Kinh kim cang phần Thứ V như lai – giao cảm với như laitải về 11.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích11.41 Kb.
KINH KIM CANG
Phần Thứ V
NHƯ LAI – GIAO CẢM VỚI NHƯ LAI


 • Như Lai là gì? Đặc tính của Như Lai?

 • Tam Thân Phật là gì?

 • Như Lai được đề cập thế nào trong Kinh Điển

 • Những sai lầm trong việc thấy và tôn kính Như Lai

 • Bằng cách nào giao cảm Như Lai?

NHƯ LAI – ĐẶC TÍNH CỦA NHƯ LAI

 • Như Lai là gì ?

  • Không thể căn cứ vào 32 tướng mà thấy Như Lai

  • Thấy tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai

  • Không từ đâu đến cũng không đi về đâu nên gọi là Như Lai

 • Trong thể Như chẳng động mà thành Chánh Giác

 • Thập hiệu, tam minh, lục thông, 18 pháp bất cộng, tứ vô ngại giải, thập lực, tứ vô sở úy,…

 • Thích Ca : Năng Nhơn Tịch Mặc

TAM THÂN PHẬT

 • Báo thân : thọ dụng thân, 32 tướng tốt – 80 vẻ đẹp

 • Ứng hóa thân : cảm ứng đến chúng sanh

 • Pháp thân : Chân Như, bao trùm Pháp giới

 • Hữu Dư Y Niết Bàn : với Báo Thân

 • Vô Dư Y Niết Bàn : với Pháp Thân

 • Giao cảm ứng hiện : Ứng Hóa Thân

 • So sánh Tam Thân Phật với Chúa 3 Ngôi

NHƯ LAI TRONG KINH ĐiỂN

 • Báo Thân Phật trong Nikaya

 • Hóa Thân trong Kinh Địa Tạng và Pháp Hoa

 • Phật Tri Kiến (Pháp Hoa), Chơn Tâm Thể Tánh

 • (Thủ Lăng Nghiêm), Viên Giác Tánh (Viên Giác), bản tánh của thế giới Hoa Tạng (Hoa Nghiêm), Như Lai Tạng (Lăng Già), Viên Thành Thật Tánh (Duy Thức), …

 • Các vị Tổ Sư nói về Tam Thân Phật

 • Hình tướng : 32 tướng tốt – 80 vẻ đẹp

 • Không gian : tìm đến nơi linh thiêng

 • Giá trị : ngọc, kim cương, vàng đúc thành

 • Hình dạng : to lớn vĩ đại linh hơn

 • Thờ hình tượng Phật tại gia, đeo tượng Phật

 • Lễ lạy Phật nguyện cầu

 • Đồng bóng trên nhập, mạn đà la, phóng quang, giấc mơ

 • Xa cách, nhập Niết Bàn, không nhận ra Phật tánh

GIAO CẢM NHƯ LAI

 • Lễ lạy, niệm, kinh hành, tụng kinh, Thiền

 • Phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Hạnh

 • Nhận rõ Chân Tâm, Kiến Tánh

 • Bừng Ngộ - tỏ Giáo Pháp

 • Vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai

 • Gần Phật và xa Phật

 • Vọng tâm, vọng niệm >< Chơn Tâm, Chánh Niệm

 • Như Lai Sứ Giả
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương