Kinh töÔng öng boä taäp I


CHÖÔNG III : TÖÔNG ÖNG KOSALA I. PHAÅM THÖÙ NHAÁTtải về 1.75 Mb.
trang11/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

CHÖÔNG III : TÖÔNG ÖNG KOSALA

I. PHAÅM THÖÙ NHAÁT

I. TUOÅI TREÛ (S.i,68)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân truù ôû Saøvatthi (Xaù-veä), Jetavana (Thaéng Laâm), taïi vöôøn oâng Anaøthapindika (Caáp Coâ Ñoäc).

2) Roài vua Pasenadi (Ba-tö-naëc) nöôùc Kosala (Kieàu-taùt-la) ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, noùi leân vôùi Theá Toân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm, sau khi noùi leân nhöõng lôøi chaøo ñoùn hoûi thaêm thaân höõu, roài ngoài xuoáng moät beân.

3) Ngoài xuoáng moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

– Toân giaû Gotama coù töï cho mình ñaõ chöùng Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc khoâng?

4) – Thöa Ñaïi vöông, neáu coù ai coù theå noùi moät caùch chôn chaùnh laø mình ñaõ chöùng Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, thôøi ngöôøi aáy phaûi chính laø Ta. Thöa Ñaïi vöông, Ta ñaõ chöùng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

5) – Thöa Toân giaû Gotama, coù nhöõng vò Sa-moân, Baø-la-moân laø vò hoäi chuû, vò giaùo tröôûng, vò sö tröôûng giaùo hoäi, coù tieáng toát, coù danh voïng, khai toå giaùo phaùi, ñöôïc quaàn chuùng toân suøng. Nhö ngaøi Purana Kassapa, Makkali Gosaøla, Nigantha Naøtaputta, Sanjaya Belatthiputta, Kakudha Kaccaøyana, Ajita Kesakambala. Khi con hoûi caùc vò aáy: “Coù töï xem laø ñaõ chöùng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc khoâng?”, thôøi hoï ñaõ traû lôøi, khoâng töï xem mình ñaõ chöùng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Vaäy laøm sao Toân giaû Gotama, treû tuoåi, sanh sau ñeû muoän, vaø chæ môùi xuaát gia laïi töï cho mình nhö vaäy?

6) – Thöa Ñaïi vöông, coù boán loaïi treû tuoåi khoâng neân khinh thöôøng, hay khoâng neân mieät thò vì hoï laø treû. Theá naøo laø boán?

– Thöa Ñaïi vöông, Khattiya treû tuoåi khoâng neân khinh thöôøng hay khoâng neân mieät thò vì hoï laø treû. Thöa Ñaïi vöông, con raén treû tuoåi khoâng neân khinh thöôøng hay khoâng neân mieät thò vì chuùng laø treû. Thöa Ñaïi vöông, ngoïn löûa treû tuoåi khoâng neân khinh thöôøng hay khoâng neân mieät thò vì chuùng laø treû. Thöa Ñaïi vöông, Tyû-kheo treû tuoåi khoâng neân khinh thöôøng hay khoâng neân mieät thò vì hoï laø treû.

Thöa Ñaïi vöông, boán loaïi treû tuoåi naøy khoâng neân khinh thöôøng hay khoâng neân mieät thò vì chuùng laø treû.

7) Theá Toân noùi nhö vaäy. Noùi xong, baäc Thieän Theä laïi noùi theâm nhö sau:8) Sanh doøng Saùt-ñeá-lî,

Thuoäc quyù toäc, danh xöng,

Chôù khinh thöôøng laø treû,

Chôù mieät thò laø nhoû.

Vò Saùt-ñeá-lî aáy,

Ñeán thôøi leân ngoâi vua,

Laøm chuùa teå loaøi Ngöôøi,

Trò vì caû quoác ñoä.

Vò aáy neáu phaãn noä,

Duøng vöông phaït gia hình,

Ai baûo toàn maïng mình,

Haõy traùnh neù vò aáy.

9) ÔÛ laøng hay laø röøng,

Coù thaáy raén boø qua,

Chôù khinh thöôøng raén treû,

Chôù mieät thò raén nhoû,

Cao thaáp hình sai bieät.

Raén soáng ñaày nhieät khí,

Bò taán coâng, noù caén,

Keû ngu caû nam nöõ,

Ai baûo toàn maïng mình,

Haõy traùnh neù loaøi raén.

10) Löûa chaùy ñaày khaùt voïng,

Löûa ñoát thieâu, ñoát chaùy,

Chôù khinh thöôøng löûa treû,

Chôù mieät thò löûa nhoû.

Löûa ñöôïc ñoà beùn chaùy,

Lieàn chaùy to, chaùy lôùn,

Bò taán coâng, löûa ñoát,

Keû ngu caû nam nöõ,

Ai baûo toàn maïng mình,

Haõy traùnh neù löûa chaùy.

11) Khu röøng bò löûa ñoát,

Löûa ñoát thieâu, ñoát chaùy,

Sau nhieàu ñeâm vaø ngaøy,

Reã maàm laïi moïc leân.

12) Coøn Tyû-kheo treû giôùi,

Noàng chaùy vôùi nhieät tình,

Nhöng khoâng con, khoâng caùi,

Khoâng cuûa caûi truyeàn thöøa,

Khoâng con, khoâng thöøa töï,

Nhö thaân caây tala.

13) Do vaäy, ngöôøi hieàn trí,

Töï thaáy haïnh phuùc mình,

Ñoái vôùi raén vaø löûa

Danh xöng Saùt-ñeá-lî,

Vò Tyû-kheo trì giôùi,

Vôùi boán vò keå treân,

Haõy bieát caùch cö xöû,

Chôn chaùnh vaø toát ñeïp.

14) Khi nghe noùi vaäy, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

– Thaät vi dieäu thay, baïch Theá Toân! Thaät vi dieäu thay, baïch Theá Toân! Nhö ngöôøi döïng ñöùng laïi nhöõng gì bò quaêng ngaõ xuoáng, phôi baøy ra nhöõng gì bò che kín, chæ ñöôøng cho ngöôøi bò laïc höôùng, ñem ñeøn saùng vaøo trong boùng toái ñeå nhöõng ai coù maét coù theå thaáy saéc. Cuõng vaäy, Chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc Theá Toân duøng nhieàu phöông tieän trình baøy, giaûi thích. Baïch Theá Toân, con xin quy y Theá Toân, quy y Phaùp, quy y chuùng Taêng. Mong Theá Toân nhaän con laøm ñeä töû, töø nay trôû ñi cho ñeán maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng!

II. NGÖÔØI (S.i,70)

1) Taïi tònh xaù ôû Saøvatthi.

2) Roài vua Pasenadi nöôùc Kosala, ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñaûnh leã Theá Toân roài ngoài xuoáng moät beân.

3) Ngoài xuoáng moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

– Coù bao nhieâu loaïi phaùp, baïch Theá Toân, khi khôûi leân trong noäi taâm cuûa moät ngöôøi, seõ ñöa laïi baát lôïi, khoå naõo vaø baát an cho ngöôøi aáy?.

4) – Thöa Ñaïi vöông coù ba loaïi phaùp khi khôûi leân trong noäi taâm cuûa moät ngöôøi, seõ ñöa laïi baát lôïi, khoå naõo vaø baát an cho ngöôøi aáy. Theá naøo laø ba? Tham phaùp, thöa Ñaïi vöông, khi khôûi leân trong noäi taâm cuûa moät ngöôøi, seõ ñöa laïi baát lôïi, khoå naõo vaø baát an cho ngöôøi aáy. Saân phaùp, thöa Ñaïi vöông, khi khôûi leân trong noäi taâm cuûa moät ngöôøi, seõ ñöa laïi baát lôïi, khoå naõo vaø baát an truù cho ngöôøi aáy. Si phaùp, thöa Ñaïi vöông, khi khôûi leân trong noäi taâm cuûa moät ngöôøi seõ ñöa laïi baát lôïi, khoå naõo vaø baát an cho ngöôøi aáy. Ba phaùp aáy, thöa Ñaïi vöông, khi khôûi leân trong noäi taâm cuûa moät ngöôøi, seõ ñöa laïi baát lôïi, khoå naõo vaø baát an cho ngöôøi aáy.5) Tham, saân, si ba phaùp,

Laø aùc taâm cho ngöôøi,

Chuùng di haïi töï ngaõ,

Chuùng taùc thaønh töï ngaõ,

Nhö voû vaø loõi caây,

Töï taùc thaønh traùi caây.

III. VUA (S.i,71)

1) ÔÛ taïi Saøvatthi.

2) Ngoài moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

– Baïch Theá Toân, coù caùi gì sanh maø khoâng giaø vaø khoâng cheát khoâng?

3) – Thöa Ñaïi vöông, khoâng coù caùi gì sanh maø khoâng giaø vaø khoâng cheát.

4) Thöa Ñaïi vöông, daàu cho nhöõng vò Saùt-ñeá-lî laø nhöõng baäc ñaïi phuù, phuù haøo, coù tieàn cuûa lôùn, coù taøi saûn lôùn, coù nhieàu vaøng vaø baïc, coù nhieàu taøi saûn vaät duïng, coù nhieàu tieàn cuûa, nguõ coác. Caùc vò aáy coù sanh cuõng khoâng thoaùt khoûi giaø vaø cheát.

5) Thöa Ñaïi vöông, daàu cho nhöõng vò Baø-la-moân laø nhöõng baäc ñaïi phuù, daàu cho nhöõng gia chuû laø nhöõng baäc ñaïi phuù, phuù haøo, coù tieàn cuûa lôùn, coù taøi saûn lôùn, coù nhieàu vaøng baïc, coù nhieàu taøi saûn vaät duïng, coù nhieàu tieàn cuûa, nguõ coác, caùc vò aáy coù sanh cuõng khoâng thoaùt khoûi giaø vaø cheát.

6) Thöa Ñaïi vöông, cho ñeán caùc vò Tyû-kheo, nhöõng baäc A-la-haùn, ñaõ ñoaïn taän caùc laäu hoaëc, Phaïm haïnh ñaõ thaønh, nhöõng vieäc neân laøm ñaõ laøm, ñaõ ñaët gaùnh naëng xuoáng, ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích toái haäu, ñaõ ñoaïn ñöôïc höõu kieát söû, ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt nhôø chaùnh trí, cho ñeán thaân naøy cuûa caùc vò aáy cuõng phaûi bò huûy hoaïi, cuõng phaûi bò töø boû.7) Xe vua daàu myõ dieäu,

Roài cuõng phaûi hö hoaïi,

Thaân theå naøy cuõng vaäy,

Roài cuõng phaûi giaø yeáu.

Chæ thieän phaùp khoâng giaø,

Baäc thieän nhaân noùi vaäy.

IV. THAÂN AÙI (S.i,71)

1) ÔÛ taïi Saøvatthi.

2) Ngoài xuoáng moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

– Baïch Theá Toân, ôû ñaây khi con ñang ngoài yeân tònh moät mình, tö töôûng naøy khôûi leân nôi con: “Ñoái vôùi nhöõng ai, töï ngaõ laø thaân aùi? Ñoái vôùi nhöõng ai, töï ngaõ laø keû thuø?” Vaø roài baïch Theá Toân, con suy nghó nhö sau:

3) “Nhöõng ai soáng thaân laøm aùc, soáng mieäng noùi aùc, soáng yù nghó aùc; ñoái vôùi ngöôøi aáy, töï ngaõ laø keû thuø. Daàu hoï coù noùi: “Töï ngaõ laø thaân aùi cuûa chuùng toâi”, nhöng töï ngaõ ñoái vôùi hoï laø keû thuø. Vì sao vaäy? Nhöõng gì keû thuø laøm cho keû thuø, töï ngaõ cuûa hoï laøm cho töï ngaõ cuûa hoï nhö vaäy. Do vaäy, ñoái vôùi hoï, töï ngaõ laø keû thuø.

4) Nhöõng ai soáng thaân laøm thieän, soáng mieäng noùi thieän, soáng yù nghó thieän, ñoái vôùi hoï, töï ngaõ laø thaân aùi. Daàu cho hoï coù noùi: “Töï ngaõ laø keû thuø cuûa chuùng toâi”, nhöng töï ngaõ ñoái vôùi hoï laø thaân aùi. Vì sao vaäy? Nhöõng gì keû thaân aùi laøm cho keû thaân aùi, töï ngaõ cuûa hoï laøm cho töï ngaõ cuûa hoï nhö vaäy. Do vaäy, ñoái vôùi hoï, töï ngaõ laø keû thaân aùi”.

5) – Nhö vaäy laø phaûi, thöa Ñaïi vöông. Nhö vaäy laø phaûi, thöa Ñaïi vöông. Thöa Ñaïi vöông, nhöõng ai soáng thaân laøm aùc... Do vaäy, ñoái vôùi hoï, töï ngaõ laø keû thuø. Thöa Ñaïi vöông, nhöõng ai soáng thaân laøm thieän... Do vaäy, ñoái vôùi hoï, töï ngaõ laø keû thaân aùi.

6) Neáu nhöõng ai bieát ñöôïc,

Töï ngaõ laø thaân aùi,

Hoï seõ khoâng lieân heä,

Vôùi caùc ñieàu aùc haïnh.

Keû laøm ñieàu aùc haïnh,

Khoù ñöôïc chôn haïnh phuùc,

Bò thaàn cheát caàm tuø,

Töø boû thaân laøm ngöôøi.

Keû coù nghieäp nhö vaäy,

Caùi gì laø cuûa mình?

Laáy caùi gì ñem ñi?

Caùi gì theo doõi hoï,

Nhö boùng theo doõi hình?

ÔÛ ñaây keû bò cheát,

Laøm caùc nghieäp coâng ñöùc,

Laøm caùc nghieäp aùc ñöùc,

Laáy caû hai ñem ñi.

Caû hai cuûa keû aáy,

Nhö boùng theo doõi hình.

Caû hai theo keû aáy,

Do vaäy haõy laøm laønh,

Tích luõy cho ñôøi sau,

Coâng ñöùc cho ñôøi sau,

Laø haäu cöù cho ngöôøi.

V. TÖÏ BAÛO HOÄ (S.i,72)

1) Ngoài moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

2) – ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, trong khi con ñang ngoài yeân tònh moät mình, tö töôûng naøy khôûi leân nôi con: “Ñoái vôùi nhöõng ai, töï ngaõ ñöôïc baûo veä? Ñoái vôùi nhöõng ai, töï ngaõ khoâng ñöôïc baûo veä?” Vaø roài baïch Theá Toân, con suy nghó nhö sau:

3) “Nhöõng ai thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó aùc, nhöõng ngöôøi aáy khoâng baûo veä töï ngaõ. Daàu cho hoï ñöôïc töôïng binh baûo veä, hay ñöôïc maõ binh baûo veä, hay ñöôïc xa binh baûo veä, hay ñöôïc boä binh baûo veä; ñoái vôùi nhöõng ngöôøi aáy, töï ngaõ khoâng ñöôïc baûo veä. Vì côù sao? Vì söï baûo veä nhö vaäy laø baûo veä ôû ngoaøi, khoâng phaûi söï baûo veä beân trong. Cho neân ñoái vôùi nhöõng ngöôøi aáy, töï ngaõ khoâng ñöôïc baûo veä.

4) Vaø nhöõng ai thaân laøm thieän, mieäng noùi thieän, yù nghó thieän, nhöõng ngöôøi aáy baûo veä töï ngaõ. Daàu cho hoï khoâng ñöôïc töôïng binh baûo veä, hay khoâng ñöôïc maõ binh baûo veä, hay khoâng ñöôïc xa binh baûo veä, hay khoâng ñöôïc boä binh baûo veä; ñoái vôùi nhöõng ngöôøi aáy, töï ngaõ ñöôïc baûo veä. Vì côù sao? Vì söï baûo veä nhö vaäy laø söï baûo veä beân trong, khoâng phaûi söï baûo veä ôû ngoaøi. Cho neân ñoái vôùi nhöõng ngöôøi aáy, töï ngaõ ñöôïc baûo veä”.

5) Laønh thay baûo veä thaân!

Laønh thay baûo veä lôøi!

Laønh thay baûo veä yù!

Laønh thay toång baûo veä!

Keû lieâm só baûo veä,

Toång quaùt vaø cuøng khaép,

Vò aáy coù teân goïi,

Laø vò ñöôïc baûo veä.

VI. THIEÅU SOÁ (S.i,73)

1) ÔÛ taïi Saøvatthi.

2) Ngoài xuoáng moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

– ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, trong khi con ñang ngoài yeân tònh moät mình, tö töôûng naøy khôûi leân nôi con: “Ít thay laø nhöõng ngöôøi trong ñôøi naøy, sau khi ñöôïc taøi saûn phong phuù, doài daøo laïi coù theå khoâng bò loâi cuoán, khoâng bò chìm ñaém, khoâng bò say meâ trong caùc duïc vaø khoâng coù nhöõng haønh vi khoâng toát ñeïp ñoái vôùi caùc ngöôøi khaùc. Traùi laïi, thaät laø nhieàu thay, nhöõng ngöôøi trong ñôøi naøy, sau khi ñöôïc taøi saûn phong phuù, doài daøo, coù theå bò loâi cuoán, bò chìm ñaém, bò say meâ trong caùc duïc vaø coù nhöõng haønh vi khoâng toát ñeïp ñoái vôùi caùc ngöôøi khaùc.

3) – Thaät söï laø vaäy, thöa Ñaïi vöông. Thaät söï laø vaäy, thöa Ñaïi vöông. Ít thay laø nhöõng ngöôøi trong ñôøi naøy, sau khi ñöôïc taøi saûn phong phuù, doài daøo, laïi coù theå khoâng bò loâi cuoán, khoâng bò chìm ñaém, khoâng bò say meâ trong caùc duïc vaø khoâng coù nhöõng haønh vi khoâng toát ñeïp ñoái vôùi ngöôøi khaùc. Traùi laïi, thaät laø nhieàu thay nhöõng ngöôøi trong ñôøi naøy, sau khi ñöôïc taøi saûn phong phuù, doài daøo, coù theå bò loâi cuoán, bò chìm ñaém, bò say meâ trong caùc duïc vaø coù nhöõng haønh vi khoâng toát ñeïp ñoái vôùi caùc ngöôøi khaùc.

4) Loaøi ngöôøi bò ñaém say,

Trong taøi saûn, trong duïc,

Hoï tham lam, ñieân daïi,

Trong caùc duïc ôû ñôøi,

Khoâng yù thöùc roõ raøng,

Ñaõ quaù ñoä say meâ,

Chaúng khaùc gì con nai,

Khoâng thaáy ñaët baãy saäp,

Veà sau hoï khoå ñau,

Chòu quaû baùo aùc nghieäp.

VII. XÖÛ KIEÄN (S.i,74)

1) Ngoài xuoáng moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

2) – ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, con ngoài trong phaùp ñöôøng (ñeå xöû kieän), con thaáy chính caùc vò Saùt-ñeá-lî ñaïi phuù, caùc Baø-la-moân ñaïi phuù, caùc gia chuû ñaïi phuù, phuù haøo, coù tieàn cuûa lôùn, coù taøi saûn lôùn, coù nhieàu vaøng vaø baïc, coù nhieàu taøi saûn vaät duïng, coù nhieàu tieàn cuûa, nguõ coác; vì nhaân caùc duïc, vì duyeân caùc duïc, vì nguyeân nhaân caùc duïc, ñaõ duïng yù noùi lôøi voïng ngoân. Baïch Theá Toân, con suy nghó nhö sau: “Nay ta ñaõ chaùn ngaáy xöû kieän. Nay haõy ñeå cho vò hieàn dieän (bhadramukha) ñöôïc coù danh tieáng nhôø taøi xöû kieän”.

3) – Thöa Ñaïi vöông, caùc vò Saùt-ñeá-lî ñaïi phuù, caùc vò Baø-la-moân ñaïi phuù, caùc vò gia chuû ñaïi phuù, phuù haøo coù tieàn cuûa lôùn, coù taøi saûn lôùn, coù nhieàu vaøng vaø baïc, coù nhieàu taøi saûn vaät duïng, coù nhieàu tieàn cuûa, nguõ coác; vì nhaân caùc duïc, vì duyeân caùc duïc, vì nhaân duyeân caùc duïc, ñaõ duïng yù noùi leân lôøi voïng ngoân. Do vaäy hoï seõ gaùnh chòu baát lôïi, ñau khoå trong moät thôøi gian daøi.4) Loaøi Ngöôøi bò ñaém say,

Trong taøi saûn, trong duïc,

Hoï tham lam, ñieân daïi,

Trong caùc duïc ôû ñôøi.

Khoâng yù thöùc roõ raøng,

Ñaõ quaù ñoä say meâ,

Chaúng khaùc gì con caù,

Khoâng thaáy ñaët baãy saäp.

Veà sau hoï khoå ñau,

Chòu quaû baùo aùc nghieäp.

VIII. MALLIKAØ: Maït-lî (S.i,75)

1) Taïi Saøvatthi.

2) Luùc baáy giôø vua Pasenadi nöôùc Kosala coù maët vôùi hoaøng haäu Mallikaø, treân laàu thöôïng (hoaøng cung).

3) Roài vua Pasenadi nöôùc Kosala noùi vôùi hoaøng haäu Mallikaø:

– Naøy Mallikaø, coù ai khaùc thaân aùi vôùi hoaøng haäu hôn laø töï ngaõ cuûa hoaøng haäu.

4) – Thöa Ñaïi vöông, khoâng coù ai khaùc thaân aùi vôùi thieáp hôn laø töï ngaõ cuûa thieáp. Nhöng thöa Ñaïi vöông, coù ai khaùc thaân aùi vôùi Ñaïi vöông hôn laø töï ngaõ cuûa Ñaïi vöông?

5) – Naøy Mallikaø, khoâng coù ai khaùc thaân aùi vôùi ta hôn laø töï ngaõ cuûa ta.

6) Roài vua Pasenadi nöôùc Kosala böôùc xuoáng laàu vaø ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân, roài ngoài xuoáng moät beân. Ngoài xuoáng moät beân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baïch Theá Toân:

7) – ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, con ñi leân laàu thöôïng (cuûa hoaøng cung) vôùi hoaøng haäu Mallikaø vaø con noùi vôùi hoaøng haäu Mallikaø:

“ – Naøy Mallikaø, coù ai khaùc thaân aùi vôùi hoaøng haäu hôn laø töï ngaõ cuûa hoaøng haäu?”.

Khi ñöôïc noùi vaäy, baïch Theá Toân, hoaøng haäu Mallikaø traû lôøi vôùi con:

“ – Thöa Ñaïi vöông, khoâng coù ai khaùc thaân aùi vôùi thieáp hôn laø töï ngaõ cuûa thieáp. Nhöng thöa Ñaïi vöông, coù ai khaùc thaân aùi vôùi Ñaïi vöông hôn laø töï ngaõ cuûa Ñaïi vöông?”. Ñöôïc noùi vaäy, baïch Theá Toân, con traû lôøi cho hoaøng haäu Mallikaø:

“ – Naøy Mallikaø, khoâng coù ai khaùc thaân aùi vôùi ta hôn laø töï ngaõ cuûa ta”.

8) Roài Theá Toân, sau khi bieát roõ yù nghóa naøy, trong luùc aáy lieàn noùi leân baøi keä naøy:Taâm ta ñi cuøng khaép,

Taát caû moïi phöông trôøi,

Cuõng khoâng tìm thaáy ñöôïc,

Ai thaân hôn töï ngaõ.

Töï ngaõ ñoái moïi ngöôøi,

Quaù thaân aùi nhö vaäy.

Vaäy ai yeâu töï ngaõ,

Chôù haïi töï ngaõ ngöôøi.

IX. TEÁ ÑAØN (S.i,75)

1) Taïi Saøvatthi.

2) Luùc baáy giôø, vua Pasenadi nöôùc Kosala toå chöùc moät ñaïi teá ñaøn. Naêm traêm con boø ñöïc, naêm traêm con boø con ñöïc, naêm traêm con boø con caùi, naêm traêm con deâ, vaø naêm traêm con cöøu (urabbha) ñöôïc daét ñeán truï teá leã ñeå laøm leã teá ñaøn.

3) Vaø coù nhöõng ngöôøi noâ tyø, hay nhöõng ngöôøi phuïc dòch, hay nhöõng ngöôøi lao ñoäng, bò hình phaït thuùc ñaåy, bò sôï haõi thuùc ñaåy,vôùi nöôùc maét ñaày maët, than khoùc vaø laøm caùc coâng vieäc chuaån bò (cho leã teá ñaøn).

4) Roài raát nhieàu Tyû-kheo, vaøo buoåi saùng ñaép y, caàm baùt ñi vaøo Saøvatthi ñeå khaát thöïc; khaát thöïc xong, sau böõa aên, treân con ñöôøng ñi khaát thöïc trôû veà, ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ngoài xuoáng moät beân. Ngoài xuoáng moät beân, caùc Tyû-kheo aáy baïch Theá Toân:

5) – ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, vua Pasenadi nöôùc Kosala toå chöùc moät ñaïi leã teá ñaøn. Naêm traêm con boø ñöïc, naêm traêm con boø con ñöïc, naêm traêm con boø con caùi, naêm traêm con deâ, naêm traêm con cöøu ñöôïc daét ñeán truï teá leã ñeå laøm leã teá ñaøn. Vaø coù nhöõng ngöôøi noâ tyø, hay nhöõng ngöôøi phuïc dòch, hay nhöõng ngöôøi lao coâng, bò hình phaït thuùc ñaåy, bò sôï haõi thuùc ñaåy, vôùi nöôùc maét ñaày maët vaø than khoùc, laøm caùc coâng vieäc chuaån bò cho leã teá ñaøn.

6) Roài Theá Toân, sau khi hieåu roõ yù nghóa naøy, ngay trong luùc aáy, noùi leân baøi keä:

Leã cuùng ngöïa, cuùng ngöôøi,

Quaêng coïc, röôïu chieán thaéng,

Khoâng choát cöûa, ñaïi leã,

Chuùng khoâng phaûi quaû lôùn.

Choã naøo coù gieát haïi,

Deâ, cöøu vaø traâu boø,

Leã teá ñaøn nhö vaäy,

Baäc Ñaïi Thaùnh khoâng ñi.

Teá ñaøn khoâng roän raøng,

Cuùng döôøng ñöôïc thöôøng haèng,

Khoâng coù söï gieát haïi,

Deâ, cöøu vaø traâu boø,

Leã teá ñaøn nhö vaäy,

Baäc Ñaïi Thaùnh seõ ñi.

Baäc trí teá nhö vaäy,

Teá ñaøn vaäy, quaû lôùn.

Ai teá leã nhö vaäy,

Chæ toát hôn, khoâng xaáu,

Laø teá ñaøn vó ñaïi,

Ñöôïc chö Thieân hoan hyû.

X. TRIEÀN PHÖÔÏC (S.i,76)

1) Luùc baáy giôø, vua Pasenadi nöôùc Kosala ñang baét troùi moät soá ñoâng ngöôøi. Moät soá ngöôøi bò troùi baèng daây, moät soá ngöôøi bò troùi baèng daây chuyeàn, moät soá ngöôøi bò troùi baèng keàm keïp.

2) Roài moät soá ñoâng Tyû-kheo vaøo buoåi saùng ñaép y, caàm baùt, ñi vaøo Saøvatthi ñeå khaát thöïc. Ñi khaát thöïc xong, sau böõa aên, treân con ñöôøng khaát thöïc trôû veà, hoï ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ngoài xuoáng moät beân.

3) Ngoài xuoáng moät beân, caùc Tyû-kheo aáy baïch Theá Toân:

– ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, vua Pasenadi nöôùc Kosala baét troùi moät soá ñoâng ngöôøi. Moät soá ngöôøi bò troùi baèng daây, moät soá ngöôøi bò troùi baèng daây chuyeàn, moät soá ngöôøi bò troùi baèng keàm keïp.

Roài Theá Toân sau khi hieåu bieát yù nghóa naøy, ngay trong luùc aáy noùi leân baøi keä:Baäc coù trí noùi raèng

Troùi vaäy khoâng vöõng chaéc,

Troùi baèng saét, daây gai,

Keàm keïp baèng goã moäc;

Ñam meâ caùc duïc laïc,

Vôùi chaâu baùu, trang söùc,

Vaø taâm tö töôûng voïng,

Höôùng veà con, veà vôï.

Baäc coù trí noùi raèng

Troùi vaäy thaät vöõng chaéc.

Daàu troùi buoäc trì xuoáng,

Teá nhò vaø khoù thoaùt,

Caùc vò chôn xuaát gia,

Caét ñöùt chuùng laøm ñoâi,

Khoâng öôùc voïng mong caàu,

Töø boû moïi duïc laïc.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương