ñaõ laøm leã quaùn ñaûnh, say ñaém kieâu haõnh vôùi vöông quyeàn, thoï höôûng tham lam vaät duïc, ñaït ñöôïc söï an toaøn quoác ñoä, vaø soáng chinh phuïc caû vuøng ñaát ñai roäng lôùn.

4) – Thöa Ñaïi vöông, Ñaïi vöông nghó theá naøo? ÔÛ ñaây, neáu coù ngöôøi ñeán vôùi Ñaïi vöông töø phöông Ñoâng, moät ngöôøi thaân tín, ñaùng tin caäy. Ngöôøi aáy ñeán Ñaïi vöông vaø thöa: “Taâu Ñaïi vöông, mong Ñaïi vöông ñöôïc bieát, con töø phöông Ñoâng laïi vaø coù thaáy taïi ñaáy moät ngoïn nuùi cao nhö hö khoâng, ñang di chuyeån vaø chaø ñaïp, ñeø beïp taát caû loaïi höõu tình. Taâu Ñaïi vöông, Ñaïi vöông haõy laøm nhöõng gì caàn phaûi laøm”.

5) Roài moät ngöôøi khaùc ñeán töø phöông Taây... Roài moät ngöôøi thöù ba ñeán töø phöông Baéc... Roài moät ngöôøi thöù tö ñeán töø phöông Nam, thaân tín ñaùng tin caäy. Ngöôøi aáy ñeán Ñaïi vöông vaø thöa: “Taâu Ñaïi vöông, mong Ñaïi vöông ñöôïc bieát, con töø phöông Nam laïi vaø coù thaáy taïi ñaáy moät ngoïn nuùi cao nhö hö khoâng, ñang di chuyeån vaø chaø ñaïp, ñeø beïp leân taát caû loaïi höõu tình. Taâu Ñaïi vöông, Ñaïi vöông haõy laøm nhöõng gì caàn phaûi laøm”. Nhö vaäy, thöa Ñaïi vöông, moät khuûng boá lôùn khôûi leân cho Ñaïi vöông, söï dieät taän nhaân loaïi thaät khuûng khieáp, ñöôïc taùi sanh laøm ngöôøi thaät khoù khaên, thôøi Ñaïi vöông coù theå laøm ñöôïc nhöõng gì?

6) – Nhö vaäy, baïch Theá Toân, moät khuûng boá lôùn khôûi leân, söï dieät taän nhaân loaïi thaät khuûng khieáp, ñöôïc taùi sanh laøm ngöôøi thaät khoù khaên, thôøi con coù theå laøm ñöôïc nhöõng gì, ngoaïi tröø soáng ñuùng phaùp, soáng chôn chaùnh laøm caùc haïnh laønh, laøm caùc coâng ñöùc!

7) – Thöa Ñaïi vöông, Ta noùi cho Ñaïi vöông bieát, Ta caùo cho Ñaïi vöông hay. Thöa Ñaïi vöông, giaø vaø cheát ñang tieán ñeán chinh phuïc Ñaïi vöông. Khi Ñaïi vöông bò giaø cheát chinh phuïc, Ñaïi vöông coù theå laøm ñöôïc gì?.

8) – Baïch Theá Toân, khi con bò giaø vaø cheát chinh phuïc, thôøi con coù theå laøm ñöôïc gì, ngoaïi tröø soáng ñuùng phaùp, soáng chôn chaùnh, laøm caùc haïnh laønh, laøm caùc coâng ñöùc!

9) Baïch Theá Toân, nhöõng söï vieäc nhö caùc vua chuùa Saùt-ñeá-lî ñaõ laøm leã quaùn ñaûnh, say ñaém, kieâu haõnh vôùi vöông quyeàn, thoï höôûng tham lam vaät duïc, ñaït ñöôïc söï an toaøn quoác ñoä vaø soáng chinh phuïc caû vuøng ñaát ñai roäng lôùn cuøng caùc traän chieán vôùi töôïng binh. Baïch Theá Toân, caùc traän chieán vôùi töôïng binh khoâng ñem laïi moät höôùng ñi (gati), moät ñieåm töïa cho caùc vua chuùa aáy, moät khi bò giaø cheát chinh phuïc.

10) Baïch Theá Toân, nhöõng söï vieäc nhö caùc vua chuùa Saùt-ñeá-lî ñaõ laøm leã quaùn ñaûnh, say ñaém, kieâu haõnh vôùi vöông quyeàn, thoï höôûng tham lam vaät duïc, ñaït ñöôïc söï an toaøn quoác ñoä vaø soáng chinh phuïc caû moät vuøng ñaát ñai roäng lôùn cuøng caùc traän chieán vôùi maõ binh...,... vôùi xa binh...,. .. vôùi boä binh. Baïch Theá Toân, caùc traän chieán vôùi boä binh khoâng ñem laïi moät höôùng ñi, moät ñieåm töïa cho caùc vò vua chuùa aáy moät khi bò giaø cheát chinh phuïc.

11) Baïch Theá Toân, trong vöông quoác naøy coù nhöõng Ñaïi thaàn tinh luyeän veà thaàn chuù. Caùc vò naøy coù theå vôùi thaàn chuù, phaù tan quaân ñòch tôùi taán coâng. Nhöng baïch Theá Toân, caùc traän chieán chuù thuaät khoâng ñem laïi moät höôùng ñi, moät ñieåm töïa cho caùc vò vua aáy moät khi bò giaø cheát chinh phuïc.

12) Baïch Theá Toân, trong vöông cung naøy coù nhieàu soá vaøng ñöôïc chöùa caát trong nhöõng nhaø haàm hay nhöõng laàu thöôïng, vaø vôùi soá vaøng aáy chuùng con coù theå phaù tan quaân ñòch taán coâng taøi chaùnh. Nhöng baïch Theá Toân, caùc traän chieán taøi chaùnh khoâng ñem laïi moät höôùng ñi, moät ñieåm töïa cho caùc vò vua chuùa aáy moät khi bò giaø cheát chinh phuïc.

13) Vaø baïch Theá Toân, khi con bò giaø cheát chinh phuïc, thôøi con coù theå laøm ñöôïc gì, ngoaïi tröø soáng ñuùng phaùp, soáng chôn chaùnh, laøm caùc haïnh laønh, laøm caùc coâng ñöùc!

14) – Nhö vaäy laø phaûi, thöa Ñaïi vöông. Nhö vaäy laø phaûi, thöa Ñaïi vöông. Khi Ñaïi vöông bò giaø cheát chinh phuïc, Ñaïi vöông coù theå laøm ñöôïc gì, ngoaïi tröø soáng ñuùng phaùp, soáng chôn chaùnh, laøm caùc haïnh laønh, laøm caùc coâng ñöùc!

15) Theá Toân noùi nhö vaäy...,... vaø baäc Ñaïo Sö noùi theâm:

Nhö nuùi ñaù roäng lôùn,

Döïng ñöùng leân hö khoâng,

Tieán tôùi traøn xung quanh,

AÙp ñeø caû boán phía.

Cuõng vaäy, giaø vaø cheát

Di chuyeån ñeán höõu tình,

Giai caáp Saùt-ñeá-lî,

Baø-la-moân, Pheä-xaù,

Thuû-ñaø, Chieân-ñaø-la

Keû ñoå raùc, ñoå phaân,

Khoâng moät ai thoaùt khoûi,

Taát caû bò chinh phuïc.

ÔÛ ñaây khoâng töôïng binh,

Khoâng xa binh, boä binh,

Khoâng traän chieán chuù thuaät,

Khoâng traän chieán taøi saûn

Coù theå giuùp chieán thaéng,

Choáng vôùi giaø, vôùi cheát.

Do vaäy ngöôøi hieàn trí,

Thaáy roõ phaàn töï lôïi,

Ngöôøi trí ñaët tin töôûng,

Vaøo Phaät, Phaùp vaø Taêng.

Ai vôùi thaân, khaåu, yù,

Haønh trì ñuùng Chaùnh phaùp,

Ñôøi naøy ñöôïc taùn thaùn,

Ñôøi sau, höôûng phöôùc trôøi.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương