Kinh tưƠng ưng bộ Samyutta Nikàyatải về 10.12 Mb.
trang1/60
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích10.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
Ðại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Samyutta Nikàya
Việt Dịch HT.Minh Châu - Phật Lịch 2537 - 1993

---o0o---Nguồn

http://www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 2-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

TẬP I - THIÊN CÓ KỆ

[01] Chương I - Tương Ưng Chư Thiên

I. Phẩm Cây Lau

II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ

III. Phẩm Kiếm (S.I,13)

IV. Phẩm Quần Tiên

V. Phẩm Thiêu Cháy

VI. Phẩm Già

[02] Chương II - Tương Ưng Thiên Tử

I. Phẩm Thứ Nhất

II Phẩm Cấp Cô Ðộc (S.i,51)

[03] Chương III - Tương Ưng Kosala

I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III Phẩm Thứ Ba

[04] Chương IV - Tương Ưng Ác Ma

I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

[05] Chương V - Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

[06] Chương VI - Tương Ưng Phạm Thiên

I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

[07] Chương VII - Tương Ưng Bà La Môn

I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất

II. Phẩm Cư Sĩ

[08] Chương VIII - Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa

[09] Chương IX -Tương Ưng Rừng

[10] Chương X -Tương Ưng Dạ Xoa

[11] Chương XI - Tương Ưng Sakka

I.Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Thứ Ba (hay Sakka Năm Kinh).

TẬP II - THIÊN NHÂN DUYÊN

[12] Chương I - Tương Ưng Nhân Duyên

I. Phẩm Phật Ðà.

II. Phẩm Ðồ Ăn

III. Phẩm Mười Lực

IV. Phẩm Kalara - Vị Sát Ðế Lị

V. Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm

VI. Phẩm Cây

VII. Ðại Phẩm Thứ Bảy

VIII. Sa Môn, Bà La Môn: Phẩm Thứ Tám

IX. Trung Lược Phẩm

[13] Chương II - Tương Ưng Minh Kiến

[14] Chương III - Tương Ưng Giới

I. Phẩm Sai Biệt

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Nghiệp ÐạoThứ Ba

IV. Phẩm Thứ Tư

[15] Chương IV - Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga)

I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

[16] Chương V - Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp)

[17] Chương VI - Tương Ưng Lợi Ðắc Cung Kính

I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Thứ Ba

IV. Phẩm Thứ Tư

[18] Chương VII - Tương Ưng Ràhula

I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

[19] Chương VIII - Tương Ưng Lakkhana

I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

[20] Chương XI - Tương Ưng Thí Dụ

[21] Chương X - Tương Ưng Tỷ Kheo

TẬP III - THIÊN UẨN

[22] Chương I -Tương Ưng Uẩn

A. Năm Mươi Kinh Căn Bản

I. Phẩm Nakulapità

II. Phẩm Vô Thường

III. Phẩm Gánh Nặng

IV. Phẩm Không Phải Của Các Ông

V. Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo.

B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa

I. Phẩm Tham Luyến

II. Phẩm A-La-Hán

III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn

IV. Phẩm Trưởng Lão

V. Phẩm Hoa

C. Năm Mươi Kinh Sau

I. Phẩm Biên

II. Phẩm Thuyết Pháp

III. Phẩm Vô Minh

IV. Phẩm Than Ðỏ

V. Phẩm Kiến

[23] Chương II - Tương Ưng Ràdha

I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Sơ Vấn

IV. Phẩm Thân Cận

[24] Chương III - Tương Ưng Kiến

I. Phẩm Dự Lưu

II. Phẩm Trùng Thuyết (1)

III. Phẩm Trùng Thuyết (2)

IV. Phẩm Trùng Thuyết (3)

V. Phẩm Trùng Thuyết (4)

[25] Chương IV - Tương Ưng Nhập

[26] Chương V - Tương Ưng Sanh

[27] Chương VI - Tương Ưng Phiền Não

[28] Chương VII - Tương Ưng Sàriputta

[29] Chương VIII - Tương Ưng Loài Rồng

[30] Chương IX - Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

[31] Chương X - Tương Ưng Càn Thát Bà

[32] Chương XI - Tương Ưng Thần Mây

[33] Chương XII - Tương Ưng Vacchagota

[34] Chương XIII - Tương Ưng Thiền

TẬP IV - THIÊN SÁU XỨ

[35] Chương I Tương Ưng Sáu Xứ

Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất

I. Phẩm Vô Thường

II. Phẩm Song Ðôi

III. Phẩm Tất Cả

IV. Phẩm Sanh Pháp

V. Phẩm Vô Thường

Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai

I. Phẩm Vô Minh

II. Phẩm Migajàla

III. Phẩm Bệnh

IV. Phẩm Channa

V. Phẩm Từ Bỏ

Phần Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba

I. Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách

II. Phẩm Thế Giới Dục Công Ðức

III. Phẩm Gia Chủ

IV. Phẩm Devadaha

Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư

I. Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận

II. Phẩm Sáu Mươi Lược Thuyết

III. Phẩm Biển

IV. Phẩm Rắn Ðộc

[36] Chương II - Tương Ưng Thọ

Phần Một - Phẩm Có Kệ

Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình

Phần Ba - Phẩm Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn

[37] Chương III - Tương Ưng Nữ Nhân

Phần Một - Phẩm Trung Lược

Phần Hai - Phẩm Trung Lược

Phần Ba - Phẩm Các Sức Mạnh

[38] Chương IV - Tương Ưng Jambukhàdaka

[39] Chương V - Tương Ưng Sàmandaka

[40] Chương VI - Tương Ưng Moggalàna

[41] Chương VII - Tương Ưng Tâm

[42] Chương VIII - Tương Ưng Thôn Trưởng

[43] Chương IX - Tương Ưng Vô Vi

Phần Một - Phẩm Một

Phần Hai - Phẩm Hai

[44] Chương X - Tương Ưng Không Thuyết

TẬP V - THIÊN ĐẠI PHẨM

[45] Chương I - Tương Ưng Ðạo

I. Phẩm Vô Minh

II. Phẩm Trú

III. Phẩm Tà Tánh

IV. Phẩm Về Hạnh (Patipattivagga)

V. Phẩm Không Phóng Dật

VI. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

VII. Phẩm Tầm Cầu (Esanavaggo)

VIII. Phẩm Bộc Lưu

[46] Chương II - Tương Ưng Giác Chi

I. Phẩm Núi

II. Phẩm Về Bệnh

III. Phẩm Udàyi

IV. Phẩm Triền Cái

V. Phẩm Chuyển Luân

VI. Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi

VII. Phẩm Hơi Thở Vô Gơi Thở Ra

VIII. Phẩm Ðoạn Diệt (S.v,132)

IX. Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết

X. Phẩm Không Phóng Dật

XI. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh

XII. Phẩm Tầm Cầu

XIII. Phẩm Bộc Lưu

XIV. Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết

XV. Phẩm Không Phóng Dật (Nhiếp phục tham)

XVI. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh(Nhiếp phục tham)

XVII. Phẩm Tầm Cầu (Nhiếp phục tham)

XVIII.Phẩm Bộc Lưu

XIV. Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết

XV. Phẩm Không Phóng Dật (Nhiếp phục tham)

XVI. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh (Nhiếp phục tham)

XVII. Phẩm Tầm Cầu (Nhiếp phục tham)

XVIII. Phẩm Bộc Lưu

[47] Chương III - Tương Ưng Niệm Xứ

I. Phẩm Ambapàli

II. Phẩm Nàlanda

III. Phẩm Giới Trú

IV. Phẩm Chưa Từng Ðược Nghe

V. Phẩm Bất Tử

VI. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

VII. Phẩm Không Phóng Dật

VIII. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

IX. Phẩm Tầm Cầu

X. Phẩm Bộc Lưu

[48] Chương IV - Tương Ưng Căn

I. Phẩm Thanh Tịnh

II. Phẩm Có Phần Yếu Hơn (Mudutaravaggo)

III. Phẩm Sáu Căn

IV. Phẩm Lạc Căn

V. Phẩm Về Già

VI. Phẩm Thứ Sáu

VII. Phẩm Giác Phần

VIII. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

IX. Phẩm Không Phóng Dật

X. Phẩm Làm Việc Cần Sứ Mạnh

XI. Phẩm Tầm Cầu

XII. Phẩm Bộc Lưu

XIII. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

XIV. Phẩm Không Phóng Dật

XV. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

XVI. Phẩm Tầm Cầu

XVII. Phẩm Bộc Lưu

[49] Chương V - Tương Ưng Chánh Cần

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

II. Phẩm Không Phóng Dật

III. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

IV. Phẩm Tầm Cầu

V. Phẩm Bộc Lưu

[50] Chương VI - Tương Ưng Lực

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

II. Phẩm Không Phóng Dật

III. Phẩm Sức Mạnh (Viễn Ly)

IV. Phẩm Tầm Cầu

V. Phẩm Bộc Lưu

VI. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

VII. Phẩm Không Phóng Dật

VIII. Phẩm Lực

IX. Phẩm Tầm Cầu

X. Phẩm Bộc Lưu

[51] Chương VII - Tương Ưng Như Ý Túc

I. Phẩm Càpàla

II. Phẩm Lầu Rung Chuyển

III. Phẩm Thứ Ba

IV. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

V. Phẩm Không Phóng Dật

VI. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

VII. Phẩm Tầm Cầu

VIII. Phẩm Bộc Lưu

[52] Chương VII - Tương Ưng Anuruddha

I. Phẩm Ðộc Cư

II. Phẩm Thứ Hai

[53] Chương IX - Tương Ưng Thiền

I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

II. Phẩm Không Phóng Dật

III. Phẩm Làm Việc Cần Sức Mạnh

IV. Phẩm Tầm Cầu

V. Phẩm Bộc Lưu

[54] Chương X - Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra

I. Phẩm Một Pháp

II. Phẩm Thứ Hai

[55] Chương XI - Tương Ưng Dự Lưu

I. Phẩm Veludvàra

II. Phẩm Một Ngàn, hay Vườn Vua

III. Phẩm Saranàni

IV. Phẩm Phước Ðức Sung Mãn

V. Phẩm Phước Ðức Sung Mãn Với Kệ

VI. Phẩm Với Trí Tuệ

VII. Phẩm Ðại Trí Tuệ

[56] Chương XII -Tương Ưng Sự Thật

I. Phẩm Ðịnh

II. Phẩm Chuyển Pháp Luân

III. Phẩm Kotigàma

IV. Phẩm Rừng Simsapà

V. Phẩm Vực Thẳm

VI. Phẩm Chứng Ðạt

VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết

VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ

IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết

X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn

XI. Phẩm Năm Sanh Thú


---o0o---


Giới thiệu
Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng

2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng

3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng

4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) : 10 Tương Ưng

5. Thiên Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và có số thứ tự từ 12 đến 16.

Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứng là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Ðại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.


 Bình Anson


Tháng 11-2000
---o0o---  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương